بسم الله
 
EN

بازدیدها: 209

حق و باطل- قسمت سيزدهم

  1396/11/27
قسمت قبلي

روح اسلامي در مسلمين مرده است 

در اشعاري كه در همين جلسات خوانده شد شما ديديد كه اقبال چقدر از تقليد كور كورانه اي كه مسلمانان از تمدن غربي دارند انتقاد مي‏كند و باز درباره اسلام كه اسلام چنين و چنان است در اشعار خودش آنچه را كه بايد و مي‏توانسته است بگويد گفته است قسمت سوم است : آيا اسلام واقعي امروز در ميان مسلمين وجود دارد يا وجود ندارد ؟ 

اقبال متوجه اين نكته شده كه اسلام هم در ميان مسلمين وجود دارد و هم‏ وجود ندارد اسلام وجود دارد به صورت اينكه ما مي‏بينيم شعائر اسلام در ميان‏ مسلمين هست ، بانگ اذان در ميان مردم شنيده مي‏شود ، موقع نماز كه مي‏شود رو به مساجد مي‏آورند ، مرده‏ هاشان را به رسم اسلام دفن مي‏كنند ، براي‏ نوزادهايشان به رسم اسلام تشريفاتي قائل مي‏شوند ، اسمهايشان غالبا اسمهاي‏ اسلامي است ، محمد است ، حسن است ، حسين