بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,448

شرح وظايف کارآموزان وکالت کانون وکلاي دادگستري مرکز- قسمت اول

  1397/1/14

فصل اول : کليات و تعاريف

ماده1)در اين شرح وظايف ، اصطلاحات در معاني زير استفاده شده است:

الف) کانون: کانون وکلاي دادگستري مرکز.

ب) کانون متبوع : کانون وکلاي دادگستري صادرکننده پروانه.

ج) صندوق:‌صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري.

د )‌پروانه : پروانه کارآموزي وکالت دادگستري.

ه) آزمون : آزمون ورودي داوطلبان کارآموزي وکالت.

و) پروانه معتبر : پروانه اي که با شرايط قانوني صادر و تمديد اعتبار شده و توسط مراجع ذيصلاح کانون يا دادگاه عالي انتظامي قضات از درجه اعتبار ساقط نشده باشد.

ز ) کارآموز : دارنده پروانه معتبر از کانون.

ح ) کميسيون : کميسيون کار آموزي کانون.

ط ) دوره کارآموزي: مدت زمان انجام تکاليف کارآموزي.

ي ) محل اشتغال : محلي که از سوي کانون براي اشتغال به وکالت تعيين مي شود.

ک ) محل کارآموزي : محلي که از سوي کانون براي طي دوره کارآموزي ، تعيين مي شود.

ل ) وظايف يا تکاليف :‌کليه اموري که کارآموز در طي دوره کارآموزي بايد انجام دهد.

م ) پايان يا ختم دوره کارآموزي: اتمام کليه تکاليف ، طبق شرح وظايف در مدت مقرر و اعلام کتبي به کميسيون.

ن) اختبار : امتحان کتبي و شفاهي پايان دوره کارآموزي.

س) تمديد دوره:  مدتي است که براي جبران نقصان در انجام تکاليف ، به دوره کارآموزي اضافه مي شود.

ع) تجديد دوره: عبارت از اين است که يک دوره ديگر تمام تکاليف را انجام دهد. ( به استثناي آموزش رايانه و تکليف مقرر در بند 6-11 مشروط به اينکه قبلاً انجام شده باشد).

ف)انتفاي دوره:  ملغي الاثر شدن کارآموزي است . پذيرش مجدد طبق مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 2 )کارآموز به محض صدور پروانه ، تحت پوشش صندوق قرار مي گيرد، لذا بايد حق  بيمه مقرر را در مهلت معين بپردازد. مگر در مواردي که مطابق قانون ، مشمول بيمه صندوق نباشد.

فصل دوم : شروع کارآموزي و مدت آن


ماده 3)پذيرفته شده آزمون و ساير متقاضيان پروانه بعد از ثبت نام ، تکميل پرونده و تصويب هيئت مديره ، مدارک زير را از کانون دريافت مي کنند:

الف ) کارنامه

ب ) سه برگ معرفي نامه ( نسخه اول و دوم ، براي وکيل سرپرست و کارآموز و نسخه سوم مشتمل بر تاييد وکيل سرپرست با قيد تاريخ رؤيت و گواهي شروع دوره جهت ضبط در پرونده کارآموز درکانون(

ج ) دو نسخه معرفي نامه (نسخه اول به دادگستري کل استان محل کارآموزي جهت معرفي بهدادگاه ها و نسخه دوم براي کارآموز)

د )‌ شرح وظايف

ماده 4 )کارآموز مکلف است حداکثر ظرف ده روز از تاريخ اخذ مدارک ، در دفتر وکيل سرپرست حاضر شده و نسخه سوم معرفي نامه بند (ب) ماده (3) را پس از گواهي وکيل سرپرست به کانون ارائه دهد.تاريخ گواهي ، به منزله شروع دوره است مشروط بر اينکه ظرف مدت ده روز پس از آن ، در اولين جلسه دادگاه شرکت کند.

ماده 5)ظرف (45) روز از شروع دوره، جلسه هاي توجيهي براي آموزش مقررات انتظامي، امور کارآموزي و ساير موضوعات ضروري برگزار مي شود. پس از حضور کارآموز در همه جلسه ها، پروانه کارآموزي به وي تسليم مي شود.

ماده 6 )از تاريخ شروع دوره ، کارآموز موظف است هجده ماه تمام ( به استثناي مواردي که در قانون مدت ديگري تعيين شده باشد) تکاليف را بلاانقطاع انجام دهد.

ماده 7 ) در صورتي که علل موجهي مانند بيماري ، زايمان ، فوت اقرباي نسبي و سببي درجه اول از طبقه اول و دوم، سفر حج واجب و تحصيل در خارج از کشور، عرفاً وقفه در کارآموزي ايجاد کند ، کارآموز بايد کتبا مراتب را براي اتخاذ تصميم به کميسيون اعلام نمايد.

ماده 8)کارآموز مکلف است صرفا در محلي که توسط کانون براي کارآموزي وي تعيين شده ، وظايف خود را تحت نظر وکيل سرپرست انجام دهد و در دادگاه هاي همان محل شرکت کند.در مواردي که شهر محل کارآموزي خارج از مرکز استان باشد ، کارآموز مي تواند تا يک چهارم حد نصاب تکليف شرکت در جلسات دادگاه را با موافقت کميسيون در دادگاه هاي  کيفري استان و تجديدنظر استان متبوع شرکت کند.

ماده 9 )در صورتي که در اثناي دوره ، کانون متبوع کارآموز به طور قطع به کانون مرکز تغيير کند ، نظريه کميسيون کانون مبدأ در مورد مدت زمان کارآموزي قبلي به کانون مرکز ارسال مي شود.

ماده 10)انتقال محل کارآموزي منوط به رعايت ضوابط آيين نامه نقل و انتقالات است. در صورت پذيرش انتقال ، کارآموزي ، تحت نظر کانون متبوع و ميزبان به ترتيب زير انجام مي شود:

الف ) امور تحت نظر کانون متبوع

1)صدور و تمديد پروانه .

2)موافقت ابتدايي با معرفي کارآموز به کانون ميزبان.

3)بررسي نهايي مدارک و عنداللزوم اعلام جواز شرکت در اختبار.

4) برگزاري اختبار ، اعلام نتيجه و حسب مورد صدور پروانه وکالت و يا تمديد يا تجديد دوره.

5) هرگونه تصميم گيري در خصوص کارآموز به استثناي مواردي که در بند (ب) خواهد آمد.

ب ) امور تحت نظر کانون ميزبان

1(موافقت با انتقال دوره به صورت مهمان و تعيين مدت آن.

2(تعيين وکيل سرپرست و معرفي کارآموز به وي.

3(صدور کارنامه.

4(معرفي به دادگستري کل محل کارآموزي.

5(تعيين نحوه حضور در جلسات سخنراني و کارگاه آموزشي.

6(تعيين يکي از تکاليف مقرر در بند (6-11) ؛ دريافت ، بررسي ، تاييد يا رد آن.

7(اتخاذ تصميم در مورد موضوع ماده (7) .

8(بررسي ابتدايي مدارک و اعلام نتيجه به کانون متبوع حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ تحويل توسط کارآموز.

9(تشخيص هرگونه اقدام خلاف حسن رفتار و اخلاق کارآموز ، مخالفت قطعي با ادامه کارآموزي به صورت مهمان و معرفي کارآموز به کانون متبوع جهت هرگونه تصميم گيري از جمله اعمال تبصره (3) ماده (6) قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري.

تبصره‌-پرونده اداري کارآموز در کانون متبوع نگهداري و بدل مفيد آن به کانون ميزبان ارسال مي شود.

فصل سوم : تکاليف کارآموزي


ماده 11)کارآموز تکاليف زير را در دوره کارآموزي تحت نظر کانون انجام مي دهد.

1-11)انجام کارهايي که از طرف کانون ارجاع مي شود ، مانند کار در دادسرا ، دادگاه ، اداره معاضدت ، کميسيون ها و غيره.

2-11 (طي دوره آموزش رايانه به تشخيص کانون و ارائه گواهي مراکز آموزشي مورد تاييد کانون.

3-11(مطالعه قوانين و متون حقوقي، انجام کارها و پيگيري پرونده هاي مرتبط با کارآموزي، تحت نظر و راهنمايي هاي وکيل سرپرست و تسليم گزارش به وي.نتيجه اقدامات مذکور در کارنامه کارآموز درج و توسط وکيل سرپرست گواهي مي شود.

1-3-11) نشاني کارآموز منحصرا نشاني دفتر وکيل سرپرست است که بايد جهت ابلاغ اوراق ارسالي از کانون يا اوراق قضايي ، در وکالتنامه ، سربرگ، کارت ويزيت و مکاتبات قيد گردد.

2-3-11) کارآموز بايد گزارش عملکرد خود را که حاوي حضور در جلسات دادگاه ، سخنراني و کارگاه آموزشي و دفتر است ، در پايان هر سه ماه ، به وکيل سرپرست ارائه دهد.وکيل سرپرست نيز بايد پس از ملاحظه گزارش مذکور ، حداکثر ظرف يک هفته ، نظر کتبي خود را به کميسيون اعلام کند.

4-11)شرکت در جلسات توجيهي ، سخنراني و کارگاه آموزشي که از طرف کانون برگزار مي شود.

تبصره- موضوع جلسات ياد شده از سوي شعبه سخنراني متشکل از رييس کانون ،نايب رييس (کميته اول) ، دو عضو کميسيون کارآموزي و يک عضو کميسيون آموزش، تعيين مي شود.

1-4-11 ) شرکت در جلسات سخنراني و کارگاه آموزشي بايد با ذکر دقيق تاريخ ، موضوع و نام سخنران به طور متوالي در کارنامه درج و به مهر و امضاي نماينده کميسيون برسد.

2-4-11)همراه نداشتن کارنامه ، تاخير بيش از پانزده دقيقه يا ترک جلسه پيش از اتمام به منزله غيبت خواهد بود.

5-11)ايراد سخنراني با توجه به امکانات کانون و تصميم کميسيون.

6-11)انجام يکي از تکاليف زير بنا به تصميم کميسيون:

الف) شرکت در 5 جلسه يا دوره کارگاه آموزشي تخصصي که از سوي کميسيون ها يا مرکز علمي – کاربردي کانون برگزار مي شود و ارائه گواهي به کميسيون.

ب) نقد يکي از آراي قضايي.

ج) ارائه سمينار در يکي از جلسات تعيين شده از سوي کميسيون.

د) نگارش کارتحقيقي و يا ترجمه متون حقوقي از زبان هاي خارجي .

1-6-11 ) موارد معافيت از تکاليف مذکور به شرح زير است:

1-     کارآموزاني که مدرک دکتري حقوق دارند و يا دوره آموزشي دکتري حقوق را با موفقيت گذرانده اند.

2-     کارآموزاني که داراي دو مقاله چاپ شده در مجلات حقوقي معتبر داخلي يا خارجي باشند مشروط به تاييد کميسيون.

2-6-11 ) در مورد بندهاي (ب – ج – د) ، کارآموز بايد حداکثر ظرف سه ماه از شروع دوره ، عناوين پيشنهادي خود را در هر يک از بندهاي مذکور به کميسيون اعلام نمايد.

3-6-11 ) تصميم کميسيون در مورد نوع تکليف ، عنوان موضوع و مهلت انجام ، ظرف يک ماه به کارآموز ابلاغ مي شود.

4-6-11 ) کار تحقيقي و نقد آراي قضايي بايد حاصل مطالعات شخص کارآموز بوده ، با رعايت اصول نگارش و ذکر منابع استنادي تهيه و به کميسيون تحويل شود.

7-11)‌شرکت در جلسات دادرسي حقوقي و کيفري دادگاه ماهي دو مرتبه و تهيه گزارش از پرونده هاي مذکور.

1-7-11 )‌هدف از حضور در جلسات دادگاه حقوقي و کيفري آن است که کارآموز با طرز استدلال و استناد طرفين دعوا و وکلاي آن ها به قوانين ، نحوه برخورد قضايي دادگاه با موضوع پرونده و دلايل رد يا قبول استدلال ها و مستندات طرفين آشنا شود. براي آموزش بهتر ، کارآموز بايد حتي المقدور در جلسات دادگاه با موضوعات متنوع شرکت کرده ، از تهيه گزارش با موضوعات تکراري و مشابه خودداري کند.

2-7-11) کارآموز بايد در جلسات دادگاه کيفري در تمام جريان دادرسي حضور داشته و گزارش جامعي از پرونده، شامل :شکواييه ، تحقيقات مقدماتي، صدور قرار تامين کيفري ، قرار مجرميت ، کيفرخواست و رسيدگي در دادگاه اعم از : کيفيت ابلاغ و احضار ، نوع اتهام ، اظهارات طرفين و وکلاي آن ها و راي يا تصميم دادگاه تهيه کند.

3-7-11 )‌منظور از محاکمات حقوقي حضور در جلسه اي است که تشکيل و دادرسي انجام شود، اعم از اينکه منجر به ختم آن بشود يا خير.لذا حضور در جلسه دادگاهي که بدون محاکمه تجديد شود ، دليل انجام وظايف نيست.از پرونده اي که در جلسه موردنظر رسيدگي شده ، بايد گزارش کاملي شامل :‌متن دادخواست ، ادله و مستندات دعوا ، کيفيت ابلاغ ، جريان دادرسي ، اظهارات اصحاب دعوا و وکلاي ايشان و راي يا تصميم کامل دادگاه تهيه شود.

4-7-11)تهيه گزارش از موضوعاتي که اساساً  مستلزم  صدور رأي و يا تشکيل جلسه دادرسي نيست ،مانند برخي از مسائل امور حسبي، دستور موقت ، تامين خواسته ، تامين دليل و پرونده هاي اجرايي ، همچنين تهيه گزارش از روند تحقيقات مقدماتي دادسرا در پرونده هاي کيفري انجام تکليف مقرر محسوب نمي شود.

5-7-11 ) گزارش ها بايد به صورت منظم جمع آوري ، تايپ يا پاکنويس شده ، در مواعد اعلامي ، تسليم کميسيون شود.شماره گذاري صفحات و تنظيم فهرست موضوعي براي گزارش ها ضروري است.

6-7-11 ) کارآموز بايد در پايان هر يک از گزارش ها ، نظر استنباطي خود را حداقل در ده سطر نسبت به موضوع پرونده ، گردش کار ، اظهارات طرفين و تصميم دادگاه ، نفيا يا اثباتا به صورت مستدل بيان کند. گزارش ها و اظهار نظر کارآموز ، توسط اعضاي کميسيون ارزيابي مي شود.

7-7-11) حضور کارآموز ، ماهانه در دو جلسه دادرسي ، الزامي است . لذا کسري غيرموجه حضور در جلسات دادگاه در هر ماه را نمي توان از طريق شرکت اضافي در ماه هاي ديگر جبران کرد. در صورت وجود عذر موجه با موافقت کميسيون حداکثر تا سه جلسه در طول دوره ، قابل جبران در ماه هاي بعد است.

8-7-11)‌کارآموز بايد در هر نيمه از ماه در يک جلسه دادگاه شرکت کند.در ماه هاي فروردين و اسفند ، شرکت در دو جلسه در يک نيمه از ماه بلامانع است.

9-7-11) کارنامه بايد از حيث حضور در جلسات دادگاه ، منظم و از نظر رديف و تقدم و تاخر تاريخ متوالي باشد. کارنامه هايي که اين ترتيب در آن ها رعايت نشود ، از نظر کميسيون قابل پذيرش نيست.

10-7-11 ) کليه رديف ها و قسمت هاي مربوط به شرکت در جلسات دادگاه ، بايد در روز جلسه دادرسي تنظيم و توسط دادگاه گواهي شود. رديف ها و قسمت هاي فاقد اين شرايط ، قابل پذيرش نيست.

11-7-11) تهيه گزارش از پرونده هايي که کارآموز در آن وکالت دارد ، قابل پذيرش نيست.

12-7-11) کارنامه و گزارش هاي تهيه شده ، دليل عمده و ملاک انجام تکاليف است ، لذا بايد در حفظ و نگهداري کارنامه و گزارش ها کمال دقت و مواظبت به عمل آيد.

13-7-11 ) صفحات کارنامه در دو نسخه تهيه مي شود. کارآموز پس از تکميل هر صفحه بايد نسخه دوم را جدا کرده و در بايگاني خود نگه دارد.در صورت فقدان کارنامه ، نسخه دوم جايگزين آن مي شود. عدم ارائه نسخ دوم در موعد اعلامي ، به منزله عدم انجام تکاليف تلقي مي گردد و کميسيون حسب مورد نسبت به آن اتخاذ تصميم خواهد نمود.

8-11)حضور در اداره معاضدت قضايي بر اساس تصميم و معرفي کميسيون با توجه به امکانات کانون به منظور فراگيري نحوه مشاوره حقوقي با مراجعين و ارائه گواهي اداره مذکور در پايان دوره.

فصل چهارم :‌پايان دوره و اختبار


ماده 12 )کارآموز مکلف است حداکثر ظرف بيست روز پس از پايان دوره يا در مواعدي که کميسيون مقرر مي دارد، ختم دوره خود را اعلام ، و مدارک انجام تکاليف را به شرح زير تسليم کند:

الف ) کارنامه کارآموزي

ب ) گزارش ها

ج ) گواهي انجام تکليف مقرر در بند (6-11)

د ) گواهي حضور در اداره معاضدت قضايي و آموزش رايانه.

ماده 13)کميسيون بعد از بررسي مدارک و تکاليف کارآموزان متقاضي شرکت در اختبار ، اسامي افرادمجاز را حداقل يک هفته قبل از اختبار در تابلو اعلانات و سايت کانون ، اعلام مي کند.

ماده 14)کميسيون درباره کارآموزاني که در موعد مقرر ، اعلام ختم دوره نکرده ، يا مدارک خود را کلا يا جزئا تسليم ننموده اند ، يا مدارک ايشان قابل قبول تشخيص داده نشود ، تصميم مقتضي اتخاذ خواهد کرد. 

ماده 15)کميسيون در بررسي تکاليف کارآموزان مجاز به شرکت در اختبار ، درجات زير را اعمال مي کند.

الف ) متوسط         ب ) خوب        ج ) بسيار خوب        

براي درجات خوب و بسيار خوب به ترتيب نمرات (3) و(5) منظور مي شود. اين نمره با اعمال ضريب اختبار شفاهي به مجموع نمرات نهايي کارآموز (موضوع تبصره ماده 18 ) اضافه شده و سپس معدل کل تعيين مي شود.

ماده 16 )‌کارآموزي که براي عدم شرکت در اختبار عذر موجه داشته باشد ، بايد قبل از اختبار و در مورد وقايع و حوادث غير مترقبه حداکثر ظرف ده روز  بعد از اختبار ، موضوع را به کميسيون اعلام کند . در صورت تشخيص موجه بودن عذر ، کارآموز موظف  به شرکت در کليه مراحل و مواد درسي اختبار بعدي خواهد بود. در اين صورت کارآموز از انجام تکاليف به استثناي وظايف محوله از سوي کانون و وکيل سرپرست معاف است .

1-16 ) بيماري با گواهي پزشک متخصص ، زايمان ، فوت اقرباي نسبي و سببي درجه اول از طبقه اول و دوم و سفر حج واجب از جمله معاذيرموجه محسوب مي شوند.

2-16) استفاده از حکم اين ماده در هر شرايطي براي دو بار امکان پذير است ، به استثناي موارد خاص به تشخيص کميسيون.

ماده 17 )‌کميسيون حداقل سالي يک بار اختبار برگزار مي کند . آگهي اختبار متضمن زمان و مکان برگزاري حداقل از سه ماه قبل در محل کانون الصاق و در سايت کانون منعکس مي شود و به منزله ابلاغ به کارآموزان مجاز به شرکت در اختبار است.

تبصره‌-هر گونه تأخير در زمان و تغيير درمکان اختبار کتبي حداقل پانزده روز قبل از تاريخ برگزاري از طرق فوق الذکر به اطلاع کارآموزان مي رسد.

1-17 ) پس از آگهي مذکور هيچ کارآموزي نمي تواند مدعي عدم اطلاع از زمان و مکان برگزاري اختبار باشد.

2-17 ) مواد اختبار عبارتند از : 1- حقوق مدني2 - حقوق جزا 3- حقوق تجارت4- آيين دادرسي مدني و قوانين و مقررات وکالت 5- آيين دادرسي کيفري 6- حقوق ثبت و امور حسبي.

ماده 18 )حداقل نمره قبولي در اختبار معدل ده از بيست است . چنانچه معدل کل بين ده تا دوازده باشد ، يک نمره کمتر از هفت و در صورتي که بالاتر از دوازده باشد ، دو نمره کمتر از هفت قابل پذيرش است.

تبصره - در معدل گيري هر درس ضريب نمره اختبار کتبي (3) و شفاهي (2) خواهد بود.

ماده 19 )نتيجه اختبار از سوي کميسيون به رييس کانون گزارش شده و پس از اعلام نظر هيات مديره ، اسامي قبول شده ها ، همزمان از طريق سايت کانون و تابلو اعلانات ، اعلامو ريز نمرات در محل کانون به کارآموز تحويل مي شود.

ماده 20)کارآموز معترض مي تواند از تاريخ اعلام ، حداکثر ظرف ده روز اعتراض خود را فقط نسبت به اختبار کتبي با ذکر دليل به کميسيون اعلام کند. اعتراض ظرف ده روز ، تحت نظر کميسيون و توسط همه اساتيد اختبار درس مورد اعتراض ، رسيدگي مي شود و نظر ايشان قطعي است. تغيير نمره ، منوط به ارائه دلايل موجهه و تاييد اکثريت اساتيد همان درس و کميسيون مربوط خواهد بود.

تبصره -کانون مي تواند حسب مقتضيات خود صرفاً به ده نفر اول اختبار هر دوره ، اجازه تغيير محل اشتغال را بدهد. هر نوع تغيير در نمره به واسطه تجديد نظر ، تأثيري در استفاده از امتياز مقرر در اين تبصره نخواهد داشت.

ماده 21 )کارآموز در صورت شرکت در اختبار تا اعلام قبولي و انجام مراسم سوگند ، مکلف است امور وکالتي را کماکان تحت نظارت وکيل سرپرست انجام دهد.
مشاوره حقوقی رایگان