بسم الله
 
EN

بازدیدها: 231

قانون آيين دادرسي مدني- قسمت پنجم

  1396/11/13
قسمت قبلي

فصل هفتم - راي و حكم

مبحث اول - حكم حضوري

ماده 152 : پس ازاعلام ختم دادرسي ،هرگاه دادگاه بتوانددرهمان جلسه راي مي دهدوالاروزوساعتي رابراي اعلام راي معين كرده ودرصورت جلسه دادرسي قيدوبه اصحاب دعوي اعلام مي نمايد،درصورت اخيرنبايدبين روزختم دادرسي وروزاعلام راي بيش ازيك هفته فاصله شود.
(درموردمواد111تا115درجائي كه دادگاه مطابق ماده 128تعيين جلسه نمي نمايدبايددرظرف يك هفته ازتاريخ وصول پرونده ،راي خودرابدهد).

ماده 153 : راي دادگاه بايدنوشته ونكات زيردرآن رعايت شود : 
1- تاريخ راي .
2- نام ونام خانواده اصحاب دعوي .
3- موضوع دعوي ودرخواست اصحاب دعوي كه موردراي است .
4- جهات ودلائل راي ومواداستناديه .
5-امضاي دادرس يادادرس هاي دادگاه وتصريح نام وسمت آنها.
6- تصريح به اجراي موقت درصورتي كه دادگاه دراين باب راي دهد.

ماده 154 : راي دادگاه اگرراجع به ماهيت دعوي وقاطع آن جزئاياكلا باشدحكم والاقرارناميده مي شود.

ماده 155 : دادگاه پس ازامضاي راي حق تغييرآن راندارد.

ماده 156 : راي بايددرجلسه علني دادگاه قرائت شوداگرچه دادرسي سري بوده .

ماده 157 : بعدازامضاي راي ،طرفين مي توانندآن رادردفتردادگاه بخوانندوازراي وصورت مجلس وسايربرگهاي پرونده رونوشت بگيرند.

ماده 158 : درظرف پنج روزازتاريخ صدورحكم ياقراري كه مستقلاقابل شكايت است پاكنويس آن بايدتهيه شده وبه امضاي دادرس دادگاه ومديردفتر برسداين پاكنويس دادنامه خوانده مي شود.

ماده 159 : دردادنامه نكات زيرابايدتصريح شود : 
1- نام ونام خانواده ومحل اقامت اصحاب دعوي .
2- نام ونام خانواده وسمت كسي كه بنام متداعيين اصلي ياازطرف آنهااقامه دعوي كرده ياطرف دعوي واقع شده اند.
3- تاريخ راي .
4- تعيين دادگاه صادركننده راي .
5- نام دادرس يادادرسهاي دادگاه .
6- موضوع دعوي ودرخواست اصحاب دعوي .
7- خلاصه دلائل ومستندات هريك ازاصحاب دعوي .
8- خلاصه عقيده دادستان درمواردابلاغ .
9- جهات ودلائل ومواداستناديه .
10- تصريح به اجراي موقت اگرموردراي باشد.
11- تصريح به اينكه هزينه دادرسي بعهده كي است .

ماده 160 : مديردفتربايدفوراپس ازامضاي دادنامه به عده اصحاب دعوي رونوشت آن راتهيه نموده وبه مامورتسليم نمايدكه درموقع ابلاغ به اصحاب دعوي داده شود.

ماده 161 : مديريااعضاي دفترقبل ازآنكه راي يادادنامه به امضاي دادرس دادگاه برسدنبايدرونوشت ازآن به كسي بدهندودرصورت تخلف ازاين ماده ،مرتكب به مجازات اداري ازدرجه 3به بالامحكوم خواهدشد.

ماده 162 : هيچ حكم ياقراري رانمي توان اجرانمودمگراينكه دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن بطرفين ياوكيل آنان ابلاغ شده باشد.
طريقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعديست كه براي ابلاغ دادخواست وساير برگهامقرراست .
براي ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت گواهي شده كافيست .

ماده 163 : هرگاه وكيل دردادرسي وكالت براي دادرسي درمرحله بالاتر نداشته باشدويامجازبراي وكالت درمرحله بالاترنباشدووكالت درتعيين وكيل مجازهم نداشته و يا وكيل استعفاء كرده يافوت شده باشدحكم ياقراربايد به موكل ابلاغ شودومديردفتردادگاه رونوشتي ازحكم ياقراربراي ابلاغ به موكل مي فرستدوضمناجهت ابلاغ به موكل رابه اواطلاع مي دهد.
همين حكم جاري است درمواردي كه وكيل توقيف ياممنوع الوكاله يامعلق ازشغل وكالت گرددويابواسطه قوه قاهره (فرس ماژور)قادربه انجام وظيفه وكالت نباشددرمواردفوق حكم يا قرار با قيدجهت آن به موكل ابلاغ مي شودو تاريخ ابلاغ مبداءمهلت قانوني محسوب است .

مبحث دوم - درحكم غيابي

ماده 164 : حكم دادگاه درمحاكمات عادي درتمام موردحضوري محسوب است مگردرموردي كه مدعي عليه هيچ جواب كتبي نداده باشددرمحاكمات اختصاري حكم دادگاه حضوري است مگرآن كه مدعي عليه درهيچ يك ازجلسات حاضر نشده باشد.

ماده 165 : عدم حضورهريك ازطرفين درجلسه دادرسي مانع رسيدگي واتخاذ تصميم نيست . 
درموردي كه دادگاه محتاج به توضيحي ازمدعي باشدومدعي درجلسه كه براي توضيح معين شده حاضرنشودوبااخذتوضيح ازمدعي عليه هم دادگاه نتواندراي بدهددادخواست مدعي ابطال مي شودوهمچنين درصورتي كه هيچيك ازطرفين حاضر نشوندودادگاه نتواندراي بدهدنيزدادخواتس مدعي ابطال مي شود.

ماده 166 : چنانچه مدعي درمبادله لوايح پاسخ ندهدمديردفترپرونده را درظرف 24ساعت به دادگاه ارسال ميداردودادگاه پس ازملاحظه پرونده در صورتي كه احتياجي به توضيح ازمدعي نداشته باشدراي مي دهدوالامواردتوضيح رادرصورت مجلس قيدوبطرفين اخطارمي نمايدودرجلسه چنانچه دادگاه با استماع توضيح طرفين يايك طرف بتواند،راي مي دهد و اگر بعلت غيبت يك طرف نتواندراي بدهدوغايب مدعي باشددادخواست اوراابطال مي كنددركليه مواردي كه دادخواست ابطال مي شوددادگاه به تقاضاي مدعي عليه حكم خسارت وارده براورامي دهد.

ماده 167،168،169،170 : ملغي شده .

ماده 171 : هرگاه مدعي عليه متعددباشندوفقط بعضي ازآنهادرجلسه دادگاه حاضرشده ومدعي درخواست رسيدگي نمايددادگاه نسبت به كسي كه حاضر شده است به دعوي رسيدگي مي نمايدليكن صدورحكم رابه تاخيرانداخته ومدعي عليه غايب رامجددااحضارمي كندودراحضاريه بايدتصريح شودكه درصورت عدم حضورمدعي عليه درجلسه دادرسي حكم دادگاه حضوري است دراين صورت اگرمدعي عليه غايب درجلسه بعدهم حاضرنشوددادگاه رسيدگي راتكميل نموده ونسبت به تمام مدعي عليهم حكم ميدهدوحكم دادگاه حضوري محسوب است .

ماده 172 : ملغي شده .
ماده 173 : ملغي شده .

مبحث سوم - در اعتراض به حكم

ماده 174 : محكوم عليه غايب مي تواندظرف ده روزپس ازابلاغ حكم غيابي دادخواست پژوهشي به مرجع رسيدگي پژوهشي تقديم دارد.
در مورد ماده 19حكم دادگاه نسبت به مبلغ تابيست هزارريال حضوري است ،مگراينكه خوانده دعوي درهيچيك ازجلسات دادرسي حاضرنبوده وياهيچ پاسخ كتبي نداده باشددراين صورت دادنامه مزبورازطرف محكوم عليه غائب طبق شرايط عمومي دادخواست بارعايت مقررات ماده 175وشق 1و2ماده 482 ومواد483و486و487و488همين قانون پس ازابلاغ قابل اعتراض است وحكمي كه دررسيدگي بعدي صادرمي شودحضوري وقطعي خواهدبود.

ماده 175 : مدت مذكوردرماده قبل ازتاريخ ابلاغ واقعي حكم غيابي يا رونوشت حكم به محكوم عليه وياوكيل اوشروع مي شودوهرگاه ابلاغ به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و بطريق ديگر قانوني ابلاغ بعمل آيدبازهم ابلاغ محسوب وحكم غيابي پس ازگذشتن مهلت قانوني وقطعي شدن به موقع اجراگذارده خواهدشدو محكوم عليه غائب درصورتي كه مدعي عدم ابلاغ باشدمي توانددادخواست پژوهشي بدادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي بدهدودادگاه بدوادراين باره رسيدگي نموده قرارردياقبول دادخواست رامي دهدودادن دادخواست پژوهشي مانع اجراءحكم غيابي كه قطعي محسوب شده نخواهدبودمگرآنكه ازدادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي قرارقبول دادخواست پژوهشي صادرشود.
دعوي عدم اطلاع ازراي باانقضاءده روزازاولين ابلاغ واقعي برگ اجرائيه يااخطاريه هاي اجرائي مسموع نخواهدبود.

مواد176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188 ملغي شده .

مبحث چهارم - در تصحيح احكام

ماده 189 : هرگاه درتنظيم حكم ياقراردادگاه ،اشتباه درحساب ياسهو قلم ياسايراشتباهات بيني رخ دهدمثل ازقلم افتادن يكي ازاصحاب دعوي يا زيادشدن نام ،دادگاه صادركننده مي تواندمادام كه قرارياحكم اجرانشده است به درخواست اصحاب دعوي حكم ياقرارتصحيح كند.
اين تصحيح زيرراي وقرارياحكم يادربرگ ديگري كه پيوست قرارياحكم ميشودنوشته خواهدشدودادن رونوشت حكم بدون پيوست تصحيح ممنوعست ، تصحيح حكم بطرفين دعوي ابلاغ ودرمواردي كه اصل حكم ياقرارقابل پژوهش و فرجام است تصحيح حكم وقرارنيزدرمدت مقررقانوني براي پژوهش وفرجام احكام ،قابل پژوهش وفرجام است حكم درقسمتي كه مورداشتباه وسهونبوده در صورت قطعيت اجراخواهدشد.

ماده 190 : هرگاه حكم موردتصحيح بواسطه اعتراض ياپژوهش يافرجام ازبين برودحكم تصحيحي نيزازاعتبارخواهدافتاد.

مبحث پنجم - دراجراي موقت احكام

ماده 191 : اجراي موقت احكام فقط به درخواست يكي ازاصحاب دعوي مي شودوآنهم مخصوص است بمواردزير : 
1- وقتي كه حكم به موجب اسنادرسمي صادرشده ويابموجب اسنادعادي كه طرف ،اعتبارآن اسنادرااعتراف كرده .
2- وقتي كه موعداجاره منقضي شده وبموجب حكم دادگاه مستاجرمحكوم به ردياتسليم ياتخليه عين مستاجره شده است .
3- درموقعي كه دادگاه حكم كرده است كه عين خواسته ازتصرف عدواني خارج شده به متصرف اول تسليم شود.
4- وقتي كه درمنازعات راجعه به اجيرنمودن واجيرشدن ،حكم دادگاه در باب مرخصي اجير،صادرشده است .
5- دركليه احكامي كه دردعاوي بازرگاني صادرمي شود.
6- دركليه مواردي كه اوضاع واحوال مدلل كندكه به واسطه تاخيراجراي حكم ياقراردادگاه خسارت كلي براي محكوم له حاصل خواهدشدويااينكه تاخير باعث عدم اجراي حكم يا قرار در آتيه خواهدبود.
تبصره - درموردشق 6ماده 191دادگاه بدون ابلاغ بطرف نسبت به تقاضاي اجراءموقت تصميم لازم اتخاذمي كند.

ماده 192 : شخصي كه درخواست اجراي موقت مي كندبايدتامين بدهدو تاميني كه ازاوخواسته مي شودبطوري است كه درموردتامين خواسته معين است .
درصورتي كه محكوم به ،وجه نقدباشدبعدازوصول ،درصندوق دادگستري توقيف مي شودومحتاج به تامين ديگرنخواهدبود.

ماده 193 : دادگاه مي توانددرخواست اجراي موقت رادرصورتي كه محكوم به ،قابل تفكيك باشدنسبت به قسمتي بپذيرد.

ماده 194 : درصورتي كه ازاجراي موقت حكم براي محكوم عليه خسارتي واردبيايدكه نتوان مقدارآن رامعين كرده وتامين ازمحكوم له گرفت درخواست اجراي موقت پذيرفته نمي شود.

ماده 195 : هرگاه مدعي درخواست اجراي موقت نمايد،دادگاه صادر كننده حكم نخستين ،تاقبل ازانقضاي مدت پژوهشي ،مكلف به اظهارنظرنسبت به درخواست مذكورمي باشد و بعد از پژوهشخواهي محكوم عليه اخذتصميم دراين خصوص بادادگاه پژوهش است .

ماده 196 : دادگاه مذكورفوق درخواست محكوم له رابطرف ابلاغ ومعجلا رسيدگي كرده وراي مي دهدبدون اينكه رسيدگي به درخواست اجراي موقت رامنوط به رسيدگي به ماهيت دعوي كند.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان