بسم الله
 
EN

بازدیدها: 447

سوالات و پاسخ نامه آزمون پذيرش متقاضيان پروانه کارآموزي وکالت سال 92- قسمت نهم (قسمت پاياني)

  1396/12/4
قسمت قبلي
پاسخ هاي صحيح بصورت پررنگ تر نمايش داده شده است.

آيين دادرسي کيفري


101- چنانچه رأي توسط دادگاهي که فاقد صلاحيت محلّي بوده، صادر شده باشد، مرجع تجديد نظر:
1) رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارجاع مينمايد.
2) به لحاظ عدم ارتباط با نظم عمومي، رسيدگي و حکم صادر ميکند.
3) در صورت طرح ايراد از سوي هر يک از طرفين، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارجاع مينمايد.
4) در صورت طرح ايراد از سوي محکوم عليه، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارجاع مينمايد.

102- کداميک از موارد زير از موجبات صدور قرار موقوفي تعقيب نيست؟
1) عفو عمومي
2) فوت متهم يا محکوم عليه
3) نسخ مجازات قانوني پس از ارتکاب جرم
4) گذشت شاکي خصوصي در جرم غيرقابل گذشت

103- گذشت مشروط و معلّق شاکي خصوصي:
1) مطلقاً بي تأثير است.
2) در صورتيکه شرط يا معلق عليه تحقق يابد مؤثر است.
3) در صورتيکه شرط يا معلقّ عليه، قبل از صدور حکم تحقق يابد مؤثر است.
4) در صورتيکه شرط يا معلق عليه قبل از اجراي حکم تحقق يابد مؤثر است.

104 - در کداميک از موارد زير امکان تحقق اختلاف بين دادستان و بازپرس وجود نداشته و بازپرس مکلف به تبعيت از نظر دادستان است؟
1) تشخيص نوع جرم
2) صلاحيت محلي
3) نقص تحقيقات بازپرس
4) صلاحيت ذاتي

105- فرماندار شهرستان لاهيجان در اثر تخلف در امر رانندگي در آن شهرستان، عابر پياده را مصدوم ميکند. مرجع صالح براي تحقيقات و رسيدگي کدام است؟
1) دادسراي تهران و دادگاه کيفري استان تهران
2) دادسرا و دادگاه عمومي جزايي لاهيجان
3) دادسراي لاهيجان و دادگاه کيفري استان تهران
4) دادسراي لاهيجان و دادگاه مرکز استان گيلان

106- تشديد مجازات تعزيري مقرر در حکم بدوي توسط مرجع تجديدنظر:
1) با توجه به اوضاع و احوال، به نظر مرجع تجديدنظر بستگي دارد.
2) ممنوع است مگر اينکه مجازات کمتر از حداقل قانوني تعيين شده باشد.
3) در صورتيکه دادستان يا شاکي خصوصي درخواست تشديد مجازات کرده باشد، بلامانع است.
4) در صورتيکه دادستان يا شاکي خصوصي درخواست تجديدنظر کرده باشد بلامانع است.

107- در صورتيکه شخص متهم به قتل عمدي، قبل از صدور حکم قطعي مبتلا به جنون شود:
1) تعقيب کيفري موقوف خواهد شد.
2) تعقيب کيفري تا زمان افاقه متوقف خواهد شد.
3) تعقيب کيفري ادامه خواهد يافت.
4) با درخواست دادستان و موافقت دادگاه فقط براي يکبار تعقيب متوقف خواهد شد.

108 - کداميک از مجموعه جرائم زير در صلاحيت دادگاه کيفري استان است؟
1) جرايم مستوجب قصاص نفس، رجم، اعدام، حبس تعزيري درجه 5 توسط نماينده مجلس
2) جرايم مستوجب حد، قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، حبس ابد
3) جرايم مستوجب قصاص نفس، قطع عضو، قصاص عضو، رجم، اعدام
4) جرايم مستوجب حد، قصاص نفس، قصاص عضو، اعدام، حبس ابد

109- در صورت تعارض بين ادله کيفري، در تشخيص ادل? اولي و برتر، کدام گزينه صحيح است؟
1) اول اقرار، دوم علم قاضي، سوم شهادت، چهارم قسامه و سوگند
2) اول علم قاضي، دوم اقرار، سوم شهادت، چهارم قسامه و سوگند
3) اول شهادت، دوم اقرار، سوم قسامه و سوگند، چهارم علم قاضي
4) اول اقرار، دوم شهادت، سوم علم قاضي، چهارم قسامه و سوگند

110- شهادت شرعي عبارتست از:
1) شهادتي که در شرع مقد س تعداد آن معين شده و موجد علم باشد.
2) شهادتي که شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است، قطع نظر از تعداد آن.
3) شهادتي که شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته و مفيد علم باشد.
4) شهادتي که شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته، خواه مفيد علم باشد يا نباشد.

111- پس از صدور حکم محکوميت قطعي، قانون جديدي وضع ميشود که مجازات مقرر در قانون سابق را تخفيف ميدهد. در اين صورت:
1) محکوم عليه ميتواند تقاضاي اعاده دادرسي نمايد.
2) محکوم عليه ميتواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعي درخواست تخفيف نمايد.
3) محکوم عليه ميتواند از دادگاه صادر کننده حکم بدوي درخواست عفو نمايد.
4) با توجه به قطعيت حکم، راهي براي نقض و تغيير آن باقي نمانده است.

112- اعلام جرم در صورتي موجبي براي تعقيب دعواي عمومي است که:
1) جرم غيرقابل گذشت بوده و اعلام کننده ناظر وقوع جرم باشد.
2) جرم غيرقابل گذشت بوده و در عين حال مشهود باشد.
3) اعلام کننده ناظر وقوع جرم بوده و دلايل ديگري هم براي انجام تحقيقات موجود باشد.
4) اعلام کننده ناظر وقوع جرم باشد، جرم خواه قابل گذشت و خواه غيرقابل گذشت باشد.

113- اگر پس از اجراي قسامه و صدور حکم قطعي براساس آن، معلوم شود که برخي از اداءکنندگان سوگند به دروغ سوگند خورده اند:
1) با توجه به قطعيت حکم، چاره اي جز قبول و اجراي آن وجود ندارد.
2) مورد از جهات اعاده دادرسي محسوب ميشود.
3) قاضي دادگاه ميتواند از طريق رئيس قوه قضائيه درخواست عفو او را از مقام رهبري بنمايد.
4) رئيس قوه قضائيه ميتواند با اختيارات خود، موضوع را جهت رسيدگي مجدد به شعب? ه معرض ارجاع نمايد.

114- در مورد کداميک از اتهامات زير، تحقيقات مقدماتي بايد منحصراً توسط بازپرس انجام شود:
1) سرقت مستوجب حد شرعي
2) زناي به عنف توسط فرد بالغ زير هجده سال تمام
3) افتراء از طريق هفته نامه اقتصادي
4) کلاهبرداري بيش از يک ميلياردريال

115- يکنفر نظامي با درجه سرتيپي يا بالاتر، در ارتباط با وظيفه خدمتي خود در شهرستان کاشان در استان اصفهان مرتکب جرم ميشود مرجع صالح به رسيدگي به جرم مزبور کدام است؟
1) دادسرا و دادگاه نظامي تهران
2) دادسراي نظامي اصفهان و دادگاه کيفري استان تهران
3) دادسراي عمومي و انقلاب کاشان و دادگاه نظامي تهران
4) دادسراي عمومي و انقلاب کاشان و دادگاه کيفري استان اصفهان

116- شخصي متهم به ارتکاب سرقت تعزيري و زناي به عنف تواماً ميباشد، مرجع بدوي و تجديدنظر رسيدگي به اتهامات مزبور کدام است؟
1) مرجع رسيدگي بدوي هر دو اتهام، دادگاه عمومي جزايي و مرجع تجديدنظر نيز دادگاه تجديدنظر استان
2) مرجع بدوي و تجديدنظر هر دو اتهام به ترتيب دادگاه کيفري استان و ديوان عالي کشور است.
3) مرجع رسيدگي بدوي هر دو اتهام، دادگاه کيفري استان و مرجع تجديدنظر هر دو اتهام دادگاه تجديدنظر استان
4) مرجع رسيدگي بدوي و تجديدنظر در مورد اتهام سرقت تعزيري به ترتيب دادگاه عمومي جزايي و دادگاه تجديدنظر استان و در مورد اتهام زناي به عنف به ترتيب دادگاه کيفري استان و ديوان عالي کشور

117 - اگر بازپرس رأساً در مورد متهم قرار بازداشت موقت صادر و دادستان با قرار مزبور موافقت نکند:
1) متهم بازداشت و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال ميشود.
2) بازپرس مکلّف به تبعيت است و قرار تأمين مورد نظر دادستان را صادر ميکند.
3) بازپرس مکلّف به تبعيت از دادستان است و در مورد متهم قرار تأمين ديگري صادر ميشود.
4) در مورد متهم قرار تأمين ديگري صادر و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال ميشود.

118 - در امور کيفري منظور از رأي غيابي چيست؟
1) متهم يا شاکي يا وکيل آنها در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد.
2) متهم يا وکيل او در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد.
3) متهم يا وکيل او در هيچ يک از جلسات دادسرا و دادگاه حاضر نشده و يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشند.
4) وقت رسيدگي به متهم ابلاغ واقعي نشده و متهم يا وکيل او در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نشده يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد.

119 - انواع مرور زمان کيفري کداميک از موارد زير است؟
1) مرور زمان تعقيب، مرور زمان دادرسي، مرور زمان اجراي مجازات، مرور زمان شکايت
2) مرور زمان شکايت، مرور زمان تعقيب، مرور زمان صدور حکم، مرور زمان اجراي مجازات
3) مرور زمان دادرسي، مرور زمان صدور حکم، مرور زمان اجراي مجازات، مروز زمان شکايت
4) مرور زمان دادرسي، مرور زمان تعقيب، مرور زمان مجازات، مرور زمان شکايت

120 - کداميکاز موارد زير از موجبات اعاده دادرسي نيست؟
1) خلاف واقع بودن شهادت شهود
2) عدم تناسب کيفر تعيين شده با جرم
3) گذشت شاکي خصوصي در جرم غيرقابل گذشت بعداز صدور حکم قطعي
4) حدوث واقعه جديدي بعد از صدور حکم که دلالت بر بيگناهي محکوم عليه کند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان