بسم الله
 
EN

بازدیدها: 654

قرارداد سبدگرداني در بورس اوراق بهادار، ماهيت و آثار- قسمت هشتم (قسمت پاياني)

  1397/2/7
قسمت قبلي

گفتار سوم: دستور العمل اجرايي سبدگرداني ( مصوب 85/10/17)  هيئت مديره بورس

مواد مهم دستورالعمل اجرايي ارائه ي خدمات مشاوره و سبدگرداني به شرح زير مي باشند:

ماده 1) تشيكل سبد با توافق طرفين و براساس قرارداد فيمابين سبدگردان و سرمايه گذار (به شكل قرارداد نمونه پيوست) صورت خواهد گرفت؛ اين قرارداد حداقل براي ارائه خدمات ظرف مدت شش ماه به امضاء مي رسد . سبدگردان بايد قبل از انعقاد اين قرارداد، مجوز سبدگرداني را طبق مقررات اخذ كرده باشد.

ماده 2) سبدگردان خريد و فروش اوراق بهادار براي سرمايه گذار را در قالب كد معاملاتي جداگانه اي انجام خواهد داد كه تركيبي از شناسه هاي سبدگردان و سرمايه گذار است. صدور كد سبدگرداني پس از انعقاد قرارداد مذكور در ماده (1) منوط به اجازه رئيس سازمان است . استفاده از كد معاملاتي ياد شده، فقط در اختيار سبدگرداني خواهد بود كه شناسه وي در اين كد آمده است.

ماده 4) سبدگردان نمي تواند طرف معامله سبدهاي تحت اداره خود قرار گيرد يا بين سبدهاي ياد شده داد و ستد انجام دهد. در صورتي كه براساس انجام اين معاملات خساراتي متوجه سرمايه گذار گردد، علاوه بر اعمال مجازات هاي انضباطي پيش بيني شده، سبدگردان مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

ماده 10 ) سبدگردان در صورت داشتن وكالت از سوي سرمايه گذار مي تواند نسبت به دريافت سود، شركت در مجامع و اعمال حق رأي اقدام كند.

ماده 11 ) كارمزد سبدگردان در هر روز درصدي از خالص آورد ه سرمايه گذار در پايان همان روز است .
حداكثر كارمزد روزانه مطابق جدول زير احتساب مي شود:

خالص آورده سرمايه گذار حداكثر درصد كارمزد روزانه
100 تا 250 ميليون ريال 1/365 * 5%
251 تا 500 ميليون ريال 1/365 * 4%
501 تا 1000 ميليون ريال 1/365 * 3%
1001 تا 2500 ميليون ريال 1/365 * 2%
2500 ميليون ريال به بالا 1/365 * 1%تبصره: كارمزد كارگزار/سبدگردان "سبد اوراق بهادار مشترك" برابر 5 درصد ارزش سبد در سال است كه روزانه محاسبه و در حساب هاي سبد منظور مي شود.

تبصره 1) در صورتي كه در پايان هر سال از تاريخ امضاي قرارداد ، ارزش سبد كمتر از ارزش سبد در ابتداي دوره به علاوه كارمزد متعلقه باشد پنجاه درصد رقم كارمزد احتساب و تسويه خواهد شد .

نتيجه گيري :

با توجه به اهميت سرمايه گذاري در هر كشوري امروز تلاش مي شود تا با به كارگيري ابزارها و تكنولوژي هاي پيشرفته ، ريسك سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي را كاهش داده و با جذب سرمايه ي بيشتر در فعاليتهاي مولد، سطح توليد واقعي ، سطح اشتغال، سطح درآمد و در نتيجه سطح رفاه عمومي اجتماعي را افزايش دهد. 

همانطور كه گفته شد يكي از مهمترين نيازهاي بازار سرمايه كشور ، كاهش ريسك، انجام مشاورهء مالي ، و كاهش ريسك سرمايه گذاري در اين بازار است و سبدگرداني شكلي از سرمايه گذاري است كه در آن «سرمايه گذار» وجوه يا سبد سهام و يا تركيبي از هر دو را در قالب قراردادي معين در اختيار «سبدگردان» که شركت كارگزاري مي باشد قرار ميدهد.

قرارداد سبدگرداني و وكالت بسيار به هم شبيه هستند . چرا كه هر دو براي دادن اذن و اعطاي نيابت در انجام امري هستند و قرارداد سبدگرداني نيز همچون وكالت عقدي است جايز و طرفين در هر زمان تنها با اطلاع كتبي به طرف ديگر آن را فسخ نمايند.

به عبارت ديگر و با توجه به مطالب پيش گفته ميتوان گفت كه قرارداد سبدگرداني همان قرارداد وكالت است كه قواعد امري ديگري توسط شوراي بورس و هيئت مديره بورس در آئين نامه ارائه خدمات مشاوره و سبد گرداني مصوب 83/8/4  و دستور العمل اجرايي آن و همچنين قرارداد نمونه ، بر آن بار شده است.

آنچه مسلم است اين است كه در اثر قرارداد سبدگردا ني براي سبدگردان حق عيني ايجاد نمي شود پس سبدگرداني بي گمان در زمره ي عقود تمليكي قرار نمي گيرد؛ بلكه دوران امر در سبدگرداني ميان عهدي يا اذني بودن آن است . در ارزيابي اين قرارداد مي توان گفت : در چارچوب آئين نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگرداني اوراق بهادار مصوب 83/8/4 شوراي بورس ، سبدگرداني بي گمان عقدي است عهدي . و آنچه از ديگر مواد آئين نامه مزبور بر مي آيد سبدگرداني عقدي است جايز. چرا كه در قرارداد نمونه سبدگرداني ، تهيه شده توسط شوراي بورس آمده است : « هر يك از طرفين قرارداد ، مي تواند قرارداد را قبل از انقضاي مدت ، فسخ كند، مشروط به اين كه ، اين موضوع را كتبا" به طرف ديگر اطلاع دهد ».

امروزه مديرت ريسك براي سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي امري ضروري شده است. با توجه به پويايي بازار بورس و طبيعت نوسان قيمت سهام در اين بازار ، وجود تحليل گران مالي و نهادهاي مشاوره و سبدگرداني امري ضروري است.

از طرف ديگر با توجه به اهميت و اهداف موضوع مشاوره و سبدگرداني كه بيان شد، ارائه خدمات مشاوره و سبدگرداني باعث كارايي و توسعهء بازار سرمايه ، با نزديك شدن قيمتهاي جاري به قيمتهاي واقعي و عمق بخشيدن به اين بازار و جلب اطمينان لازم براي سرمايه گذاران خواهد بود.

يكي از فعاليتهاي خوب و موثر كه در اين زمينه شده و بايد روند رو به رشد داشته باشد تشويق سرمايه گذاران جديد و غيرحرفه اي به تشكيل سبد و يا خريد سبد مشاع است. با توجه به نسبت اندك سهامداران در كشور و اينكه اين تعداد نيز به طور فعال در اين بازار حضور ندارند. بنابراين ظرفيتهاي جديد براي استفاده در اين بازار بسيار زياد بوده و سازمان بورس نيز تلاش مي كند تا با گسترش فرهنگ سهامداري و كمك به كارگزاران در زمينه هاي مختلف مانند گسترش فيزيكي و آموزش بتواند از تمام ظرفيتهاي بالقوه ي بازار سرمايه استفاده كند.------------------------------
فهرست منابع و ماخذ:
- كتب:
1- شهيدي، دكتر مهدي،تشكيل قراردادها و تعهدات، تهران، مجد، چاپ دوم، 1380
2- كاتوزيان، دكتر ناصر، دوره ي مقدماتي حقوق مدني: عقود معين( 1):معاملات معوض- عقود تمليكي، تهران، شركت سهامي انتشار با همكاري بهمن برنا،چاپ هفتم ، 1378

- قوانين و مقررات:
1- آئين نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگرداني اوراق بهادار مصوب 83/8/4 شوراي بورس.
2- دستور العمل اجرايي مصوب 85/10/17 هيئت مديره بورس اوراق بهادارتهران.
3- قرارداد نمونه سبدگرداني، تهيه شده توسط هئيت مديره بورس اوراق بهادار.
4- قانون مدني، تدوين جهانگير منصور، نشر ديدار، 1383
نويسنده: جواد صبيح ملكي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان