بسم الله
 
EN

بازدیدها: 690

قانون جرايم رايانه اي- قسمت اول

  1397/6/5
خلاصه: قانون جرايم رايانه اي؛ مصوب 5 خرداد 1388

بخش يکم ـ جرايم و مجازاتها

فصل يکم ـ جرايم عليه محرمانگي داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي


مبحث يکم ـ دسترسي غيرمجاز


ماده 1- هرکس به طور غيرمجاز به داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي که به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون(5.000.000)ريال تا بيست ميليون(20.000.000)ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز


ماده 2- هرکس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون(10.000.000)ريال تا چهل ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث سوم- جاسوسي رايانه اي


ماده 3- هرکس به طور غيرمجاز نسبت به داده‎هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده مرتکب اعمال زير شود، به مجازات هاي مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسي به داده‎هاي مذکور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يک تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000)ريال تا شصت ميليون (60.000.000)ريال يا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذکور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشاء يا در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذکور براي دولت، سازمان، شرکت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره 1ـ داده‎هاي سري داده‎هايي است که افشاي آنها به امنيت کشور يا منافع ملي لطمه مي‎زند.

تبصره 2ـ آيين‎نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‎هاي سري و نحوه طبقه‎بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاري وزارتخانه‎هاي دادگستري، کشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 4- هرکس به قصد دسترسي به داده‎هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون، تدابير امنيتي سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون(10.000.000)ريال تا چهل ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 5- چنانچه مأموران دولتي که مسؤول حفظ داده‎هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سامانه‎هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده ها يا سامانه هاي مذکور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‎احتياطي، بي‎مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‎ها، حامل هاي داده يا سامانه‎هاي مذکور شوند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون(5.000.000)ريال تا چهل ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

فصل دوم ـ جرائم عليه صحت وتماميت داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي


مبحث يکم ـ جعل رايانه‎اي


ماده 6- هرکس به طور غيرمجاز مرتکب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يک تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون(20.000.000)ريال تا يکصد ميليون (100.000.000)ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تغيير يا ايجاد داده‎هاي قابل استناد يا ايجاد يا واردکردن متقلبانهداده به آنها،

ب) تغيير داده‎ها يا علائم موجود در کارتهاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا تراشه‎ها يا ايجاد يا وارد کردن متقلبانه داده‎ها يا علائم به آنها.

ماده 7- هرکس با علم به مجعول بودن داده‎ها يا کارتها يا تراشه‎ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

مبحث دوم ـ تخريب و اخلال در داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي


ماده 8- هر کس به طور غيرمجاز داده‎هاي ديگري را از سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000)ريال تا چهل ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 9- هر کس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاري يا تخريب داده‎ها يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري، سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي ديگري را از کار بيندازد يا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون(10.000.000)ريال تا چهل ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 10- هرکس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي کردن داده ها، تغيير گذرواژه يا رمزنگاري داده ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000)ريال يا هردومجازات محکوم خواهدشد.

ماده 11- هرکس به قصد به خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي اعمال مذکور در مواد (8)، (9) و (10) اين قانون را عليه سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي که براي ارائه خدمات ضروري عمومي به کار مي روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداري مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداري مرتبط با رايانه


ماده 12- هرکس به طور غيرمجاز داده‎هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده ها در اختيار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از يک ميليون (1.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000)ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000)ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 13- هرکس به طور غيرمجاز از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي با ارتکاب اعمالي از قبيل وارد کردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف کردن داده‎ها يا مختل کردن سامانه، وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يک تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون(20.000.000)ريال تا يکصد ميليون (100.000.000)ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي


ماده 14- هرکس به وسيله سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله کند يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري کند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000)ريال تا چهل ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره 1- ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتويات مبتذل موجب محکوميت به حداقل يکي از مجازاتهاي فوق مي شود.

محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي گردد که داراي صحنه ها و صور قبيحه باشد.

تبصره 2- هرگاه محتويات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به يک ميليون (1.000.000)ريال تا پنج ميليون (5.000.000)ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

تبصره 3ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در اين ماده را حرفه خود قرار داده باشد يا به طور سازمان يافته مرتکب شود چنانچه مفسد في الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهد شد.

تبصره 4ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غيرواقعي يا متني اطلاق مي‎شود که بيانگر برهنگي کامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.

ماده 15- هرکس از طريق سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‎هاي داده مرتکب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريک، ترغيب، تهديد يا تطميع کند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل نموده يا آموزش دهد، به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000)ريال يا هردومجازات محکوم خواهدشد.

ارتکاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دوميليون(2.000.000)ريال تا پنج ميليون (5.000.000)ريال است

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان‎گردان يا خودکشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت‎آميز تحريک يا ترغيب يا تهديد يا دعوت کرده يا فريب دهد يا شيوه ارتکاب يا استعمال آنها را تسهيل کند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000)ريال يا هر دو مجازات محکوم مي شود.

تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد که براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي شود.

فصل پنجم ـ هتک حيثيت و نشر اکاذيب


ماده 16- هرکس به وسيله سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف کند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر کند، به نحوي که عرفاً موجب هتک حيثيت او شود، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون(5.000.000)ريال تا چهل ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 17- هرکس به وسيله سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر کند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي که منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتک حيثيت او شود، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون(5.000.000)ريال تا چهل ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 18- هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سامانه رايانه اي يا مخابراتي اکاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اين که از طريق ياد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت (درصورت امکان)، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون(5.000.000)ريال تا چهل ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان