بسم الله
 
EN

بازدیدها: 838

تحوّل در حقوق ارث زن از اموال غيرمنقول شوهر- قسمت سوم

  1397/2/26
خلاصه: مجلس شوراي اسلامي، در بهمن ماه 1387 (ه.ش) مواد 946 و 948 قانون مدني ايران را اصلاح کرد. با اين اصلاح و سهيم كردن زوجه در قيمت زمين، تحولي چشم گير در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. اين تحول، بيش از هر چيز مديون اظهار نظر صريح يکي از فقهاي معاصر است که زمينه مناسب را براي ارائه طرح از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فراهم ساخت. در قانون مدني، مصوب سال 1307 (ه. ش) به پيروي از نظر مشهور فقهاي اماميه ، زن از عين و قيمت زمين محروم است و تنها مستحق دريافت قيمت ابنيه و اشجار مي باشد. با اصلاح مواد فوق، زمين نيز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد. در عين حال، زن از قيمت اموال غير منقول بهره مند مي شود، اما از عين آن محروم است. هر چند در ماده 948 اصلاحي نيز كماكان بر حق زن از استيفاي از عين اموال غير منقول، در صورت امتناع ساير ورثه از اداي قيمت تاكيد شده است، اما به نظر مي رسد قانونگذار بايد ميان زوجه اي كه از شوهر داراي فرزند است و زوجه بدون فرزند تفكيك قائل مي شد و زوجه داراي فرزند از شوهر را مستحق دريافت عين مي دانست.
قسمت قبلي

4- محروميت زوجه، از عين مال غير منقول و بهره مندي از قيمت

بر اساس اين نظر و به منظور جلوگيري از ورود احتمالي شوهر بيگانه بر اهل و بازماندگان ميّت، در صورت ازدواج زن با فرد ديگر، بهترين وجه اين است كه قيمت زمين و بنا به زوجه پرداخت شود (سيد مرتضي علم الهدي، 1415 ق،ص 175). از آنجا كه بر اساس اطلاق آيه قرآن، زوجه از همه اموال شوهر ارث مي برد، با هدف جمع بين آيه (آيه 12 سوره مباركه نساء) و روايات و عدم وجود اجماع بر محروميّت زوجه، از عين و قيمت و توجه به علت و حكمت عدم تحويل عين زمين و بنا به زوجه و رواياتي كه دلالت بر ارث بردن زوجه از جميع ماترك زوجه مي نمايد، پرداخت قميت زمين و بنا به زوجه به صواب نزديک تر است (علامه حلّي، 1381 ، ص 52 ). 

بزرگاني چون: سيد مرتضي (ره) و علامه حلّي (ره) بر اين نظرند. در ادامه ابعاد بيشتري از اين نظر مورد بحث قرار مي گيرد.

5- حرمان زوجه فاقد فرزند از عين اموال غير منقول

برخي از فقها، از جمله محقق در شرايع، قائل به اين هستند كه محروميت زوجه از عين اموال غير منقول اعم از زمين و بنا منحصر به همسري است كه از اين شوهر و يا شوهر ديگر فاقد فرزند باشد (محقق، 1383 ، ص 329 ؛ الحسيني العاملي، ص 189 ؛ نوري الطبرسي، 1409 ، ص 196 ؛ الجبعي العاملي، 1389 ق، ص 172 ؛ شيخ طوسي، صص 1387 ، 462 ؛ ابن البراج نقل از مرواريد، 1410 ق، ص 193 ؛ خامنه اي، همان). و چنانچه زوجه داراي فرزند باشد، از عين هم مي تواند بهره مند شود.

اين نظر كه واجد كمترين تخصيص در عموم قرآن مي باشد، به اين معنا است كه زن به طور كلي از همه اموال شوهر،حتي از عين نيز ارث مي برد و از اين جهت، بين زن و مرد هيچ تفاوتي وجود ندارد. در اين نظر، فقط زناني كه فاقد فرزند هستند، قيمت اموال غيرمنقول بازمانده از شوهر خود را به ارث مي برند و عين اموال مذكور به آنان تحويل نمي شود. اين نظريه كه به بهره مندي كامل زن از اموال شوهر نزديک است،انگيزه اصلي تصويب قانون اصلاحي مواد 946 و 948 ق.م بوده است.

6-  ارث بردن زوجه از كليه اموال منقول و غير منقول اعم ازعين يا قيمت

از عموم واژه « مما » در قسمتي از آيه 12 سوره مباركه نساء « ولهن الربع مما تركتم » و صحيحه فضل ابن ابي يعفور و فضل بن عبدالملك از ابي عبدالله عليه السلام (الحرالعاملي، 1388 ق، ص 522 ) و همچنين روايت عبيد بن زراره و فضل ابي العباس از ابي عبدالله عليه السلام در مورد مهر و ارث بردن زوجه از همه چيز(همان، ص 73) چنين استنباط مي شود كه زوجه، مانند زوج از كليه ماترك زوجه اعم از منقول و غير منقول ارث مي برد و در اين امر، فرقي بين عين و قيمت نيست. اين نظريه كه به ابن جنيد بغدادي معروف به اسكافي نسبت داده شده است (نجفي، 1368 ، ص 307 ؛ الحسيني العاملي، ص 190 ؛ علامه حليّ، 1381 ، ص 53) به نحوي توسط محقق اردبيلي نيز با تعبير « پذيرش خلاف آن كه مخالف ظاهر قرآن و عموم اخباري است كه دلالت بر ارث بردن زن از كليه اموال شوهر مي كند مشكل است » مطرح شده است (محقق اردبيلي، ص 443 ). يکي از ايرادات وارد بر اين نظر اجماعي است كه از سيد مرتضي (علم الهدي، 1415 ق،ص 175) و مرحوم صاحب جواهر (نجفي، 1368 ، ص 207) نقل شده است. پاسخ اين ايراد، اين گونه داده شده است كه اولا اين اجماع، منقول است و تنها از خلاف و سراير نقل شده است، ثانيا خلاف آن ثابت است، زيرا گروهي از فقها اين مسأله را مطرح نكرده اند و سهام زوجه را بدون ذكر متعلق آن ذكر كرده اند (قبله اي، 1381 ،ص 176).

ايراد ديگري كه به نظر ابن جنيد وارد كرده اند، اين است كه اين نظر، با اخباري كه بر محروميّت زوجه از اراضي و خانه دلالت دارند مخالف است و رواياتي كه در اين استدلال اشاره شد، مخالف مشهور و موافق با عامه است. اين ايراد نيز پاسخ داده شده است كه « اولاً شهرت از محجات نيست (خويي، 1376 ق، ص 414)؛ ثانياً اگر شهرت از محجات باشد، اشهر بودن مرجح نيست؛ ثالثاً، اشهر بودن روايات مخالف، معلوم نيست » (قبله اي، 1381 ،ص 177).

به نظر مي رسد ، زن نيز همانند شوهر از جميع ماترك زوج ارث مي برد و در اين امر فرقي بين زني كه از شوهر خود صاحب فرزند باشد كه برخي از بزرگان به آن نظر داده اند (محقق حلّي، 1419 ه.ق، ص 329 ؛ خامنه اي، 1386 ،ص 3؛ المطهرالحلّي، 1389 ه.ق، ص 241) و زني كه از شوهر خود صاحب فرزند نيست، نمي باشد. اين نظر نيز از عموم آيه مستفاد است. با توجه به تعارض موجود در روايات و ضرورت تقدم روايات موافق با كتاب، در مقام ترجيح ابتدا موافقت با كتاب مقدم داشته مي شود و پس از آن به مخالفت با عامه توجه مي شود (قبله اي، 1381 ،ص 178).

7-  مبناي فقهي قانون اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدني

در مقدمه بيان شد كه پس از ديدار تعدادي از بانوان با رهبر انقلاب،ايشان بيان فرمودند: « در همين مسأله ارث زن از زمين و غير منقول نظر فقهي بعضي از بزرگان قديم و امروز نظر فقهي ما هم همين است كه آنچه منع از ميراث شده عين است و قيمت آن بلاشك حق همسر و زوجه است و اشكال هم ندارد ». 

همچنين در ديدار ايشان با بانوان مجلس شوراي اسلامي آمده است كه : « مثل همين عقار كه نظر من اين است كه زن از همه چيز ارث مي برد و از قيمت. اگر از آن مرد فرزند داشته باشد از عين مي برد اين بايد بيايد در قوانين ما » (خامنه اي، 1386 ،ص 3)

با توجه به نظرات چهارگانه اي كه بيان شد و ساير نظراتي كه زن را تنها از رباع يعني زمين خانه ها (ابن منظور، 1408 ق،ص 115) محروم مي داند (شيخ مفيد، 1410 ، ص 687) مشخص شد كه قانون گذار، بهره مندي زوجه از قيمت اموال غير منقول و محروميّت از عين را برگزيده است و بين زني كه از ميّت فرزند داشته باشد و زني كه بدون فرزند باشد، تفاوت قائل نيست.

در ادامه، ابتدا آيات مربوط تشريع حكم توارث زن و شوهر ارائه گردد. و سپس، روايات موافق ارث بردن زن از كليه ماترك شوهر مي شود و در ادامه نظر منتخب بيان مي گردد.

7-1-  آيات

آيات 7 و 12 و 33 سوره مبارك نساء حكم بهره مندي مرد و زن از ماترك خويشاوندان، و زن و شوهر از يکديگر را بيان مي کند. اين آيات، به ترتيب ذکر مي شود و سپس معاني و دلالت آنها مورد بررسي قرار مي گيرد.

1- آيه هفت سوره مباركه نساء(1): خداوند در اين آيه فرموده است كه: « براي مردان، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود بر جاي مي گذارند، سهمي است و براي زنان نيز از آنچه پدر و مادر و خويشاندان مي گذارند سهمي، خواه آن مال، كم باشد يا زياد. اين سهمي است تعيين شده و پرداختني ».(ترجمه آيه الله مكارم شيرازي)

واژه « مماترك » در آيه فوق، افاده عموم مي كند و به معناي بهره مندي زن يا مرد، از كليه ماتركي است كه از اموال منقول و غير منقول از ديگري به جاي مانده است. خداوند، ابتدا پدر و مادر و سپس با بيان « اقربون » همه خويشاوندان نسبي و سببي، از جمله زن و شوهر را شامل حكم دانسته و از اموال باقيمانده از ميت بهره مند مي داند. 

بيان قرآن در اين آيه عام بدون تخصيص است (طباطبايي، 1377 ، ص 331). در بهره مندي زنان و مردان از تمامي اموال بر جاي مانده از ميت در بين مفسرين اختلافي نيست (طباطبايي، همان. شيخ طوسي، بي تا،ص 121 . طبرسي، 1377 ،ص 18). از تأكيد پايان آيه مبني بر اينكه اين سهم تعيين شده و غيرقابل تغيير است، بر مي آيد كه لازم است همه حصه زن يا مرد را از ما ترك خويشاوند ميت او اعم از نسبي و سببي ادا كنند (طباطبايي، همان).

2- آيه 12 سوره مباركه نساء:  در اين آيه ميزان سهام هر يک از زن و مرد، از ماترك ديگري بيان شده است. سهم مرد در صورت وجود اولاد براي زن، يک چهارم و در صورت نبود اولاد براي زن،يک دوم ماترك است. در حالي كه سهم زن در صورت وجود اولاد براي شوهرش، يک هشتم و در صورت نبود اولاد براي شوهر متوفاي او، يک چهارم از ماترك است. در اين آيه هم هيچ استثنايي بر اصل ارث بردن زن و شوهر از ماترك ديگري اعم از منقول، غير منقول، ابنيه، اشجار، آلات، مركب، لباس و... وارد نشده است.

3- آيه 33 سوره مباركه نساء (2): در اين آيه خداوند مي فرمايد: براي هر كس وارثاني قرار داديم كه از ماترک پدر و مادر و نزد كيان ارث ببرند و نيز كساني كه با آنها پيمان بسته ايد، نصيبشان را بپردازيد، خداوند بر همه چيز شاهد و ناظر است. با توجه به حمل موالي بر ورثه در كتب فقهي و تفاسير (طباطبايي، 1377 ، ص 505) و همچنين دخول زن در جمله خويشاوندان سببي، زن در جمله وراث، از كليه ماترك شوهر خود ارث مي برد و استثنايي بر اموال باقيمانده از ميت وارد نشده است.

از مجموعه آيات ارث و عموم و اطلاق آنها و شأن نزول آيات، چنين بر مي آيد كه زن از كليه ماترك ميت، اعم از منقول و غير منقول ارث مي برد. در ادامه، روايات صحيح السندي را كه حاكي از ارث بردن زن از كليه ماترك شوهر خويش است، بيان مي کنيم.

7-2- روايات موافق ارث بردن زوجه از كليه ماترك

از مجموعه بررسي هاي صورت گرفته در مورد روايات مورد استناد، نظر مشهور و اجماع مورد بحث، و ظاهر عام آيه مرتبط به ارث زوجه در قرآن، نظر فقهايي كه محروميت زوجه را منحصر به زمين خانه محل مسكوني و عين ساختمان مي دانند، دقيق تر و منطقي تر است، زيرا با عموم قرآن، مبني بر ارث بردن زوجه از جميع تركه سازگار است، با روايات موافق ارث بردن زوجه از ماترك شوهر (حرعاملي، همان، باب 7، حديف 1 و 2)، و روايات مخصص، مبني بر محروميت ارث بردن زوجه از برخي از ماترك مطابقت دارد.

اينك دو روايت باب 7 كتاب الفرايض وسائل الشيعه (حرعاملي، همان، ص 522) و سپس روايتي كه در باب مهر از امام صادق (ع) سؤال شده است و ايشان در مورد ارث نيز اظهار نظر فرموده اند، را مورد بررسي قرار مي دهيم.

1- محمدبن حسن، به روايت از حسين بن سعيد، از فضاله از ابان،از فضل بن عبدالملك و ابن ابي يعفور، گفت: از امام صادق(ع) پرسيدم كه آيا مرد از خانه و زمين همسرش ارث مي برد، يا در اين خصوص مرد هم مانند زن است و از اين چيزها ارث نمي برد؟ امام صادق (ع) فرمود؛ هر يک از زن و مرد از هرچه كه از خود به جاي گذاشته اند از يکديگر ارث مي برند.

اين روايت صحيحه و معتبر، بر ارث بردن زوجه همانند زوج از جميع تركه دلالت دارد. از نحوه سؤال بر مي آيد كه ارث نبردن زن از بعضي از اموال شوهر، نزد سؤال كننده مفروض بوده است، زيرا در سؤال اين موضوع مسلم بوده است كه زن از زمين و خانه همسر ارث نمي برد و ترديد در مورد ارث بردن مرد از اموال زن است. برخي از فقها، اين نحوه پاسخ دادن امام را حمل بر تقيه كرده اند چنانكه شيخ، در استبصار بيان كرده است (شيخ طوسي، ص 155) و برخي از آنها حمل بر موردي كرده اند كه زوجه صاحب فرزند است و در اين حالت زوجه در جميع تركه سهيم است.

2- روايت ديگر از مقطوعه ابن اذينه است كه بر ارث بردن زن داراي فرزند از شوهر،از خانه مسكوني دلالت دارد (حر عاملي، همان، ص 523).

3- از عبيدبن زراره و فضل ابي العباس نقل شده است كه به امام صادق (ع) گفتيم: چه مي فرمائيد در مورد مردي كه با زني ازدواج كرده و مهر هم تعيين كرده است و(قبل از دخول) فوت نموده است؟ امام صادق فرمود؛ زن نصف مهر را مالك است و از همه چيز شوهرش ارث مي برد و اگر زن هم بميرد، شوهر از همه اموال او ارث مي برد.

7-3- بازبيني مستندات اين نظر

مرحوم سيد مرتضي علم الهدي، در كتاب الانتصار پس از طرح نظر اماميه مبني بر عدم بهره مندي زن از منزل مسكوني متوفي و حتي قيمت زمين و فقط استحقاق دريافت قيمت ساختمان و ادوات آن، نظر خود را بيان مي كند كه زوجه تنها از عين خانه محروم است، ولي قيمت خانه بايد براي وي مورد محاسبه قرار گيرد و به همان استدلالي كه در مورد حبوه كرده است، استناد مي کند. در مسأله حبوه سيدمرتضي معتقد است كه ظاهر آيه 12 سوره مباركه نساء، مشاركت زن و مرد در جميع چيز هايي است، كه ميّت از خود به جا گذاشته است و اين عموم بر شمشير و قرآن و امثال آن هم دلالت دارد و اختصاص اين موارد به پسر بزرگتر بدون محاسبه قيمت آن از حصه او، مخالفت با ظاهر قرآن است.

اخبار وارده نيز دلالت بر اختصاص حبوه به پسر بزرگتر دارد و تصريحي بر احتساب يا عدم احتساب قيمت نشده است (علم الهدي، 1391 ق،ص 301 ؛ مهرپور، همان) . لذا همانطور كه در مورد حبوه اعتقاد به اختصاص به پسر بزرگتر و محاسبه در سهم ارث وي دارد، در مورد بهره مندي زن از عين اموال غير منقول نيز بر اشتراك مرد و زن از كليه ماترك مورث و عدم بهره مندي از عين، ولي محاسبه قيمت تأكيد و با رد هرگونه اجماع بر محروميّت زوجه از عين و قيمت و با اشاره به فلسفه و حكمت محروميّت بهره مندي زن از عين اموال غير منقول و احتمال تسلط مرد بيگانه بر خانه و فرزندان متوفي، محاسبه قيمت اموال غير منقول و بهره مندي زن از آن را بهترين وجه مي داند (شيخ صدوق، 1406 ق، ص 256 ؛ شيخ صدوق، 1386 ، ص 818 ؛ علامه حلّي، 1381 ، ص 53).

7-4-  نقد و نظر  يك فرع كاربردي

با فوت مورث، مالكيت از ميّت به ورثه منتقل مي شود. برابر مواد 867 و 868 قانون مدني، ارث به موت حقيقي يا موت فرضي تحقق پيدا مي کند. ليکن مالكيت ورثه نسبت به تركه، قبل از اداي ديون و حقوق متعلق به تركه متزلزل است و استقرار مالکيت، منوط به اداي حقوق و ديون است. ميزان مالکيت هريک از ورثه در آنچه استحقاق ارث دارند، مشاعي است.

در مالکيت زن نسبت به اموال شوهر، در اموال منقول نيز مانند ساير ورثه مالکيت از لحظه فوت به صورت مشاعي به ميزان يک هشتم با وجود اولاد و يک چهارم بدون وجود اولاد از عين آنها است. بديهي است اين ميزان، پس از اداي حقوق و ديون احتمالي است و هرگونه تصرف افزايش و كاهش قيمت از احكام مال مشاعي تبعيت مي کند.

در مورد اموال غير منقول، با پذيرش استحقاق قيمت در ماده 946 قانون مدني دو نظر قابل طرح است:

نظريه اول  آنچه استحقاق ارث زن از غير منقول است عين است، اما بنا به دلايل وارده و حكمتي كه در روايات آمده است (الحرالعاملي، همان، صص 518 و 519)، زن از گرفتن يک هشتم يا يك چهارم عين زمين محروم مي باشد از قيمت آن بهره مند است. حال اگر، ورثه حاضر شدند به جاي قيمت مثلاً يک هكتار از هشت هكتار باقيمانده از ميّت داراي اولاد، عين يک هكتار كه اتفاقاً قابل افراز است و ازدواج احتمالي زن نيز موجب ورود شوهر بيگانه در زندگي ورثه و مزاحمت نخواهد بود، به وي بدهند حق وي را ادا كرده اند.

نظريه دوم  آنچه استحقاق ارث زن از غير منقول است، مابه ازاي آن از قيمت است، نه از عين. در اين نظر، زن از ابتدا مالك عين نمي شود، بلكه مالك قيمت يک هشتم يا يک چهارم بر ذمه وراث مي شود (نراقي، 1419 ، ص 755 ؛ نجفي، همان، ص 217) با اين وصف، قيمت لحظه فوت محاسبه و به زوجه تعلق مي گيرد. ساير ورثه، وظيفه دارند قيمت را به زوجه ادا كنند و تا زماني كه حق زوجه را ادا نكرده اند، حق تصرف مالكانه در عين را ندارند.

تأثير پذيرش هر يك از دو نظر فوق در زمان استحقاق زوج (زمان فوت يا زمان اداء) و نمائات ظاهر است. با توجه به مباني مورد پذيرش، يعني اطلاق آيه 12 سوره مباركه نساء و روايات وارده مبني بر محروميّت في الجمله زوجه از عين اموال غير منقول و علت و حكمتي كه بر محروميّت زوجه از عين و استحقاق قيمت، به نظر مي رسد كه زوجه در زمان فوت، مستحق عين است، ولي ورثه حق دارند از تحويل عين خودداري نمايند و قيمت را بدهند.البته تا زماني كه حق زوجه را نداده اند، حق وي همراه با مالکيت اين عين است. به اين دليل، برخي از فقها قيمت روز تسليم را معتبر مي دانند (خميني، همان، ص 398 ؛ خويي، همان، ص 373 ؛ براي ديدن نظر مخالف ر.ك؛ شهيدي، همان،ص 204 ؛ كاتوزيان، همان،ص 328 ؛ امامي، همان، ص 323). 

بديهي است، چنانچه ورثه به هر دليل از اداي قيمت امتناع كنند، برابر ماده 948 زوجه مي تواند حق خود را از عين اموال غير منقول استيفاء كند. با اعلام فروش مال غير منقول با روش مزايده، زن نيز مي تواند يکي از خريداران مال غير منقول، در اين صورت، بجز آنچه خود از قيمت يک هشتم يا يک چهارم مستحق است، بقيه قيمت را به ساير ورثه مي دهد و كل مال غير منقول را با عقد بيع تملك مي نمايد.----------------------------
1. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مماترك الوالدان و الاقربون مما قل منه او کثر نصيباً مفروضا (سوره مباركه نساء، آيه 7)
2. لكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان و الاقربون والذين عقدت ايمانكم فأتوهم نصيبهم ان الله كان علي كل شيء شهيدا (سوره مباركه نساء، آيه 33)نويسنده: محمدحسن صادقي مقدم- دانشيار گروه حقوق، دانشگاه تهران


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان