بسم الله
 
EN

بازدیدها: 624

قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي-قسمت پنجم

  1397/6/23
قسمت قبلي

باب دوم - وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسلامي

فصل اول - قانون گذاري

مبحث اول -طرحها و لوايح قانوني

 ‌اول - طرحهاي قانوني
ماده 130 - طرحهاي قانوني با امضاء و ذکر نام حداقل پانزده نفر از نمايندگان در مجلس به رئيس تسليم مي‌شود و پس از اعلام وصول و قرائت‌عنوان آن توسط رئيس مجلس يا يکي از منشيان، در همان جلسه به کميسيون‌هاي مربوط ارجاع مي‌شود. اين طرحها پس از ارجاع به کميسيون‌هاي‌ذي‌ربط چاپ و توزيع و نسخه‌اي از آن توسط رئيس براي وزير يا وزيران مربوط ارسال مي‌گردد.

طرحها نيز همانند لوايح، بايد داراي موضوع و عنوان‌مشخص باشند و دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه بوضوح درج شود و همچنين داراي موادي متناسب با اصل موضوع و
عنوان طرح نيز باشد.

‌ماده 131 - امضاء‌کنندگان طرحهاي قانوني حق دارند در کميسيون مربوط که طرح آنها مطرح است، براي اداي توضيح حاضر شوند و کميسيون‌تاريخ بحث پيرامون طرح را کتبا" به
آنان اعلام مي‌نمايد.

‌ماده 132 - پس از اعلام وصول طرح قانوني، چنانچه جمعي از امضاء‌کنندگان تقاضاي کتبي استرداد آن را بنمايند بطوري که امضاء‌کنندگان باقي‌مانده کمتر از پانزده نفر گردند، درصورتي که تقاضاي استرداد قبل از تصويب طرح در شور اول باشد طرح مسترد و گزارش آن به مجلس داده خواهد شد‌و در صورتي که طرح در شور اول به تصويب رسيده باشد پس از توضيح يک نفر از تقاضاکنندگان و صحبت يک نفر مخالف، با رأي مجلس، طرح قابل‌استرداد مي‌باشد.

‌ماده 133 - اگر طرحي مورد تصويب مجلس يا کميسيون‌هاي موضوع اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي واقع نشد بدون تغيير اساسي تا‌شش ماه ديگر نمي‌توان آن را مجدداً به مجلس پيشنهاد نمود مگر با تقاضاي کتبي پنجاه نفر نماينده و تصويب مجلس. 

‌دوم - لوايح قانوني

ماده 134 - لوايح قانوني که ازطرف دولت به مجلس پيشنهاد مي‌شود، بايد؛

1- داراي موضوع و عنوان مشخص باشد.
2- دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه لايحه به‌وضوح درج شود.
3- داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان لايحه باشد.

‌ماده 135 - طبق اصل هفتاد و چهارم (74) قانون اساسي کليه لوايح قانوني تقديمي به مجلس بايد به امضاء رئيس جمهور و وزير يا وزراء مسؤول‌رسيده باشد. درصورت نداشتن
وزير مسؤول، امضاء رئيس جمهور کافي است. 

‌ماده 136 - لوايح قانوني با رعايت اصل هفتاد و چهارم (74) قانون اساسي بايد در جلسه علني مجلس توسط وزير مربوط و يا نماينده دولت تقديم‌گردد و درموقع طرح آن نيز بايد وزير مربوط يا يکي از وزراء به‌تناسب موضوع حاضر باشد.

‌معاونان امور مجلس رئيس جمهور و وزراء و سازمان برنامه و بودجه، رئيس يا رابط امورمجلس شوراي عالي استانها که رسماً به مجلس معرفي شده‌باشند، مي‌توانند بجاي رئيس جمهور و وزراء در جلسات مجلس و کميسيون‌ها براي توضيح و دفاع لازم حضور يابند.

‌ماده 137 - استرداد لوايح قانوني با تصويب هيأت وزيران به ترتيب ذيل امکان پذير خواهد بود:

1 - درصورتي که استرداد پيش از تصويب کليات لايحه در شور اول مجلس باشد رئيس جمهور يا وزير مربوط کتباً با ذکر دليل آن را مسترد‌مي‌نمايد و گزارش آن در جلسه علني
اعلام مي‌شود. 
2 - درصورتي که استرداد پس از تصويب کليات لايحه و در هر مرحله تا پيش از تصويب نهايي باشد، وزير مربوط يا نماينده امور مجلس دولت‌مي‌تواند با ذکر دليل در جلسه علني مجلس و صحبت يک نفر مخالف هر يک به‌مدت ده دقيقه و تصويب مجلس آن را مسترد نمايد.

‌ماده 138 - لوايح قانوني پس از تقديم به مجلس، در جلسه علني ازطرف رئيس مجلس به کميسيون‌هاي مربوط ارجاع و سپس دراختيار نمايندگان‌قرار مي‌گيرد.

‌ماده 139 - يک نسخه از کليه طرحها و لوايحي که تقديم مجلس مي‌شود پس از اعلام وصول آن دراختيار مطبوعات قرار مي‌گيرد.

‌سوم - طرحهاي شوراي‌عالي استانها

ماده 140 - طرحهاي مصوب شوراي‌عالي استانها که بايد داراي عنوان و مقدمه توجيهي مشخص و مواد متناسب باشد، مستقيما يا توسط دولت به‌مجلس تقديم مي‌شود. وصول اين طرحها توسط رئيس اعلام و براي بررسي به کميسيون ذي‌ربط ارجاع و سپس چاپ و بين نمايندگان توزيع و‌نسخه‌اي از آن نيز براي هيأت وزيران به منظور حضور و دفاع از مواضع خود ارسال مي‌شود.

‌تبصره - نحوه رسيدگي به اين طرحها و نيز تقاضاي استرداد آنها مشابه لوايح دولت خواهد بود.

‌چهارم - مقررات مشترک طرحها و لوايح ‌

ماده 141 - در ابتداي هر دوره قانونگذاري، هيأت رئيسه صورتي از طرحها و لوايحي را که معوق مانده به وسيله اداره کل قوانين تهيه مي‌کند و در‌اختيار نمايندگان مي‌گذارد و صورتي نيز براي دولت ارسال مي‌دارد.

هر يک از طرحها و لوايح معوقه که لزوم رسيدگي به آن به وسيله بيست و پنج نفر از‌نمايندگان يا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آيين‌نامه به کميسيون‌هاي مربوطه ارجاع مي‌شود و کميسيون‌ها رسيدگي را به ترتيب مندرج در اين آيين‌نامه‌انجام مي‌دهند. هرگاه شوراول آن طرحها يا لوايح قبلاً خاتمه يافته باشد رسيدگي به طرح يا لايحه با پيشنهاد کميسيون وتصويب مجلس يک شوري‌انجام خواهد شد. درصورت تغيير دولت، چنانچه دولت جديد رسماً استرداد لوايحي را اعلام کرده باشد، آن لوايح از جريان خارج خواهد شد.

‌ماده 142 - نمايندگان مجلس و دولت نمي‌توانند يک طرح يا لايحه قانوني را که بيش از يک موضوع دارد به‌عنوان ماده واحده پيشنهاد و تقاضاي‌تصويب نمايند. درصورتي که طرح يا لايحه مشتمل بر بيش از يک موضوع باشد، بايد مواد و تبصره‌ها جزء به جزء طرح و مورد شور قرار گيرد. هيأت‌رئيسه موظف است قبل از اعلام وصول طرحها و لوايح مفاد اين ماده را رعايت نمايد.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان