بسم الله
 
EN

بازدیدها: 4,016

نکات مهم رسيدگي به جرايم منافي عفت در قانون جديد آيين دادرسي کيفري

  1397/1/3

ماده 306 -به جرائم منافي عفت به طور مستقيم ، در دادگاه صالح رسيدگي مي شود.
تبصره – منظور از جرائم منافي عفت دراين قانون، جرائم جنسي حدي، همچنين جرائم رابطه نامشروع تعزيري مانند تقبيل و مضاجعه است.

تبصره 2 ماده 100:
ارائه اسناد و مدارک طبقه بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرايم منافي عفت و جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي به شاکي
ممنوع است.

ماده102 -انجام هرگونه تعقيب و تحقيق درجرائم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست، مگر درمواردي که جرم در
مرئي و منظرعام واقع شده و يا داراي شاکي يا به عنف يا سازمان يافته باشد که در اين صورت، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شکايت و يا اوضاع و
احوال مشهود توسط مقام قضايي انجام مي شود.
تبصره 1 -درجرائم منافي عفت هرگاه شاکي وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضي وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار مي کند.

ماده 190 -متهم ميتواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يک نفر وکيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ مي شود. وکيل متهم مي تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلايل آن، مطالبي را که براي کشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکيل در صورتمجلس نوشته مي شود.
تبصره 1 -سلب حق همراه داشتن وکيل وعدم تفهيم اين حق به متهم به ترتيب موجب مجازات انتظامي درجه هشت و سه است.
تبصره 2 -در جرايمي که مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفي وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ننمايد، بازپرس براي
وي وکيل تسخيري انتخاب ميکند.
تبصره 3 -درمورد اين ماده و نيز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافي عفت باشد، مفاد ماده 191 جاري است.
ماده 191 -چنانچه بازپرس، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق، اسناد يا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقيقت منافي بداند، يا موضوع از
جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور باشد با ذکر دليل، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر ميکند. اين قرار، حضوري به متهم يا وکيل وي ابلاغ ميشودو ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و تصميم گيري کند.

تبصره ماده 351- دادن تصوير از اسناد طبقه بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرايم منافي عفت و جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي ممنوع است.

ماده 352 -محاکمات دادگاه علني است، مگر در جرايم قابل گذشت که طرفين يا شاکي، غيرعلني بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنين دادگاه پس از
اظهار عقيده دادستان، قرار غيرعلني بودن محاکمه را در موارد زير صادر ميکند:
الف – امور خانوادگي و جرايمي که منافي عفت يا مخالف اخلاق حسنه است…

تبصره 2 ماده 380 – در جرايم منافي عفت، چنانچه دادنامه حاوي مطالبي باشد که اطلاع شاکي از آن حرام است و همچنين در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي
کشور، ابلاغ دادنامه حضوري بوده و ذينفع ميتواند از مفاد کامل رأي اطلاع يافته و از آن استنساخ نمايد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان