بسم الله
 
EN

بازدیدها: 267

سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 91- قسمت پانزدهم (قسمت پاياني)

  1396/11/15
قسمت قبلي

 پاسخ صحيح بصورت بولد نمايش داده شده است


حقوق جزاي اختصاصي


در ارتباط با دلالت و عدم دلالت نهي بر فساد، كدام مورد صحيح است؟
1- مطلقاً دلالت بر فساد مي كند ، چه در عبادات و چه در معاملات شرعا و لغهً
2- مطلقا دلالت بر فساد نمي كند چه در عبادات و چه در معاملات شرعاً و لقهً
3- فقط در عبادات دلال بر فساد مي كند اما شرعا" نه لفه"
4- فقط در عبادات دلال بر فساد مي كند شرعاً و لغهً

در كدام مورد، جاي تقييد نيست؟
1- مطلق، ايجابي و مقيد سلبي باشد 
2- مطلق و مقيد هر دو سلبي باشند .
3- مطلق، سلبي و مقيد ايجابي باشد
4- مطلق و مقيد هر دو ايجابي باشند .

از ادله اي كه اصوليون براي اثبات مدعاي خود يعني جريان برائت در شبه تحريميه تمسك كرده اند، كدام يك مورد مناقشه قرار گرفته است؟
1- اجماع
2- سنت
3- حكم عقل
4- كتاب

اخبار حليت، در كدام يك از شبهات زير، ظهور دارند؟
1- مطلق شبهات
2- شبهات موضوعيه
3- شبهه موضوعيه وجوبيه
4- شبهه موضوعيه تحريميه

استحصاب در تعارض با كدام مورد، بر آن مقدم است؟
1- قاعده فراغ و تجاوز
2- قاعده يد
3- اصاله الاحتياط
4- اصاله الصحه

اگر معتقد باشيم كه بعد از تخصيص هم ، استعمال عام در باقيمانده حقيقت است، كدام مورد، صحيح است؟
1- عام در باقيمانده مطلقاً حجت است .
2- اگر عام به متصل تخصيص خورده باشد، حجت است و اگر به منفصل تخصيص خورده باشد ، حجت نيست .
3- عام مطلقاً از درجه حجيت مي افتد .
4- اگر عام به منفصل تخصيص خورده باشد، حجت است و اگر به متصل تخصيص خورده باشد، حجت نيست .

كدام مورد صحيح نيست؟
1- تخصيص، خروج حكمي و تخصص، خروج موضوعي است .
2- در تعارض اقوال لغوبين و علماي رجال در آنچه متعلق به حكم شرعي است مرجع، اصول عمليه و قواعد فقهيه متناسب است .
3- در متعارضين بايد به مرجحات منصوصه اكتفا كرد و تعدي جايز نيست .
4- تزاحكم در موردي است كه حكمين ملاك بوده ولي تعارض در موردي است كه يكي از دو دليل حتماً داراي ملاك نيست .

پس از نسخ وجوب، موردي كه جايگزين مي شود، كدام است؟
1- بازگشت حكم اولي
2- جواز به معني اخص
3- جواز به معني اعم
4- مراجعه به اصل عملي

در ارتباط با تخصيق قرآن به خبر واحد جامع شرايط حجيت، كدام مورد، صحيح است؟
1- توقف
2- چنين تخصيصي مطلقاً ممنوع است .
3- چنين تخصيصي مطلقاً جايز است .
4- هرگاه عام كتابي لااقل يكبار توسط دليل خاص قطعي تخصيص خورده باشد، براي بار دوم و سوم با خاص خبر واحدي مي توان آن را تخصيص زد .

درباره اجتماع امر و نهي، كدام مورد، صحيح است؟
1- توقف
2- امتناع عرفي و عقلي .
3- جواز عرفي و عقلي
4- جواز عقلي و امتناع عقلي

استناد به كدام مورد، براي اثبات حجيت خبر واحد، خالي از اشكال نيست؟
1- اجماع
2- سنت
3- بناي عقلا
4- كتاب

در اين مسأله كه آيا غايت حكما" داخل در مغيا است و محكوم به همان حكم است، كدام مورد، صحيح است؟
1- غايت در مغيا، مطلقاً داخل است .
2- از ظاهر جمله غاييه، هيچ كدام از اين اقوال برداشت نمي شود .
3- غايت در مغيا، مطلقا داخل نيست .
4- اگر غايت پس از كلمه ((حتي))  آمده باشد، داخل مغيا است و اگر بعد از(( الي)) آمده باشد، داخل در مغيا نيست.

در حديث رفع، ((مضاف مقدر)) كدام است؟
1- جميع آثار
2- خصوص مؤاخذه
3- كلمه ((حكم)) 
4- اثر بارز و ظاهر در هريك از فرازهاي نه گانه

امر به شيء، مقتضي چيست؟
1- نسبت به ضد خاص يا افعال وجوديه مقتضي نهي از ضد نيست و نسبت به ضد عام به معناي ترك اقتضاء ثابت است .
2- به دلالت لفظيه تضمينه بر نهي از ضد دلالت دارد .
3- مستلزم نهي از ضد است و به دلالت التزاميه بر آن دلالت دارد .
4- عين نهي از ضد است .

در خصوص تمسك به عام قبل از فحص از مخصص، كدام مورد، صحيح است؟
1- تمسك به عام جايز است .
2- تمسك به عمومات سنت جايز نيست ولي تمسك به عام كتاب جايز است .
3- تمسك به عام ممنوع است .
4- تمسك به عام كتاب جايز نيست ولي تمسك به عمومات سنت جايز است .

در تمسك عام در شبهه مصداقيه، كدام مورد، صحيح است؟
1- فقط در مورد مخصص منفصل، جايز است
2- مطلقا جايز نيست .
3- فقط در مورد مخصص متصل، جايز است 
4- مطلقاً جايز است .

دليل عمده بر حجيت استصحاب، كدام است؟
1- حكم عقل
2- اجماع
3- بناي عقلا
4- اخبار

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان