بسم الله
 
EN

بازدیدها: 652

مأخذ شناسي (پژوهش هاي سازماني) بزهکاري زنان

  1396/12/15

«بررسي علل اجتماعي بزهکاري زنان در زندان اصفهان»، معاونت پژوهشي، دانشگاه آزاد اسلامي.

«بررسي مقايسه اي فاصله خودآرماني و خودواقعي بين زنان عادي و زنان مجرم»، معاونت پژوهشي، دانشگاه الزهرا.

«نقش عوامل اقتصادي- اجتماعي در انواع بزهکاري زنان محبوس در ندامتگاه زندان قصر»، معاونت پژوهشي، دانشگاه علامه طباطبايي.

«بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان مجرم»، معاونت پژوهشي، دانشگاه علامه طباطبايي.

«بررسي وضعيت زنان زنداني»، معاونت پژوهشي، دانشگاه مازندران.

«بررسي علل و انگيزه هاي ارتکاب جرم نزد زنان»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«بررسي وضعيت اقتصادي خانواده در ارتباط با جرائم نوجوانان»، معاونت پژوهشي، دانشگاه علامه طباطبايي.


«بررسي مقايسه اي جرائم نسوان کل کشور در سال هاي 75 و 73 و مقايسه آن با زنان بهنجار»، مرکز مطالعات و تحقيقات جرم شناسي، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور..

«بررسي جرائم و علل گرايش به کجروي هاي اجتماعي در بين زنان زنداني استان همدان»، استانداري همدان.

«مقايسه همدلي نوجوانان بزهکار ناسازگار و عادي دختر با مادران»، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا.

«بررسي ويژگي هاي دانش آموزان دختر و پسر بزهکار شهرستان بروجرد»، شوراي تحقيقات اداره آموزش و پرورش، استان لرستان.

«بررسي ويژگي هاي شخصيت ضد اجتماعي زنان بزهکار با نوع جرائم آنان و مشابه هاي جانبي»، مرکز مطالعات و تحقيقات جرم شناسي، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور.

«زنان مجرم و بزهکار در شهر تهران»، مرکز مطالعات و تحقيقات جرم شناسي، قوه قضائيه.

«تأثير روابط خانوادگي بر ارتکاب مجدد جرم»، مرکز مطالعات و تحقيقات جرم شناسي، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور.

«بررسي رابطه تفاوت اخلاقي و رفتار اخلاقي در دختران نوجوان عادي و دختران نوجوان بزهکار 17-14 ساله شهر تهران»، معاونت پژوهشي، دانشگاه علامه طباطبايي

«عوامل مؤثر بر کجروي دانشجويان دختر ساکن در خوابگاه هاي دانشگاه»، معاونت پژوهشي، دانشگاه علامه طباطبايي.

«بررسي عوامل مؤثر بر نگرش هاي انحراف آميز دختران دبيرستان هاي شهر شيراز»، معاونت پژوهشي، دانشگاه شيراز.

«بررسي عوامل مؤثر بر انحرافات زنان و دختران آسيب ديده و در معرض آسيب»، معاونت پژوهشي، دانشگاه کرمان.

«بررسي چگونگي و علل بزهکاري و انحرافات دختران و زنان»، معاونت پژوهشي، دانشگاه فردوسي مشهد.

«مدل سياست جنائي نظام اسلامي در برخورد با بزهکاري زنان»، مرکز امور مشارکت زنان.

«بررسي و ارزيابي آسيب هاي اجتماعي زنان در دهه 80-70»، شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان.

«بررسي رابطه ميزان حمايت اجتماعي و جرم با تکيه بر نگرش ديني و مقايسه ميزان حمايت اجتماعي در زنان جرم ندامتگاه اصفهان» ، مرکز تحقيقات علوم رفتاري، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان.

«بررسي نوع جرم و بزهکاري زنان مجرم ندامتگاه اصفهان با ويژگي هاي دموگرافيک زنان مجرم»، مرکز تحقيقات علوم و فناوري، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان.

«بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي زنان مجرم و بزهکار شهر تهران»، مرکز مطالعات وتحقيقات جرم شناسي

اعتياد و مواد مخدر

«بررسي رابطه از هم گسيختگي خانواده، فقر اقتصادي و اعتياد با جرائم سرقت و فروش مواد مخدر»، معاونت پژوهشي، دانشگاه تهران.

«نقش استرس در گرايش نوجوانان به سمت اعتياد»، معاونت پژوهشي، دانشگاه آزاد اسلامي.

«نقش خانواده در اعتياد جوانان پسر»، معاونت پژوهشي، دانشگاه تهران.

«بررسي علل اعتياد در ايران»، معاونت پژوهشي، دانشگاه علامه طباطبايي.

«بررسي نحوه نگرش مطبوعات ايران به مواد مخدر و اعتياد، تجزيه و تحليل روزنامه هاي ايران، اطلاعات، کيهان و همشهري»، معاونت پژوهشي، دانشگاه علامه طباطبايي.

«نگاهي به مسئله اعتياد»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«طرح پيشگيري اوليه از اعتياد»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«بررسي ميزان تأثير اعدام و روند مبارزه با مواد مخدر از ديدگاه مردم»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسي ميزان شناخت دانش آموزان از مواد مخدر»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«پژوهشي درخصوص چگونگي و شيوع مصرف هروئين در جامعه»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«طرح ملي مبارزه با اعتياد»، مؤسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه.

«پژوهشي درباره اعتياد و شناسايي علل، پيشگيري و روش هاي درماني آن»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

«بررسي علل اختلالات رفتاري نوجوانان با تأکيد بر دزدي و انحرافات جنسي و اعتياد در کل کشور»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

«اعتياد»، مرکز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه اي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

«بررسي و تبيين جامعه شناسي اعتياد»، مرکز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه اي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

«پژوهش در مورد اعتياد و نظرخواهي مجموعه برنامه هاي تلويزيوني در هفته مبارزه با مواد مخدر»، مرکز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه اي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

«نظرخواهي درباره برنامه «اعتياد، جامعه، خانواده»»، مرکز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه اي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

«تحليل محتواي برنامه شبکه 5 «جامعه، خانواده، اعتياد»»، مرکز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه اي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

«بررسي نقش خانواده در اعتياد زنان»، مرکز مطالعات و تحقيقات جرم شناسي، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور.

«اعتياد، علل و عوامل آن»، مراکز صدا و سيما در استان ها، مرکز آذربايجان شرقي.

«اثرات آموزش پيشگيري از اعتياد در گروه هاي نظامي، کارگران و خانواده هاي معتادان»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«ارائه يک مدل ملي مناسب با شرايط فرهنگي، اجتماعي- اقتصادي درخصوص آموزش پيشگيري از اعتياد در مدارس کشور»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«اعتياد: شناخت، علل و درمان»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«آموزش و بررسي ميزان يادگيري جوانان در پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسي اعتياد و بازپروري معتادان»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسي آماري تأثير عوامل مختلف اجتماعي و اقتصادي بر گرايش به اعتياد»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسي روش هاي درمان اعتياد»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسي روند اعتياد و قاچاق مواد مخدر در ايران»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسي علل و عوارض رواني، اجتماعي اعتياد در ايران»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسي عوامل اجتماعي و رواني مؤثر در ايجاد و عوارض رواني و اجتماعي حاصل از اعتياد در بين زندانيان»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسي عوامل مؤثر در اعتياد و شيوه هاي پيشگيري از گرايش به سوء مصرف مواد مخدر و مبارزه با آن»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسي مشخصات دموگرافيک زندانيان معتاد؛ پروژه ارزيابي سريع وضعيت سوء مصرف مواد در ايران»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسي ميزان دسترسي سوء مصرف و اعتياد به مواد در شرکت کنندگان المپيادهاي ورزشي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه ها»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسي و پژوهش در رابطه با تعيين شيوه هاي مقابله با اعتياد به مواد مخدر پيشگيري و درمان»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسي وضعيت افرادي که پس از ترک اعتياد مجدداً به اعتياد روي مي آورند»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«پروژه تحقيقاتي اعتياد از ديد علم»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«پژوهش شناسي اعتياد در جامعه دانش آموزي»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«پژوهش ملي درباره وضعيت اعتياد در کشور از ديدگاه دانش آموزان»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«پژوهشي در اعتياد»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«پژوهشي در مورد اعتياد و نظرخواهي مجموعه برنامه هاي تلويزيون در هفته مبارزه با مواد مخدر از نظر مردم...»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«پژوهشي درباره مشکل مهم جهاني مواد مخدر در قرن 21، اعتياد»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر و اعتياد»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«تحقيق و پژوهش پيرامون دلايل اعتياد زندانيان در طول دوران محکوميت»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«تحقيقي گسترده پيرامون اعتياد به مواد مخدر و عوارض ناشي از آن در بين نوجوانان و جوانان»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«رويکرد مددکاري اجتماعي در زمينه اثرات اعتياد بر نظام خانواده»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«شناسايي و طبقه بندي مواد اعتيادآور»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«علل گرايش جوانان به مواد مخدر و راه هاي پيشگيري از اعتياد جوانان»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«گزارش پاياني طرح اثربخشي درمان اعتياد»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«گزارش نتايج پژوهش درخصوص وضعيت اعتياد از ديدگاه معتادان بدام نيفتاده»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«مسأله اعتياد: مردم در زمينه اقدامات مسئولين در امر مبارزه با مواد مخدر و برآورد تعداد معتادين به مواد مخدر و دخانيات»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«مقايسه شيوع اعتياد در زندانيان زن ندامتگاه مرکزي و گروه کنترل»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«نتايج تحقيق و بررسي عوامل رواني بازگشت مجدد به اعتياد»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«مناسب ترين شيوه تبليغات براي پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر»، مرکز ملي مطالعات و سنجش افکار عمومي.

«بررسي اجمالي آسيب هاي اجتماعي با تکيه بر اعتياد به مواد مخدر»، مرکز ملي مطالعات و سنجش افکار عمومي.

«ارزيابي سريع وضعيت سوء مصرف مواد در ايران»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«آموزش مهارت هاي ويژه در زمينه کاهش تقاضا»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«آيا فعاليت هاي مذهبي مي توانند باعث کاهش اضطراب، افسردگي و سوء مصرف مواد در دانشجويان شوند؟»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسي تأثير آموزش هاي مبارزه با مواد مخدر بر آگاهي، تغيير نگرش و علايق نوسوادان گروه هاي پيگير»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسي دموگرافيک معتادين تحت پوشش مراکز بازپروري معتادين کشور»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسي رابطه جرائم مواد مخدر با ساير جرائم»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسي نظرات معتادان و خانواده هاي آنان در زمينه نيازها، مسائل و مشکلاتشان»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسي نگرش هاي معتادان نسبت به خود و ديگران و واقعيت هاي اجتماعي»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسي و تحليل وضعيت مبارزه با مواد مخدر: گذشته، حال، آينده»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسي وضعيت تحصيلي- رفاهي و رفتاري دانش آموزان وابسته به والدين فاقد صلاحيت (معتاد)»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسي وضعيت کودکان وابسته به والدين معتاد و نقش سياست هاي اجتماعي مربوط به آن»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«تعاون جزائي بين المللي در زمينه مبارزه با جرائم مواد مخدر»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«راهکارهاي پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«رسانه هاي گروهي و فرايند پيشگيري»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«طراحي و ساخت شاخص هاي پيشگيري از سوءمصرف موادمخدر در آموزش و پرورش»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«طرح پژوهشي تهيه برنامه ملي مبارزه با مواد مخدر (مجموعه گزارش 11ج)»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«عوامل فرهنگي و اجتماعي تأثيرگذار بر گرايش جوانان به مواد مخدر»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«کاهش تقاضاي مواد مخدر از طريق آموزش پيشگيري در خانواده»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسي کيفي کمي عملکرد خانواده معتادان جوان»، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا (س).

«گزارش پژوهشي درمان معتادين به مواد مخدر به روش طب سوزني»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«پژوهش در زمينه اعتياد جوانان، بررسي ساخت خانواده و ويژگي هاي روابط خانوادگي جوانان معتاد»، مرکز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه اي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

«ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي زنان معتاد ايران»، معاونت پژوهشي، دانشگاه شهيد بهشتي.

«بررسي برخي عوامل خطر و ويژگي هاي شخصيتي در کودکان و نوجوانان مصرف کننده مواد مخدر در کانون هاي اصلاح و تربيت»، مرکز مطالعات و تحقيقات جرم شناسي، سازمان زندان ها و اقدمات تأميني و تربيتي کشور.

«علل ابتلا به اعتياد»، مرکز مطالعات و تحقيقات جرم شناسي، سازمان زندان ها و اقدمات تأميني و تربيتي کشور.

«نگرش زنان معتاد به امور زندگي، (همسرداري و رفت و آمد و ...)»، مرکز مطالعات و تحقيقات جرم شناسي، سازمان زندان ها و اقدمات تأميني و تربيتي کشور.

«بررسي روند مبارزه با سوء استعمال و قاچاق مواد مخدر بعد از انقلاب اسلامي (68-1358) با تکيه بر موانع اجتماعي و فرهنگي»، معاونت پژوهشي، دانشگاه تهران.

«بررسي چگونگي قاچاق کوکائين به ايران»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

بدحجابي


«پژوهشي در واقعه کشف حجاب»، مرکز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه اي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

«علل و عوامل رعايت و عدم رعايت حجاب اسلامي در بين دانش آموزان دختر تهران»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«بررسي عوامل اجتماعي، فرهنگي مؤثر بر پديده بدحجابي در بين زنان جامعه اسلامي»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«هجوم فرهنگي غرب عليه حجاب»، مجتمع آموزشي جامعة الزهرا عليها السلام.

«نکاتي پيرامون سياستگزاري در امور اجرايي مبارزه با مظاهر فساد و بدحجابي»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«مرجع جوانان در انتخاب پوشش و آرايش غيرمتعارف»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

خودکشي


«خودکشي در بناب و علل آن»، معاونت پژوهشي، دانشگاه آزاد اسلامي.

«بررسي علل و عوامل خودکشي در شهرستان لرستان»، معاونت پژوهشي، دانشگاه آزاد اسلامي.

«علل و عوامل مؤثر بر خودکشي در استان اصفهان و مطالعه راه هاي پيشگيري از آن»، معاونت پژوهشي، دانشگاه اصفهان.

«رابطه بين تفکرات غير منطقي و افکار خودکشي دانش آموزان پايه دوم و سوم پسر دوره متوسطه نظام جديد شهر کرمانشاه»، معاونت پژوهشي، دانشگاه تربيت معلم.

«بررسي عوامل رواني، اجتماعي، خودکشي در نوجوانان (پسر و دختر) شهر تهران»، معاونت پژوهشي، دانشگاه شاهد.

«بررسي مقايسه اي مهارت هاي مقابله اي اقدام کنندگان به خودکشي و افراد بهنجار در مواجهه با شرايط استرس زا»، معاونت پژوهشي، دانشگاه علامه طباطبايي.

«بررسي علل خودکشي در تهران»، معاونت پژوهشي، دانشگاه علامه طباطبايي.

«بررسي علل خودکشي»، معاونت پژوهشي، دانشگاه مازندران.

«علل و انگيزه هاي خودکشي و راهکارهاي پيشگيري از آن»، دفتر تحقيقات و پژوهش هاي قوه قضائيه.

«گزارش تفصيلي خودکشي زنان»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«بررسي علل و انگيزه خودکشي در شهرهاي عمده خراسان 1373-1370»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«بررسي علل و عوامل مؤثر بر افزايش نرخ خودکشي در استان گيلان»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«بررسي علل و عوامل مؤثر بر اقدام به خودکشي زنان در منطقه گنبدکاووس»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«تحليل وضعيت خودکشي استان کرمانشاه در 6 ماهه اول سال 1378»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«آمار خودکشي سال 1372 استان کرمانشاه»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«بررسي مقايسه اي خودکشي در سال هاي 1375-1371 در استان مرکزي»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«آسيب شناسي توصيفي خودکشي»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«علل خودکشي در شهرستان کردکوي، 1375-1374»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«بررسي عوامل مؤثر در اقدام به خودکشي در استان قم سال 1375»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«بررسي وضعيت خودکشي در نقاط شهري و روستايي استان کردستان»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«بررسي علل و عوامل خودکشي در استان کردستان»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«علل نرخ خودکشي در استان ايلام و راه هاي کاهش آن»، مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي.

«بررسي تطبيقي ميزان خودکشي در ايران و ساير کشورهاي جهان»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

«بررسي تطبيقي ميزان خودکشي»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسي تطبيقي ميزان خودکشي»، معاونت پژوهشي، دانشگاه تربيت مدرس.

«بررسي علل خودکشي زنان در ترکمن صحرا»، مرکز تحقيقات و مطالعات و سنجش برنامه اي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

«اقدام به خودکشي و نابساماني خانوادگي»، معاونت پژوهشي، دانشگاه علامه طباطبايي.

دروغ و غيبت


«غيبت و آثار سوء آن در قرآن و حديث»، معاونت پژوهشي، دانشگاه تربيت مدرس.

«جايگاه دروغ و الگوهاي رفتاري آن در اجتماع»، مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي، دانشگاه تهران.

«دروغ در نظام اخلاقي اسلام»، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها.

روسپيگري و انحرافات جنسي


«بررسي و تحقيق زنان خودفروش شهر تبريز»، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تبريز.

«بررسي پديده روسپيگري در فارس (نظرسنجي)»، دانشکده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران.

«تحقيقاتي پيرامون مسائل روسپيگري در اهواز، خرمشهر و آبادان (نظرسنجي)»، دانشکده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران.

«نگرش شهروندان تهراني درخصوص زنان خياباني»، معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي، مرکز افکارسنجي دانشجويان ايران، 1380.

«بررسي عوامل مؤثر در گرايش به روسپيگري»، سازمان بهزيستي کشور.

«نگاهي به اعماق فحشاء و روسپيگري»، دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي، سازمان بهزيستي کشور.

«فاصله فروماندگي تا فرومايگي، نگرش جامعه شناختي به وضعيت زنان و دختران آسيب ديده اجتماعي»، شوراي پژوهش، دانشگاه تهران.

«مروري بر پديده روسپيگري»، مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهوري.

«بررسي موردي علل گرايش به فحشا»، مرکز مطالعات و تحقيقات جرم شناسي، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور.

«بررسي علل کجروي زنان ويژه و مشکلات موجود آنها و راه حل ها»، مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي، دانشگاه تهران.

«علل رواني انحرافات جنسي زنان شوهردار»، دانشکده ادبيات، دانشگاه تبريز.

«بررسي علل و انگيزه هاي روابط نامشروع در تهران بزرگ»، دفتر تحقيقات پژوهش هاي قوه قضائيه.

«زناي غيرمسلمان با مسلمان»، مرکز تحقيقات فقهي قوّه قضاييه.

«شرط احصان در لواط»، مرکز تحقيقات فقهي قوّه قضاييه.

«توبه بعد از اقرار در جرم زنا»، مرکز تحقيقات فقهي قوّه قضاييه.

«اعتبار مشاهده در شهادت بر زنا»، مرکز تحقيقات فقهي قوه قضائيه.

«مزاحمت براي بانوان»، مرکز مطالعات و تحقيقات جرم شناسي قوه قضائيه.

«نقش بزه ديده در تکوين جرائم جنسي شهرستان بندرعباس»، مؤسسات تحقيقات علوم جزائي و جرم‎شناسي، دانشگاه تهران.

«مجازات تبعيد در قوادي»، مرکز تحقيقات فقهي قوه قضائيه.

«تأثير اعمال قانون و مجازات بر متهمين و مجرمين منکراتي تهران (از سال 1376 تا آذر 1377)»، مرکز تحقيقات و پژوهش هاي ناجا.

«تحقيقي پيرامون وضعيت دستگير شدگان منکراتي در تهران»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«بررسي آماري جرائم منکراتي در استان چهارمحال و بختياري در سال هاي 1372-1370»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«جرائم منکراتي»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«بررسي جامعه شناختي خرده فرهنگ هاي جوانان دستگيرشده منکراتي بعد از انقلاب اسلامي»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

«خرده فرهنگ و جرم (بررسي خرده فرهنگ هاي دستگيرشدگان منکراتي)»، معاونت پژوهشي، دانشگاه تربيت مدرس.

«علل افزايش فساد اخلاقي در جامعه»، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي.

«بررسي علل گرايش به مفاسد اجتماعي در شهر تهران»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«مبارزه با مفاسد اجتماعي در آيينه مطبوعات (خرداد، تير، مرداد، شهريور و مهر 1373)»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«آشنايي مختصري درباره کنفرانس بين المللي مبارزه با مفاسد از ابتدا تاکنون»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«تعريف و ماهيت محاربه و افساد في الارض»، مرکز تحقيقات فقهي قوه قضائيه.

«نکاتي پيرامون سياستگزاري در امور اجرايي مبارزه با مظاهر فساد و بد حجابي»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«مصوبات کميسيون مبارزه فرهنگي با مظاهر فساد»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«فساد در قرآن و حديث»، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها.

سرقت

«بررسي علل پديده جرم سرقت در منطقه شرق مازندران»، معاونت پژوهشي، دانشگاه آزاد اسلامي.

«بررسي مقايسه اي جرم سرقت در قانون مجازات اسلامي»، معاونت پژوهشي، دانشگاه آزاد اسلامي.

«بررسي تأثير ارزش هاي اجتماعي بر سرقت در ميان مردان سارق محکوم در استان فارس»، معاونت پژوهشي، دانشگاه تهران.

«شناسايي عوامل بنيادي در بزه سرقت»، معاونت پژوهشي، دانشگاه علامه طباطبايي.

«نقش مطالبه قطع يد در اجراي حد سرقت»، مرکز تحقيقات فقهي قوه قضائيه.

«تعريف سرقت»، مرکز تحقيقات فقهي قوه قضائيه.

«سرقت جد پدري از مال نوه»، مرکز تحقيقات فقهي قوه قضائيه.

«تحقيق و بررسي درباره مسائل اجتماعي استان همدان در وضعيت سرقت»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«بررسي انگيزه هاي بروز سرقت در استان چهارمحال و بختياري»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«توصيف جرائم اجتماعي سرقت و نزاع»، معاونت امور اجتماعي، وزارت کشور.

«بررسي الگوهاي سرقت در ايران»، مرکز مطالعات و تحقيقات جرم شناسي، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور.

«بررسي جرم دزدي از ديدگاه فقه و حقوق و مجازات اسلامي»، معاونت پژوهشي، دانشگاه کاشان.

«شناسايي عواملي که در بزه دزدي نقش دارند»،معاونت پژوهشي، دانشگاه علامه طباطبايي.

«بررسي عوامل اساسي ارتکاب سرقت در کانون اصلاح و تربيت تهران»، مرکز مطالعات و تحقيقات جرم شناسي، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور.

«بررسي عوامل بنيادي در سرقت»، مرکز مطالعات و تحقيقات جرم شناسي، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور.

«سرقت اطفال و نوجوانان در تهران بزرگ»، مؤسسه تحقيقاتي علوم جزائي و جرم شناسي، دانشگاه تهران.

«تحولات قانون جرم سرقت در حقوق ايران»، معاونت پژوهشي، دانشگاه تربيت مدرس.

«بررسي سرقت در شهر همدان»، معاونت پژوهشي، دانشگاه تربيت مدرس.

«علل شيوع جرم سرقت در اطفال و نوجوانان بزهکار با ارائه گزارش از شهرستان مشهد»، معاونت پژوهشي، دانشگاه تربيت مدرس.

«بررسي تطبيقي ميزان سرقت در استان مازندران طي سال هاي 1372-1370»، معاونت پژوهشي، دانشگاه تربيت مدرس.

«ربايش غير واجد عنوان سرقت»، معاونت پژوهشي، دانشگاه تربيت مدرس.

«سرقت از ديدگاه اسلام و جرم شناسي»، معاونت پژوهشي، دانشگاه تربيت مدرس.

«بررسي وضعيت اقتصادي- اجتماعي زنان سارقه ندامتگاه قصر»، دانشگاه علامه طباطبايي.

«بررسي زنان زنداني محکوم به سرقت و تهاجم»، مرکز مطالعات و تحقيقات جرم شناسي، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور.

«بررسي تطبيقي جرم سرقت در حقوق ايران و انگلستان»، معاونت پژوهشي، دانشگاه شهيد بهشتي.

سقط جنين


«سقط جنين»، دفتر تحقيقات و پژوهش هاي قوه قضائيه.

«جرم سقط جنين»، معاونت پژوهشي، دانشگاه تربيت مدرس.

«سقط جنين در اسلام»، مجتمع علمي- آموزشي علوم اسلامي خواهران جامعه الزهراء عليها السلام.

«بررسي جرم سقط جنين در قانون مجازات ايران و فرانسه»، دانشگاه امام صادق (ع).

«سقط جنين در حقوق جزائي ايران، فرانسه، سوئيس، فقه شيعه»، دانشگاه ملي ايران.

قاچاق کالا


«بررسي عوامل مؤثر برگرايش زنان به کار واسطه گري و قاچاق کالا و پيامدهاي اجتماعي فرهنگي آن»، وزارت کشور، استانداري هرمزگان، کميسيون امور بانوان، کميته تحقيق و پژوهش.

«نقش زنان در قاچاق کالا در استان هرمزگان»، مرکز تحقيقات و پژوهش هاي ناجا.

قتل


«همسرکشي و انگيزه هاي آن (در 15 استان کشور)»، مؤسسه تحقيقاتي علوم جزائي و جرم شناسي، دانشگاه تهران.

«ماهيت حقوقي تهديد به قتل و اخاذي»، معاونت پژوهشي، دانشگاه آزاد اسلامي.

«شبهه در قتل»، معاونت پژوهشي، دانشگاه مازندران.

«وحدت قاتل و تعدد مقتول (بررسي فقهي قتل دو زن توسط يک مرد)»، مرکز تحقيقات فقهي قوه قضائيه.

«قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن (بررسي فقهي- حقوقي ماده 226 ق.م.ا)»، مرکز تحقيقات فقهي قوه قضائيه.

«قتل هاي مشهد (تهران- مشهد)»، مؤسسه ملي پژوهش افکار عمومي.

«زناني که مرتکب قتل شدند»، مرکز مطالعات و تحقيقات جرم شناسي، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور.

«ارکان و عناصر قتل عمد»، معاونت پژوهشي، دانشگاه تربيت مدرس.

«مصاديق قتل عمد در حقوق جزاي ايران و فرانسه»، معاونت پژوهشي، دانشگاه تربيت مدرس.

«بررسي شرکت در قتل در حقوق ايران»، معاونت پژوهشي، دانشگاه تربيت مدرس.

«بررسي عنصر رواني جرم قتل در حقوق ايران و مطالعه تطبيقي آن در حقوق مصر و آمريکا»، معاونت پژوهشي، دانشگاه تربيت مدرس.

کودک آزاري

«بررسي ويژگي هاي خانوادگي، اقتصادي، اجتماعي، روان شناختي و شيوه هاي مقابله با استرس والدين کودک آزار»، معاونت پژوهشي، دانشگاه الزهرا.

«کودک آزاري، شيوع و انواع، ويژگي هاي روانشناختي کودکان آزار ديده، کيفيت زندگي و سلامت عمومي والدين آنها»، معاونت پژوهشي، دانشگاه علامه طباطبايي.

«اذيت و آزار بدني فرزندان در خانواده تهراني»، مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي.

«نظرسنجي درباره کودک آزاري و راه هاي مقابله با آن»، مرکز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه اي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

«سنجش نگرش والدين نسبت به تنبيه بدني کودکان و کودک آزاري»، مرکز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه اي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

«طراحي نظام جمع آوري اطلاعات در موارد کودک آزاري در کشور»، معاونت پژوهشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.

«تنبيه کودک و روايات»، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

«مقايسه خصوصيات رواني دختران عادي با دختران نوجواني که مورد سوء رفتار و غفلت والدين قرار گرفته اند»، معاونت پژوهشي، دانشگاه الزهرا.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان