بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,286

قوانين سازمان بازرسي کل کشور- قسمت چهارم

  1397/1/25

قسمت قبلي

آئين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحات مصوب 1375

ماده 1
سازمان بازرسي كل كشور در موارد زير اقدام به بازرسي مي كند:
الف) بازرسي مستمر
ب) بازرسي فوق العاده
ج) رسيدگي به شكايات و اعلامات

ماده 2
به منظور انجام بازرسي مستمر به دستور رئيس سازمان حداقل سالي يكبار هيات هاي بازرسي به وزارتخانه ها وسازمانها و مؤسسات مندرج در ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور در تهران و شهرستانها اعزام مي شوند.

ماده 3
هيات بازرسي از تعداد لازم اعضاءواجد صلاحيت تشكيل مي گردد كه تحت رياست يك قاضي و يا يكي از متخصصين و كارشناسان برجسته و مورد اعتماد انجام وظيفه مي نمايند.

ماده 4
اعضاء هياتهاي بازرسي تحت هدايت و راهنمايي رئيس هيات وظايف خود را انجام مي دهند و تقسيم كار بين آنها به عهده رئيس هيات مي باشد و نتيجه کاري به هر يك از اعضاء محول مي شود بايد به رئيس گزارش شود.

 ماده 5
سازمان مي تواند بنابر اقتضاء در هر استان بازرس و يا هيات بازرسي به طور ثابت مستقر نمايد تا به موجب تعليمات سازمان به انجام بازرسي و و نظارت مستمر بپردازد.

ماده 6
وظيفه بازرسين و يا هياتهاي بازرسي در بازرسيهاي مستمر به شرح زير است:

الف)  بررسي وضع سازمانها و مؤسسات مورد بازرسي از حيث حسن جريان امور اداري و نحوه انجام وظيفه و اجراء قوانين و طرحها و برنامه هاي مربوط و تناسب سازمان هريك با احتياجات عمومي و نقائص هر يك از آنها و غير از آن.

ب) بررسي طرز رفتار رؤسا و كارمندان از حيث اخلاق و ايمان و روحيه و معلومات، نحوه انجام وظيفه، صحت عمل، استعداد، لياقت، شجاعت در انجام  وظيفه و طرز رفتار با مردم، آگاهي و تخصص در رشته مربوط و غيره.

ج) بررسي اوضاع عمومي و اجتماعي اعم از آنكه مربوط به تمام كشور يا يك منطقه باشد از قبيل روحيه عمومي، امور اقتصادي، كشاورزي و محصولات، توليدات صنعتي، فرهنگ، بهداشت، ارتباطات و راهها، امور قضايي، امور انتظامي و مايحتاج عمومي در حدود اختيارات قانوني سازمان.

ماده 7
بازرسي فوق العاده در موارد مذكور در بند ب ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور انجام مي گيرد و رئيس سازمان در بازرسيهاي فوق العاده به اقتضاي مورد بازرس يا هياتهاي بازرسي تعيين و اعزام مي نمايد.

ماده 8
هرگاه رسيدگي به موضوعي از مقامات ذيصلاح به سازمان ارجاع گردد سازمان پس از رسيدگي و انجام وظايف قانوني نتيجه اقدامات خود را به مقام  رجاع كننده اعلام مي نمايد.

ماده 9
هر كس مي تواند شكايت خود را عليه سازمان و مؤسسات مذكور در ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و كاركنان آنها مستقيما به سازمان تسليم نمايد.

ماده 10
رئيس سازمان مي تواند به دنبال شكايات و اعلامات مدلل بازرس يا هيات بازرسي را براي رسيدگي اعزام و يا مامور نمايد.

ماده 11
شكايات و اعلامات بايد كتبي و مقرون به دلايل باشد در صورتيكه شكايات شفاها اظهار شود اظهارات شاكي به وسيله بازرس مربوطه در صورتمجلس درج وبه امضاء او مي رسد.

ماده 12
در صورتيكه رسيدگي به شكايات خارج از وظايف سازمان باشد مراتب به شاكي ابلاغ و شكوائيه بايگاني مي شود.

ماده 13
به اعلامات بدون امضاء يا با امضاء مستعار ترتيب اثر داده نمي شود مگر اينكه به طور مدلل حاوي موضوعات و مسائل مهمه باشد به نحوي كه سازمان  رسيدگي به آن را لازم تشخيص دهد.

ماده 14
در مواردي كه سازمان تشخيص دهد كه موضوع جنبه فوري دارد و يا نياز به مكاتبه و اعزام بازرس نيست از طريق تلفن و تلكس و يا تلگراف يا ساير وسايل مخابراتي توضيح لازم را از مقام مربوطه مي خواهد و سپس اخذ تصميم مي نمايد.

ماده 15
رئيس سازمان بازرسي در اجراي وظايف محوله مي تواند براي رسيدگي به موضوع هاي معيني افرادي را شخصا براي بازرسي به نقاطي كه مقتضي بداند بفرستد.

ماده 16
بازرس يا هيات هاي بازرسي مي توانند اطلاعات و توضيحات لازم را از طريق مكاتبه يا مراجعه مستقيم از سازمانهاي مذكور در ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي بخواهند و در صورت نياز كاركنان سازمانهاي مزبور يا افراد مطلع را براي اخذ توضيح دعوت نمايند.

تبصره: كليه مسئولين ذيربط در دستگاههاي مشمول بازرسي مكلفند به مكاتبات و استعلامات كتبي و شفاهي و موارد مذكور كه از ناحيه بازرس يا هياتهاي بازرسي درخواست گرديده به قيد فوريت پاسخ دهند و در غير اينصورت به عنوان متخلف تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت و نمي توانند به عذر اينكه درخواست خارج از اختيارات بازرسي است يا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و يا لزوم هماهنگي با او، همكاري با سازمان امتناع نمايند.

ماده 17
هرگاه بازرس يا هياتهاي بازرسي ضمن انجام ماموريت با موضوعاتي برخورد كنند كه واجد اهميت است ولي در احكام ماموريت آنها منظور نشده باشد مراتب را فورا به سازمان گزارش كرده و كسب تكليف مي نمايند.

ماده 18
در مواردي كه جلب نظر كارشناس لازم باشد از كارشناس دعوت بعمل مي آيد حق الزحمه كارشناس با توجه به حجم كار از طرف سازمان تعيين و پرداخت خواهد شد.

ماده 19
بازرس يا هياتهاي بازرسي نبايد در اموري كه جنبه خصوصي دارد مداخله نمايند.

ماده 20
اقدامات بازرسان يا هياتهاي بازرسي در ضمن بازرسي بايد بنحوي انجام شود كه حتي المقدور موجب ايجاد وقفه در كارهاي جاري قسمتهاي تحت بازرسي نگردد.

ماده 21
احكام ماموريت بازرسان يا هياتهاي بازرسي از طرف رئيس سازمان صادر مي شود و در احكام صادره حوزه ماموريت و مواردي كه بايد رسيدگي شود صريحا تعيين خواهد شد.

ماده 22
كارمنداني كه با انتخاب رئيس سازمان با موافقت وزير يا مسئول مؤسسه مربوطه به عضويت هياتهاي بازرسي يا به عنوان بازرس انتخاب مي شوند مكلف به قبول هستند و از تاريخ صدور ابلاغ تا پايان كار تحت نظر بازرسي كل كشور انجام وظيفه خواهند نمود و در مدت مزبور از طرف سازمانهاي متبوعه كاري به آنها ارجاع نخواهد شد.

ماده 23
هيات هاي بازرسي و بازرسان اعزامي مكلفند ورود خود را به هر حوزه بلافاصله پس از تلگرافي اطلاع دادهبعد از انجام ماموريت گزارش جامع ماموريت خود را تهيه و تسليم نمايند.

ماده 24
در بازرسي هاي مستمر رئيس هيات بازرسي ورود خود را به شهرستان قبلا استاندار و يا فرماندار محل اطلاع مي دهد تا تسهيلات لازم را براي انجام وظايف هيات فراهم نمايند.

ماده 25
استانداران و فرمانداران موظفند پس از ورود هيات جلسه معارفه با حضور مسئولين ادارات و نهادهاي انقلابي تشكيل بدهند . در اين جلسه از مقامات محترم روحاني دعوت بعمل مي آيد.

ماده 26
در بازرسيهاي مستمر و همچنين در مواردي كه براي بررسي اوضاع كلي يك منطقه هيات بازرسي اعزام مي گردد هيات موظف است پس از استقرار در محل ورود و آمادگي خود را جهت دريافت شكايات با تعيين نشاني محل كار هيات اعلام دارد.

ماده 27
هياتهاي بازرسي جهت انجام ماموريت خود براي آگاهي به اوضاع منطقه از وجود اقشار مختلف مردم به خصوص زحمتكشان و ضعفا و محرومين استفاده خواهند نمود.

ماده 28
هياتهاي بازرسي موظفند گزارشهاي هياتهاي بازرسي قبلي را مورد مطالعه قرار داده تا بتواند تغييراتي كه در اين فاصله در اوضاع منطقه بعمل آمده در گزارش خود منظور دارند.

ماده 29
سازمان موظف است راجع به هر يك از مسائل مذكور درماده 5 اين آئين نامه و همچنين نقائص ناشي از تناقض يا نارسائي قوانين يا وجود مقررات زائد و مزاحم اقدامات و طرحهائي را كه مفيد و لازم تشخيص دهد به وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط پيشنهاد نمايد.

ماده 30
گزارشات بازرسي ها محرمانه بوده و هرگونه اطلاعي در رابطه با موضوع ماموريت و نتيجه بازرسي به هر مقامي از ناحيه بازرسان ممنوع است.
تبصره: اعلام زمان و موضوع ماموريتهاي بازرسي و نتايج گزارش ها و فعاليتهاي انجام شده با تشخيص رئيس سازمان انجام خواهد شد . گزارش هاي سازمان با پيشنهاد رئيس سازمان و پس از كسب موافقت رئيس قوه قضائيه گزارش خواهد رسيد.
مشاوره حقوقی رایگان