بسم الله
 
EN

بازدیدها: 564

قانون احوال شخصيه کشور کويت- قسمت دوم

  1397/3/4
قسمت قبلي

4 1 1 4 انواع ازدواج واحكام آن

( 43 51 )

1 4 1 1 4 انواع ازدواج

( 43 45 )

مادة شمارة 43 :

- ازدواج دو نوع است : صحيح يا غير صحيح

- ازدواج صحيح آن است كه كلية اركان و شرايط صحت آن طبق مفاد اين قانون فراهم شده باشد . در غير اين صورت ازدواج نادرست، باطل و فاسد مي باشد.

مادة شمارة 44 :

ازدواج صحيح نافذ و لازم الاجراست  يا اينكه نافذ و غير لازم الاجرا يا غير نافذ مي باشد.

مادة شمارة 45 :

- ازدواج نافذ و لازم الاجرا منوط به اذن احدي نمي باشد وطبق مفاد اين قانون ، قابل فسخ نمي باشد.

- ازدواج نافذ و غير لازم الاجرا آن است كه به عللي كه طبق اين قانون تعيين مي شوند قابل فسخ باشد.

- ازدواج غير نافذ آن است كه با اجازة شخصي كه حق اجازه داشته باشد منعقد شده است.

2 4 1 1 4 احكام

(46 51 )

مادة شمارة 46 :

ازدواج صحيح و نافذ و لازم الاجرا از زمان انعقاد تابع كلية آثار قانوني آن مي باشد.

مادة شمارة 47 :

- ازدواج صحيحِ غير نافذ قبل از اجازه يا دخول از آثار قانوني تبعيت نمي كند.

- اگر اجازة چنين ازدواجي صادر شود از زمان عقد نافذ خواهد بود.

- با دخول در آن، حكم ازدواج فاسد پس از دخول را خواهد داشت.

مادة شمارة 48 :

آثار ازدواج بر ازدواج باطل مترتب نمي شوند.

مادة شمارة 49 :

ازدواج در حالات ذيل باطل خواهد بود:

الف - اگر خللي در صيغة ازدواج يا صلاحيت عقد كنندگان بوجود آيد طوري كه مانع انعقاد آن شود .

ب - اگر زوجه از روي قرابت يا رضاعت يا دامادي يا ازدواج با ديگري يا در عده بودن يا سه طلاقه شدن براي مرد محرم شود يا اينكه نتوان او را با كسي كه تحت سرپرستي اوست جمع نمود و يا اينكه متدين به يكي از اديان آسماني نباشد.

ج - در صورتيكه يكي از زوجين مرتد شود يا اينكه زوج غير مسلمان و زوجه مسلمان باشد.

د در دو بند ب و ج فوق ، ثبوت علم به تحريم و اسباب و علل آن الزامي بوده و عدم آگاهي به اين مسأله بعنوان عذر تلقي نمي شود وچنين ادعايي پذيرفته نخواهد شد.

مادة شمارة 50 :

هر ازدواج غير صحيح بجز ازدواج هاي قيد شده در مادة قبل ، ازدواج فاسد به شمار مي آيند و ورود در آنها مستلزم :

- تعيين حداقل مهريه (مهر المسمي ) و مهرالمثل در زمان انعقاد و مهرالمثل در صورت عدم تحقق آن مي باشد.

- اثبات نسب فرزندان طبق شرايط و نتايج مشروحه در اين قانون .

- وجوب مراعات عدة شرعي پس از جدايي خواه به صورت توافقي يا از روي حكم قضايي باشد و يا پس از وفات.

- محرميت از روي دامادي.

مادة شمارة 51 :

هيچ گونه آثاري قبل از دخول بر ازدواج فاسد مترتب نمي شود.

5 1 1 4 آثار ازدواج

( 52 91 )

1 5 1 1 4 مهريه

( 52 71 )

مادة شمارة 52 :

زوجه به محض وقوع عقد صحيح، مستحق مهريه مي باشد.

مادة شمارة 53 :

ميزاني براي كمترين يا بيشترين مهريه وجود ندارد.

مادة شمارة 54 :

هر چيزي كه شرعاً قابل تعهد باشد مي تواند به عنوان مهريه تعيين شود ، اعم از اينكه اموال يا نوعي فعاليت يا منافع باشد به شرط آنكه با قوام ازدواج منافات پيدا نكند.

مادة شمارة 55 :

- مهر المسمي بايد در ضمن عقد معين شود.

- در صورتي كه مهريه تعيين نشود ويا تعيين آن نادرست باشد و يا اينكه به طور كلي منتفي شود مهر المثل واجب مي شود.

مادة شمارة 56 :

- در صورت عدم وجود نص صريح مي توان مطابق با عرف ، تأدية بخشي از مهريه را به تعويق انداخت.

- مدت تعيين شده جهت استحقاق مهريه با تحقق بينونه يا وفات ساقط مي شود.

مادة شمارة 57 :

تاخير در تادية مهريه به نزديك ترين حالت هاي ذيل تعيين ميگردد ، بينونه يا وفات.

مادة شمارة 58 :

زوج مي تواند مهريه را پس از عقد افزايش دهد و زوجه مي تواند آن را كاهش دهد در صورتي كه هر دو صلاحيت دخل و تصرف داشته باشند. اين امر در صورتي كه طرف مقابل موافقت كند به اصل عقد ازدواج ملحق مي گردد.

مادة شمارة 59 :

پدر و پس از او پدربزرگ مي توانند مهرية دختر باكره را تا سن 25 سال اخذ نمايند مگر آنكه دختر نهي كرده باشد.

مادة شمارة 60 :

اگر زوجين در تادية مهريه اختلاف پيدا كنند قبل از دخول، حق با زوجه بوده و پس از آن حق با زوج خواهد بود مگر آنكه ادلّه يا عرف مخالف وجود داشته باشد.

مادة شمارة 61 :

با تحقق دخول يا نزديكي صحيح و يا با مرگ يكي از زوجين، مهريه به طور كامل لازم الاجرا مي باشد.

مادة شمارة 62 :

در صورتي كه زوجه، همسر خود را قبل از دخول به قتل برساند طوري كه از ارث محروم شود مهريه اي كه دريافت كرده مسترد شده و باقيماندة آن ساقط مي شود ولي اگر قتل پس از دخول صورت بگيرد مستحق چيزي از باقيماندة مهريه نخواهد بود.

مادة شمارة 63 :

- در صورت وقوع طلاق قبل از دخول يا تحقق نزديكي صحيح، نصف مهر المسمي به زوجه تعلق مي گيرد.

- اگر زوجه بيشتر از نصف مهريه را بگيرد در مورد اضافة دريافتي به او رجوع خواهد شد.

- اگر زوجه نصف مهريه يا بيشتر از آن را به زوج خود ببخشد در صورت طلاق قبل از دخول يا نزديكي صحيح، در مورد مهريه به او رجوع نخواهد شد و اگر كمتر از نصف مهريه را ببخشد در مورد باقيماندة نصف به وي رجوع خواهد شد.

مادة شمارة 64 :

در صورتيكه طلاق قبل از دخول يا نزديكي صحيح و طبق شرايط تعيين شده در بند ب مادة 55 اتفاق بيفتد زن مستحق متاعي خواهد بود كه توسط قاضي تعيين و تا سقف نصف مهر المثل خواهد بود.

مادة شمارة 65 :

در صورتي كه جدايي قبل از دخول يا نزديكي صحيح اتفاق بيفتد و مسبب آن زوجه باشد كلية مهريه يا متاع مذكور ساقط خواهد شد.تگ ها: حقوق قانون کويت 
برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان