بسم الله
 
EN

بازدیدها: 465

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت پنجاه و سوم

  1397/5/27
خلاصه: اصل يكصد و سي و ششم : رئيس جمهور مي تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديداز مجلس راي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.
قسمت قبلي

اصل يكصد و سي و ششم :

رئيس جمهور مي تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديداز مجلس راي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.

----------------------------

تفسير اول


شماره 8334/م‌ ن تاريخ 7/9/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

احتراماً نظر به‌ اينكه‌ در اجراي‌ اصل‌ يكصد و سي‌ و ششم‌ قانون‌ اساسي‌ ابهاماتي‌ ايجاد شده‌ است‌، عليهذا خواهشمند است‌ با عنايت‌ به‌ اصل‌ نود و هشتم‌ در خصوص‌ موارد زير اعلام‌ نظر فرمايند.

1_ آيا قسمت‌ ذيل‌ اصل‌ يكصد و سي‌ و ششم‌ كه‌ مقرر نموده‌ است‌."در صورتي‌ كه‌ پس‌ از ابراز اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌، نيمي‌ از اعضاء هيأت‌ وزيران‌ تغيير نمايد دولت‌ بايد مجدداً از مجلس‌ تقاضاي‌ راي‌ اعتماد كند."

ناظر به‌ موردي‌ است‌ كه‌ تغيير نيمي‌ از اعضاء هيأت‌ وزيران‌ دفعتاً واحدتاً صورت‌ پذيرفته‌ باشد يا به‌ هرترتيبي‌ كه‌ اين‌ تغيير از زمان‌ ابراز راي‌ اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌ حاصل‌ گردد مشمول‌ اصل‌ فوقالذكر خواهد بود؟

2_ در صورت‌ اخير چنانچه‌ تعداد اعضاء هيأت‌ وزيران‌ پس‌ از ابراز اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌ افزايش‌ يافته‌ باشد ملاك‌ احتساب‌ تغيير نيمي‌ از اعضاء هيأت‌ وزيران‌ چيست‌؟

نخست‌وزير _ ميرحسين‌ موسويشماره 10094 تاريخ 9/9/1362

جناب‌ آقاي‌ ميرحسين‌ موسوي‌ نخست‌وزير

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 8344 / م‌ ن‌ مورخ‌ 7/9/1362:

راجع‌ به‌ سئوال‌ از اصل‌ 136 قانون‌ اساسي‌ موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مو