بسم الله
 
EN

بازدیدها: 255

تاريخ و نحوه پيدايش نظام حقوقي جديد زن در دنياي غرب

  1396/11/15

در دنياي غرب، از قرن هفدهم به بعد، پا به پاي نهضتهاي علمي و فلسفي، نهضتي در زمينه مسائل اجتماعي و به نام "حقوق بشر" صورت گرفت. نويسندگان و متفکران قرن هفدهم و هجدهم، افکار خويش را درباره حقوق طبيعي و فطري و غيرقابل سلب بشر با پشتکار قابل تحسيني در ميان مردم پخش کردند.

ژان ژاک روسو و ولتر و منتسکيو از اين گروه نويسندگان و متفکرانند. اين گروه حق عظيمي بر جامعه بشريت دارند، شايد بتوان ادعا کرد که حق اينها بر جامعه بشريت از حق مکتشفان و مخترعان بزرگ کمتر نيست.

اصل اساسي مورد توجه اين گروه اين نکته بود که انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبيعت، واجد يک سلسله حقوق و آزادي ها است. اين حقوق و آزادي ها را هيچ فرد يا گروه به هيچ عنوان و با هيچ نام نمي توانند از فرد يا قومي سلب کنند، حتي خود صاحب حق و نيز نمي تواند به ميل و اراده خود، آنها را به غير منتقل نمايد و خود را از اين ها عريان و منسلخ سازد. و همه مردم؛ اعم از حاکم و محکوم، سفيد و سياه، ثروتمند و مستمند در اين حقوق و آزادي ها با يکديگر "متساوي" و برابرند. 

اين نهضت فکري و اجتماعي ثمرات خود را ظاهر ساخت، اولين بار در انگلستان و سپس در امريکا و بعد در فرانسه به صورت انقلابها و تغيير نظامها و امضاء اعلاميه ها بروز و ظهور نمود و به تدريج به نقاط ديگر سرايت کرد. در قرن نوزدهم افکار تازه اي در زمينه حقوق انسانها در مسائل اقتصادي و اجتماعي و سياسي پيدا شد و تحولات ديگري رخ داد که منتهي به ظهور سوسياليزم و لزوم تخصيص منافع به طبقات زحمتکش و انتقال حکومت از طبقه سرمايه دار به مدافعان طبقه کارگر گرديد. 

تا اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، آنچه درباره حقوق انسانها گفتگو شده و يا عملا اقدامي صورت گرفته مربوط است به حقوق ملتها در برابر دولتها و يا حقوق طبقه کارگر و زحمتکش در برابر طبقه کار فرما و ارباب. در قرن بيستم، مسأله حقوق زن در برابر حقوق مرد مطرح شد و براي اولين بار در اعلاميه جهاني حقوق بشر که پس از جنگ جهاني دوم در سال 1948 ميلادي از طرف سازمان ملل متحد منتشر گشت تساوي حقوق زن و مرد صريحا اعلام شد. 

در همه نهضت هاي اجتماعي غرب، از قرن هفدهم تا قرن حاضر، محور اصلي دو چيز بود: "آزادي" و "تساوي". و نظر به اينکه نهضت حقوق زن در غرب، دنباله ساير نهضت ها بود، و بعلاوه تاريخ حقوق زن در اروپا از نظر آزادي ها و برابري ها فوق العاده مرارت بار بود، در اين مورد نيز، جز درباره "آزادي" و "تساوي" سخن نرفت. 

پيشگامان اين نهضت، آزادي زن و تساوي حقوق او را با مرد مکمل و متمم نهضت حقوق بشر که از قرن هفدهم عنوان شده بود دانستند و مدعي شدند که بدون تأمين آزادي زن و تساوي حقوق او با مرد سخن از آزادي و حقوق بشر بي معني است، و به علاوه، همه مشکلات خانوادگي ناشي از عدم آزادي زن و عدم تساوي حقوق او با مرد است و با تأمين اين جهت، مشکلات خانوادگي يک جا حل مي شود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان