بسم الله
 
EN

بازدیدها: 296

سوالات و پاسخ نامه آزمون پذيرش متقاضيان پروانه کارآموزي وکالت سال 92- قسمت هشتم

  1396/11/17
قسمت قبلي
پاسخ هاي صحيح بصورت پررنگ تر نمايش داده شده است.

حقوق جزاي عمومي و اختصاصي

81- کداميک از قوانين زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون فوراً اجراء نميشود؟
1) قوانين مربوط به مرور زمان
2) قوانين مربوط به تشکيلات قضايي و صلاحيت
3) قوانيني که براي مدت معين و يا موارد خاص وضع شده باشد.
4) قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا قبل از اجراي حکم

82- در مورد تأثير عفو بر مجازاتهاي تبعي ناشي از حکم محکوميت، کدام گزينه صحيح است؟
1) عفو تأثيري بر مجازاتهاي تبعي ندارد.
2) عفو سبب زوال مجازاتهاي تبعي نيز ميشود.
3) عفو عمومي سبب زوال مجازاتهاي تبعي ميشود ولي عفو خصوصي تأثيري بر آنها ندارد.
4) عفو خصوصي موجب زوال مجازاتهاي تبعي ميشود ولي عفو عمومي تأثيري بر آنها ندارد.

83- در کداميک از جرائم زير، توبه مرتکب موجب سقوط مجازات است؟
1) قذف
2) محاربه بعد از دستگيري مرتکب
3) سرقت تعزيري درجه چهار
4) توهين تعزيري درجه شش

84- اگر کسي سند خانه اش را به ديگري داده و به او وکالت دهد که آن را اجاره دهد ولي وکيل، خانه را بفروشد:
1) عمل او خيانت در امانت است.
2) عمل او انتقال مال غير است.
3) عمل او کلاهبرداري نسبت به خريدار است.
4) عمل او فاقد وصف مجرمانه و فقط موجب مسؤوليت مدني است.

85- چنانچه اقدامات درماني پزشک منطبق با مقررات پزشکي و موازين فني بوده و وي مرتکب تقصيري هم نشده باشد لکن بيمار فوت نمايد:
1) پزشک ضامن نيست.
2) پزشک ضامن است.
3) پزشک در صورتي ضامن نيست که پيش از معالجه برائت اخذ کرده باشد.
4) پزشک ضامن نيست ولي ديه از بيت المال پرداخت ميشود.

86- اگر يک ايراني در خارج از ايران مرتکب جرمي شود و در دادگاه محل وقوع جرم محاکمه شود، در دادگاههاي کيفري ايران:
1) در هر صورت قابل محاکمه مجدد نيست.
2) در هر صورت قابل محاکمه مجدد است.
3) به شرط آنکه عمل ارتکابي از تعزيرات باشد، قابل محاکمه مجدد نيست.
4) به شرط آنکه عمل ارتکابي از تعزيرات غيرمنصوص شرعي باشد، قابل محاکمه مجدد نيست.

87- تصديق نامه هاي خلاف واقع که توسط اشخاصي غير از پزشک صادر ميشوند، اصولاً:
1) در صورتيکه موجب ورود خسارت به شخص ثالث يا خزانه دولت گردد جرم است.
2) در صورتيکه موجب ورود خسارت به شخص ثالث و خزانه دولت گردد جرم است.
3) در صورتيکه موجب ورود خسارت به شخص ثالث يا خزانه دولت گردد و به دادگاه نيز ارائه شود جرم است.
4) در صورتيکه موجب ورود خسارت به شخص ثالث و خزانه دولت گردد و به دادگاه نيز ارائه شود جرم است.

88- اگر چک مربوط به حساب جاري شرکت به دليل کسر موجودي برگشت بخورد ولي در زمان طرح شکايت کيفري، امضاء کنندة آن ديگر سمتي در شرکت نداشته باشد:
1) چنين چکي فاقد جنبه کيفري است.
2) امضاءکننده ديگر قابل تعقيب کيفري نيست.
3) فقط امضاءکننده قابل تعقيب کيفري است.
4) امضاءکننده قابل تعقيب کيفري است، مگر در صورت استناد عدم پرداخت به اقدام فرد مسؤول جديد امضاء چکهاي شرکت.

89- در صورت ضعيف بودن مداخله شريک در ارتکاب يک جرم تعزيري درجه شش:
1) دادگاه ملزم به تخفيف مجازات است. 
2) دادگاه مخير به تخفيف مجازات است.
3) دادگاه مخير به تخفيف مجازات نيست. 
4) دادگاه مخير به تخفيف يا معافيت مرتکب از مجازات است.

90- شخصي مرتکب يک جرم تعزيري درجه دو و يک جرم تعزيري درجه هفت شده است. در چارچوب مقررات تعدد جرم:
1) جمع مجازاتها اعمال ميشود. 
2) حداکثر شديدترينِ مجازات اعمال ميشود.
3) جمع مجازاتها به علاوه نصف آنها اعمال ميشود. 
4) حداکثر شديدترينِ مجازات به علاوه نصف آنها اعمال ميشود.

91 - مجازات کداميک از جرايم ذيل قابل تعليق است؟
1) معاونت در محاربه 
2) سرقت مقرون به آزار
3) معاونت در سرقت مستوجب حد 
4) خرابکاري در تاسيسات آب و برق

92- در موارد علم اجمالي به ارتکاب قتل توسط يک نفر از دو يا چند نفر معين، در صورت عدم وجود لوث و تقاضاي صاحب حق براي اداي سوگند:
1) در صورت اداي سوگند توسط متهمين، ديه از آنها اخذ ميشود.
2) در صورت اداي سوگند توسط متهمين، ديه از بيتالمال پرداخت ميشود.
3) در صورت امتناع متهمين از اداي سوگند، ديه از بيتالمال پرداخت ميشود.
4) در صورت امتناع متهمين از اداي سوگند، ديه به قيد قرعه از يک نفر اخذ ميشود.

93 - در مواردي که رفتار مرتکب موجب آسيب و عيبي در بدن نشود و اثري هم بر جاي نگذارد:
1) در هر صورت ضمان منتفي و مرتکب تعزير ميشود.
2) ضمان منتفي است ولي در صورت عمدي بودن و عدم مصالحه، مرتکب تعزير ميشود.
3) در صورت عمدي بودن، عمل جرم قابل تعزير بوده و با عدم مصالحه ارش تعيين ميگردد.
4) در هر صورت عمل جرم قابل تعزير بوده و با عدم مصالحه ارش تعيين ميگردد.

94- کارمندي پيش از وصول وجه يک برگ چک در وجه حامل که به عنوان رشوه اخذ کرده، دستگير ميشود. عمل او:
1) در حکم رشاء است. 
2) معاونت در رشاء است. 
3) شروع به ارتشاء است. 
4) در حکم ارتشاء است.

95- در صورتي که همگي اولياي دم صغير يا مجنون باشند:
1) تا زمان بلوغ يا افاقه، امر قصاص به تاخير ميافتد.
2) ولي امر در خصوص قصاص يا اخذ ديه تصميم ميگيرد که ميتواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه تفويض نمايد.
3) ولي آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص يا صلح به ديه دارد.
4) ولي آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و يا ميتواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند.

96- در دفاع مشروع، چنانچه نفس دفاع صدق کند، لکن مدافع با تجاوز از مراتب دفاع، مرتکب قتل مهاجم شود:
1) قصاص منتفي و مرتکب مستوجب ديه و تعزير است. 
2) مرتکب مستوجب قصاص است.
3) مرتکب ضامن ديه بوده ولي مستوجب تعزير نيست. 
4) مرتکب مستوجب تعزير بوده ولي ضامن ديه نيست.

97- مجازات شروع به جرم در جرايمي که مجازات قانوني آنها شلاق تعزيري است:
1) در قانون پيش بيني نشده است. 
2) مجازات آن از نوع تعزير درجه پنج است.
3) مجازات آن از نوع تعزير درجه شش است. 
4) مجازات آن از نوع شلاق تعزيري درجه پنج است.

98- در کداميکاز موارد زير دادگاه ميتواند متهم را به مجازات تکميلي نيز محکوم نمايد؟
1) محکوميت به ديه 
2) محکوميت به حد
3) محکوميت به تعزير درجه 7 و 8
4 ) همه مجازاتها

99- اعمال مجازات جايگزين حبس در قبال مرتکبان جرايم عمدي که حداکثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است:
1) الزامي است.
2) اختياري است.
3) در صورت گذشت شاکي و وجود جهات تخفيف و ساير اوضاع و احوال اختياري است.
4) در صورت گذشت شاکي و وجود جهات تخفيف و ساير اوضاع و احوال الزامي است.

100- کداميک از مجازاتهاي ذيل فاقد مجازات تبعي است؟
1) نفي بلد 
2) قصاص عضو 
3) شلاق تعزيري 
4) حبس تعزيري درجه چهاربرای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان