بسم الله
 
EN

بازدیدها: 619

قانون مدني- قسمت يازدهم

  1397/1/3
قسمت قبلي

باب دوم - در ارث 

فصل اول - در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث 

ماده 861 - موجب ارث دوامراست - نسب وسبب 

ماده 862 - اشخاصي كه بموجب نسب ارث مي برند سه طبقه اند : 
1)پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد 
2) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها . 
3) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها . 

ماده 863 - وارثين طبقه بعدوقتي ارث مي برندكه ازوارثين طبقه قبل كسي نباشد. 

ماده 864 - ازجمله اشخاصي كه بموجب سبب ارث مي برندهريك اززوجين است كه درحين فوت ديگري زنده باشد. 

ماده 865 - اگردرشخص واحدموجبات متعدده ارث جمع شودبه جهت تمام آن موجبات ارث مي بردمگراينكه بعضي ازآنهامانع ديگري باشدكه دراين صورت فقط ازجهت عنوان مانع مي برد. 

ماده 866 - درصورت نبودن وارث امرتركه متوفي راجع به حاكم است . 

فصل دوم - در تحقق ارث 

ماده 867 - ارث بموت حقيقي يابه موت فرضي مورث تحقق پيدامي كند. 

ماده 868 - مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي مستقرنمي شودمگرپس از اداءحقوق وديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته . 

ماده 869 - حقوق وديوني كه به تركه ميت تعلق مي گيردوبايدقبل ازتقسيم آن اداء شود از قرار ذيل است : 
1)قيمت كفن ميت وحقوقي كه متعلق به اعيان تركه مثل عيني كه متعلق رهن است . 
2)ديون و واجبات مالي متوفي . 
3)وصاياي ميت تاثلث تركه بدون اجازه ورثه وزياده برثلث بااجازه آنها. 

ماده 870 - حقوق مزبوره درماده قبل بايدبه ترتيبي كه درماده مزبور مقرراست تاديه شودومابقي اگرباشدبين وراث تقسيم گردد. 

ماده 871 - هرگاه ورثه نسبت به اعيان تركه معاملاتي نمايندمادام كه ديون متوفي تاديه نشده است معاملات مزبوره نافذنبوده وديان مي توانند آن رابرهم زنند. 

ماده 872 - اموال غايب مفقودالاثرتقسيم نمي شودمگربعدازثبوت فوت اوياانقضاءمدتي كه عادتاچنين شخصي زنده نمي ماند. 

ماده 873 - اگرتاريخ فوت اشخاصي كه ازيكديگرارث مي برندمجهول و تقدم وتاخرهيچيك معلوم نباشداشخاص مزبورازيكديگرارث نمي برندمگر آنكه موت به سبب غرق ياهدم واقع شودكه دراين صورت ازيكديگرارث مي برند. 

ماده 874 - اگراشخاصي كه بين آنهاتوارث باشدبميرندوتاريخ فوت يكي ازآنهامعلوم وديگري ازحيث تقدم وتاخرمجهول باشدفقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است ازآن ديگري ارث مي برد. 

فصل سوم - در شرايط و جمله از موانع ارث 

ماده 875 - شرط وراثت زنده بودن درحين فوت مورث است واگرحملي باشددرصورتي ارث مي بردكه نطفه اوحين الموت منعقدبوده وزنده هم متولد شوداگرچه فوراپس ازتولدبميرد. 

ماده 876 - باشك درحيوه حين ولادت حكم وراثت نمي شود. 

ماده 877 - درصورت اختلاف درزمان انعقادنطفه امارات قانوني كه براي اثبات نسب مقرراست رعايت خواهدشد. 

ماده 878 - هرگاه درحين موت مورث حملي باشدكه اگرقابل وراثت متولد شودمانع ازارث تمام يابعضي ازوراث ديگرمي گرددتقسيم ارث بعمل نمي آيد تاحال اومعلوم شودواگرحمل مانع ازارث هيچيك ازسايروراث نباشدوآنها بخواهندتركه راتقسيم كنندبايدبراي حمل حصه اي كه مساوي حصه دوپسرازهمان طبقه باشدكنارگذارندوحصه هريك ازوراث مراعااست تاحال حال حمل معلوم شود. 

ماده 879 - اگر بين وراث غايب مفقود الاثري باشد سهم او كنارگذارده مي شود تاحال او معلوم شود در صورتي كه محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به ساير وراث بر مي گردد والا بخود اويابه ورثه اومي رسد. 

ماده 880 - قتل ازموانع ارث است بنابراين كسي كه مورث خودراعمدا بكشدازارث اوممنوع مي شوداعم ازاينكه قتل بالمباشره باشديابالتسبيب و منفردا باشد يا به شركت ديگري . & 

ماده 881 - در صورتي كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع باشد مفاد ماده فوق مجري نخواهد بود . ( اصلاحي 8/10/61 ) & 

ماده 881 - در صورتي كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجري نخواهد بود . ( اصلاحي 14/8/1370 ) & 

ماده 881 - مكرر - كافر از مسلم ارث نمي برد و اگر در بين ورثه متوفاي كافرمسلم باشد وراث كافر ارث نمي برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند . ( الحاقي 8/10/61 ) & 

ماده 881 مكرر - كافر از مسلم ارث نمي برد و اگر در بين ورثه متوفاي كافري مسلم باشد وراث كافر ارث نمي برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند . ( اصلاحي 14/8/1370) 

ماده 882 - بعدازلعان زن وشوهري ازيكديگرارث نمي برندوهمچنين فرزندي كه به سبب انكاراولعان واقع شده ازپدروپدرازاوارث نمي بردليكن فرزندمزبورازمادروخويشان مادري خود و همچنين مادروخويشان مادري ازاو ارث مي برند. 

ماده 883 - هرگاه پدربعدازلعان رجوع كندپسرازاوارث مي بردليكن از ارحام پدروهمچنين پدروارحام پدري ازپسرارث نمي برند. 

ماده 884 - ولدالزناازپدرومادرواقوام آنان ارث نمي بردليكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آنست نسبت به يكي ازابوين ثابت ونسبت به ديگري به واسطه اكراه ياشبهه زنا نباشد طفل فقط ازاين طرف واقوام اوارث مي برد وبالعكس . 

ماده 885 - اولادواقوام وكساني كه به موجب ماده 880ازارث ممنوع مي شوندمحروم ازارث نمي باشندبنابراين اولادكسي كه پدرخودراكشته باشد ازجدمقتول خودارث مي برد اگر وارث نزديكتري باعث حرمان آنان نشود.

ماده 886 - حجب حالت وارثي است كه به واسطه بودن ارث ديگرازبردن ارث كلاياجزئامحروم مي شود. 

ماده 887 - حجب بردوقسم است : 
قسم اول آن است كه وارث ازاصل ارث محروم مي گرددمثل برادرزاده كه بواسطه بودن برادرياخواهرمتوفي ازارث محروم مي شوديابرادراني كه با بودن برادرابويني ازارث محروم مي گردند. 
قسم دوم آن است كه فرض وارث ازحداعلي بحدادني نازل مي گرددمثل تنزل حصه شوهرازنصف به ربع درصورتي كه براي زوجه اولادباشدوهمچنين تنزل حصه زن ازربع به ثمن در صورتي كه براي زوج اواولادباشد. 

ماده 888 - ضابطه حجب ازاصل ارث رعايت اقربيت به ميت است بنابر اين هرطبقه ازوراث طبقه بعدراازارث محروم مي نمايندمگردرموردماده 936 وموردي كه وارث دورتربتواندبه سمت قائم مقامي ارث ببردكه دراين صورت هردوارث مي برند. 

ماده 889 - دربين وراث طبقه اولي اگربراي ميت اولادي نباشداولاداولاد اوهرقدركه پائين بروندقائم مقام پدريامادرخودبوده وباهريك ازابوين متوفي كه زنده باشدارث مي برندولي دربين اولاداقرب به ميت ابعدراازارث محروم مي نمايد. 

ماده 890 - دربين وراث طبقه دوم اگربراي متوفي برادرياخواهرنباشد اولاداخوه هرقدركه پائين بروندقائم مقام پدريامادرخودبوده باهريك از اجدادمتوفي كه زنده باشدارث مي برند ليكن دربين اجداديااولاداخوه اقرب به متوفي ابعدراازارث محروم مي كند.مفاداين ماده درموردوارث طبقه سوم نيزمجري مي باشد. 

ماده 891 - وراث ذيل ازحاجب ارث ندارد : 
پدر ، مادر ، پسر ، دختر ، زوج و زوجه 

ماده 892 - حجب ازبعض فرض درمواردذيل است : 
الف - وقتي كه براي ميت اولاديااولاداولادباشددراين صورت ابوين ميت ازبردن بيش ازيك ثلث محروم مي شوندمگردرموردماده 908و909كه ممكن است هريك ازابوين بعنوان قرابت يا ردبيش ازيك سدس ببردوهمچنين زوج ازبرون بيش ازيك ربع وزوجه ازبردن بيش ازيك ثمن محروم مي شود. 
ب - وقتي كه براي ميت چندبرادروخواهرباشددراين صورت مادرميت ازبردن بيش ازيك سدس محروم مي شودمشروط براينكه - 
اولا - لااقل دوبرادريايك برادربادوخواهرياچهارخواهرباشند. 
ثانيا - پدرآنهازنده باشد. 
ثالثا - ازارث ممنوع نباشدمگربه سبب قتل . 
رابعا - ابويني ياابي تنهاباشند. 

فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض 

ماده 893 - وراث بعضي به فرض بعضي ازقرابت وبعضي گاه به فرض وگاهي به قرابت ارث مي برند. 

ماده 894 - صاحبان فرض اشخاصي هستندكه سهم آنان ازتركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستندكه سهم آنهامعين نيست . 

ماده 895 - سهام معينه كه فرض ناميده مي شودعبارت است ازنصف ،ربع ثمن ،دوثلث ،ثلث وسدس تركه . 

ماده 896 - اشخاصي كه به فرض ارث مي برندعبارتندازمادروزوج وزوجه . 

ماده 897 - اشخاصي كه گاه به فرض وگاهي به قرابت ارث مي برندعبارتند ازپدر،دختر،ودخترها،خواهروخواهرهاي ابي ياابويني وكلاله امي . 

ماده 898 - وراث ديگربه غيرازمذكورين دردوماده فوق فقط به قرابت ارث مي برند. 

ماده 899 - فرض سه وراث نصف تركه است - 
1)شوهردرصورت نبودن اولادبراي متوفاءاگرچه ازشوهرديگرباشد. 
2)دختراگرفرزندمنحصرباشد. 
3)دخترابويني ياابي تنهادرصورتي كه منحصربه فردباشد. 

ماده 900 - فرض دووارث ربع تركه است - 
ا)شوهردرصورت فوت زن باداشتن اولاد. 
2)زوجه يازوجه هادرصورت فوت شوهربدون اولاد. 

ماده 901 - ثمن ،فريضه زوجه يازوجه هااست درصورت فوت شوهرباداشتن اولاد. 

ماده 902 - فرض دووارث دوثلث تركه است - 
1)دو دختر وبيشتردرصورت نبودن اولادذكور. 
2)دو خواهر و بيشتر ابويني يا ابي تنهابا نبودن برادر. 

ماده 903 - فرض دووارث تركه است . 
1)مادر متوفي در صورتي كه ميت اولاد واخواه نداشته باشد. 
2)كلاله امي در صورتي كه بيش ا زيكي باشد. 

ماده 904 - فرض سه وارث سدس تركه است - 
پدرومادروكلاله امي اگرتنهاباشد. 

ماده 905 - از تركه ميت هرصاحب فرض حصه خودرامي برد و بقيه به صاحبان قرابت مي رسد و اگرصاحب قرابتي در آن طبقه مساوي باصاحب فرض در درجه نباشد باقي به صاحب فرض رد ميشود مگردرموردزوج وزوجه كه به آنهاردنمي شود ليكن اگربراي متوفي وارثي بغيراززوج نباشدزائدازفريضه به اوردمي شود. 
مشاوره حقوقی رایگان