بسم الله
 
EN

بازدیدها: 225

رسانه‌هاي گروهي و پيشگيري از جرم

  1396/11/15
خلاصه: يکي از وظايف اصلي قوه قضائيه و به تبع آن پليس به عنوان ضابط آن و ساير نهادها و ارگانها پيشگيري از وقوع جرم است و مي بايست به جز مأموريت هاي معمول خود، از وقوع جرم نيز پيشگيري کنند و انجام اين امر با ...

يکي از وظايف اصلي قوه قضائيه و به تبع آن پليس به عنوان ضابط آن و ساير نهادها و ارگانها پيشگيري از وقوع جرم است و مي بايست به جز مأموريت هاي معمول خود، از وقوع جرم نيز پيشگيري کنند و انجام اين امر با آگاهي دادن به مردم امکان پذير خواهد بود. در اين راستا رسانه‌هاي جمعي به خصوص تلويزيون نقش بسيار مهمي در بستر سازي افکار عمومي و تأمين امنيت عمومي و پيشگيري از وقوع جرم ايفا مي‌کند.

امروزه رسانه ‏هاي جمعي با کارکردهاي مشخص و تعيين شده خود، جايگاه ويژه‌اي يافته‌اند. ايفاي نقش اثرگذار رسانه‌ها، آنها را به عنوان اثرگذارترين عامل نظم، امنيت اجتماعي، وفاق، همبستگي و مشارکت مردمي تبديل کرده است. همچنين رسانه‏ هاي جمعي نقش بسيار مهمي در ارائه و اجراي برنامه ‏هاي سياسي، امنيتي و برانگيختن مشارکت مردمي در تأمين امنيت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم ايفا مي کنند.

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بر اساس بنــــد 18 ماده 4 قانون تشکيل ناجا تهيه برنامه‏هاي تلويزيوني پليسي را جهت جذب مشارکت شهروندان تهراني در پيشگيري از جرايم در دستور کار خود قرار داده است. از اين روي با توجه به درک اهميت و ضرورت چنين مسئله‌اي، مقاله حاضر با هدف سنجش ميزان تأثير برنامه ‏هاي تلويزيوني پليسي در جهت پيشگيري از جرائم تهيه گرديده است.

مسئله جرم و مصاديق آن يکي از پديده ‏هاي مهم اجتماعي است که امروزه در تمامي بحران‏هاي موجود در دنيا سايه سهمگيني انداخته است. در واقع مي‌توان گفت که هم اکنون جرم به منزله سرمنشأ تمامي هرج و مرج‏ها و بحران‏ها محسوب مي‌شود.

شکي نيست که در عصر تکنولوژي و ارتباطات، پليس در هيچ جامعه اي به تنهائي قادر به کنترل و پيشگيري از جرم نيست مگرآنکه مشارکت مردمي را به کمک بطلبد و مشارکت مردمي نيز جامعه عمل نخواهد پوشيد مگر از راه آگاهسازي از طريق رسانه ‏ها به خصوص تلويزيون که در دسترس عموم خانواده ‏ها مي باشد. «در سايه اطلاع رساني است که پليس قادر است رفتارها و کردارهاي قانونمند را به عنوان ارزش در جامعه به عموم معرفي نمايد تا افراد با عمل نمودن به آنها به عنوان عضوي مؤثر و فعال در جامعه پذيرفته شوند» (بيلي، 1379: 78). 

بدون رسانه ها، پيشگيري از ارتکاب و وقوع جرم، نتيجه مثبت نخواهد داشت به خصوص در رابطه با جرايمي همچون کلاهبرداري و جعل، مردم مي‌توانند از طريق دريافت پيام و هشدار پليس و انعکاس آن در تمام ادارات، از به دام افتادن نجات يابند.

يکي از وظايف اصلي پليس، قوه قضاييه و ساير ارگانها، پيشگيري از وقوع جرم است و آنها بايد به جز مأموريتهاي معمول خود، از وقوع جرم نيز پيشگيري کنند که اين امر با آگاهي دادن به مردم امکان پذير خواهد بود.

در اين راستا رسانه‏ هاي جمعي (راديو، تلويزيون، مطبوعات و...) نقش بسيار مهمي در بسترسازي افکار عمومي و تأمين امنيت عمومي و پيشگيري از وقوع جرم ايفا مي‌کنند. آنچه مسلم است رسانه ‏ها با توجه به توسعه کمي و کيفي که يافته‌اند در عمل مي‌توانند هم فرصت و هم تهديدي براي دوام و قوام امنيت اجتماعي باشند. رسانه ‏ها از آغاز زندگي انسان تا پايان حيات در کنار او نقش يک همزاد را بازي مي‌کنند و انسان را در خزانه بي پايان اطلاعات قرار مي‌دهند.

امروزه رسانه ‏هاي جمعي با کارکردهاي مشخص و تعيين شده خود، جايگاه ويژه اي يافته‌اند. ايفاي نقش اثرگذار رسانه ها، آنها را به عنوان اثرگذارترين عامل نظم، امنيت اجتماعي، وفاق، همبستگي و مشارکت مردمي تبديل کرده است. همچنين رسانه‏ هاي جمعي نقش بسيار مهمي در ارائه و اجراي برنامه ‏هاي سياسي، امنيتي و برانگيختن مشارکت مردمي در تأمين امنيت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم ايفا مي کنند.

رسانه ‏ها در برقراري ارتباط عقلاني و گسترش فضاهاي عمومي به همراه تبيين اهميت و ضرورت يک موضوع نقش بسزايي دارند. بر همين اساس، رسانه‏ ها با پوشش خبري و اطلاع رساني وقايع امنيتي و جنايي به شيوه‏هاي مطلوب و ارائه برنامه‏هاي آموزشي مناسب درخصوص ضرورت امنيت اجتماعي در جامعه و پيشگيري از بزه و حتي آموزش چگونگي حفاظت از مال، جان و ناموس خود، زمينه مساعدي را براي اين همکاري و مشارکت مردمي به وجود مي‌آورند.

در اين راستا، در سالهاي اخير با توجه به توان رسانه ‏ها در شکل دهي به هنجارها، ارزشها، نگرشها و رفتارهاي مخاطبان، نقش رسانه ‏هاي گروهي در آموزش شهروندي مورد تأکيد قرار گرفته است. با بهره گيري از ظرفيت هاي اين رسانه‏ ها راهبردهاي اثربخشي براي افزايش مهارت شهروندي، رفتارهاي مدني، مشارکت‏هاي اجتماعي و گسترش دخالت افراد در سرنوشت جامعه ارائه مي‌شود.


نويسنده: محمد قاسمي


مشاوره حقوقی رایگان