بسم الله
 
EN

بازدیدها: 393

ورشکستگي تاجر يا شرکت تجاري

  1397/1/5
ورشکستگي تاجر يا شرکت تجاري در نتيجه تاديه وجوهي که بر عهده اوست حاصل مي شود. ورشکستگي و مقررات آن تنها مختص تجار و شرکتها نيست بلکه اشخاص عادي هم هر گاه قادر به پرداخت بدهي خود نباشدبه اصطلاح "معسر" ناميده مي شود.

   تفاوت هايي بين ورشکستگي و اعسار وجود دارد، شخص ورشکسته به محض اعلام ورشکستگي از تصرف در اموال و دخالت در امور مالي خود محروم مي شود ولي صدور حکم اعسار محروميت معسر از اداره اموالش نيست. همچنين حکم ورشکستگي نسبت به تمامي اشخاصي که با تاجر وارد  معامله بوده اثرگذار و  معتبر است. علاوه بر موارد فوق قانون مقررات مخصوصي براي تصفيه امور تاجر ورشکسته پيش¬بيني کرده است و براي تقسيم اموال ورشکسته طلبکاران نسبت به هم حق تقدمي ندارد. اما در مورد معسر هر طلبکاري که زودتر اقدام کند زودتر به نتيجه خواهد رسيد.
 

اعلام حکم ورشکستگي

   ورشکستگي بايد به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زماني که دادگاه حکم ورشکستگي را صادر نکند ورشکستگي تاجر ثابت نمي شود.
 

اثر حکم ورشکستگي نسبت به طلبکاران ورشکسته

   از تاريخ صدور حکم ورشکستگي بستانکاران ورشکسته مکلفند خود را به مدير تصفيه يا اداره تصفيه معرفي و مدارک مطالبات خود را تسليم نمايند تا طلب آنها ثابت شود. بستانکاران در اين مورد 2 ماه فرصت براي اعلام ادعاي خود با تسليم مدارک دارند.
 

اثر حکم ورشکستگي نسبت به بدهکاران ورشکسته

   اداره تصفيه بايد به بدهکاران ورشکسته اخطار کند که ظرف دو ماه خود را معرفي کنند. متخلفان از اين اخطار به جريمه نقدي معادل صدي بيست و پنج و با تشخيص دادگاه به حبس از 3 تا 6 ماه محکوم خواهند شد.
 

ورشکستگي به تقصير و تقلب

   اگر تاجر در مخارج شخصي اش رعايت احتياط را نکرده و به صورت فوق العاده هزينه کرده باشد يا به قصد تاخير انداختن ورشکستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز انجام دهد يا به حساب فروشي نازل¬تر از مظنه روز انجام دهد يا به شخص ديگر بدون آنکه عوارضي دريافت کند تعهداتي کرده باشد"ورشکسته به تقصير يا تقلب" محسوب خواهد شد. اگر ورشکسته به تقلب محسوب شود به حبس از يک تا 5 سال و اگر ورشکسته به تقصير باشد به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان