بسم الله
 
EN

بازدیدها: 256

آيين نامه کانون وکلا

  1396/11/17

نظر به ماده 18 و 25 قانون وکالت مقرر مي‌شود:
ماده 1- کانون وکلا دادگستري در مقرر دادگاه استان تشکيل مي‌شود و همه وکلا و يا کارگشاياني که در حوزه دادگاه استان اقامت دارند کارمند کانون آن استان هستند.

ماده 2- ا وقتي که در همه استان­ها کانون تشکيل نشده همه وکلا و کارگشايان کشور کارمند کانون مرکز خواهند بود.

ماده 3- کانون وکلا بوسيله هيئت مديره اداره مي‌شود.

ماده 4- هيئت مديره کانون مرکز داراي دوازه تن کارمند اصلي و شش تن کارمند جانشين است که از بين وکلا تعيين مي‌شوند. هيئت‌مديره داراي دو نايب رئيس و دو بازرس و دو منشي است.

ماده 5- رياست کانون با وزير دادگستري است و مي‌تواند از طرف خود نماينده تعيين نمايد.

ماده 6- کانون داراي چهار شعبه زير است که تابع هيئت مديره کانون هستند:
1- کمک قضائي
2- راهنمائي
3- نظارت و بازرسي
4- کارآموزي و سخنراني

ماده 7- هر شعبه داراي رئيس و معاون (در صورت اقتضاء) مي‌باشد که از بين هيئت مديره يا ساير وکلا تعيين مي‌شوند.

ماده 8- کانون بنابر تصويب وزير دادگستري براي بررسي به قوانين و ساير کارهاي وابسته مي‌تواند از وکلا دعوت نموده و علاوه بر شعب بالا شعب و کميسيون­هاي ديگري تشکيل دهد.

ماده 9- کانون داراي مديرداخلي است که امور حسابداري مستقيماً و همچنين دبيرخانه و کتابخانه نيز تحت نظر او خواهد بود و بعده لازم کارمند دفتري و غيردفتري خواهد داشت.

ماده 10- هيئت مديره در هر دوره در خردادماه براي مدت دو سال تعيين مي‌شود و در دوره‌هاي بعد قابل انتخاب هستند و تا هيئت مديره جديد انتخاب نشده هيئت سابق بکار خود ادامه خواهند داد.

ماده 11- کارمندان هيئت مديره و جانشينان مستقيماً از طرف وزيردادگستري تعيين مي‌شوند نايب رئيس‌ها و بازرس‌ها و منشي‌ها را وزير دادگستري از بين هيئت مديره تعيين خواهد نمود.

ماده 12- تعيين و انفصال رؤساء و معاونين و کارمندان شعب و ساير مستخدمين آن به پيشنهاد هيئت مديره کانون منوط به تصميم وزيردادگستري خواهد بود.

ماده 13- کارمندي هيئت مديره افتخاري است ولي برؤساء و کارمندان شعب ممکن است مقرري داده شود و بمستخدمين کليتاً مقرري داده مي‌شود.

ماده 14- در صورتي که يکي از کارمندان اصلي هيئت مديره فوت شده و يا استعفا نمايد و يا چهارماه متوالي بدون عذرموجه حاضر نشود وزير دادگستري يکي از کارمندان جانشين را براي بقيه مدت بجاي او تعيين خواهد نمود.

ماده 15- هيئت مديره در ماه لااقل دو جلسه خواهد داشت و نيز ممکن است بدستور وزير دادگستري يا نماينده ايشان و يا دعوت نايب رئيس بطور فوق‌العاده تشکيل شود.

ماده 16- جلسات هيئت مديره فقط با حضور بيش از نصف عده کارمندان رسميت خواهد داشت.

ماده 17- رئيس يا نماينده ايشان يا هر يک از نائب رئيسها که حاضر باشند جلسه را اداره خواهند نمود و اگر هيچيک حاضر نباشند مسن‌ترين کارمندان جلسه را اداره مي‌نمايد.

ماده 18- خلاصه گفتگوي هر جلسه را يکي از منشيها به تعيين رئيس جلسه مي‌نويسد. و اگر هيچيک از منشي‌ها حاضر نباشند يکي از جوانترين کارمندان به تعيين رئيس جلسه خواهد نوشت و بايد به امضاء حاضرين برسد.

ماده 19- کليه نامه‌هاي صادر از کانون بامضاي رئيس يا نماينده رئيس و يا يکي از نائب رئيسها خواهد رسيد و رؤساي شعب نامه‌هاي راجع به‌شعبه‌اي که رياست آنرا دارند امضاء مي‌نمايند.

ماده 20- در غياب رؤساء شعب يا در موقعي که آنها از مداخله باشند يکي از نائب رئيس‌ها يا بازرسان به کار آن شعبه رسيدگي نموده و نامه‌هاي صادر از آن را امضاء مي‌نمايد.

ماده 21- بودجه هر سال کانون تا آخر اسفند سال گذشته بايد تهيه شده و پس از تصويب هيئت مديره و وزير دادگستري بموقع اجرا گذاشته شود و اگر تا آخر اسفند بودجه بتوصيب نرسد هزينه جاري و کارمزد به تصويب هيئت مديره و اجازه وزير دادگستري طبق بودجه سال پيش پرداخت خواهد شد.

ماده 22- هزينه کانون از درآمدهاي زير بعمل مي‌آيد:
الف ـ حق عضويت ساليانه وکلا از قرار زير:
پايه 1 دويست ريال
پايه 2 صدرريال
پايه 3 و کارگشايان پنجاه ريال
ب ـ بهاي وکالتنامه و پوشه و دفاتر بنرخهائي که از طرف هيئت مديره کانون تعيين شده و بتصويب وزارت دادگستري رسيده است

ماده 23- سهميه ساليانه بايد تا موقع دادن پول پروانه وکالت پرداخته شده و رسيد آن در موقع دادن پول پروانه در دفتر کل بازرسي و سازمان وکلا به ثبت برسد و بهاي دفتر و وکالتنامه و پوشه در موقع خريد پرداخته خواهد شد.

ماده 24- به کسانيکه سهميه کانون را بترتيب مقرر در دو ماه پيش نپردازند پروانه وکالت داده نمي‌شود مگر اينکه هيئت مديره کانون بواسطه عدم استطاعت آنها را از پرداخت سهميه معاف نمايد

ماده 25- کانون مي‌تواند از وکلا و غير وکلا قبول هديه نمايد

ماده 26- پول­هاي کانون بايد در يکي از بانک­هاي معتبر که از طرف هيئت مديره تعيين مي‌شود سپرده شود و هيچوقت بيش از پانصد ريال نبايد در صندوق کانون پول نگاهداشته شود.

ماده 27-چک­ها و تعهدات مالي بايد داراي دو امضاء باشد يکي امضاء رئيس حسابداري و ديگري امضاء رئيس يا نماينده ايشان با يکي از نائب رئيسها و يا يکي از بازرسها

ماده 28- تفريغ بودجه هر سال تا آخر مهرماه سال بعد بايد به تصويب هيئت مديره و وزير دادگستري برسد

ماده 29- خلاصه گزارش کارها و درآمد و هزينه کانون در هر سال تا آخر اسفندماه سال بعد بايد چاپ شده و براي وزارت دادگستري و وکلا فرستاد شود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان