بسم الله
 
EN

بازدیدها: 760

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت پنجاه و سوم

  1397/5/27
خلاصه: اصل يكصد و سي و ششم : رئيس جمهور مي تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديداز مجلس راي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.
قسمت قبلي

اصل يكصد و سي و ششم :

رئيس جمهور مي تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديداز مجلس راي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.

----------------------------

تفسير اول


شماره 8334/م‌ ن تاريخ 7/9/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

احتراماً نظر به‌ اينكه‌ در اجراي‌ اصل‌ يكصد و سي‌ و ششم‌ قانون‌ اساسي‌ ابهاماتي‌ ايجاد شده‌ است‌، عليهذا خواهشمند است‌ با عنايت‌ به‌ اصل‌ نود و هشتم‌ در خصوص‌ موارد زير اعلام‌ نظر فرمايند.

1_ آيا قسمت‌ ذيل‌ اصل‌ يكصد و سي‌ و ششم‌ كه‌ مقرر نموده‌ است‌."در صورتي‌ كه‌ پس‌ از ابراز اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌، نيمي‌ از اعضاء هيأت‌ وزيران‌ تغيير نمايد دولت‌ بايد مجدداً از مجلس‌ تقاضاي‌ راي‌ اعتماد كند."

ناظر به‌ موردي‌ است‌ كه‌ تغيير نيمي‌ از اعضاء هيأت‌ وزيران‌ دفعتاً واحدتاً صورت‌ پذيرفته‌ باشد يا به‌ هرترتيبي‌ كه‌ اين‌ تغيير از زمان‌ ابراز راي‌ اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌ حاصل‌ گردد مشمول‌ اصل‌ فوقالذكر خواهد بود؟

2_ در صورت‌ اخير چنانچه‌ تعداد اعضاء هيأت‌ وزيران‌ پس‌ از ابراز اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌ افزايش‌ يافته‌ باشد ملاك‌ احتساب‌ تغيير نيمي‌ از اعضاء هيأت‌ وزيران‌ چيست‌؟

نخست‌وزير _ ميرحسين‌ موسويشماره 10094 تاريخ 9/9/1362

جناب‌ آقاي‌ ميرحسين‌ موسوي‌ نخست‌وزير

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 8344 / م‌ ن‌ مورخ‌ 7/9/1362:

راجع‌ به‌ سئوال‌ از اصل‌ 136 قانون‌ اساسي‌ موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر اكثريت‌ شورا بيش‌ از (34) به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«1_ ذيل‌ اصل‌ 136 قانون‌ اساسي‌ كه‌ مقرر نموده‌ است‌ ( ... و در صورتي‌ كه‌ پس‌ از ابراز اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌، نيمي‌ از اعضاء هيأت‌ وزيران‌ تغيير نمايد، دولت‌ بايد مجدداً از مجلس‌ تقاضاي‌ رأي‌ اعتماد كند) منحصر به‌ موردي‌ نيست‌ كه‌ تغيير نيمي‌ از اعضاء هيأت‌ وزيران‌ دفعتاً واحدتاً صورت‌ پذيرفته‌ باشد، بلكه‌به‌ هرترتيبي‌ پس‌ از زمان‌ ابراز اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌، اين‌ تغيير حاصل‌ شود، مشمول‌ اصل‌ فوق الذكر است‌ و دولت‌ بايد مجدداً از مجلس‌ تقاضاي‌ راي‌ اعتماد كند.

2_ در صورتي‌ كه‌ تعداد اعضاء هيأت‌ وزيران‌ افزايش‌ يافته‌ باشد ملاك‌ احتساب‌ تغيير نيمي‌ از اعضاء وضع‌ حاضر هيأت‌ وزيران‌ است‌ يعني‌ هر زمان‌ با توجه‌ به‌ تعداد اعضاء هيأت‌ وزيران‌ در همان‌ حال‌، چنانچه‌ ملاحظه‌ شد نيمي‌ از اعضاء آن‌ تغيير يافته‌اند، تقاضاي‌ رأي‌ اعتماد مجدد از مجلس‌ لازم‌ است‌.»

قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان _ حسين‌ مهرپور

تفسير دوم


شماره 63962  / 10 /د  تاريخ  1391/10/26

حضرت آيت الله جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

با سلام

احتراماً، خواهشمند است نظر تفسيري آن شوراي محترم در مورد سؤالات ذيل، موضوع اصل يكصد و سي و ششم قانون اساسي را اعلام فرماييد:

1- آيا كلمه تغيير در اصل (136) شامل استيضاح و رأي عدم اعتماد به وزير، فوت وزير ، ايجاد وزارتخانه جديد و يا ادغام چند وزارتخانه مي‌گردد.

2- در صورتيكه ادغام وزارتخانه‌ها تغيير محسوب شود آيا ادغام چند وزارتخانه يك تغيير محسوب مي‌گردد يا چند تغيير؟

علي لاريجاني

شماره  93/102/3652

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

با سلام و تحيت

عطف به نامه شماره 63962 / 10 / د مورخ 1391/10/26 ، مبني بر اظهارنظر تفسيري در خصوص اصل يكصد و سي و ششم قانون اساسي، موضوع در جلسه مورخ 1391/11/18 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

«استيضاح و رأي عدم اعتماد به وزير» و «فوت وزير» تغيير محسوب مي‌شود و در خصوص ساير موارد سؤال معموله، اين شورا به نظر تفسيري نرسيد. پاسخ به سؤال دوم نيز با توجه به پاسخ سؤال اول موضوعاً منتفي است.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان


مشاوره حقوقی رایگان