بسم الله
 
EN

بازدیدها: 363

ممنوع الخروجي

  1397/2/18
خلاصه: ممنوع الخروجي؛ علل و شرايط آن و استعلام از اينترنت

حسب ماده 16 قانون گذرنامه:

ممنوع الخروجي اشخاصي که ممنوع مي باشند از اخذ گذرنامه:

1- کساني که به موجب اعلام کتبي مقامات قضايي حق خروج ندارند.

2- کساني که در خارج از ايران به سبب تکدي گري و ولگردي و يا ارتکاب سرقت وکلاهبرداري و يا به عنوان ديگر داراي سوء شهرت هستند.

3- کساني که مسافرت آن ها به خارج از کشور به تشخيص مقامات قضايي مخالف مصالح جمهوري اسلامي ايران است و ماده 17 قانون فوق تأکيد دارد که : « دولت مي تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعي مالياتي و اجراي دادگستري و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزي طبق ضوابط و مقررات که در آئين نامه تعيين مي شود جلوگيري کند.

و همچنين با توجه به بند 1 و3 ماده 18 قانون گذرنامه اشخاص زير 18 سال با اجازه کتبي ولي و قيم آن ها و زنان شوهردار با موافقت کتبي شوهر و در موارد اضطراري با اجازه دادستان مي توانند براي خروج از کشور گذرنامه دريافت کنند.

ضمن اينکه برخي از دواير دولتي در مورد جلوگيري از خروج بدهکاران داراي مقررات خاص خود هستند مانند:

ماده 202 ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و بخشنامه وزارت امور اقتصادي در مورد جلوگيري از خروج بدهکاران مالياتي و همچنين بخشنامه IS بندي بانک مرکزي در خصوص شرايط اعمال ممنوع الخروجي بدهکاران بانکي که براي بدهي اشخاص حقوقي 3،000،000،000 ريال و مديران اشخاص حقيقي در صورت نداشتن وثيقه مناسب 5،000،000،000 ريال در نظر گرفته شده است.

بنابراين مستفاد از قوانين فوق افرادي که ممنوع الخروج هستند 6 گروه مي باشند:

1- کساني که بدهي قطعي مالياتي دارند

2- کساني که طبق حکم قطعي دادگاه يا صدور اجرائيه توسط اجراي اداره ثبت داراي بدهي قطعي هستند

3- افرادي که به دلايلي مانند سرقت – تکدگري و کلاهبرداري و يا هر جرم ديگري در خارج از ايران داراي سوء شهرت هستند.

4