بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,057

شرح وظايف کارآموزان وکالت کانون وکلاي دادگستري مرکز- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1397/2/12
قسمت قبلي

فصل پنجم: تمديد و تجديد دوره و انتفاي کارآموزي


ماده 22) موارد تمديددوره و مدت آن که به دوره کارآموزي اضافه مي شود به قرار زير است:

الف- براي جبران کسري هر جلسه سخنراني يا کارگاه آموزشي ، پانزده روز.

ب- براي جبران کسري هر دو جلسه دادگاه ، علاوه بر انجام تکليف اصلي ، پانزده روز.

ج- براي جبران کسري يا نقص به نسبت هر دو گزارش ، در صورت عدم امکان رفع نقص و تهيه گزارش کامل در مهلت مقرر از سوي کميسيون ، پانزده روز.

د- ايجاد وقفه در طي دوره ، از يک تا شش ماه متوالي يا تا نه ماه متناوب ، حداکثر دو برابر مدت وقفه به شرطي که از يک سال تجاوز نکند.

ه- براي جبران عدم حضور نزد وکيل سرپرست ، تمديد دوره معادل مدت غيبت.

و- در صورت تأخير به مدت يک ماه در اعلام ختم دوره و تسليم مدارک مشروط به قابل قبول بودن تکاليف ، تمديد دوره تا اولين اختبار بعدي و در صورت تأخير بيش از يک ماه تا حداکثر سه ماه ، تمديد دوره ، به مدت سه ماه يا تا دومين اختبار بعدي ، هر کدام که طولاني تر باشد.

ز- عدم شرکت در يک اختبار ، تمديددوره تا دومين اختبار بعدي.

ح- عدم انجام تکليف بند (6-11) در مهلت مقرر و پس از اخطار از سوي کميسيون و يا عدم پذيرش آن پس از اعطاي مهلت جهت رفع نقص و تکميل ، تمديددوره تا اولين اختبار بعدي.

1-22 ) در صورت تکرار موارد فوق ، مدت تمديد دو برابر مي شود.

2-22 ) در هر صورت حداکثر دوره تمديد ، يک سال خواهد بود.

ماده 23) تجديددوره منحصراً براي دو دوره امکانپذير است. جهات تجديد دوره و مدت آن به شرح زير است:

الف- ايجاد وقفه در طي دوره به مدت هفت ماه متوالي يا ده ماه متناوب.

ب-عدم شرکت در نيمي از مجموع جلسات سخنراني و کارگاه آموزشي.

د-تأخير بيش از سه ماه در اعلام ختم دوره و تسليم مدارک.

ه-عدم شرکت در دو اختبار.

و-مردود شدن در اختبار.

1-23 ) مدت تجديد دوره در مورد بند (الف) هيجده ماه و در ساير موارد دوازده ماه است.

2-23 ) مدت تجديد دوره کارآموزاني که طبق قانون نصف مدت مقرر کارآموزي مي کنند نه ماه است.

ماده 24)موارد انتفاي کارآموزي به قرار زير است:

الف- وقفه در انجام تکاليف به مدت بيش از نه ماه متوالي و يا بيش از پانزده ماه متناوب از تاريخ صدور پروانه يا تجديددوره

ب- عدم شرکت در اختبار پايان دومين دوره تجديدي يا در صورت شرکت ، مردودشدن در اختبار مذکور

ج-تجديددوره بيش از دو بار

1-24 ) تمديد و تجديد دوره و انتفاي کارآموزي در صورتي اعمال مي شود که کارآموز عذر موجه نداشته باشد. در مورد انتفاي کارآموزي ، کميسيون معاذير اعلامي را بررسي و پس از استماع توضيحات کارآموز ، نظر خود را به هيات مديره اعلام مي کند. هيات مديره پس از بررسي موضوع ، اتخاذ تصميم مي نمايد. در ساير موارد کميسيون رأساً تصميم مي گيرد.

تبصره- تصميمات کميسيون در مورد تمديد بيش از سه ماه يا تجديد دوره ، ظرف ده روز قابل اعتراض در کميته اول است. کميته اول با حضور نماينده کميسيون ، ظرف پانزده روز نظر قطعي خود را اعلام مي نمايد. اعتراض ، مانع اجراي تصميم کميسيون نيست.

2-24 ) در مورد انتفاي کارآموزي ، کميسيون تصميم هيات مديره را به کارآموز ابلاغ و مراتب را به وکيل سرپرست وي ، رييس کل دادگستري استان و اتحاديه اعلام مي کند. در اين صورت استفاده از پروانه و عنوان کارآموزي ممنوع و از مصاديق تظاهر به وکالت موضوع ماده (55) قانون وکالت است. مشمولين انتفاي کارآموزي بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ،کارنامه و پروانه کارآموزي خود را به دفتر کميسيون تسليم نمايند.

3-24 ) در صورت تجديد يا تمديد دوره کارآموزي به مدت يک سال يا بيشتر براي کارآموزان عادي يا اختبار مجدد براي کارآموزان بند (د) ماده (8) لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري ، کانون حسب مورد هزينه آن را سالانه تعيين و از کارآموزان دريافت مي نمايد.

ماده 25)ارتکاب مکرر يا متعدد بندهاي زير مي تواند از جمله مصاديق تبصره (3) ماده (6) قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت، محسوب شود.

الف) نقض قوانين و نظامات کانون.

ب) رفتار و گفتار بر خلاف شرافت وکالت يا قضاوت .

ج) عدم رعايت احترام به مقامات قضايي، اداري ، وکلاء، کارآموزان و اصحاب دعوا.

د) عدم رعايت احترام ، ادب و نزاکت نسبت به اعضاي کانون، مسئولين و ارگانهاي آن.

ه) روابط غير متعارف با اشخاص حقيقي يا حقوقي در امور وکالت.

و)صدور آراي محکوميت انتظامي عليه کارآموز در طي دوره .

ز) عدم توجه و بي اعتنايي به دعوتنامه ها و اخطاريه هاي ارسالي از سوي دادگاه و دادسراي انتظامي،کميسيون هاي نظارت و بازرسي، کارآموزي و اداره معاضدت.

 فصل ششم : وظايف وکلاي سرپرست


ماده 26)قبول شدهآزمون براي کارآموزي جهت سرپرستي دوره،موافقت کتبي يک وکيل واجد شرايط را اخذ و به کانون معرفي مي نمايد.

ماده 27 )امور زير از جمله وظايف وکيل سرپرست است :

الف ) نظارت مستمر بر عملکرد وکالتي کارآموز و راهنمايي وي در کليه مراحل ، شامل : تنظيم قرارداد وکالت  با موکل ، نحوه طرح دعوا و شکايت ، تنظيم دادخواست و شکواييه ، امور مربوط به حق الوکاله و رعايت آيين نامه آن، پرداخت هزينه هاي قانوني، تدارک دفاع ، تنظيم لوايح دفاعيه و ...

ب ) آموزش مستمر کارآموز جهت آشنايي با وظايف و اختيارات وکيل دادگستري ، فن دفاع ، اخلاقحرفه اي، نحوه تعامل با همکاران ، قضات ، کارمندان اداري ، موکل و ...

ج ) نظارت و بررسي دقيق انجام تکاليف.

د ) نظارت بر تهيه گزارش هاي سه ماهه موضوع بند (2-3-11 ) و اعلام نظر به کميسيون.

ه ) اعلام تخلف احتمالي يا نداشتن حسن اخلاق و رفتار کارآموز به کميسيون.

و )‌اعلام شروع به کارآموزي و اظهار نظر  پيرامون نحوه انجام تکاليف و رفتار کارآموز در پايان دوره.

ز ) در صورت تاييد ، امضاي وکالتنامه تنظيمي بين کارآموز و موکلين وي ، با توجه به صلاحيت علمي ، عملي و قانوني کارآموز و دريافت و نگهداري تصوير وکالتنامه تنظيمي.

ح ) اتخاذ تدابير عملي براي حضور کارآموز حداقل ? روز در هفته در دفتر، به نحوي که کليه امور وکالتي تحت نظارت وکيل سرپرست انجام  شود.

ماده 28)تغيير وکيل سرپرست منوط است به درخواست کتبي کارآموز با ذکر دلايل موجه ، ارائه موافقت کتبي وکيل سرپرست وقت و وکيل مورد نظر بعدي و نظر موافق رييس کميته اول .

تبصره- در صورت عدم امکان ارائه موافقت کتبي وکيل سرپرست ، اتخاذ تصميم با رييس کميته اول خواهد بود.

ماده 29 )در صورت فوت ، ممنوع شدن از شغل وکالت ، تعليق يا توديع پروانه وکالت و انتقال محل اشتغال وکيل سرپرست و يا انصراف وي از سرپرستي ،‌کارآموز بايد يک وکيل واجد شرايط ديگر به کانون معرفي کند.

تبصره - در صورتي که بنا به معاذيري مانند بيماري يا مسافرت ، وقفه اي در امور سرپرستي ايجاد شود ، سرپرستي موقت کارآموز با وکيل منتخب رييس کميته اول خواهد بود.

ماده 30 )وکيل سرپرست از قبول وکالت يا ارائه مشاوره به طرف مقابل کارآموز خود يا تاييد وکالت يا انجام مشاوره به يکي از کارآموزان در مقابل کارآموز ديگر خود ، ممنوع است.

ماده 31 ) هر وکيل دادگستري حائز شرايط سرپرستي ، مي تواند همزمان سرپرستي پنج کارآموز را به عهده داشته باشد مگر در موارد خاص به تشخيص رييس کميته اول . در حوزه هايي که به تعداد کافي وکيل سرپرست ندارد، تعيين تعداد کارآموز به عهده رييس کميته اول است.

وکلاء مکلفند سرپرستي کارآموزان تعرفه شده از سوي کانون را قبول نمايند مگر اينکه عذر موجه داشته باشند. تشخيص موجه بودن عذر به عهده رييس کميته اول است.

فصل هفتم : مقررات انضباطي و انتظامي


ماده 32 )کارآموز، مشمول کليه مقررات انتظامي از جمله موارد پيش بيني شده در قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت، آيين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري و نظامات مندرج در اين شرح وظايف است.

ماده 33 )رعايت نزاکت و ادب در رفتار ، نگارش دادخواست ، لوايح و مکاتبات نسبت به مقامات قضايي ،اداري،اصحاب دعوا و وکلاي آن ها و نيز پيروي از آداب و اصول اخلاقي و داشتن پوشش مناسب و آراسته ، براي کارآموز الزامي است.

تبصره - همراه داشتن پروانه ونصب آرم فلزي کانون به هنگام حضور در مراجع رسمي و قضايي براي کارآموز الزامي است.

ماده 34 )اعتبار پروانه ، آبان هر سال منقضي مي شود.کارآموز بايد در آبان هرسال براي تمديد پروانه به کانون مراجعه کند. در صورت عدم تمديد پروانه ، کارآموز تحت هيچ عنوان حق  قبول وکالت به تنهايي يا با کارآموز يا وکيل ديگر حتي وکيل سرپرست خود را ندارد.

ماده 35)کارآموز منفرداً يا متفقاً به همراه وکيل سرپرست خود يا وکلاي ديگر حق وکالت در پرونده هاي زير را ندارد:

1-1-35 ) کليه پرونده هايي که آراي صادره در آنها قابل تجديدنظر در ديوان عالي کشور و يا قابل فرجام است.

2-1-35 ) کليه پرونده هايي که خواسته آنها بيش از مبلغ پانصد ميليون ريال تقويم شده باشد. در صورتي که کارآموز مشترکاً با وکيل سرپرست قبول وکالت کند ، مبلغ مذکور تا دو ميليارد ريال مجاز خواهد بود.

2-35 ) در کليه پرونده هاي مذکور کارآموز از ابتداي رسيدگي حق وکالت ندارد. پرونده هاي موضوع بند (1) قسمت (الف) ماده (367) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، تا شروع مهلت فرجام خواهي از شمول اين بند مستثني است.

3-35) در صورتي که بعد از قبول وکالت و جريان دعوا به عللي چون اعتراض خوانده به تقويم خواسته يا مواردي که خواسته به طور علي الحساب تقويم شده ، مشخص  شود دعوا خارج از صلاحيت کارآموز است ، کارآموز بايد با اعلام موضوع به موکل و دادگاه ، استعفا دهد.

4-35 ) قبول وکالت جهت مطالعه پرونده ، مشمول اين ماده نيست.

ماده 36 )‌هرگونه دخل و تصرف در مندرجات مدارک و کارنامه ، از قبيل تغيير ، لاک گرفتگي و پاک کردن اعداد و عبارات آن يا الحاق ، و ارائه تکاليف غير واقعي و اقتباس شده ، قطع نظر از وصف کيفري ، از نظر کانون تخلف محسوب و موجب تعقيب انتظامي و عدم پذيرش مدارک و کارنامه خواهد بود.

ماده 37 )کارآموز در طول دوره ، تا اجراي تحليف ، حق استفاده از عنوان وکيل دادگستري يا مشاور حقوقي را ندارد. ذکر عنوان کارآموز وکالت بعد از نام و نام خانوادگي ( اعم از فارسي يا لاتين ) در مهر و نيز درج شماره پروانه و نشاني وکيل سرپرست در مواردي مانند سربرگ و کارت ويزيت ضروري است . استفاده از عباراتي نظير عضو کانون وکلا ، وکيل دعاوي ، قبول انواع وکالت و غيره ممنوع است .

ماده 38 )کارآموز بايد منحصرا با موافقت و امضاي وکيل سرپرست در وکالت نامه و در حدود صلاحيت کارآموزان قبول وکالت کرده و فعاليت وکالتي خود را در محل کارآموزي متمرکز نمايد.

ماده 39 )کارآموز بايد از وکالت نامه هاي مخصوص کارآموزان استفاده کند . وکالتنامه پس از احراز انجام تکاليف کارآموزي از سوي کميسيون و پس از ثبت شماره سريال در کانون به کارآموز تحويل مي شود . مسئوليت هر نوع سوءاستفاده احتمالي از وکالت نامه هاي مذکور متوجه شخص کارآموز خواهد بود.

ماده 40 )کارآموز بايد نسخه اي از وکالت نامه را به موکل و تصوير آن را به وکيل سرپرست تحويل داده و نسخه مخصوص به خود را در پرونده نگهداري کند و در صورت لزوم به کميسيون ارائه نمايد.

ماده 41 )کارآموز مکلف است کليه امور ارجاعي از سوي ارگان هاي کانون را در اسرع وقت و به نحو شايسته انجام داده و گزارش آن را به موقع تسليم کند و در امور محوله مانند ارجاعات دادسرا ، دادگاه انتظامي ، بازرسي و معاضدت ؛امانت را رعايت کند.

ماده 42 )کارآموز مسئول صحت اعلامات و اظهارات خود به کانون است . در صورت کشف خلاف ، کميسيون بررسي و اتخاذ تصميم خواهد کرد.

ماده 43 )شرح وظايف کارآموزي وکالت کانون وکلاي دادگستري مرکز توسط کميته منتخب کميسيون کارآموزي، تدوين و در جلسه مورخ 10/3/1394 هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز تصويب شده و از تاريخ 1/4/1394  لازم الاجراست. شمول اين مصوبه نسبت به کارآموزاني که تا تاريخ تصويب ، پروانه دريافت کرده اند ، مشروط به اين است که نافي حق مکتسب ايشان نباشد. تشخيص موارد منافي با حق مکتسب با کميسيون است.


مشاوره حقوقی رایگان