بسم الله
 
EN

بازدیدها: 595

مواد قانوني ديه بينايي

  1397/4/26
خلاصه: مواد قانوني مرتبط با مبحث ديه بينايي
ماده 457 : از بين بردن بينائى هر دو چشم ديه کامل دارد و از بين بردن بينائى يک چشم نصف ديه کامل دارد .

تبصره : فرقى در حکم مذکور بين چشم تيزبين يا لوچ يا شب کور و مانند آن نمى باشد .

ماده 458 : هر گاه باکندن حدقه چشم، بينائى از بين برود ديه آن بيش از ديه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنايت ديگر مانند شکستن سر، بينائى از بين برود هم ديه جنايت با ارش آن لازم است و هم ديه بينائى .

ماده 459: در صورت اختلاف بين جانى و مجنى عليه با گواهى دو مرد خبره عادل يا يک خبره مرد و دو زن خبره عادل به اينکه بينائى از بين رفته و ديگر برنمى گردد يا اينکه بگويند اميد به بازگشت آن هست ولى مدت آن را تعيين نکنند ديه ثابت مى شود و همچنين اگر براى برگشت آن مدت متعارفى تعيين نمايند و آن مدت سپرى شود و بينائى برنگردد ديه ثابت خواهد بود  و هر گاه مجنى عليه قبل از سپرى شدن مدت تعيين شده بميرد ديه استقرار مى يابد و همچنين اگر ديگرى حدقه او را بکند ديه بينائى بر جانى اول ثابت خواهد بود و هر گاه بينائى برگردد و شخص ديگرى آن را چشم بکند، بر جانى اول فقط ارش لازم مى باشد .

ماده 460 : هر گاه مجنى عليه مدعى شودکه بينائى هر دو چشم يا يک چشم او کم شده به ترتيب با آزمايش و سنجش با همسالان يا با مقايسه با چشم ديگرش به نسبت تفاوت ديه پرداخت مى شود و در صورتى که از طريق آزمايش علم حاصل نشود از طريق قسامه اقدام مى شود.

ماده 461 : هر گاه مجنى عليه ادعا کند که بينائى او زايل شده و شهادتى از متخصصان در بين نباشد حاکم او را با قسامه سوگند مى دهد و به نفع او حکم صادر مى کند.

تبصره : قسامه براى کورى دو چشم شش قسم و براى کورى يک چشم سه قسم و براى کم شدن بينائى به نسبت کم شدن آن مى باشد اعم از اينکه مدعى به تنهايى قسم ياد کند يا با افراد ديگر .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان