بسم الله
 
EN

بازدیدها: 613

قرارداد سبدگرداني در بورس اوراق بهادار، ماهيت و آثار- قسمت هفتم

  1397/1/9
قسمت قبلي

گفتار سوم : مزاياي ارائه خدمات سبدگرداني از ديدگاه نهاد مالي سبدگرداني

الف) افزايش معاملات كارگزاري و در نتيجه افزايش درآمد در ايران ارائه خدمات مشاوره و سبد گرداني توسط كارگزاران انجام ميشود و اين امر به طور مستقيم بر روي حجم معاملات آنها اثر گذاشته ، همچنين مقدار كارمزد دريافتي را افزايش ميدهد.

ب) استفاده از متخصصان مالي در زمينه هاي مختلف و افزايش فعاليتهاي كارگزاري زيرا بسياري از نيروهاي مشغول به كار در كارگزاريها، متخصصان مالي هستند كه قادر به ارائه ي چنين خدماتي هستند.

ج) جذب سرمايه گذاران بيشتر و در نتيجه سرمايه هاي بيشتر زيرا با وجود متخصصان مالي و ارائه ي خدمات سبدگرداني ، بسياري از سرمايه گذاران بزرگ اين كار را بر عهده ي كارگزاران گذاشته و خود فقط نظارت لازم ر ا خواهد داشت.بنابراين كارگزاران داراي مجوز سبدگرداني مي توانند سرمايه هاي بيشتري جذب كنند.

د) ايجاد رقابت بين كارگزاريها در زمينه هاي تحليل مالي، بازاريابي، و ارائه ي خدمات نوين به سرمايه گذارانمي دانيم كه يكي از راههاي پيشرفت ، كسب در آمد بيشتر و مشتري مداري در كارگزاريها و ارائه ي خدمات نوين در بازار سرمايه است . بعضي از خدمات نوين در اين زمينه شامل: خريد و فروش اينترنتي ، ارائه ي مشاوره، سبدگرداني ، بازار گرداني، و پذيرش شركتها مي باشد.

ه) كمك به ارتقاء سطح تحليلهاي مالي مخصوصا" در كارگزاريها هم از نظر كيفي هم از نظر كمي چون با ايجاد رقابت در اين زمينه مديران كارگزاريها سهي در استخدام متخصصين مالي بيشتر و ارتقاء كيفيت تحليلهاي مالي نموده ، كه به اين ترتيب هر كارگزاري داراي كادر قوي از متخصصيين مالي خواهد شد تا بتواند موجبات پيشرفت و بقاء آنرا فراهم كند.

مبحث دوم: نحوه ي ارائه ي خدمات سبد گرداني

با توجه به اهميت تشكيل سبد سهام و اهميت تشكيل يك سبد پربازده ، حتي براي خريد تك سهم در مواقع خاص وجود مشاوران مالي امري ضروري مي باشد . به منظور قانونم ن د كردن ارائه ي خدمات مشاوره و سبدگرداني ، سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به تهيه و تنظيم آئين نامه اي كرده است كه سرمايه گذاران از ورود به اين بازار و انجام به موقع معاملات اطمينان لازم را داشته باشند.

به منظور نهادينه كردن نهادينه كردن ارائه ي اين خدمات و جلوگيري از هر گونه زيان ناشي از كم كاري ، بي دقتي و يا سوءاستفاده ي كارگزاران لازم است وظايف و مسئوليتهاي هر يك از طرفين براساس آئين نامه اي مكتوب و در قراردادهاي معين تشريح شوند . بنابراين وظايف و مسئوليتهاي مشاور و سبد گردان و هم چنين وظايف سرمايه گذار بر اساس قرارداد جداگانه معين مي شود . يكي از اقدامات مهم در اين زمينه ، تهيه و تصويب آئين نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگرداني اوراق بهادار مصوب 83/8/4 شور اي بورس با كميته ي ريسك مي باشد. به ترتيب ذيل مراحل و نحوه ي ارائه ي خدمات مشاوره و سبدگرداني را با معرفي مواد مهم آن در ادامه تشريح مي كنيم.

گفتار نخست: كليات آئين نامه

كليات آئين نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگرداني اوراق بهادار مصوب 83/8/4 شور اي بورس بدين شرح است كه بر اساس آن ارائه ي خدمات مشاوره و سبدگرداني سهام به هر سرمايه گذار، بر اساس قرارداد هاي مشخص و جداگانه انجام خواهد شد. ضمن اين كه نوع قرارداد ارا ئه ي مشاوره از قرارداد سبدگرداني جدا خواهد شد. نمونه ي اين قراردادها كه مسئوليت مشاوره و سبدگرداني و حقوق و تكاليف دو طرف را مشخص مي كند از سوي سازمان بورس تهيه و ابلاغ شده است. 

در قرارداد بايد نوع خدمات قابل ارائه توسط مشاور و سبدگردان مشخص و چگونگي دريافت وجه از سرمايه گذار معلوم و نوع اوراق بهادار مورد نظر سرمايه گذار تعيين شود. در اين قرارداد ها بايد اهداف سرمايه گذاري ، نوع و تعداد گذارشهاي ادواري ، دوره ي قرارداد ، شرطهاي احتمالي، و همچنين مدت توقف منابع نقدي سرمايه گذار تعيين شود. در اين آئين نامه ت صريح شده ؛ خدمات مشاوره و تصميم هاي سبدگردان براي خريد و فروش ضمن تطبيق با اهداف سرمايه گذاري بايد به صورت كتبي با توجه لازم به سرمايه گذار ارائه شود. بر اساس بند ديگر آئين نامه ي ياد شده مشاور و سبد گردان حق بهره براداري مستفيم يا غير مستقيم از دارايي سرمايه گذار را به نفع خود و ديگري ندارد . 

در آئين نامه مزبور تاكيد شده ، مشاور و سبدگردان موظف است براي هر سرمايه گذار طبق اصول حسابداري ، حسابهاي جداگانه اي نگهداري كند. حسابهاي سرمايه گذاران به طورسالانه توسط حسابرسان معتمد بورس رسيدگي و گزارش آن به بورس ارائه مي شود. مشاور و سبد گردان موظف است تا در دوره هاي معيني كه در قرارداد اعلام شده گزارشهاي مربوط به سرمايه گذاري هر سرمايه گذار را به وي ارائه دهد. در پايان مدت قرارداد نيز گزارش كاملي از فعاليت ارائه خواهد شد. 

در بخش نظارت نيز بورس موظف شده به صورت ادواري يا در مواقع لزوم مدارك حسابداري ، گزارش و هر گونه مستندات مشاور و سبدگردان را مورد بازرسي قرار دهد . طبق تبصره ي الحاقي كليه مدارك و اطلاعات مربوط به حساب مشتريان توسط مشاور ، سبدگردان و بورس محرمانه تلقي مي شود. 

در ادامه تاكيد شده در صورتي كه مشاور و سبدگردان مرتكب تخلف شوند بورس موظف است با به كار گيري تمهيدات انضباطي ز اخطار تا لغو مجوز طبق آئين نامه ي مصوب شوراي بورس اقدام كند. تخلف از قوانين و مقررات بورس ، ارائه نكردن اطلاعات و گزارش هاي درخواستي ، ارائه ي اطلاعات نا درست و گمراه كننده ، رعايت نكردن مفاد قراردادهاي في مابين ، همكاري نكردن در انجام امور بازرسي و نظارت و همچنين تخطي از شرايط اعطاي مجوز از جمله مواردي است كه مشمول تنبيه هاي انضباطي خواهد شد.

گفتار دوم: مواد مهم آئين نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگرداني اوراق بهادار مصوب  83/8/4 شوراي بورس

در جلسه مورخ  83/8/4 ، شوراي بورس آئين نامه مشاوره و سبدگرداني اوراق بهادار به تصويب رسيد كه به شرح ذيل مواد مهم آن مورد بررسي قرار مي گيرد:

ماده 6: قرارداد ارائه ي مشاوره از قرارداد سبدگرداني جدا مي باشد . همچنين موارد لازم الرعايه در قراردادهاي في مابين تشريح شده است.

ماده 7: خدمات مشاوره و تصميمات سبدگردان بايد به صورت كتبي ( نوشتاري يا الكترونيكي) و با توجيه لازم به سرمايه گذاران ارائه شود .

ماده 8: مشاور و سبدگردان حق بهره برداري مستقيم يا غير مستقيم از دارايي سرمايه گذار را ندارند و كليه خريدها به نام سرمايه گذار يا كساني كه سرمايه گذار به عنوان ذينفع معرفي مي كند انجام مي شود.

ماده 9: مشاور و سبدگردان موظف است براي هر سرمايه گذار حسابهاي جداگانه اي طبق اصول حسابداري نگهداري كند كه در اين حسابها جزئيات دقيق مربوط به حساب مانند هزينه ها ، بازده نقدي، افزا يش سرمايه و ساير اطلاعات بايد ذكر شود.

ماده 10 : حسابهاي سرمايه گذاران به طور سالانه توسط حسابرسان معتمد بورس رسيدگي شده و گزارش آن به بورس ارائه مي شود.

ماده 11 : مشاور و سبدگردان موظف است كه در دوره هاي معيني كه در قراردا د ذكر شده است گزارشهاي مربوط به هر سرمايه گذار را به وي ارائه دهد. اهم اين گزارشات شامل تركيب سبد ، ارزش سبد ، دريافت سود، معاملات انجام شده، تعيين سود يا زيان سبد هر سرمايه گذار مي باشد.

ماده 14 : هركدام از شرايط زير باعث فسخ قرارداد خواهد شد:
1- تعليق بيش از يك ماه مجوز مشاور و سبدگردان
2- لغو مجوز مشاور و سبدگردان
3- ورشكستگي مشاور و سبدگردان
در اين آئين نامه از ماده 17 تا 22 به چگونگي نظارت و بازرسي بورس در ارائه ي خدمات مشاوره و سبد گرداني پرداخته سده است كه اهم آنها بدين شرح است:

ماده 17 : بورس موظف است به صورت ادواري و يا در مواقع لزوم مدارك حسابداري و گزارشات مشاور و سبدگردان را به اهداف زير مورد بازرسي قرار دهد:
1- اطمينان از تهيه و نگهداري گزارشها و دفاتر مالي مطابق قوانين
2- انطباق عملكرد مشاور و سبدگردان با قوانين و مقررات
3- بررسي شكايات و اعتراضات سرمايه گذار يا افراد ديگر

ماده 21 : در صورتي كه مشاورو سبدگردان مرتكب يكي از موارد زير شوند بورس موظف است نسبت به كارگيري تمهيدات انضباطي از اخطار تا لغو مجوز طبق آئين نامه مصوب شوراي بورس اقدام كند . مهم ترين موارد انضباطي شامل : تخلف از قوانين و مقررات مربوط به بورس ، تخطي از شرايط اعطاي مجوز ، افشاي اطلاعات ، عدم رعايت مفاد قرارداد هاي في ما بين و... مي باشند.
آنچه از مواد آئين نامه و سبدگرداني بيان شد خلاصه اي از مواد مهم آن بود.


نويسنده: جواد صبيح ملكي


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان