بسم الله
 
EN

بازدیدها: 364

دستورالعمل نحوه تشکيل و فعاليت مراکز مشاوره خانواده

  1397/1/10

در اجراي مواد 23، 24، 32، 33، 35، 39 و 47 آئين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 1393/11/27، «دستورالعمل نحوه تشکيل و فعاليت مراکز مشاوره خانواده» به شرح مواد آتي است:

فصل اول: کليات


ماده 1. تعاريف:

اصطلاحاتي که در اين دستورالعمل به کار رفته است به شرح زير تعريف مي شوند:

الف. قانون: قانون حمايت خانواده،‌ مصوب 91/12/1 مجلس شوراي اسلامي؛
ب. آيين نامه: آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده، مصوب 1393/11/27 رييس قوه قضاييه؛
پ. دستورالعمل: دستورالعمل نحوه تشکيل و فعاليت مراکز مشاوره خانواده؛
ت. واحد مشاوره: واحد مشاوره خانواده استان، موضوع ماده 33 آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 1393/11/27؛
ث. مرکز يا مراکز مشاوره: مرکز يا مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده 16 قانون حمايت خانواده و ماده 30 آيين نامه؛
ج. معاونت اجتماعي: معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه؛
چ. معاون يا معاونت اجتماعي استان: معاون يا معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استانها؛
ح. شوراي مشورتي:‌ شوراي مشورتي سياست گذاري، به شرح ماده 2 دستورالعمل؛
خ‌. شوراي مشورتي استان: شوراي مشورتي استان به شرح ماده 6 دستورالعمل؛
د. مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمي قوه قضاييه؛ 
ذ. هيات تعيين صلاحيت:‌ هيات تعيين صلاحيت مرکز امور مشاوران؛
ر. مشاور خانواده:‌ مشاور خانواده موضوع تبصره 1 ماده 33 دستورالعمل؛
ز. اداره مشاوره:‌ موضوع ماده 3 دستورالعمل.

ماده 2. مرکز امور مشاوران مي تواند براي سياست گذاري، و برنامه ريزي در امور مختلف مشاوره خانواده، موضوع قانون و آيين نامه، شوراي مشورتي سياست گذاري با عضويت نهادها و سازمانهاي مسئول و صاحب نظران حوزه خانواده و مشاوره را با ترکيب زير تشکيل دهد:
الف. رئيس مرکز به عنوان رئيس شورا؛
ب. مديرکل پيشگيري‌هاي فرهنگي و اجتماعي معاونت اجتماعي (دبير)؛
پ. نماينده تام الاختيار مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه؛
ت. رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران؛
ث. دو نفراز قضات زن و مرد عالي رتبه و با تجربه در امور خانواده با معرفي رئيس مرکز امور مشاوران؛
ج. معاون اجتماعي سازمان بهزيستي کشور؛
چ – رئيس پيشگيري سازمان بهزيستي کشور؛
ح. يک نفر متخصص امور حوزوي و فقهي با معرفي رئيس مرکز امور مشاوران.
تبصره 1. شوراي مشورتي داراي دبيرخانه اي است که رييس آن توسط مرکز امور مشاوران تعيين و در محل مرکز امور مشاوران تشکيل مي گردد و به تعداد لازم کارمند خواهد داشت.
 تبصره 2. شوراي مشورتي مي تواند حسب مورد از ساير افراد صاحب نظر در امور مرتبط با خانوده دعوت کند.

ماده 3. جهت اجراي مفاد آئين نامه و دستورالعمل، اداره مشاوره خانواده با ترکيب رئيس، 3 کارشناس در حوزه هاي مختلف و به تعداد لازم کارمند در مرکز امور مشاوران تشکيل مي گردد. 
تبصره. وظايف و مسئوليتهاي مرکز امور مشاوران در دستورالعمل از طريق اداره مشاوره اعمال خواهد شد.
 

ماده 4. رئيس کل دادگستري هر استان به استناد ماده 33 آيين نامه، معاون اجتماعي استان را به عنوان مسئول واحد مشاوره منصوب مي نمايد.
تبصره. معاون اجتماعي استان موظف است حداکثر ظرف مدت يکماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل نسبت به تشکيل واحد مشاوره اقدام نمايند.

فصل دوم. ساختار و وظايف واحد مشاوره:


ماده 5. ارکان واحد مشاوره به شرح ذيل مي باشد:

الف. شوراي مشورتي استان
ب. دبيرخانه

ماده 6. در واحد مشاوره هر استان، شوراي مشورتي استان به منظور اجراي سياست هاي شوراي مشورتي به منظور همکاري در اجراي وظايف مندرج درماده 33 آيين نامه با حکم معاون اجتماعي استان و از بين متخصصين در امــور خانواده به رياست معاون اجتــماعي استان و با ترکيــب زير تشکيــل مي گردند:

الف. يک نفر قاضي دادگاه خانواده
ب. مسئول حفاظت اطلاعات دادگستري کل استان 
پ. معاون مرتبط مدير کل بهزيستي استان
ت. معاون مرتبط سازمان نظام روانشناسي و مشاوره استان
ث. يک نفر مشاور خانواده 
ج. يک نفر مددکار اجتماعي

تبصره 1ـ مدت عضويت در اين شورا 4 سال بوده و معاون اجتماعي استان موظف است قبل از پايان دوره چهار سال، نسبت به انتخاب اعضاي دوره جديد اقدام نمايد. انتخاب اعضاي قبلي در دوره جديد بلامانع است.
تبصره2ـ در صورت عدم صلاحيت، عدم همکاري، يا غيبت غير موجه بيش از 2 جلسه متوالي يا 4 جلسه غير متوالي يا استعفاي هر يک از اعضاء حقيقي در طول سال،

معاون اجتماعي استان مي تواند فرد واجد شرايط ديگري را جايگزين وي نمايد.

تبصره3ـ معاون اجتماعي استان، عضــو مشاور خانواده و مددکار اجتماعي شــوراي مشورتي استان را ترجيحاً از بين بانوان متاهل واجد شرايط تعيين مي نمايد.

تبصره 4. شوراي مشورتي استان حسب مورد مي تواند از ساير افراد صاحب نظر در امور مرتبط با خانوده دعوت کند.

ماده 7ـ واحـــد مشاوره داراي دبيرخانه اي است که رييس آن توســط معاون اجتماعي استان تعيين مي گردد و به تعداد لازم کارمند مجرب خواهد داشت.

تبصره. روساي کل دادگستري استانها حداکثر تا يکسال پس از ابلاغ اين دستورالعمل موظف به تامين نيروي انساني دبيرخانه مذکور مي باشند. با توجه به ضرورت تشکيل واحد مشاوره، تا زمان تامين نيروي انساني لازم از ظرفيت نيروهاي موجود دادگستري استان استفاده خواهد شد.

ماده  8. واحد مشاوره موظف است هر ساله با عنايت به تعداد کل پرونده هاي دعاوي خانواده (طلاق توافقي و ساير دعاوي خانواده) وارده به دادگاههاي خانواده در ماه، به حسب نياز به ازاي هر 120 تا 200 پرونده دراستان، پيشنهاد تشکيل يک مرکز مشاوره را به مرکز امور مشاوران بدهد و در صورتي که تعداد اعلامي بر اساس فوق کافي نباشد، پيشنهاد خود را با دلايل توجيهي اعلام نمايد.

تبصره. واحد مشاوره همچنين بايد بر اساس تعداد پرونده ها و نياز استان مربوط، تعداد مشاور مذهبي و حقوقي و مددکار اجتماعي و روان شناس مورد نياز را نيز برآورد و به مرکز امور مشاوران اعلام نمايد. 

فصل سوم. برگزاري آزمون


ماده 9. مرکز امور مشاوران موظف است با توجه به اعلام نياز واحد مشاوره، براي داوطلبان اخذ مجوز تاسيس و عضويت در مرکز مشاوره، آزمون کتبي برگزار نموده و به ميزان دو برابر ظرفيت از افرادي که حد نصاب نمره کتبي را کسب نموده باشند، جهت مصاحبه علمي و بررسي سلامت جسمي و رواني دعوت نمايد.

ماده 10ـ افراد زير از شرکت در آزمون کتبي موضوع ماده 9 دستورالعمل معاف مي‌باشند:

الف. قضات بازنشسته با حداقل پنج سال سابقه قضاوت در دادگاههاي خانواده؛
ب. اعضاي هيات علمي رسمي دانشگاههاي معتبر با پنج سال سابقه و مورد تائيد وزارت علوم و آموزش عالي و يا وزارت بهداشت و آموزش پزشکي در رشته هاي مذکور در بند پ ماده 13 دستورالعمل؛
پ. مشاوراني که در دادگستري هاي سراسر کشور فعاليت نموده اند، در صورت نداشتن رابطه استخدامي و حائز بودن شرايط عمومي آزمون با ارائه گواهي لازم از مراجع قضايي.

تبصره. افراد مذکور صرفاً از شرکت در آزمون کتبي معاف بوده و بايد مصاحبه علمي و مراحل بررسي سلامت جسمي و رواني را طي نمايند.

ماده 11. متقاضيان تاسيس و عضــويت در مرکز مشاوره بر اساس نوع مدرک تحصيلي خود در يکي از سه حوزه مشاوره روانشناختي، مشاوره حقــوقي- مذهبي و خدمــات مددکاري اجتماعي ثبت نام مي نمايند و مرکز امور مشاوران نسبت به برگزاري آزمون مجزا براي اين سه گروه اقدام لازم را انجام خواهد داد. 

تبصره. در مورد متقاضيان مشاوره روانشناختي، سئوالات آزمون از سرفصل رشته هاي دانشگاهي مشاوره، روانشناسي و روانپزشکي در گرايشهاي مرتبط با خانواده، در مورد متقاضيان مشاوره حقوقي – مذهبي سوالات از سرفصل رشته هاي دانشگاهي مطالعات خانواده، حقوق و فقه و مباني حقوق و در مورد متقاضيان خدمات مددکاري اجتماعي از سرفصل رشته دانشگاهي مددکاري اجتماعي مربوط به مشاوره خانواده طرح مي گردد.

ماده 12. مرکز امور مشاوران پس از وصول تعداد مورد نياز مرکز مشاوره و مشاور خانواده از طريق پايگاه اطلاع رساني مرکز امور مشاوران‌ و روزنامه کثيرالانتشار، اطلاع رساني لازم را جهت ثبت نام انجام داده و شرايط و مهلت ثبت نام، زمان و مکان آزمون را به متقاضيان اعلام مي نمايد.

تبصره. مرکز امور مشاوران موظف است در آگهي برگزاري آزمون، نشاني سايت مربوط جهت ثبت نام، تعداد مورد نياز مرکز مشاوره و مشاور خانواده هر استان به تفکيک سه حوزه مشاوره خانواده مذکور در ماده 11 دستورالعمل و مواد امتحاني مربوط را اعلام نمايد.

ماده 13ـ شرايط عمومي داوطلبان آزمون به شرح ذيل مي باشد:

الف. تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران؛
ب. تأهل وداشتن حداقل40سال سن و 5 سال سابقه کار يا 35سال سن و حداقل8 سال سابقه کار مرتبط؛
پ. داشتن حداقل مدرک کارشناسي ازدانشکده‌هاي معتبرداخلي ياخارجي (درمورد اخير،به شرط تأييد وزارت علوم و فناوري و يا بهداشت و آموزش پزشکي) يا معادل حوزوي آن در رشته هاي مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکي، روان شناسي، مددکاري اجتماعي، حقوق، فقه و مباني حقوق اسلامي و همچنين رشته هاي همسان با تشخيص مرکز امور مشاوران؛
ت. انجام خدمت وظيفه عمومي يامعافيت دائم براي آقايان؛
ث. عدم سوء پيشينه کيفري  موثر و عدم محروميت ازحقوق اجتماعي؛
ج. عدم اعتياد به موادمخدر و سکرآور به تأييد مراجع ذيصلاح؛
چ. نداشتن سوء شهرت وعدم تجاهر به فسق؛
ح. داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي؛
خ. عدم محکوميت به انفصال دايم ازخدمات دولتي ياعمومي يا سلب صلاحيت؛
د. عدم اشتغال به وکالت، سردفتري ازدواج و طلاق و اسناد رسمي و همچنين عدم اشتغال در دادگستري و شوراي حل اختلاف.

تبصره 1ـ داوطلباني که علاوه بر عضويت به عنوان مشاور خانواده، متقاضي تاسيس مرکز مشاوره نيز مي باشند، بايد فرم مخصوص که توسط مرکز امور مشاوران تهيه مي شود را درسايت مذکور در تبصره ماده 12 دستورالعمل، تکميل نمايند.

تبصره 2ـ دارندگان مجوز مرکز مشاوره از سازمان بهزيستي کشور و سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ايران در شرايط مساوي نسبت به ساير داوطلبان داراي اولويت مي باشند.

ماده 14. مدارک مورد نياز جهت ثبت نام در آزمون به شرح ذيل مي باشد:

الف. تصوير مدرک تحصيلي در رشته‌هاي مقرر در بند پ ماده 13 دستورالعمل؛
ب. تصوير کارت پايان خدمت يا معافيت دائم؛
پ. تصوير از تمامي صفحات شناسنامه و کارت ملي؛
ت. ارائه گواهي سابقه کار مرتبط از ارگان مربوط.

ماده 15ـ درصورت عدم تامين افراد مورد نياز براي بعضي از حوزه هاي قضايي در فراخوان اول، مرکز امور مشاوران مي تواند حداکثر ظرف شش ماه از افراد متاهل با داشتن حداقل 30 سال سن و 2 سال سابقه کار در صورت دارا بودن ساير شرايط مقرر در ماده 13 دستورالعمل نيز ثبت نام و نسبت به برگزاري آزمون اقدام کند.
تبصره. افراد پذيرفته شده فوق به ازاي هر سال کسري سابقه کار بايد با هماهنگي واحد مشاوره، به مدت 25 ساعت در کلاسهاي آموزشي شرکت و نمره لازم را کسب کنند و يا به  مدت 2 ماه بيشتر از ساير کارآموزان، کارآموزي نمايند.

ماده 16ـ مواد آزمون کتبي در سه حوزه مشاوره روانشناختي، مشاوره حقوقي و مذهبي و خدمات مددکاري اجتماعي به شرح ذيل مي باشد:

1.‌ مواد آزمون عمومي:
الف. احکام اسلام در امور خانواده؛
ب. آشنايي با قانون،‌ آيين نامه و دستورالعمل؛
پ. آشنايي با مباحث پيشگيري ازجرايم و آسيب هاي اجتماعي با اولويت ناهنجاري هاي حوزه خانواده.
2. مواد آزمون تخصصي:

يک) مواد آزمون تخصصي حوزه مشاوره روانشناختي:
الف. آشنايي با تشخيص و آسيب شناسي رواني؛
ب. آشنايي با اصول و فنون مشاوره؛
پ. آشنايي با مکاتب زوج درماني و خانواده درماني؛
ت. آشنايي با آزمون هاي رواني و تشخيصي؛
ث. آشنايي با اخلاق حرفه اي؛
ج. آشنايي با روانشناسي رشد کودک و نوجوان.

دو) مواد آزمون تخصصي حوزه مشاوره مددکاري اجتماعي:
الف. حقوق در مددکاري اجتماعي؛
ب. منابع اجتماعي؛
پ. مددکاري اجتماعي و مداخله در بحران خانواده؛
ت. روشهاي مددکاري اجتماعي.

سه) مواد آزمون تخصصي حوزه مشاوره حقوقي و مذهبي:
الف. آيين دادرسي مدني؛
ب. مباني امنيتي خانواده؛
پ. قانون مدني و ساير قوانين مربوط به امور خانواده و اطفال؛
ت. شرح لمعه، مباحث مرتبط با خانواده.

ماده 17ـ از پذيرفته شدگان آزمون کتبي، مصاحبه علمي و بررسي سلامت رواني توسط کميته مصاحبه به شرح زير به عمل خواهد آمد. 

الف. اعضاي کميته مصاحبه، توسط مرکز امور مشاوران و با همکاري معاونت اجتماعي از بين اساتيد برجسته دانشگاهها و قضات با تجربه در امور خانواده و متخصصين امور روانشناسي و روان پزشکي انتخاب مي گردند.
ب.  مرکز امور مشاوران در انجام مصاحبه علمي، بررسي سلامت جسمي، رواني و ارزيابي توانمندي و مهارتهاي شغلي و ساير جهات، ازنظرات و همکاري اعضاي شوراي مشورتي استفاده مي نمايد.
ج. کليه هزينه هاي مرتبط با آزمون اعم از ثبت نام و برگزاري آزمون، حق الزحمه اساتيد طراح سوال، حق الزحمه اعضاي کميته مصاحبه، گزينش و هيئت تعيين صلاحيت از محل دريافت هزينه هاي ثبت نام توسط مرکز امور مشاوران تامين مي گردد.

ماده 18ـ در صورتي که پذيرفته شدگان در آزمون نتوانند نمره قبولي را در مصاحبه علمي کسب نمايند و يا شرايط رواني را به تشخيص متخصصين امور روانشناسي و روان پزشکي احراز ننمايند، مردود تلقي گرديده و نتيجه اعلام شده قابل اعتراض نمي باشد.

ماده 19ـ مرکز امور مشاوران قبول شدگان در مصاحبه علمي را جهت بررسي صلاحيت عمومي به هسته گزينش قوه قضاييه معرفي مي نمايد.‌ هسته گزينش مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتيجه بررسي را ظرف مدت 6 ماه به مرکز امور مشاوران اعلام نمايد.
تبصره.  در صورت عدم پاسخ هسته گزينش ظرف مدت 6 ماه، پرونده متقاضي در هيئت تعيين صلاحيت مرکز امور مشاوران  بررسي و اتخاذ تصميم خواهد شد.

ماده 20.‌ مرکز امور مشاوران موظف است اسامي قبول شدگان در مصاحبه علمي را به واحد مشاوره جهت صدور معرفي نامه براي انجام آزمايش عدم اعتياد، گواهي عدم سوء پيشينه کيفري، تاييديه مدرک تحصيلي و تاييديه سابقه شغلي اعلام نمايد. واحد مشاوره مکلف است ظرف حداکثر يک ماه از زمان دريافت اسامي مذکور نسبت به استعلامات فوق و انجام آن اقدام و پاسخ استعلامات را پس از وصول به مرکز امور مشاوران ارسال نمايد.

ماده 21. مرکز امور مشاوران پس از وصول پاسخ هسته گزينش و استعلامات مندرج در ماده 20 دستورالعمل، پرونده قبول شدگان را به هيئت تعيين صلاحيت مرکز امور مشاوران جهت اظهار نظر در خصوص صلاحيت عمومي آنان، مذکور در ماده 13 دستورالعمل ارجاع مي نمايد.

ماده 22. پس از تاييد صلاحيت عمومي داوطلبان توسط هيات تعيين صلاحيت، مرکز امور مشاوران موظف است نسبت به معرفي آنان جهت گذراندن دوره کارآموزي سه ماهه به شرح مواد آتي به واحد مشاوره اقدام نمايد.

ماده 23. واحد مشاوره موظف است کارآموزان را جهت طي دوره کارآموزي عملي به مدت دو ماه به شعب دادگاه خانواده دادگستري استان معرفي نمايد.

ماده 24. کارآموزان موظفند در طي دوره کارآموزي عملي در شعب دادگاه خانواده نسبت به مطالعه و تهيه گزارش از حداقل 20 پرونده با موضوعات مختلف، مندرج در ماده 4 قانون اقدام نمايند. گزارش کارآموزي بايد حاوي مطالب زير باشد:
نام شعبه، کلاسه پرونده، موضوع پرونده، گزارشي از شرح ما وقع، برداشت کارآموز از پرونده و نظر کارشناسي وي.
تبصره. کارآموز بايد گزارش کارآموزي خود را در اوراق متحدالشکلي که توسط مرکز امور مشاوران تهيه مي شود،‌ به امضا و تاييد رييس شعبه مربوط رسانده و سپس به واحد مشاوره تحويل نمايد. 

ماده 25. پس از کارآموزي، ‌واحد مشاوره موظف است براي گذراندن دوره يک ماهه کارگاه علمي کارآموزان، نسبت به تشکيل کلاس اقدام نمايد.

تبصره 1. دوره کارگاه علمي براي کارآموزان، براساس محتواي کتاب راهنماي فني و اجرايي که توسط معاونت اجتماعي تهيه مي شود، برگزار مي شود. استادان دوره توسط شوراي مشورتي استان تعيين مي گردد.

تبصره 2ـ استادان دوره مذکور بايد گواهي قبولي در دوره تربيت مدرس که توسط معاونت اجتماعي برگزار مي شود را دارا باشند. استاداني که صلاحيت آنان توسط معاونت منابع انساني قوه قضاييه مورد تاييد قرار گرفته از ارائه گواهي فوق معاف مي باشند.

ماده 26. براي هر يک از کارآموزان پرونده آموزشي تشکيل و نتايج کارآموزي علمي و عملي در آن ثبت مي شود.

ماده 27 – پرونده آموزشي پس از تکميل به همراه گزارش کارآموزي توسط واحد مشاوره به مرکز امور مشاوران جهت انجــام مراحل بعــدي ارســال مي گردد.

ماده 28 – مرکز امور مشاوران پس از وصول پرونده آموزشي و بررسي آن در صورت تاييد انجام کليه مراحل آموزش براي کارآموز گواهي پايان دوره آموزشي صادر مي نمايد.

ماده 29 –  گواهي پايان دوره آموزشي کارآموز توسط اداره مشاوره خانواده، موضوع ماده 3 دستورالعمل در پرونده اصلي وي ثبت و پس از بررسي و تکميل پرونده توسط کارشناسان اداره مذکور، از کارآموز جهت شرکت در مراسم تحليف دعوت به عمل مي آيد.

ماده 30 – کارآموزان پس از طي مراحل فوق در مراسم تحليف در حضور رييس کل دادگستري استان شرکت مي کنند و به شرح مندرج در ماده 42 آيين نامه، سوگند ياد مي نمايند.

ماده 31 – مرکز امور مشاوران پس از مراسم تحليف، به افراد بر اساس نوع درخواستي که در زمان ثبت نام انتخاب نموده اند، مجوز تاسيس مرکز مشاوره و يا پروانه مشاوره خانواده، صادر مي نمايد. پروانه يا مجوز مذکور پس از امضاي رييس مرکز امور مشاوران به واحد مشاوره ارسال تا پس امضاء رييس کل دادگستري استان، به پذيرفته شدگان اعطاء گردد.

تبصره1ـ اعتبارمجوز تاسيس مرکز مشاوره و پروانه مشاوره خانواده به مدت سه سال بوده و تمديد آن براي مدت مشابه در صورت وجود شرايط مقرر در قانون و آيين نامه توسط واحد مشاوره و پس از استعلام از مرکز امور مشاوران در خصوص ادامه فعاليت دارنده پروانه يا مجوز، بلامانع است.

تبصره2ـ واحد مشاوره موظف است بلافاصله پس از تمديد اعتبار پروانه يا مجوز فوق الذکر، نام و مشخصات مشاور خانواده يا مرکز مشاوره را به مرکز امور مشاوران جهت درج در سايت و پرونده مربوط اعلام نمايد.

تبصره3ـ افراد متقاضي مجوز تاسيس پس از انجام مراسم تحليف مکلفند حداکثر ظرف يک ماه نسبت به معرفي مکان مناسب، در نزديکترين محل به دادگاه خانواده حوزه قضايي مربوط، به واحد مشاوره اقدام نمايند.

تبصره4. واحد مشاوره موظف است از مکان پيشنهادي متقاضي تاسيس مرکز مشاوره بازديد به عمل آورده  و در صورت تاييد محل مذکور مراتب را به مرکز امور مشاوران اعلام نمايد. 

تبصره5. مرکز امور مشاوران موظف است در زمان صدور مجوز تاسيس مرکز مشاوره نسبت به شماره گذاري اين مراکز به تفکيک استان اقدام و شماره هر مرکز مشاوره را در مجوز تاسيس مرکز درج نمايد.

ماده 32. در صورتي که مشخص شود موسس مرکز مشاوره يا عضو آن فاقد شرايط مقرر در ماده 13 دستورالعمل بوده يا بعداً  فاقد يکي از شرايط مقرر در بندهاي الف، ب،  ث، ج،  چ، ح، خ، و د ماده ياد شده ‌گردد، رييس مرکز امور مشاوران راساً و يا به پيشنهاد رييس کل دادگستري استان حسب مورد نسبت به ابطال مجوز يا پروانه اعطا شده اقدام مي کند.    

ماده 33. دارندگان مجوز تاسيس فقط مجاز به تشکيل يک مرکز مشاوره خانواده مي باشند، ايجاد شعب و موسسات فرعي و همچنين انتقال مجوز به غير ممنوع بوده و مستوجب لغو مجوز خواهد بود.

تبصره 1. هر مرکز مشاوره خانواده  بايد داراي حداقل سه عضو مشاور خانواده که از مرکز امور مشاوران پروانه گرفته اند، باشد.

تبصره 2ـ حداقل نصف اعضاي هر مرکز مشاوره بايد از بانوان متأهل واجد شرايط باشند و در صورتي که مرکز مشاوره داراي سه عضو باشد، حداقل يک عضو آن بايد از بانوان مذکور باشد.

تبصره3ـ هر مرکز مشاوره مي تواند بيش از يک مشاور روانشناختي داشته باشد. 

ماده 34- رييس مرکز مشاوره موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان اعطاي مجوز تاسيس مرکز مشاوره، نسبت به تعيين حداقل سه عضو مشاور اقدام و اسامي آنان را به واحد مشاوره اعلام کند. واحد مشاوره مراتب را به مرکز امور مشاوران اعلام مي نمايد. 

ماده 35. مرکز امور مشاوران موظف است جهت هماهنگي مراکز مشاوره در کشور نمونه مهرهاي مربوط، سربرگ و تابلوي مراکز مشاوره خانواده را تهيه و به مراکز مشاوره جهت اجرا ابلاغ نمايد.

ماده 36. مرکز امور مشاوران برنامه ريزي لازم را در خصوص نحوه آموزش ضمن خدمت مشاوران خانواده انجام و به واحد مشاوره جهت اجرا ابلاغ مي نمايد. 
تبصره. مرکز امور مشاوران نسبت به برگزاري کلاسهاي آموزشي ضمن خدمت در استانهاي فاقد شرايط مناسب بصورت منطقه اي اقدام خواهد کرد. 

ماده 37.  واحد مشاوره موظف است فهرست نهايي مراکز مشاوره با مشخصات کامل مشاوران به همراه عکس. مکان. ساعات کار و غيره را جهت نصب در دادگاههاي خانواده و معاونت هاي ارجاع و دبيرخانه واحد مشاوره براي راهنمايي مراجعين به شکل مناسب  تهيه نمايد.

فصل چهارم. شيوه اجرايي ارجاع و نحوه فعاليت مراکز مشاوره خانواده:


ماده 38. متقاضيان طلاق و ساير دعاوي خانواده مخير هستند درخواست خود را از هر يک از طرق ذيل تسليم نمايند:

1.    ثبت مستقيم درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوي خانواده؛
2.     مراجعه به دفاتر خدمات الکترونيک قضايي و درج درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوي خانواده توسط دفاتر مذکور؛
3.    مراجعه به دادگاه ذيصلاح و درج درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوي خانواده توسط فرد ذيصلاح؛
4.    مراجعه مستقيم به مراکز مشاوره خانواده، تحت نظر قوه قضاييه .

تبصره 1-   مرکز مشاوره پس از ارائه خدمات مشاوره اي و اعلام نظر اعم از انصراف طرفين از طلاق و غير آن، نتيجه را در سامانه ثبت و جهت اقدام مقتضي به محل ارجاع دهنده عودت مي نمايد. 

تبصره2. مواردي که متقاضيان طلاق و ساير دعاوي خانواده در اجراي ماده 25 قانون، مستقيماً به مرکز مشاوره مراجعه مي کنند، مرکز مشاوره پس از ارائه خدمات مشاوره اي در صورتي که منتج به صلح و سازش شود، با تنظيم صورتجلسه در سامانه ثبت و پرونده را بايگاني مي نمايد و موارد عدم صلح و سازش را از طريق سامانه به دفاتر خدمات الکترونيک قضايي يا دادگاه منعکس مي نمايد. در صورتي که پس از انجام مشاوره، موضوع در دادگاه توسط هر يک از زوجين مطرح شود، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوي خانواده به  سامانه مديريت پرونده قضايي(سمپ) منتقل و جهت رسيدگي به نظر دادگاه مي رسد.

تبصره3ـ واحد مشاوره موظف است آخرين فهرست دقيق مراکز مشاوره را با ذکر اسامي هر مرکز و آدرس و شماره تلفن آن هر شش ماه يکبار به دبيرخانه شوراي مشورتي، مرکز آمار و فناوري اطلاعات و دادگاههاي خانواده اعلام نمايد. 

تبصره4.‌ کليه مراکز قضايي رسيدگي کننده به دعاوي خانواده و مراکز مشاوره، موظف به استقرار دستگاه رايانه و نرم افزار ثبت اطلاعات طلاق و دعاوي خانواده مي باشند. همچنين، سيستمهاي کليه دفاتر خدمات الکترونيک قضايي نيز مجهز به نرم افزار ثبت اطلاعات طلاق و دعاوي خانواده خواهد بود. 

تبصره 5ـ ارجاع پرونده به مراکز مشاوره بر اساس فهرست اعلام شده واحد مشاوره از طريق سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوي خانواده،  بالسويه و به ترتيب شماره مراکز مشاوره انجام خواهد شد. 

تبصره 6ـ دفاتر خدمات الکترونيک قضايي، مراکز مشاوره خانواده و دادگاهها موظفند ماهانه آمار ارجاع پرونده ها به مراکز مشاوره خانواده حوزه قضايي خود را به واحد مشاوره اعلام نمايند و واحد مشاوره مکلف است ضمن اخذ آخرين آمار عملکرد مراکز مشاوره استان از حيث تعداد پرونده هاي درجريان و مختومه، نسبت به بررسي وضعيت آمار و عملکرد هر مرکز مشاوره اقدام و هر سه ماه يکبار آخرين وضعيت آمار اين مراکز را به دبيرخانه شوراي مشورتي و مرکز امور مشاوران اعلام نمايد.

تبصره 7. در حوزه هاي قضايي که مراکز مشاوره تاسيس نشده است واحد مشاوره مي تواند پرونده هاي طلاق توافقي و ساير دعاوي خانواده را جهت انجام مشاوره به نزديکترين حوزه قضايي که داراي مراکز مشاوره خانواده مي باشد، ارسال نمايد.

تبصره 8 – سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوي خانواده مطابق ماده 64 دستورالعمل توسط مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه با همکاري ساير بخش هاي مرتبط راه اندازي مي گردد.

ماده 39. در اجراي تبصره 2 ماده 28 قانون و انجام داوري در خصوص طلاق، زوجيني که نسبت به معرفي منسوبين و اقرباي خود جهت داوري امتناع کرده يا ناتوان هستند، دادگاه مي تواند داور واجد شرايط را از مشاوران خانواده در امور حقوقي يا مددکاري مرکز مشاوره خانواده حوزه قضايي مربوط انتخاب نمايد. 

تبصره1ـ داوران انتخابي مرکز مشاوره غير از مشاوراني خواهند بود که قبلاً در پرونده زوجين اعلام نظر کرده اند.

تبصره 2ـ پرداخت حق الزحمه داوري طبق ماده 15 آيين نامه خواهد بود.

ماده 40. به منظور رعايت مصلحت کودک، دادگاه مي تواند در خصوص حضانت، نگهداري و نحوه ملاقات اطفال بر اساس مواد 23 و 24 آيين نامه، موضوع را جهت بررسي و مشاوره و اعلام نظر به مرکز مشاوره خانواده حوزه قضايي مربوط ارجاع دهد و مشاوران مرکز مشاوره بايد با انجام مصاحبه با کودک، والدين و ديگر اعضاي خانواده و ارائه خدمات مشاوره و بررسي هاي تخصصي روانشناختي لازم و کافي، ظرف مدت تعيين شده از طرف دادگاه مربوط پاسخ را با ذکر دلايل و شرايط و تعيين محل مناسب ملاقات فرزند با زوجين به دادگاه اعلام نمايند.

ماده 41. مرکز مشاوره پس از وصول نامه دادگاه موظف است بلافاصله نسبت به ثبت نامه مذکور و اطلاعات فردي طرفين در سامانه مربوط و ثبت و تشکيل پرونده اقدام نمايد.

ماده 42ـ موسس مرکز مشاوره موظف است حداکثر ظرف يک روز کاري از زمان ثبت نامه مرجع قضايي نسبت به دعوت از طرفين جهت تشکيل جلسه ارزيابي و مداخله اوليه اقدام و در صورت حضور طرفين ضمن تنظيم صورتجلسه که به امضاي طرفين و مشاور مربوط مي رسد، نتيجه ارزيابي خود را در آن منعکس و پرونده را حسب موضوع به ترتيب اولويت به مشاوران خانواده مرکز ارجاع نمايد.

ماده 43. مشاوران خانواده پس از ارجاع پرونده از طرف دادگاه موظفند طبق راهنماي فني و اجرايي که توسط معاونت اجتماعي تهيه مي شود،  نسبت به تشکيل جلسه يا جلسات ظرف مدت يک ماه از تاريخ ارجاع اقدام و هر يک نظريه و صورتجلسه اقدامات خود را به موسس مرکز مشاوره اعلام نمايند. موسس مرکز مشاوره موظف است ضمن جمع بندي نظرات مشاوران هر سه حوزه، حداکثر ظرف مدت يک هفته پرونده را در کميته فني که اعضاي آن مرکب است از موسس مرکز مشاوره و مشاوران اظهار نظر کننده در پرونده مربوط، مطرح و  حسب مورد اقدامات ذيل را انجام دهد: 

الف. در صورت انصراف از طلاق موضوع را با تنظيم سازش نامه به دادگاه اعلام مي نمايد.
ب. در صورت عدم حصول توافق کلي پس از انجام خدمات مشاوره اي، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله اظهارات طرفين و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر کارشناسي خود را به دادگاه اعلام مي نمايد.
پ. در صورت توافق در طلاق، سازش نامه را با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفين تنظيم و مراتب را به دادگاه اعلام مي نمايد.
ت. در صورت تقاضاي طرفين مبني بر تمديد مهلت، پس از اخذ نظرات مشاوران مربوط نسبت به ادامه روند ارائه خدمات مشاوره  بر اساس نظر کميته فني به مدت حداکثر 45 روز اقدام و نتيجه را بر اساس بندهاي الف و ب و ج به دادگاه گزارش مي کند.

تبصره1. در طلاقهاي توافقي حضور زوجين در مراکز مشاوره خانواده براي انجام مشاوره الزامي است، و لو اينکه زوجين يا يکي از آنها داراي وکيل باشد.

تبصره2. مراکز مشاوره موظفند با رعايت ماده 53 آيين نامه، نتيجه خدمات مشاوره اي را به صورت محرمانه به دادگاه ارسال نمايند.

ماده 44. در طلاقهاي توافقي و ساير دعاوي خانواده اگر زوجين يا يکي از آنها مقيم خارج از کشور باشند يا حضور شخص آنها با توجه به مدارک و مستندات ابرازي به تشخيص واحد مشاوره امکان پذير نباشد،‌  انجام خدمات مشاوره خانواده مي تواند با حضور وکيل يا وکلاي آنان انجام شود.

فصل پنجم. نظارت و ارزيابي عملکرد مراکز مشاوره


ماده 45ـ معاونت اجتماعي استان با تاييد مرکز امور مشاوران جهت نظارت و ارزيابي بر مراکز مشاوره استانها بازرساني را از افراد مجرب در امور خانواده انتخاب و براي مدت يک سال منصوب مي نمايد. حق الزحمه بازرسان از محل هزينه هاي جاري واحد مشاوره پرداخت خواهد شد. شرايط بازرسان همان شرايط مقرر در ماده 34 آيين نامه است که براي متقاضيان اخذ مجوز تاسيس مرکز مشاوره پيش بيني شده است.

تبصره 1. بازرس مي تواند از ميان افرادي که مشاور خانواده هستند، نيز تعيين گردد.

تبصره 2. بازرس موظف است صرفاً بر اساس قوانين و مقررات و مواردي که توسط مرکز امور مشاوران به واحد مشاوره  ابلاغ مي گردد نسبت به امر بازرسي اقدام و در اوراق متحدالشکل مخصوص که توسط مرکز فوق تهيه مي شود،‌ نتيجه را گزارش نمايد.

ماده 46. واحد مشاوره موظف است به صورت دوره اي و يا موردي نسبت به بازرسي از مراکز مشاوره مربوط اقدام و هر شش ماه يکبار ارزيابي جامعي از فعاليت آنها تهيه و به مرکز امور مشاوران اعلام نمايد.

ماده 47. بازرس موظف است تخلف مشاور خانواده و موسس مرکز مشاوره را به مسئول واحد مشاوره گزارش نمايد. مسئول واحد مشاوره موظف است ضمن بررسي اوليه گزارشها در صورت بروز تخلف نسبت به اعلام آن به دادسراي مرکز امور مشاوران اقدام نمايد.

ماده 48. واحد مشاوره موظف است پس از اخذ شکايات مردمي و يا گزارش تخلف مشاور خانواده يا موسس مرکز مشاوره از مراجع قضايي و يا مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستريها نسبت به بررسي اوليه، تشکيل پرونده و اخذ دفاعيات اقدام و پرونده را به دادسراي مرکز امور مشاوران جهت رسيدگي ارسال نمايد.

فصل ششم. مجازاتها و تخلفات انتظامي


بخش اول: مجازاتها و تخلفات انتظامي مشاور خانواده


ماده 49. مجازات هاي انتظامي مشاور خانواده  4 درجه به شرح زير است:
1. توبيخ بدون درج در پرونده؛
2. توبيخ کتبي با درج در پرونده؛
3. محروميت از فعاليت در مرکز مشاوره از سه ماه تا سه سال؛
4. لغو پروانه مشاوره خانواده.

ماده 50. مرتکبان هر يک از تخلفات ذيل به مجازات انتظامي درجه يک محکوم مي شوند: 
الف. عدم رعايت نظامات ابلاغي از سوي مرکز امور مشاوران براي بار اول؛
ب. غيبت غير موجه در مرکز مشاوره در ساعات کار تعيين شده براي بار اول؛
پ. سهل انگاري در انجام وظايف محوله.

ماده 51. مرتکبان هر يک از تخلفات ذيل به مجازات انتظامي درجه دو محکوم مي شوند:
الف. هرگونه بي نظمي و عدم رعايت شئونات اسلامي؛
ب  ـ عدم رعايت احترام به زوجين؛
پ. دخالت در امور غير مرتبط با موضوع مشاوره زوجين؛
ت. عدم استفاده از سربرگ و مهر مخصوص براي اظهار نظر؛
ج. عدم شرکت در کلاسهاي ضمن خدمت آموزشي؛
چ. عدم توجه به تذکرات بازرسان واحد مشاوره و مرکز امور مشاوران؛

ماده 52. مرتکبان هر يک از تخلفات ذيل به مجازات انتظامي درجه سه محکوم مي شوند:
الف. تکرار يکي از موارد مندرج در مواد 50 و 51 دستورالعمل؛
ب. عدم تمديد پروانه مشاوره خانواده در موعد مقرر؛
پ. فعاليت با پروانه مشاوره خانواده فاقد اعتبار؛
ت. ارائه شيوه ها و توصيه هاي مشاوره اي غير متعارف که فاقد پشتوانه علمي، ديني و اجتماعي است.؛
ث. ارائه خدمات مشاوره اي خارج از حوزه تخصصي مندرج در پروانه مشاوره خانواده؛
ج. هر گونه اقدام که موجبات اطاله در امر مشاوره را فراهم آورد،‌ از جمله اظهارنظر خارج از موعد مقرر؛
چ. عدم رعايت تعرفه قانوني؛
ح. افشاي اسرار هر يک از زوجين؛
خ. تخلف از مفاد سوگندنامه؛
د. عدم شرکت در کميته فني جهت اظهار نظر در خصوص پرونده هاي ارجاعي؛
ذ. انجام خدمات مشاوره موارد ارجاعي از دادگاه در خارج از ساعت کار تعيين شده مرکز و خارج از محل مرکز مشاوره؛
ر. سهل انگاري در نگهداري اسناد و محتويات پرونده هاي ارجاعي.

ماده 53. مرتکبان هر يک از تخلفات ذيل به مجازات انتظامي درجه چهار محکوم مي شوند:
الف. استعمال مواد مخدر و روانگردان و مصرف مسکرات؛
ب. محکوميت قطعي به جرائم مستوجب حد، قصاص و جرايم تعزيري عمدي مستوجب مجازات درجه 6 به بالا؛
پ. تکرار هر يک از تخلفات ماده 52 دستورالعمل.

بخش دوم: تخلفات و مجازاتهاي انتظامي موسسان مراکز مشاوره


ماده 54. مجازات هاي انتظامي موسس مرکز مشاوره 2 درجه به شرح زير است:
1. سه ماه تا سه سال تعطيلي مرکز مشاوره؛
2. لغو مجوز مرکز مشاوره.

ماده 55. مرتکبان هر يک از تخلفات ذيل به مجازات انتظامي درجه يک محکوم مي شوند:
الف. عدم تشکيل کميته فني در موعد مقرر براي پرونده هاي ارجاعي؛
ب. تغيير محل مرکز مشاوره و اعضاي آن بدون مجوز مرکز امور مشاوران يا واحد مشاوره؛
پ. بکارگيري عضو مشاور بدون داشتن پروانه مشاوره خانواده از مرکز امور مشاوران؛
ت. عدم نظارت بر کارکنان زيرمجموعه، بي نظمي و اختلال در کار مشاوران؛
ث. افشاي اطلاعات محرمانه پرونده هاي مراجعين؛
ج. اخذ وجوه خارج از مقررات؛
چ. عدم تمديد اعتبار مجوز تاسيس مرکز در موعد مقرر؛
ح. رفتار خلاف شئون اسلامي؛
خ. عدم ارائه رسيد اخذ وجه به مراجعان؛
د. عدم رعايت مفاد مواد 50 و 51 آيين نامه؛
ذ. عدم رعايت مقررات دستور العمل.

ماده 56. مرتکبان هر يک از امور ذيل به مجازات انتظامي درجه دو محکوم مي شوند:
الف. ايجاد شعبه و موسسه فرعي مرکز مشاوره؛
ب. ارتکاب جرايم  مستوجب حد، قصاص و جرايم تعزيري عمدي مستوجب مجازات درجه 6 به بالا.
پ. عدم ثبت به موقع پرونده هاي وارده؛

ماده 57. در صورت لغو مجوز مرکز مشاوره يا تعطيلي آن،‌ اعضاي مشاور خانواده مي توانند در ديگر مراکز مشاوره مشغول شوند. واحد مشاوره موظف است ضمن نظارت بر حسن جريان امور، پرونده هاي موجود در آن مرکز را به ساير مراکز ارجاع دهد.

ماده 58. مرجع و نحوه رسيدگي به کليه تخلفات مشاور خانواده و موسس مرکز مشاوره بر اساس دستـــورالعمل مقرر در مرکز امـــور مشاوران مرکز مي باشد. 

فصل هفتم. تعرفه


ماده 59. ميزان تعرفه دريافتي از مراجعين در مراکز مشاوره به شرح ذيل تعيين مي گردد:

هزينه حق المشاوره يک جلسه 45 دقيقه اي

تبصره1. کليه مبالغ مربوط به حق مشاوره و تشکيل پرونده در حسابي که توسط موسس مرکز در يکي از شعب بانکها افتتاح مي گردد واريز و در پايان هر ماه موسس مرکز مشاوره موظف است ضمن کسر 30 درصد حق موسس، الباقي مبلغ را بر اساس کارکرد هر يک از مشاوران و مطابق با تعرفه به آنان پرداخت نمايد. 
تبصره 2. موسس مرکز مشاوره خانواده موظف است پس از افتتاح حساب حداکثر ظرف يک هفته نسبت به اعلام شماره حساب به واحد مشاوره  اقدام نمايد.
تبصره 3. اختلافات مالي في مابين موسس واحد مشاوره و اعضاي آن در بدو امر توسط رئيس واحد مشاوره رسيدگي و در صورتي که يکي از طرفين مرتکب تخلف انتظامي در اين خصوص شده باشند موضوع را به دادسراي انتظامي مرکز امور مشاوران گزارش مي نمايند.
تبصره 4. ارقام مندرج در دستورالعمل هر سال يکبار متناسب با تغيير تعرفه هاي سازمان نظام روانشناسي و سازمان بهزيستي کشور، توسط شوراي مشورتي پيشنهاد و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.

فصل هشتم:  مسائل متفرقه


ماده 60. افراد تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي و افرادي که به تشخيص مقام قضايي داراي بضاعت مالي نمي باشند با معرفي نامه از واحد مشاوره يا دادگاهها با رعايت ماده 5 قانون از پرداخت هزينه مشاوره معاف مي باشند.

ماده 61. موسس مرکز مشاوره و مشاور خانواده موظفند از بابت هر سال به ترتيب مبلغ چهار و سه ميليون ريـال را به عنوان حق عضويت به مرکز امور مشاوران پرداخت نمايــند. مرکــز فوق موظف است 50% مبالغ دريافتي از هر استان را به حسابي که توسط دادگستري استان به نام رئيس کل دادگستري و رئيس واحد مشاوره افتتاح مي گردد واريز تا با تشخيص رئيس واحد مشاوره در آن واحد هزينه شود.

تبصره. رئيس واحد مشاوره موظف است گزارش عملکرد مالي خود را به صورت سالانه به مرکز امور مشاوران و رئيس کل دادگستري استان اعلام نمايد.

ماده 62. آراء و تصميمات مرکز امور مشاوران قطعي است. 

ماده 63. هزينه لازم براي پرداخت حق الزحمه مشاوره زوجيني که فاقد توانايي مالي مي باشند هر سال در بودجه قوه قضائيه پيش بيني خواهد شد. تا تامين هزينه توسط در بودجه قوه قضاييه حق الزحمه مشاوران از حساب مذکور در ماده 61 دستورالعمل تامين مي گردد.

ماده 64. مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه نسبت به طراحي و نصب سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوي خانواده با همکاري ساير بخش هاي مرتبط، حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از ابلاغ دستورالعمل اقدام خواهد نمود. 

ماده 65. اين دستورالعمل در 8 فصل و 65 ماده و 48 تبصره در تاريخ 96/12/21 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

صادق آملي لاريجاني


مشاوره حقوقی رایگان