بسم الله
 
EN

بازدیدها: 209

قانون آيين دادرسي مدني- قسمت پنجم

  1396/11/13
قسمت قبلي

فصل هفتم - راي و حكم

مبحث اول - حكم حضوري

ماده 152 : پس ازاعلام ختم دادرسي ،هرگاه دادگاه بتوانددرهمان جلسه راي مي دهدوالاروزوساعتي رابراي اعلام راي معين كرده ودرصورت جلسه دادرسي قيدوبه اصحاب دعوي اعلام مي نمايد،درصورت اخيرنبايدبين روزختم دادرسي وروزاعلام راي بيش ازيك هفته فاصله شود.
(درموردمواد111تا115درجائي كه دادگاه مطابق ماده 128تعيين جلسه نمي نمايدبايددرظرف يك هفته ازتاريخ وصول پرونده ،راي خودرابدهد).

ماده 153 : راي دادگاه بايدنوشته ونكات زيردرآن رعايت شود : 
1- تاريخ راي .
2- نام ونام خانواده اصحاب دعوي .
3- موضوع دعوي ودرخواست اصحاب دعوي كه موردراي است .
4- جهات ودلائل راي ومواداستناديه .
5-امضاي دادرس يادادرس هاي دادگاه وتصريح نام وسمت آنها.
6- تصريح به اجراي موقت درصورتي كه دادگاه دراين باب راي دهد.

ماده 154 : راي دادگاه اگرراجع به ماهيت دعوي وقاطع آن جزئاياكلا باشدحكم والاقرارناميده مي شود.

ماده 155 : دادگاه پس ازامضاي راي حق تغييرآن راندارد.

ماده 156 : راي بايددرجلسه علني دادگاه قرائت شوداگرچه دادرسي سري بوده .

ماده 157 : بعدازامضاي راي ،طرفين مي توانندآن رادردفتردادگاه بخوانندوازراي وصورت مجلس وسايربرگهاي پرونده رونوشت بگيرند.

ماده 158 : درظرف پنج روزازتاريخ صدورحكم ياقراري كه مستقلاقابل شكايت است پاكنويس آن بايدتهيه شده وبه امضاي دادرس دادگاه ومديردفتر برسداين پاكنويس دادنامه خوانده مي شود.

ماده 159 : دردادنامه نكات زيرابايدتصريح شود : 
1- نام ونام خانواده ومحل اقامت اصحاب دعوي .
2- نام ونام خانواده وسمت كسي كه بنام متداعيين اصلي ياازطرف آنهااقامه دعوي كرده ياطرف دعوي واقع شده اند.
3- تاريخ راي .
4- تعيين دادگاه صادركننده راي .
5- نام دادرس يادادرسهاي دادگاه .
6- موضوع دعوي ودرخواست اصحاب دعوي .
7- خلاصه دلائل ومستندات هريك ازاصحاب دعوي .
8- خلاصه عقيده دادستان درمواردابلاغ .
9- جهات ودلائل ومواداستناديه .
10- تصريح به اجراي موقت اگرموردراي باشد.
11- تصريح به اينكه هزينه دادرسي بعهده كي است .

ماده 160 : مديردفتربايدفوراپس ازامضاي دادنامه به عده اصحاب دعوي رونوشت آن راتهيه نموده وبه مامورتسليم نمايدكه درموقع ابلاغ به اصحاب دعوي داده شود.

ماده 161 : مديريااعضاي دفترقبل ازآنكه راي يادادنامه به امضاي دادرس دادگاه برسدنبايدرونوشت ازآن به كسي بدهندودرصورت تخلف ازاين ماده ،مرتكب به مجازات اداري ازدرجه 3به بالامحكوم خواهدشد.

ماده 162 : هيچ حكم ياقراري رانمي توان اجرانمودمگراينكه دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن بطرفين ياوكيل آنان ابلاغ شده باشد.
طريقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعديست كه براي ابلاغ دادخواست وساير برگهامقرراست .
براي ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت گواهي شده كافيست .

م