بسم الله
 
EN

بازدیدها: 312

مباني حسن معاشرت به معروف در نظام حقوقي خانواده از منظر قرآن کريم- قسمت چهارم (قسمت پاياني)

  1396/11/26
قسمت قبلي

مصاديق عمل به معروف از جانب زن در کانون خانواده

1- ازدواج زن بعد از فوت شوهر

از وظايف خاص زن، حفظ منافع خانوادگي در ابعاد مادي، معنوي و اخلاقي است. وقتي مرد خانواده، فوت کند و زن او هنوز در قيد حيات باشد، عملاً وظيفه اصلي مرد در پرداخت نفقه به زن، تمام شده؛ اما وظيفه خاص زن يعني حريم خانواده ، باقي است . بنابراين زن براي وفا به تعهدي که در آغاز ازدواج نموده بايد ، مراقب اختلال نسب باشد. طبق روايات، زنان موظفند در اين مدت، شکل سوگواري خود را حفظ کنند «کساني از شما که مي ميرند و همسراني بر جاي مي گذارند، همسران چهارماه و ده روز انتظار مي برند، پس هر گاه عده خود را به پايان رساندند، در آنچه آنان به نحو پسنديده درباره خود انجام دهند، گناهي بر شما نيست »(1)(بقره، 234)

نگه داشتن عده، عمل به معروف است و بعد از عده مي توانند به ازدواج مجدد اقدام نمايند.

2- عمل به معروف از جانب زوجه در صورت عدم پرداخت نفقه به زن

در صورتي که مرد نفقه زوجه را نپردازد ، در روايات پيامبر اکرم (ص) به زن اجازه داده شده به مقدار نياز خود از اموال مرد برداشت نمايد . البته توجه به اصل معروف در اين زمينه ضروري است ؛ به گونه اي که موجبات ضرر و زيان مرد را فراهم نياورد و در رفع نياز خود وسع مالي و تنگدستي مرد را در نظر گيرد (مجلسي، 1403 ه، ج 72 ، ص 231)

عمل به معروف از جانب زن و شوهر

1- بازگشت زن و شوهر به زندگي مشترک

«چون زنان را طلاق گفتيد و عده خود را به پايان رساندند، آنان را با ازدواج سابق خود، چنانچه به خوبي با يکديگر تراضي نمايند ، جلوگيري نکنيد» (2)(بقره، 232)

اين آيه در مورد بازگشت زن و شوهر به زندگي مشترک ، بعد از طلاق مي باشد. آيه ولايت اولياي زن را در اين مسأله نمي پذيرد و اطرافيان را ارشاد مي کند که اگر زن و مرد به رجوع توافق دارند، مانع پيوند دوباره ايشان نشون