بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,548

مواعد در آيين دادرسي کيفري

  1397/5/23

مواعد در آيين دادرسي کيفري 

1 ــ مهلت ارايه دادخواست مطالبه ي ضرر و زيان ناشي از جرم جهت پيوست به پرونده کيفري تا قبل از اعلام ختم دادرسي است . 

2 ــ مهلت پيگيري موضوع توسط شاکي يا متهم در دادگاه صالح پس از صدور قرار اناطه ، ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اناطه است . 

3 ــ مهلت انجام دستورات قضايي توسط ضابطين دادگستري ، ظرف مهلتي است که مقام قضايي تعيين کرده است .

4 ــ مهلت ارسال گزارش به مقام قضايي توسط ضابطين دادگستري نسبت به مواردي که اجراي دستور يا تکميل آن ميسر نشده است در پايان هرماه مي باشد . 

5 ــ مهلتي که طي آن ضابطين دادگستري مي توانند در جرايم مشهود متهم را براي تکميل تحقيقات تحت نظر قرار دهند . حداکثر تا 24 ساعت مي باشد . 

6 ــ مهلتي که طي آن ضابطين دادگستري متعاقب اجراي دستور جلب متهم ، مي توانند با اجازه ي مقام قضايي متهم را تحت نظر داشته باشند تا 24 ساعت است . 

7 ــ مهلتي که طي آن بازپرس به محض حضور متهم جلب شده بايد تحقيقات را انجام دهد حداکثر تا 24 ساعت است . 

8 ــ مدت بازداشت در قتل عمدي جهت اقامه بنيه توسط اولياء دم ، حداکثر به مدت 6 روز مي باشد . 

9 ــ مهلت ايراد رد دادرس قبل از صدور رأي يا قبل از انجام تحقيقات است مگر جهت رد بعد از صدور رأي کشف شود که از موارد تجديدنظر خواهد بود . 

10 ــ مهلت دادرس جهت صدور قرار رد درخواست رد دادرس ظرف 3 روز مي باشد . 

11 ــ مهلت تجديد نظرخواهي از قرار رد درخواست رد دادرس ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قرار مي باشد . 

12 ــ مهلت اعلام نظر کارشناس پزشک به قاضي در پرونده ي کيفري حداکثر ظرف سه روز از تاريخ ارجاع است . مگر مستلزم مدت بيشتري باشد . 

13 ــ احضار متهم از طريق آگهي يک نوبت بوده که توسط روزنامه کثيرالانتشار يا محلي که تاريخ نشر آگهي تا روز دادرسي کمتر از يک ماه نبايد باشد . 

14 ــ زمان صدور قرار تأمين کيفري پس از تفهيم اتهام به متهم است . 

15 ــ مدت اعتبار قرار عدم خروج از کشور 6 ماه است که مي تواند هر 6 ماه يکبار تمديد گردد . 

16 ــ مدت تجديدنظرخواهي از قرار عدم خروج از کشور ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قرار است. 

17 ــ مهلت تسليم متهم به مرجع قضايي توسط کفيل يا وثيقه گذار پس از احضار مرجع قضايي ظرف 20 روز پس از اخطار است . 

18 ــ مهلت اعتراض به دستور پرداخت وجه التزام يا وجه الکفاله يا دستور ضبط وثيقه ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ دستور مقام قضايي مي باشد . 

19 ــ اگر شاهد يکي از نيروهاي مسلح باشد مهلت دعوت از او براي شهادت بايد حداقل 24 ساعت قبل از تحقيق يا جلسه محاکمه ، از طريق فرمانده يا رئيس شاهد يا مطلع . 

20 ــ زمان جرح شاهد ، قبل از اداي شهادت است . مگر موجبات جرح پس از شهادت باشد . 

21 ــ مدت توقف رسيدگي جهت بررسي عدالت شاهد ، نبايد بيش از ده روز به طول انجامد . 

22 ــ فاصله ي بين ابلاغ احضاريه متهم و موعد احضار حداقل سه روز است . مگر فوريت ايجاب کند که در اين صورت احضار زودتر از سه روز هم ممکن است . 

23 ــ مهلت رسيدگي مرجع تجديدنظر به پرونده هاي موضوع ماده 188 اصلاحي قانون آيين دادرسي کيفري حداکثر ظرف مدت 6 ماه مي باشد . 

24 ــ مدت توقيف افراد مخل نظم دادگاه ، يک تا پنج روز است . 

25 ــ زمان صدور رأي بدوي و تجديدنظر کيفري پس از ختم رسيدگي در همان جلسه است . مگر انشاء رأي متوقف به تمديد مقدماتي باشد که در اولين فرصت حداکثر تا يک هفته خواهد بود . 

26 ــ زمان براي پاکنويس رأي کيفري پس از انشاي رأي ظرف مدت 3 روز خواهد بود . 

27 ــ مهلت واخواهي از رأي غيابي 10 روز پس از ابلاغ واقعي يا 10 روز پس از تاريخ اطلاع در صورت ابلاغ رأي مي باشد . 

28 ــ مهلت واخواهي از رأي غيابي صادره در مرجع تجديدنظر کيفري ، ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وکيل او خواهد بود . 

29 ــ مهلت تجديدنظرخواهي کيفري ، 20 روز براي اشخاص مقيم کشور و 2 ماه براي اشخاص خارج از کشور ، از تاريخ ابلاغ حکم يا انقضاي مدت واخواهي مي باشد . 

30 ــ مهلت تجديدنظرخواهي از رأي کيفري در موارد اثبات ادعاي عذر موجه محکوم عليه مبني بر عدم اطلاع از مفاد رأي ، ظرف يک هفته از تاريخ اطلاع است . 

31 ــ زمان اخطار رفع نقص ظرف 20 روز پس از تسبيم درخواست يا دادخواست تجديدنظرخواهي است که متقاضي بايستي ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه بايد جهت رفع نقص اقدام کند . 

32 ــ مهلت به تأخير افتادن اجراي شلاق تعزيري در مورد زن شيرده حداکثر به مدت 2 سال مي باشد .

33 ــ مهلت ارسال قرار بازداشتي که رأساً بازپرس صادر شده نزد دادستان جهت اظهارنظر ظرف 24 ساعت پس از صدور قرار خواهد بود . 

34 ــ مهلت ارسال نظر بازپرس در مورد درخواست رفع بازداشت توسط متهم نزد دادستان جهت اتخاذ تصميم ، ظرف 10 روز از تاريخ تسليم درخواست مي باشد . 

35 ــ مدت قرار بازداشت در جرايم در صلاحيت دادگاه کيفري استان حداکثر تا 4 ماه مي باشد . 

36 ــ مدت بازداشت موقت از ساير جرايم حداکثر تا 2 ماه خواهد بود . 

37 ــ مهلت اعتراض به ابقاء قرار تأميني که منجر به بازداشت متهم شده است ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ ابقاء قرار مي باشد . 

38 ــ مهلت اعلام نظر دادستان در مورد پرونده اي که حاوي اظهار عقيده بازپرس پس از اخذ آخرين دفاع و اعلام ختم تحقيقات است ،ظرف 5 روز از تاريخ وصول پرونده خواهد بود . 

39 ــ مهلت اعتراض به قرارهاي صادره توسط بازپرس که به تأييد دادستان نيز رسيده باشد ، ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ قرار توسط شاکي يا متهم مي باشد . 

40 ــ مهلت اعمال ماده 18 اصلاحي در مورد آراي قطعيت يافته ي خلاف بين شرع حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ قطعيت رأي خواهد بود .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان