بسم الله
 
EN

بازدیدها: 525

قانون آيين دادرسي مدني- قسمت هفتم

  1396/12/27
قسمت قبلي

فصل نهم - قواعداختصاصي دادگاههاي بخش

مبحث اول - تامين دليل

ماده 315 : درمواردي كه تحقيق محلي واستطلاع ازمطلعين واستعلام از كارشناسان ويااستفاده ازقرائن وامارات موجوده درمحل ويااستفاده از دلائلي كه درنزدطرف ياغيراست اقتضاء دارد و يا مستنددعوي دفاتربازرگاني وامثال آنست اشخاصي كه ظنين هستندبراينكه استفاده ازدلائل مذكوربعدها متعذريامتعسرخواهدشدمي توانندازدادگاه درخواست تامين آنها را بنمايد ومقصودازتامين دراين موردفقط ملاحظه وصورت ثبت برداشتن اينگونه دلائل است ،تامين دليل نسبت به دلائل موجودنزدطرف ياغيردرصورتي بعمل مي آيد كه ازطرف امتناع ومعارضه نشود.

ماده 316 : درخواست تامين دليل درحين دادرسي وقبل ازاقامه دعوي ممكن است .

ماده 317 : درخواست تامين دليل راجع است به دادگاه بخشي كه موضوع تامين درحوزه آن واقع است .

ماده 318 : درخواست تامين دلائل چه كتبي وچه شفاهي بايدحاوي نكات زيرباشد : 
1- نام وشهرت درخواست كننده وطرف او.
2- ذكرموضوع دعوائي كه براي اثبات آن درخواست تامين دليل مي شود.
3- اوضاع واحوالي كه موجب درخواست تامين دليل شده است .

ماده 319 : دادگاه ،طرف  مقابل رابراي تامين دليل احضارمي كندولي عدم حضوراومانع ازتامين نيست .
دراموري كه فوريت داشته باشددادگاه بدون احضارطرف اقدام به تامين مي نمايد.

ماده 320 : تامين دليل رادادگاه مي تواندبه كارمندعلي البدل يامدير دفتررجوع نمايد.

ماده 321 : درمواردي كه درخواست كننده تامين دلائل طرف  خودرامعين نكرده باشد،اجراي آن درصورتي بعمل مي آيدكه ازبراي درخواست كننده ممكن نباشدطرف خودرامعين نمايد.

ماده 322 : تامين دلائل براي حفظ آنست وبهيچوجه دلالت نمي كندبراين كه دلائلي كه تامين شده معتبرودردادرسي مدرك ادعاي صاحب آن خواهدبود.

مبحث دوم - در تصرف عدواني و ممانعت از حق و رفع مزاحمت


ماده 323 : دعوي تصرف عدواني عبارتست از : 
دعوي متصرف سابق كه ديگري بدون رضايت اومال غيرمنقول راازتصرف اوخارج كرده ومتصرف سابق اعاده تصرف خودرانسبت به آن مال درخواست مي نمايد.

ماده 324 : دعوي ممانعت ازحق عبارتست از : 
دعوي كسي كه رفع ممانعت ازحق ارتفاق ياانتفاع خودرادرملك ديگري بخواهد.

ماده 325 : دعوي مزاحمت عبارت است از : 
دعوائي كه بموجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي رامي نمايدكه نسبت به متصرفات اومزاحم است بدون اينكه مال راازتصرف متصرف خرج كرده باشد.

ماده 326 : دردعوي تصرف عدواني مدعي بايدثابت كندكه مورددعوي قبل ازخارج شدن ملك ازتصرف مدعي لااقل يكسال درتصرف اوبوده وبدون رضايت وبه غيروسيله قانوني از تصرف اوخارج شده وبيش ازيكسال ازتاريخ تصرف عدواني نگذشته است .

ماده 327 : دردعوي ممانعت ازحق ،مدعي بايدثابت كندكه قبل ازتاريخ ممانعت لااقل يكسال درآن حق متصرف بوده وبيش ازيكسال ازتاريخ ممانعت نگذشته است .

ماده 328 : دردعوي مزاحمت مدعي بايدثابت كندكه لااقل يك سال مورد دعوي درتصرف اوبدون مزاحمت بوده وازتاريخ ابتداءمزاحمت بيش ازيكسال نگذشته است .

ماده 329 : درموردموادفوق مدعي مي تواندازتصرف كسي كه ملك ياحق مورددعوي راازاوانتقال گرفته استفاده نمايد.

ماده 330 : درمورددعوي تصرف عدواني ودعوي ممانعت ازحق وهمچنين در مورددعوي مزاحمت ،هرگاه مدعي عليه ادعاي مالكيت خودياانكارمالكيت و استحقاق مدعي را نمايد دادگاه واردرسيدگي به دلائل مالكيت نمي شودوفقط درخصوص تصرف عدواني وممانعت ومزاحمت تحقيق مي نمايدودرموردتصرف عدواني مورددعوي رابه تصرف متصرف  اول مي دهد و در موردممانعت حكم به عدم ممانعت ازحق ودرموردمزاحمت حكم به رفع مزاحمت خواهددادومدعي مالكيت مي توانددردادگاه صلاحيتداربراي اثبات مالكيت خوداقامه دعوي نمايد.

ماده 331 : دعاوي مذكوردرموادفوق درصورتي كه مخالف باسندمالكيت باشدپذيرفته نمي شود.

ماده 332 : كسي كه راحع به مالكيت يااصل ارتفاق وانتفاع اقامه دعوي كرده است نمي تواندتصرف عدواني وممانعت ازحق طرح دعوي نمايد.

ماده 333 : هرگاه درملك موردتصرف  عدواني متصرف پس ازتصرف عدواني غرس اشجاريااحداث بناكرده باشداشجاروبنادرصورتي باقي مي ماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت موردحكم تصرف عدواني باشدودرظرف يكماه ازتاريخ اجراي حكم درباب مالكيت به دادگاه صلاحيتداردادخواست بدهد.

ماده 334 : درصورتي كه درملك موردحكم تصرف عدواني زراعت شده باشد اگرموقع برداشت محصول رسيده باشدمتصرف عدواني بايدمحصول راباتاديه اجرت المثل فورا بردارد و در صورتي كه موقع برداشت محصول نرسيده باشد،اعم ازاينكه بذرروئيده شده يانشده باشدمحكوم له مخيراست بين اينكه قيمت زراعت رانسبت به سهم صاحب بذرودسترنج بدهد و ملك راتصرف كندياملك را به تصرف متصرف عدواني باقي بگذاردواجرت المثل بگيرد.

مبحث سوم - درخواست سازش

ماده 335 : هركس مي توانددرموردهرادعائي ازدادگاه بخش كتباويا شفاهادرخواست نمايدكه طرف اورابراي سازش احضاركنداگرچه رسيدگي به آن دعوي ازصلاحيت دادگاه بخش خارج باشد.
اصحاب دعوي نيزمي تواندمتراضياازدادرس دادگاه بخش درخواست كنندكه بين آنهاسازش دهد.

ماده 336 : ترتيب احضاربراي سازش همانست كه براي احضارمدعي عليه مقرراست ولي دراحضاريه مدعي عليه مقرراست ولي دراحضاريه بايدقيدگردد كه طرف براي سازش به دادگاه دعوت مي شود.

ماده 337 : بعدازحضورطرفين دادگاه اظهارات آنهارااستماع نموده و تكليف سازش وسعي درانجام آنرامي نمايدودرصورت عدم موفقيت به سازش تحقيقات وعدم موفقيت خود را در صورت مجلس نوشته به امضاءطرفين مي رساند وهرگاه يكي ازطرفين وياهردوطرف نخواهندامضاءكنندمراتب رادادگاه در صورتمجلس قيدمي كند.

ماده 338 : درموردماده قبل دادگاه نبايدطرفين رابي جهت معطل نمايدو همين كه مشاهده نمودكه حاضربه سازش نيستندبايدطرفين رابحال خودواگذار كرده واعلام نمايدكه مي توانند دعوي خودرابه دادگاهي كه صلاحيت حكم رادارد رجوع كند.

ماده 339 : هرگاه بعدازابلاغ احضاريه طرف  حاضرنشدياكتباپاسخ داد كه حاضربه سازش نيست دادگاه مراتب رادرصورت مجلس قيدكرده وبه خواستارسازش اعلام مي داردبه دادگاهي كه صلاحيت حكم راداردرجوع كند.

ماده 340 : هرگاه طرف بعدازابلاغ احضاريه حاضرشدوبعدااستنكاف  از حضورنموده دادگاه بخش مطابق ماده قبل رفتارمي نمايد.

ماده 341 : استنكاف طرف ازحضوردردادگاه بخش ياعدم قبول سازش بعد ازحضوردرهرحالي ازاحوال مانع نمي شودكه طرفين به همان دادگاه يادادگاه ديگركه صلاحيت اصلاح را دارد به طيب خاطررجوع نموده وخواستارسازش شوند.

مبحث چهارم - ترتيب اقامه دعوي و احضارمتداعيين

ماده 342 : اصول دادرسي دردادگاههاي بخش همانست كه براي رسيدگي مرحله نخستين مقرراست جزدرمواردي كه قانون طريقه خاصي براي دادگاههاي بخش مقررداشته است .

ماده 343 : دادخواستي كه به دادگاه بخش داده مي شودممكن است شفاهي باشددراين صورت مديردفترياتقريرنويس اظهارات مدعي رادرصورت مجلس نوشته ويابه امضاءاومي رساندواگرمدعي نتواندامضاءكنداثرانگشت اوزير صورت مجلس گذاشته شده وجهت آن قيدمي شود.

ماده 344 : مديردفترجلسه رسيدگي رامعين وبطرفين اطلاع ميدهدوضمنا رونوشت دادخواست ياصورت مجلس وهمچنين رونوشت پيوستهاي دادخواست رابه مدعي عليه ابلاغ مي نمايد.
برگهاي دعوي ووقت رسيدگي ممكنست بوسيله نامه سفارشي دوقبضه ابلاغ شود.

ماده 345 : جلسه رسيدگي بايدبطوري معين شودكه فاصله بين ابلاغ دادخواست واحضارنامه وروزجلسه كمترازبيست وچهارساعت نباشد- مدت مسافت هم به موعدنامبرده اضافه مي شود- دادرس بخش به اقتضاءمورد مي توانددستوردهدكه وقت رسيدگي زودترازموعدمذكورفوق معين شود.

ماده 346 : نسبت به دعاوي كه خواسته آن دوهزارريال ياكمتراست طرفين دعوي مي توانندعين اسنادخودرابه دادگاه بدهند.

ماده 347 : اصحاب دعوي مي توانندشخصابراي دادرسي حاضرشونديابه يك نفرازوكلاياكارگشايان دادگستري يايكي ازبستگانشان وكالت دهند،درهر صورت وكيل بايدمحكوم به جنحه وجنايت نباشد.
وكالت ممكن است درجلسه دادرسي به اظهارشفاهي موكل واقع شود،دراين صورت اظهارموكل درصورت مجلس نوشته شده وبه امضاي اومي رسد.

مواد348-349 : ملغي شده .

ماده 350 : دادرس دادگاه بخش مي تواندهرگونه تحقيق ياتوضيحي كه براي روشن شدن قضيه لازم بداندازطرفين بخواهد.

ماده 351 : اصحاب دعوي مي تواننددرصورت موافقت مستقيمادردادگاه بخش حاضرشده ودعوي خودراشفاهاطرح نماينددراين صورت دادرس دادگاه بخش مي تواندبدون هيچ تشريفاتي فورارسيدگي كرده حكم بدهدوياجلسه عادي براي رسيدگي معين نمايد.

ماده 352 : اگريكي ازاصحاب دعوي بخواهدگواههاي خودراكه درجلسه دادرسي حضوردارندمعرفي كند،دادگاه مي تواندگواهي آنهارابدون هيچ تشريفاتي استماع نمايدودرمواردي كه حكم دادگاه قابل پژوهش است صورت مجلسي ازاظهارات گواههاتنظيم مي نمايد.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان