بسم الله
 
EN

بازدیدها: 389

قانون جرايم رايانه اي- قسمت اول

  1397/6/5
خلاصه: قانون جرايم رايانه اي؛ مصوب 5 خرداد 1388

بخش يکم ـ جرايم و مجازاتها

فصل يکم ـ جرايم عليه محرمانگي داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي


مبحث يکم ـ دسترسي غيرمجاز


ماده 1- هرکس به طور غيرمجاز به داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي که به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون(5.000.000)ريال تا بيست ميليون(20.000.000)ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز


ماده 2- هرکس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون(10.000.000)ريال تا چهل ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث سوم- جاسوسي رايانه اي


ماده 3- هرکس به طور غيرمجاز نسبت به داده‎هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده مرتکب اعمال زير شود، به مجازات هاي مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسي به داده‎هاي مذکور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يک تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000)ريال تا شصت ميليون (60.000.000)ريال يا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذکور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشاء يا در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذکور براي دولت، سازمان، شرکت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره 1ـ داده‎هاي سري داده‎هايي است که افشاي آنها به امنيت کشور يا منافع ملي لطمه مي‎زند.

تبصره 2ـ آيين‎نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‎هاي سري و نحوه طبقه‎بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاري وزارتخانه‎هاي دادگستري، کشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 4- هرکس به قصد دسترسي به داده‎هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون، تدابير امنيتي سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون(10.000.000)ريال تا چهل ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 5- چنانچه مأموران دولتي که مسؤول حفظ داده‎هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سامانه‎هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده ها يا سامانه هاي مذکور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‎احتياطي، بي‎مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‎ها، حامل هاي داده يا سامانه‎هاي مذکو