بسم الله
 
EN

بازدیدها: 541

قانون آيين دادرسي مدني- قسمت نهم

  1397/2/31
قسمت قبلي

مبحث چهارم - در گواهي

ماده 406 : درمواردي كه مطابق قانون مدني گواهي مثبت دعوي ياموثردر اثبات دعوي است مطابق موادزيررفتارمي شود.

ماده 407 : هريك ازطرفين دعوي كه متمسك به گواهي گواه شده اندبايد گواه هاي خودرادرموقعي كه دادگاه معين كرده حاضرنمايندودرصورت اقتضاء دادگاه گواه ها رابدرخواست اصحاب دعوي يايكي ازآنهااحضارمي كند.

ماده 408 : درابلاغ احضاريه مقرراتي كه براي ابلاغ دادخواست معين است رعايت خواهدشد. احضاريه بايدلااقل يكروزقبل ازروزجلسه وبارعايت مدت مسافت به گواه ها ابلاغ گردد.ماده 409 : هرگواهي كه مطابق قانون احضارشده ولي درروزجلسه حاضرنشود مجددااحضارخواهدشدواگردردفعه دوم حاضرنگرديددادگاه مي توانداورا جلب نمايد.

ماده 410 : درصورت معذوربودن گواه ازحضوردردادگاه وهمچنين در مواردي كه دادگاه مقتضي بداند،مي تواندگواهي گواه رادرمنزل يامحل كاراو يادرمحل نزاع به توسط يكي از كارمندان خود استماع كند.

ماده 411 : درصورتي كه گواه درمقردادگاه ديگري اقامت داشته باشد، دادگاه مي تواندازدادگاه محل توقف اوبخواهدكه گواهي اورااستماع كند.

ماده 412 : گواهي استماع نمي شودمگرازاشخاصي كه مطابق قانون مدني اهليت اداءگواهي داشته باشند.

ماده 413 : در موارد زير اصحاب دعوي مي توانند گواه ها را جرح نمايند : 

1- درصورتي كه بين گواه ويكي ازاصحاب دعوي قرابت نسبي ياسببي تا درجه سوم ازطبقه دوم باشد.
2- درصورتي كه بين گواه ويكي ازاصحاب دعوي سمت خادم ومخدومي باشد.
3- درصورتي كه بين گواه وكسي كه گواهي برضرراوداده مي شوددعوي مدني ياجزائي فعلامطرح باشدويادعوي جزائي سابقامطرح بوده وهنوزپنجسال در صورت جنحه ازصدورحكم قطعي نگذشته است .

ماده 414 : طرفي كه مي خواهدگواه راجرح نمايدبايدآن راقبل ازاداء گواهي اظهارداردمگراينكه ثابت نمايدكه ازعلت جرح بعدامسبوق شده است .

ماده 415 : درصورتي كه علت جرح موردتصديق گواه ياكسي كه بنفع اوگواهي داده مي شودواقع شوديابردادگاه معلوم گردد،گواه ملزم به گواهي نخواهدشد وهرگاه براي اظهار اطلاع حاضر شودبدون احتياج به سوگندفقط براي مزيداطلاع اظهارات اواستماع مي گردد.

ماده 416 : اگرنسبت به قانوني بودن علت جرح گواه اعتراض شود،گواهي آن گواه باقيدسوگنداستماع مي شدليكن دادگاه بايددرحكمي كه راجع به اصل دعوي مي دهدتصميم خود را به ردياقبول جرح اظهارنمايد.

ماده 417 : دادگاه گواهي هرگواه رابدون حضورگواههائي كه گواهي نداده انداستماع مي كندوبعدازاداءگواهي مي تواندازگواه ها مجتمعا تحقيق نمايد.

ماده 418 : گواه هاقبل ازاداءگواهي نام وشغل وسن ومحل اقامت خودرا اظهاروسوگنديادمي كنندكه تمام حقيقت رابگويندوغيرازحقيقت چيزي نگويندو هرگاه گواه ها قرابت نسبي ياسببي بايكي ازاصحاب دعوي داشته باشندنيزاظهارداشته ودرجه قرابت خودرامعين مي كنندوهمچنين اگرخادم يامخدوم يكي ازاصحاب دعوي باشنداعلام مي دارند.

ماده 419 : دادرس دادگاه قبل ازاداءگواهي مجازاتي راكه براي گواه كاذب مقرراست به گواه خاطرنشان مي نمايد.

ماده 420 : دادگاه مي توانددرموقع اداءگواهي يكي ازگواه ها به اصحاب دعوي يايكي ازآنها امر بكندكه ازدادگاه خارج شودبراي اينكه آزادي گواه بهتر تامين شود در اين صورت بعد از اداء گواهي دادگاه شخص يااشخاص خارج شده رابرگردانده وازگواهي كه درغياب آنهااداءشده است آگاه مي سازد.

ماده 421 : هيچيك ازاصحاب دعوي نبايداظهارات گواه راقطع كنندو پس ازاداءگواهي مي توانندسئوالاتي توسط دادگاه ازگواه بنمايدودادرس نيزمي تواندهرسوالي راكه براي كشف حقيقت ومباني گواهي لازم بداند از گواه ها بنمايد.

ماده 422 : اگريكي ازاصحاب دعوي ازگواه سئوالي نمايدكه مربوط به دعوي نباشددادگاه ازآن جلوگيري خواهدنمود.

ماده 423 : بيانات گواه بايدعينادرصورت مجلس قيدوبه امضاءاو برسدواگرگواه نخواهديانتواندامضاءكندمراتب درصورتمجلس قيدخواهد شد.

ماده 424 : تشخيص درجه ارزش وتاثيرگواهي بنظردادگاه است .

ماده 425 : هرگاه گواه براي حضوردردادگاه درخواست هزينه آمدورفت وجبران خسارت حاصله ازآن رابنمايددادگاه ميزان آنرامطابق تعرفه وزارت دادگستري معين واستنادكنندرابه تاديه آن ملزم مي نمايد. گواه درصورت ضرورت مي توانددرخواست پرداخت مساعده هزينه مسافرت خود را بنمايد.


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان