بسم الله
 
EN

بازدیدها: 510

آيين‌نامه اجرايي ماده (46) قانون مديريت خدمات کشوري

  1397/2/6
خلاصه: مصوب 1396/11/21

هيات وزيران در جلسه 1396/11/18 به پيشنهاد شماره 1447045 مورخ 1396/7/22 سازمان اداري و استخدامي کشور و به استناد تبصره (3) ماده (46) قانون مديريت خدمات کشوري -مصوب 1386- آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:

ماده 1- استخدام رسمي کارمندان پيماني در پست‌هاي سازماني موضوع بند (الف) ماده (45) قانون مديريت خدمات کشوري با رعايت سياست‌هاي دولت و قوانين و مقررات مربوط، به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد و صدور مجوز استخدام رسمي از سوي سازمان اداري و استخدامي کشور و رعايت موارد مندرج در اين آيين‌نامه امکان‌پذير است.

ماده 2- دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند بر اساس مجوزهاي صادره از محل ماده (1)، کارکنان پيماني خود را پس از آزمون و سنجش شايستگي‌هاي تخصصي و رفتاري متناسب با پست‌هاي سازماني حاکميتي و حصول اطمينان از دارا بودن شايستگي‌هاي مورد نظر به استخدام آزمايشي درآورند.

تبصره- آن دسته از کارمندان پيماني دستگاه‌هاي اجرايي که استخدام پيماني آنان از طريق شرکت و قبولي در آزمون‌هاي استخدامي که با رعايت سازوکار ماده (44) قانون مديريت خدمات کشوري برگزار مي‌گردد، نبوده است براي استخدام آزمايشي مي‌بايست در آزمون‌هاي استخدامي موضوع ماده (44) قانون مذکور که توسط سازمان اداري و استخدامي کشور برگزار مي‌گردد، شرکت کنند و حد نصاب آزمون را بر اساس دستورالعمل مربوطه کسب نمايند.

ماده 3- به منظور تشخيص صلاحيت موضوع بند (الف) ماده (46) قانون مديريت خدمات کشوري، وظايف کميته تخصصي تعيين صلاحيت کارمندان رسمي، مورد نظر در بند مذکور، به شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه‌هاي اجرايي موضوع مصوبه شماره 11852/93/206مورخ 1393/9/5 شوراي عالي اداري  واگذار مي‌گردد.

ماده 4- تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران بر اساس قوانين و مقررات مربوطه صورت مي‌پذيرد.

ماده 5- دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه و همچنين شرح وظايف شوراي راهبري توسعه مديريت و سرمايه انساني در خصوص ماده (3)‌ اين آيين‌نامه به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي کشور به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مي‌رسد.

ماده 6- تصويب‌نامه‌هاي شماره 231413/ت43913 ک مورخ 1388/12/21 و شماره 262770/ت43913 ک مورخ 1388/12/27 لغو مي‌شوند.

اسحاق جهانگيري- معاون اول رييس‌جمهور

 

ماده 46 قانون مديريت خدمات کشوري

ماده 46. کساني که شرايط ورود به استخدام رسمي را کسب مي نمايند قبل از ورود به خدمت رسمي يک دوره آزمايشي را که مدت آن سه سال مي‌باشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمي منظور خواهند شد:

الف. حصول اطمينان از لياقت (علمي، اعتقادي و اخلاقي)، کارداني، علاقه به کار، خلاقيت، نوآوري، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم انضباط اداري از طريق کسب امتياز لازم با تشخيص کميته تخصصي تعيين صلاحيت کارمندان رسمي.

ب. طي دوره هاي آموزشي و کسب امتياز لازم.

ج. تأييد گزينش.

تبصره 1. درصورتي که در ضمن يا پايان دوره آزمايشي کارمندان شرايط ادامه خدمت و يا تبديل به استخدام رسمي را کسب ننمايند با وي به يکي از روشهاي ذيل رفتار خواهد شد:

الف. اعطاء مهلت دوساله ديگر براي احراز شرايط لازم.

ب.تبديل وضع به استخدام پيماني.

ج. لغو حکم.

تبصره 2. با کارمندان پيماني درصورت شرکت در آزمون و احراز صلاحيتهاي موضوع ماده(42) و پذيرفته شدن براي استخدام رسمي در مشاغل حاکميتي به شرح زير رفتار خواهد شد.

1. سوابق پيماني آنها جزو سوابق رسمي محسوب مي‌شود.

2. سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند(الف) ماده(42) فصل ورود به خدمت اضافه مي‌شود.

تبصره 3. آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان