بسم الله
 
EN

بازدیدها: 445

حمايت‌هاي قانوني از زنان در روند انجام طلاق

  1397/3/31
به گزارش خبرگزاري ميزان، پرسش مخاطب وکيل‌آنلاين درباره حمايت‌هاي قانوني از زنان در روند طلاق، اين است:

آيا اينکه گفته ميشود حق طلاق با زنان نيست، از نظر قانون صحت دارد؟ لطفا توضيح دهيد.

پاسخ کارشناسان وکيل‌آنلاين:

مطابق ماده 1133 قانون مدني مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد. طبق اين ماده البته پيش از سال 1381 مرد مي‌توانست هر وقت بخواهد همسر خود را طلاق دهد؛ اما با اصلاح اين ماده شوهر بايستي با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را دهد؛ بنابراين ميبينيم که قانون با هدف حمايت مستقيم از زنان و حقوق آنان و نيز حفظ کيان خانواده نسبت به تغيير و اصلاح اين مقرره اقدام نموده است.
اما زن نيز از راه‌هاي گوناگون مي‌تواند از همسر خود جدا شود.

اول: طلاق از طريق توافق

دوم: عدم پرداخت نفقه توسط مرد و مجوز طلاق براي زوجه مطابق ماده 1129 قانون مدني که تصريح مي‌کند: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي‌تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مي‌نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

سوم: عسر و حرج زوجه مطابق ماده 1130 قانون مدني که مي‌گويد، در صورتي که دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود. دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد.

عسر و حرج نيز در لغت به معناي مشقت شديد است از قواعد معروف فقهي است و به معناي آن است که هر گاه دوام زناشويي براي زن موجب مشقت شديد باشد، زن مي‌تواند از دادگاه تقاضاي طلاق کند.

چهارم: يکي ديگر از موارد حمايت قانونگذار از زنان در گرفتن طلاق شرط و شروط ضمن عقد مي‌باشد. ماده 1119 قانون مدني بيان مي‌دارد، طرفين عقدازدواج مي‌توانندهرشرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبورنباشد درضمن عقد ازدواج ياعقد لازم ديگربنمايد. مثل اينکه شرط شود هرگاه شوهرزن ديگربگيرد يا درمدت معيني غائب شود يا ترک انفاق نمايد يابرعليه حيات زن سوءقصدکند يا سوءرفتاري نمايد که زندگاني آن‌ها با يکديگرغيرقابل تحمل شود زن وکيل و وکيل درتوکيل باشد که پس ازاثبات تحقق شرط درمحکمه و صدورحکم نهائي خود را مطلقه سازد.

ذکر اين مطالب به معناي ارائه راه کار براي طلاق آسان و بر هم خوردن کانون و کيان خانواده نمي‌باشد بلکه وکيل آنلاين در مقام بيان برخي حقوق و نيز حمايت‌هاي قانونگذار از بانوان و زنان مي‌باشد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان