بسم الله
 
EN

بازدیدها: 570

قانون مدني- قسمت چهاردهم

  1397/9/6
قسمت قبلي

كتاب دوم - در تابعيت 

ماده 976 - اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي شوند : 
1 - كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد .تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد . 
2 - كساني كه پدرآنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا درخارجه متولد شده باشند . 
3 - كساني كه درايران متولدشده وپدرومادرآنان غيرمعلوم باشند. 
4 - كساني كه درايران ازپدرومادرخارجي كه يكي ازآنهادرايران متولدشده بوجودآمده اند. 
5 - كساني كه درايران ازپدري كه تبعه خارجه است بوجودآمده وبلافاصله پس ازرسيدن به سن هجده سال تمام لااقل يكسال ديگردرايران اقامت كرده باشند و الا قبول شدن آنهابه تابعيت ايران برطبق مقرراتي خواهدبودكه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرراست . 
6 - هرزن تبعه خارجي كه شوهرايراني اختياركند. 
7 - هرتبعه خارجي كه تابعيت ايران راتحصيل كرده باشد. 

تبصره - اطفال متولدازنمايندگان سياسي وقنسولي خارجه مشمول فقره 4و5 نخواهندبود .

ماده 977 - اشخاص مذكور در فقره 4 و 5 حق دارند پس از رسيدن به سن 18 سال تمام بخواهندتابعيت پدرخود را قبول كنند مشروط بر اينكه در ظرف مدت فوق اظهاريه كتبي تقديم وزارت خارجه نمايند و تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اينكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت ضميمه اظهاريه باشد .

ماده 977 - الف - هرگاه اشخاصي مذكور در بند4 ماده 976پس از رسيدن به سن بلوغ بخواهند تابعيت پدر خود را قبول كنند بايد ظرف يك سال درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان دايربه اينكه آنهاراتبعه خود خواهد شناخت به وزارت امورخارجه تسليم نمايند. ( اصلاحي 11/10/1348 ) 
ب - هرگاه اشخاص مذكور در بند5 ماده 976 پس از رسيدن به سن 18سال تمام بخواهندبه تابعيت پدرخودباقي بمانندبايدظرف يكسال درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان دايربه اين كه آنهاراتبعه به وزارت امور خارجه تسليم نمايند . ( اصلاحي 11/10/1348 ) 

ماده 978 - نسبت به اطفالي كه در ايران ازاتباع دولي متولد شده اندكه درمملكت متبوع آنهااطفال متولدازاتباع ايراني رابه موجب مقررات تبعه خودمحسوب داشته ورجوع آنهارابه تبعيت ايران منوط به اجازه مي كنند معامله متقابله خواهدشد. 

ماده 979 - اشخاصي كه داراي شرايط ذيل باشندمي توانندتابعيت ايران راتحصيل كنند: 
1 - به سن هجده سال تمام رسيده باشند. 
2 - پنجسال اعم ازمتوالي يامتناوب درايران ساكن بوده باشند. 
3 - فراري ازخدمت نظامي نباشند. 
4 - درهيچ مملكتي به جنحه مهم ياجنايت غيرسياسي محكوم نشده باشند. 
در مورد فقره دوم اين ماده مدت اقامت درخارجه براي خدمت دولت ايران درحكم اقامت درخاك ايران است .

ماده 980 - كساني كه به امور عالم المنفعه ايران خدمت يا مساعدت شاياني كرده باشند و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني و از او اولاد دارند و يا داراي مقام عالي علمي و متخصص در امور عام المنفعه هستند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مي نمايند در صورتيكه دولت ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيئت وزراء به تبعيت ايران قبول شوند . ( اصلاحي 8/10/61 ) 

ماده 980 - كساني كه به امور عام المنفعه ايران خدمت و يا مساعدت شاياني كرده باشند و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني هستند و از او اولاد دارند و يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام المنفعه مي باشند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مي نمايند در صورتي كه دولت ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيات وزيران به تابعيت ايران قبول شوند . ( اصلاحي 14/8/1370 )
 
ماده 981 - اگر در ظرف مدت پنجسال از تاريخ صدور سند تابعيت معلوم شود شخصي كه به تبعيت ايران قبول شده فراري از خدمت نظام بوده و همچنين هرگاه قبل از انقضاي مدتي كه مطابق قوانين ايران نسبت به جرم يا مجازات مرورزمان حاصل ميشود معلوم گردد شخصي كه به تبعيت قبول شده محكوم به جنحه يا جنايت عمومي است هيات وزرا حكم خروج او را از تابعيت ايران صادر خواهد كرد . ( در اصلاحات 8/10/61 حذف شده است ) 

ماده 982 - اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است به استثناي حق رسيدن به مقام رياست جمهوري و وزارت وكفالت وزارت و يا هرگونه ماموريت سياسي خارجه بهره مند مي شوند ليكن نمي توانند به مقامات ذيل نائل گردند مگر پس از ده سال از تاريخ صدور تابعيت : 
1 - عضويت در مجلس شوراي اسلامي . 
2 - عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر . 
3 - استخدام وزارت امورخارجه . ( اصلاحي 8/10/61 ) 

ماده 982 - اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره مند مي شوند ليكن نمي توانند به مقامات زير نائل گردند: 
1 - رياست جمهوري و معاونين او . 
2 - عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه . 
3 - وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري . 
4 - عضويت در مجلس شوراي اسلامي . 
5 - عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر . 
6 - استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هر گونه پست و يا ماموريت سياسي . 
7 - قضاوت . 
8 - عاليترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي . 
9 - تصدي پستهاي مهم اطلاعاتي و امنيتي . 

ماده 983 - درخواست تابعيت بايد مستقيما يا به توسط حكام يا ولات به وزارت امورخارجه تسليم شده و داراي منضمات ذيل باشد : 
1 - سواد مصدق اسناد هويت تقاضاكننده و عيال و اولاد او . 
2 - تصديق نامه نظميه دائر به تعيين مدت اقامت تقاضاكننده درايران ونداشتن سوءسابقه و داشتن مكنت كافي ياشغل معين براي تامين معاش وزارت امورخارجه درصورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاكننده راتكميل وآن رابه هيئت وزراءارسال خواهدنمودتاهيئت مزبوردرقبول ياردآن تصميم مقتضي اتخاذكنددرصورت قبول شدن تقاضاي سندتابعيت به درخواست كننده تسليم خواهدشد. 

ماده 984 - زن و اولاد صغيركساني كه برطبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مي نمايندتبعه دولت ايران شناخته مي شوندولي زن درظرف يكسال از تاريخ صدورسندتابعيت شوهرواولادصغيردرظرف يكسال ازتاريخ رسيدن به سن هجده سال تمام مي تواننداظهاريه كتبي به وزارت امورخارجه داده و تابعيت مملكت سابق شوهروياپدرراقبول كندليكن به اظهاريه اولاداعم از ذكورواناث بايدتصديق مذكوردرماده 977ضميمه شود. 

ماده 985 - تحصيل تابعيت ايراني پدربه هيچوجه درباره اولاداوكه در تاريخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسيده اندموثرنمي باشد. 

ماده 986 - زن غيرايراني كه درنتيجه ازدواج ايراني مي شودمي تواندبعد ازطلاق يافوت شوهرايراني به تابعيت اول خودرجوع نمايدمشروط براينكه وزارت امورخارجه راكتبامطلع كند ولي هر زن شوهرمرده كه ازشوهرسابق خود اولادداردنمي تواندمادام كه اولاداوبه سن هجده سال تمام نرسيده ازاين حق استفاده كندودرهرحال زني كه مطابق اين ماده تبعه خارجه مي شودحق داشتن اموال غيرمنقوله نخواهدداشت مگردرحدودي كه اين حق به اتباع خارجه داده شده باشدوهرگاه داراي اموال غيرمنقول بيش ازآنچه كه براي اتباع خارجه داشتن آن جايزاست بوده يابعدابه ارث اموال غيرمنقولي بيش ازآن حدبه او برسدبايددرظرف يك سال ازتاريخ خروج ازتابعيت ايران ياداراشدن ملك در موردارث مقدارمازادرابه نحوي ازانحاءبه اتباع ايران منتقل كندوالا اموال مزبوربانظارت مدعي العموم محل به فروش رسيده وپس ازوضع مخارج فروش قيمت به آنهاداده خواهدشد .
 
ماده 987 - زن ايراني كه باتبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج ، تابعيت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر يا سند تفريق تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهدگرفت . ( اصلاحي 8/10/61 ) 
تبصره 1 - هرگاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت ممكلت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد به شرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امورخارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت گردد . ( الحاقي 8/10/61 ) 
تبصره 2 - زن هاي ايراني كه براثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي كنند حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد ندارند . 
مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ايرانياني كه تابعيت خود را ترك نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود . ( الحاقي 8/10/61 )

ماده 987 - زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اين كه مطابق قانون مملكت زوج تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق ، تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت . 
تبصره 1 - هر گاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد، به شرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت شود. 
تبصره 2 - زن هاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي كنند حق داشتن اموال غير منقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد ندارند، تشخيص اين امر با كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي امور خارجه و كشور و اطلاعات است . 
مقررات ماده 987 و تبصره هاي آن در قسمت خروج ايرانياني كه تابعيت خود را ترك نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود. ( اصلاحي 14/8/1370 ) 

ماده 988 - اتباع ايران نمي توانند تبعيت خود را ترك كنند مگر به شرايط ذيل : 
1 - به سن 25سال تمام رسيده باشند . 
2 - هيئت وزراء خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد . 
3 - قبلا تعهد نمايندكه در ظرف يكسال از تاريخ ترك تابعيت حقوق خود را بر اموال غيرمنقول كه در ايران دارا مي باشند و يا ممكن است بالوراثه دارا شوند و لوقوانين ايران اجازه تملك آن را به اتباع خارجه بدهد بنحوي از انحاء به اتباع ايراني منتقل كنند زوجه و اطفال كسي كه برطبق اين ماده ترك تابعيت مي نمايند اعم از اينكه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند از تبعيت ايراني خارجي نمي گردند مگر اينكه اجازه هيئت وزراء شامل آنها هم باشد. 
4 - خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند .  
تبصره - كساني كه برطبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترك تابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي مي نمايند علاوه براجراي مقرراتي كه ضمن فقره ( 3 ) از اين ماده درباره آنان مقرراست بايد ظرف مدت يكسال از ايران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبورخارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادرخواهند نمود و چنين اشخاصي هرگاه در آتيه بخواهند به ايران بيايند اجازه مخصوص هيت وزرا آنهم براي يك دفعه و مدت معين لازم است . 
تبصره الف - كساني كه برطبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترك تابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي مي نمايند علاوه براجراي مقرراتي كه ضمن بند ( 3 ) از اين ماده درباره آنان مقرراست بايد ظرف مدت سه ماه ازتاريخ صدور سند ترك تابعيت از ايران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبورخارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادرخواهند نمود و تمديد مهلت مقرره فوق حداكثرتا يكسال موكول به موافقت وزارت امور خارجه مي باشد . ( اصلاحي 11/10/1348 ) 
تبصره ب - هيئت وزيران مي تواندضمن تصويب ترك تابعيت زن ايراني بي شوهرترك تابعيت فرزندان او را نيزكه فاقد پدر و جد پدري هستند و كمتر از 18 سال تمام دارند و يا به جهات ديگري محجورند اجازه دهد . فرزندان زن مذكور نيزكه به سن 25 سال تمام نرسيده باشند مي توانند به تابعيت از درخواست مادر تقاضاي ترك تابعيت نمايند . ( تبصره ب الحاقي 11/10/1348 ميباشد ) 
تبصره - كساني كه برطبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترك تابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي مي نمايند علاوه بر اجراي مقرراتي كه ضمن فقره سه از اين ماده درباره آنان مقرر است بايد در مدت يك سال از ايران خارج شوند . 
چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان را صادر خواهند نمود و چنين اشخاصي هر گاه در آتيه بخواهند به ايران بيايند اجازه مخصوص وزارت امور خارجه را بايد تحصيل نمايند . ( اين تبصره در تاريخ 16/9/1337 تصويب شده است ) 

ماده 989 - هرتبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ 1280شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد تبعيت خارجي اوكان لم يكن بوده و تبعه ايران شناخته مي شود ولي درعين حال كليه اموال غيرمنقوله او با نظارت مدعي العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هرگونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود . 
تبصره - هيات وزيران مي توانند بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت امورخارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را به رسميت بشناسد . 
به اين گونه اشخاص با موافقت وزارت امورخارجه اجازه ورود به ايران يا اقامت مي توان داد . ( اين تبصره در تاريخ 16/9/1337 الحاق شده است)
 
ماده 990 - ازاتباع ايران كسي كه خودياپدرشان موافق مقررات تبديل تابعيت كرده باشندوبخواهندبه تبعيت اصليه خودرجوع نمايندبه مجرد درخواست به تابعيت ايران قبول خواهندشدمگرآنكه دولت تابعيت آنهارا صلاح نداند . 

ماده 991 - تكاليف مربوط به اجراي قانون تابعيت و اخذ مخارج دفتري در موردكساني كه تقاضاي تابعيت يا ترك تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و تقاضاي بقاء برتابعيت اصلي را دارند به موجب آئين نامه كه به تصويب هيئت وزراء خواهد رسيد معين خواهد شد . ( اصلاحي 8/10/61 ) 

ماده 991 - تكاليف مربوط به اجراي قانون تابعيت و اخذ مخارج دفتري در مورد كساني كه تقاضاي تابعيت يا ترك تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و تقاضاي بقا بر تابعيت اصلي را دارند به موجب آيين نامه اي است كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد معين خواهد شد. ( اصلاحي 14/8/1370 ) 

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان