بسم الله
 
EN

بازدیدها: 765

زنان فعال ايراني (10) دکتراي روانشناسي رشد وتوسعه تحصيلي

  1397/5/16
خلاصه: زهره موسي زاده "دکتراي روانشناسي رشد وتوسعه تحصيلي" معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه امام صادق (ع)

کتب (تاليف، ترجمه، تصنيف و...)


1-تاليف کتاب پرخاشگري: ماهيت، انواع، نظريه ها و پيش گيري "با ضميمة ماهيت، مصاديق و روش هاي پيشگيري از پرخاشگري در اسلام"

2-طرح آموزشي تدوين برنامه سر فصل دروس تخصصي رشته معارف اسلامي و علوم تربيتي در مقطع کارشناسي،دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران –سال هاي 84-1383

3-طرح آموزشي بازنگري و تدوين سر فصل دروس رشته مديريت آموزشي در مقطع کارشناسي ارشد،دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران – سال 1384

4- داوري طرح پژوهشي بررسي تاثير روش هاي نمايش انيميشن و سخنراني معلم بر يادگيري مفاهيم(عيني و انتزاعي)،دانشگاه آزاد اسلام شهر-سال 1384

5- همکاري طرح آموزشي عملياتي نمودن فرآيند نظارت و راهنمايي آموزشي در دانشگاه امام صادق(ع9واحد خواهران – سال 1384  

6- تنظيم و تدوين جزوات آموزشي جهت تدريس با عنوان تعليم و تربيت با نگرشي بر روانشناسي رشد(1382)،دانش خانواده (1383)

7-گردآوري و تدوين جزوات و بروشورهاي اموزشي با عناوين:مهارت هاي برقراري ارتباط موثر، انگيزش تحصيلي، موفقيت، نداي مشاور

مقالات علمي:


1.چاپ مقاله علمي-پژوهشي با عنوان تاثير حکمت سينوي و اسلامي در آندلس و اسپانياي معاصر، دو فصلنامه علمي- پژوهشي حکمت سينوي(مشکوه النور)، دانشگاه امام صادق(ع) پرديس خواهران، سال چهاردهم، پاييز و زمستان 1389.

2.چاپ مقاله علمي – پژوهشي با عنوان معيارهاي انتخاب و انتصاب مديران با رويکرد شايسته گزيني در نهج البلاغه، دو فصلنامه علمي-پژوهشي انديشه مديريت، دانشگاه امام صادق(ع)، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان 1388

3.چاپ مقاله با عنوان اصطلاح شناسي پرخاشگري در اسلام، همايش بين المللي تحليل ميان رشته اي پرخاشگري و تروريسم، مادريد- اسپانيا، سپتامبر 2007.

4.چاپ مقاله علمي- پژوهشي با عنوان توجيه پرخاشگري در چند کشور آسيايي و اروپايي با زمينه هاي مذهبي و فرهنگي متفاوت، مجله جامع? بين المللي مطالعه ي رشد رفتاري، شماره 31، مي 2007

5.مقاله مروري بر نظريات ارائه شده در زمينه چگونگي کاهش اضطراب به هنگام سخنراني در جمع، ويژه نامه علوم تربيتي، دانشگاه کمپلوتنسه مادريد- اسپانيا. سال 1378.

6.چاپ مقاله با عنوان خشم، خصومت و پرخاشگري، مجله علمي- پژوهشيAggressive behavior، جلد27، شماره3، سال 2001 ميلادي.

7.چاپ مقاله با عنوان ميزان پذيرش رفتارهاي پرخاشگرانه، مجله علمي پژوهشي Aggressive behavior ، جلد27، شماره3، سال 2001 ميلادي.

8.چاپ مقاله با عنوان نگرش اخلاقي به پرخاشگري در موقعيت هاي مختلف، مجله علمي، پژوهشيAggressive behavior ، جلد27، شماره 3، سال 2001 ميلادي.

9.مقاله استراتژي حل مسأله: بررسي مشکلات رياضي دانش آموزان در مقطع ابتدايي، ويژه نامه علوم تربيتي، دانشکده علوم تربيتي، دانشگاه کمپلوتنسه، مادريد- اسپانيا، 1375.

عنوان پايان نامه دکتري: پرخاشگري و توجيه آن: مطالعه بين فرهنگي مابين دانشجويان ايراني واسپانيايي

 شرکت در سمينارها و همايشها:


 الف-همايشها


1- ارائه مقاله با عنوان ضرورت نو انديشي ديني در حوزه کارکرد هاي خانواده ،چهارمين همايش نو انديشي ديني با محوريت خانواده و زنان ،دانشگاه شهيد بهشتي و پژوهشگاه

2- ارائه مقاله با عنوان الگوي عفاف و حجاب زن از منظر آيات و روايات، همايش پژوهش هاي قرآني و دومين همايش تجليل از بانوان فعال در عرصه قرآن کريم، سازمان اوقاف و امور خيريه، تير 1390.

3- ارائ? مقاله با عنوان آسيب شناسي کارکردهاي خانواده بر اساس آموزه هاي ديني، چهارمين کنگر? آسيب شناسي خانواده، پژوهشکد? خانواده دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ارديبهشت 1389.

4- ارائ? مقاله با عنوان نقش سياست هاي رسانه اي بر عملکرد پرخاشگران? کودکان، دومين همايش بين المللي زنان مسلمان انديشمند،" زن، خانواده، تمدن اسلامي"تهران، ارديبهشت 1389.  

5- ارائ? مقاله با عنوان نقش آموزش خانواده در فرايند جامعه پذيري کودکان بر پيش گيري از وقوع جرم، همايش پيشگيري از وقوع جرم، قو? قضاييه مشهد، اسفند 1388

6- ارائ? مقاله با عنوان فرايند شکل گيري برنامه آموزش فلسفه براي کودکان در مدارس کشور اسپانيا: فرصت ها و تهديدها، همايش" تربيت فلسفي و فلسفه تربيت"، سيزدهمين همايش بزرگداشت حکيم ملاصدرا، بنياد حکمت اسلامي صدرا، ارديبهشت 1388. 

7- ارائ? مقاله با عنوان ارتباط عفاف و حجاب با رشد شناختي اجتماعي زنان و تأثير آن بر بهداشت رواني خانواده، همايش بين المللي زنان انديشمند مسلمان، تهران، بهمن ماه 1387.

8- ارائ? مقاله با عنوان توصيف سيماي پيامبر اعظم و دين مبين اسلام در کتاب هاي درسي کشور اسپانيا، همايش بين المللي سيماي پيامبر اعظم در برنامه درسي کشورهاي دنيا، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، ارديبهشت 1386.

9- ارائ? مقاله با عنوان نقش مديريت آموزش پيشگيرانه در بهبود کيفيت آموزشي، همايش چالش هاي فراروي مديريت در نظام هاي آموزشي، دانشگاه امام صادق(ع) پرديس خواهران، بهمن 1385.

10- تدوين مقاله نقش روش هاي پژوهش کيفي در حل خلاق مسائل سازماني، همايش چالشهاي فراروي مديريت در نظام هاي آموزشي، دانشگاه امام صادق(ع) پرديس خواهران، بهمن 1385.

11- تدوين مقاله نقش مرجعيت علمي در بهبود عمل گرايي اجتماعي خانواده، همايش مرجعيت علمي دانشگاه امام صادق(ع)، اسفند 1385.

12- تدوين مقاله امکان و فرايند تربيت جنسي در تعليم و تربيت رسمي ايران، همايش تربيت جنسي دانشگاه شاهد، سال 1384.

13- اراي? مقاله با عنوان پرخاشگري و توجيه آن: مطالعه ي بين فرهنگي مابين دانش آموزان و دانشجويان ايراني و اسپانيايي، کنفرانس بين المللي تحقيق پيرامون پرخاشگري، والنسيا- اسپانيا، 14 جولاي 2000 ميلادي.

14. ارائ? مقاله با عنوان پرخاشگري مستقيم و غيرمستقيم، کنگره جهاني پرخاشگري، ميرافلورس- اسپانيا، 7 جولاي 2000 ميلادي.

15- ارائه مقاله با عنوان ضرورت نو انديشي در حوزه کار کرد هاي خانواده، چهارمين همايش نو انديشي ديني با محوريت خانواده و زنان – دانشگاه شهيد بهشتي و پزوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامي، آذر 1390 

16-  ارائه مقاله با عنوان جنبه هاي مختلف رشد در دوره جواني و مهارت هاي زندگي دانشجويي،ايراد سخنراني در نشست تخصصي مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق)ع) واحد خواهران بهمن 1387

17- ارائه مقاله با عنوان تفاوت ها و تشابهات در پذيرش اخلاقي رفتارهاي پرخاشگرانه، کنفرانس بين المللي تحقيق پيرامون پرخاشگري، والنسيا-اسپانيا،14 جولاي 2000ميلادي 

ب-کارگاه


1. ارائه مشاوره هاي فردي و گروهي در زمينه هاي پيشرفت تحصيلي، تقويت خود، ازدواج،روابط زوجين و تحکيم خانواده و ......

2- برگزاري کارگاه هاي آموزشي طرح ساماندهي اساتيد مشاور دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران، با موضوعات: فرايند و فنون مشاوره، مهارت هاي برقراري ارتباط مؤثر، انگيزش، پرورش خلاقيت، تقويت تمرکز در سالهاي 1379 و 1380.

3-برگزاري کارگاه هاي آموزشي ويژه جشن ازدواج دانشجويي با موضوعات مهارت هاي ارتباطي زوجين، راه هاي حل تعارض، در سال هاي 1384-1381.

4-برگزاري کارگاه آموزشي شيوه هاي تفکر صحيح، طرح هجرت دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران، در سالهاي 1384-1381.

5- برگزاري کارگاه آموزشي مهارت هاي ارتباط مؤثر، ويژه مسئولين خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران، در سالهاي 1387-1381.

6- برگزاري کارگاه آموزشي رفتارشناسي در فرايند مصاحبه، اداره گزينش دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران، در سالهاي 1387-1384.

7- برگزاري کارگاه آموزشي مهارت هاي مديران موفق، مديران آموزش و پرورش اصفهان، فروردين 1389.

8- برگزاري کارگاه آموزشي روانشناسي شادي، دانشگاه آزاد شهر قدس، آذر 1388.

9- برگزاري کارگاه آموزشي ارتباطات زوجين، مرکز زنان و خانواده رياست جمهوري، تير 1388.4.

10- مديريت ميزگرد تخصصي برنامه درسي پنهان با رويکرد تربيت ديني، نشست سازمان پژوهش و برنامه¬ريزي آموزشي، بهمن 1387.

11- ايراد سخنراني در چهارمين نشست شعر اجتماعي، کودک، شعر، پيشگيري، سراي اهل قلم، آبان 1387.

12-سخنراني هاي متعدد در برنامه هاي فرهنگي، اردوي پيش دانشگاهي، خوابگاه ها و جلسات آموزش خانواده، دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران، از سال1380 تاکنون.

سوابق اجرايي:


1.عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق(ع)پرديس خواهران، از سال 1380 تا کنون.

2.معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه امام صادق(ع) پرديس خواهران، از سال 1388 تاکنون.

3.مديرکل آموزش دانشگاه امام صادق(ع) پرديس خواهران، 1388- 1387

4.مدير گروه مديريت آموزشي در مقطع کارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق(ع) پرديس خواهران، 87-1384.

5.مدير گروه معارف اسلامي و علوم تربيتي دانشگاه امام صادق(ع) پرديس خواهران، 87-1385.

6.مسئول مرکز مشاوره دانشگاه امام صادق(ع) پرديس خواهران، 84-1380.

7.مسئول ساماندهي طرح اساتيد مشاور دانشگاه امام صادق(ع) پرديس خواهران، 83-1380.

8.کارشناس مرکز مشاوره اداره آموزش و پرورش منطقه 2 شهر تهران، 80-1379.

9.اشتغال در آموزش و پرورش منطقه 2 شهر تهران در سمت¬هاي کارشناس مشاوره، معاون پرورشي و مدرس، 74-1370.

10.تدريس در زمينه دروس علوم انساني در آموزش و پرورش مناطق مختلف شهر مشهد، 67-1363.

پايان نامه:


کارشناسي ارشد:


1- راهنمايي پايان نامه با عنوان مهارت هاي انساني مديران در سازمان هاي آمومزشي با تاکيد بر نهج البلاغه در مقطع کارشناسي ارشد

2- راهنمايي پايان نامه با عنوان آموزش فلسفه به کودکان مبتني بر اهداف تعليم و تربيت اسلامي:فرصت ها و تهديدها در مقطع کارشناسي ارشد.

3-مشاوره پايان نامه با عنوان مولفه هاي تصميم گيري در مديريت آموزشي با تاکيد بر سيره نبوي در مقطع کارشناسي ارشد

کارشناسي:


راهنمايي پايان نامه در مقطع کارشناسي در موضوعات مرتبط با حوزه تخصصي

عضويت در مراکز علمي و پژوهشي:


1.عضو سازمان روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران

2.عضو کنگره جهاني پرخاشگري،دراسپانيا

3.عضو کميته بين المللي تحقيق پيرامون پرخاشگري،در اسپانيا

4.عضو کميته علمي کنگره بين المللي آسيب شناسي خانواده ، دانشگاه شهيد بهشتي

5. عضو کميته علمي همايش نوانديشي ديني ،نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري و دانشگاه شهيد بهشتي

 

جوايز و مدارک افتخاري


 
1.عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق(ع)پرديس خواهران، از سال 1380 تا کنون.

2.معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه امام صادق(ع) پرديس خواهران، از سال 1388 تاکنون.

3.مديرکل آموزش دانشگاه امام صادق(ع) پرديس خواهران، 1388- 1387

4.مدير گروه مديريت آموزشي در مقطع کارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق(ع) پرديس خواهران، 87-1384.

5.مدير گروه معارف اسلامي و علوم تربيتي دانشگاه امام صادق(ع) پرديس خواهران، 87-1385.

6.مسئول مرکز مشاوره دانشگاه امام صادق(ع) پرديس خواهران، 84-1380.

7.مسئول ساماندهي طرح اساتيد مشاور دانشگاه امام صادق(ع) پرديس خواهران، 83-1380.

8.کارشناس مرکز مشاوره اداره آموزش و پرورش منطقه 2 شهر تهران، 80-1379.

9.اشتغال در آموزش و پرورش منطقه 2 شهر تهران در سمت هاي کارشناس مشاوره، معاون پرورشي و مدرس، 74-1370.

10.تدريس در زمينه دروس علوم انساني در آموزش و پرورش مناطق مختلف شهر مشهد، 67-1363.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان