بسم الله
 
EN

بازدیدها: 115

قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي-قسمت چهارم

  1397/2/30
قسمت قبلي

مبحث سوم - آراء ‌اول -کميت آراء ‌

ماده 118 - مصوبات مجلس با رأي موافق اکثريت مطلق حاضرين معتبر است مگر در مواردي که در قانون اساسي و يا اين آيين نامه نصاب ديگري‌معين شده باشد.

‌ماده 119 - کليه انتخاباتي که در مجلس و کميسيون‌ها و شعب به عمل مي‌آيد، اعم از اينکه فردي يا جمعي باشد باستثناء انتخاب رئيس، اعضاء‌حقوقدان شوراي نگهبان که با اکثريت مطلق عده حاضر انتخاب مي‌شوند و موارد ديگري که در اين آيين‌نامه حد و نصاب ديگري براي آن تعيين شده‌است با رأي اکثريت نسبي است و در صورت تساوي آراء، به تعداد مورد نياز از منتخبين به حکم قرعه تعيين مي‌شود. اسامي کليه نامزدها با تعداد آراء‌ آنان توسط رئيس جلسه اعلام مي‌شود.

‌ماده 120 - راي‌گيري نسبت به‌موارد زير با اکثريت خاص و به‌ ترتيب ذيل خواهد بود:

‌الف - اکثريت دو سوم حاضران:

1- تصويب آيين‌نامه داخلي مجلس و تفسير آن.

2- تصويب تشکيل جلسه غيرعلني مجلس.

3- تصويب تقاضاي دو و سه فوريت طرحها و لوايح.

ب - اکثريت دو سوم مجموع نمايندگان:

1- تصويب درخواست مراجعه به آراء عمومي.

2- تصويب عدم کفايت رئيس جمهور.

‌دوم - کيفيت آراء ‌ماده 121 - رأي‌گيري در مجلس به يکي از روشهاي ذيل انجام مي‌گيرد:

1- با دستگاه الکترونيکي.

2- علني با ورقه.

3- مخفي با ورقه ‌ماده 122 - هيأت رئيسه مجلس موظف است مجلس را به وسايل پيشرفته الکترونيکي مجهز نمايد تا شمارش عده حاضران در مجلس و اعلام‌رأي مخالف، موافق و ممتنع با وسايل مذکور ممکن و ميسر گردد و نتيجه آراء را در معرض ديد نمايندگان قرار دهد. در موارد نقص فني دستگاهها‌حداکثر براي يک هفته رأي‌گيري با قيام و قعود يا طرق ديگر انجام خواهد شد. تمديد اين مهلت با تصويب مجلس خواهد بود.

‌ماده 123 - در مورد ذيل اخذ رأي علني با ورقه خواهد بود:

‌هرگاه حداقل ده نفر از نمايندگان به‌جاي استفاده از دستگاه الکترونيکي و يا قيام و قعود رأي علني با ورقه را تقاضا نمايند. ابتدائاً بدون بحث نسبت به‌درخواست، رأي‌گيري به عمل مي‌آيد و درصورت تصويب درخواست، اصل موضوع با ورقه و بطور علني به رأي گذاشته مي‌شود.

‌ماده 124 - در رأي علني با ورقه، هر نماينده داراي سه‌نوع کارت سفيد، کبود و زرد است که اسم آن نماينده روي کارتها چاپ شده است. کارت‌سفيد علامت قبول، کارت کبود علامت رد و کارت زرد علامت امتناع است. هنگام اخذ رأي علني با ورقه، نمايندگان کارت سفيد يا کبود يا زرد خودشان‌را با نظارت منشيان در گلدانها مي‌ريزند. نمايندگاني که رأي ندهند و يا بعد از اعلام اخذ رأي از تالار جلسه خارج شوند، ممتنع محسوب مي‌شوند.

‌تبصره - اسامي موافقين، مخالفين و ممتنعين و کساني که در رأي‌گيري شرکت نکرده و يا بعد از اعلام اخذ رأي از تالار خارج شده‌اند، بدون اينکه‌در جلسه قرائت شود، درصورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت مي‌گردد. 

‌ماده 125 - در موارد ذيل اخذ رأي مخفي با ورقه الزامي است:

1 - انتخاب اعضاي هيأت رئيسه، حقوقدانان شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس در نهادها و هيأت‌ها ، مجامع و شوراها و ساير انتخابات راجع به‌اشخاص.

2 - انتخابات داخلي شعب و کميسيون‌ها.

3 - رأي اعتماد و عدم اعتماد به وزيران و هيأت وزيران و رأي عدم کفايت به رئيس جمهور.

4 - رأي نسبت به اعتبارنامه نمايندگان.

‌تبصره - هيأت رئيسه موظف است کارتهاي مخصوصي براي رأي‌گيري مخفي تهيه و دراختيار نمايندگان قرار دهد. رأي‌گيري به وسيله هرگونه‌ورقه و کارتي غير از اين اوراق معتبر نخواهد بود.

‌ماده 126 - در مواردي که نتيجه اخذ رأي با قيام و قعود توسط حداقل دو نفر از منشيان هيأت رئيسه و يا بيست و پنج نفر از نمايندگان حاضر در‌مجلس مورد ترديد باشد، ظرف مدت پانزده دقيقه بعد از اعلام رأي مذکور، بدون بحث با اخذ رأي علني با ورقه رفع ترديد به عمل مي‌آيد. چنانچه ترديد‌در رأي‌گيري در پانزده دقيقه آخر جلسه باشد، مي‌توان در جلسه بعد رفع ترديد به عمل آورد. 

‌سوم - اعلام نتيجه راي ‌ماده 127 - به مجرد اعلام اخذ راي، توسط رئيس جلسه تعداد نمايندگان حاضر در جلسه به‌استناد دستگاه شمارش‌گر اعلام و بلافاصله اخذ رأي‌به عمل مي‌آيد. در موارد نقص فني دستگاه شمارش‌گر عده حاضران مستند به شمارش اکثريت منشيان خواهد بود.

‌ماده 128 - در کليه موارد، نتيجه رأي مجلس بايد صريحا" به‌وسيله رئيس اعلام گردد.

‌ماده 129 - اسامي کليه تقاضاکنندگان رأي مخفي يا رأي علني با ورقه درصورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت خواهد شد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان