بسم الله
 
EN

بازدیدها: 323

قرارداد سبدگرداني در بورس اوراق بهادار، ماهيت و آثار- قسمت چهارم

  1396/10/26
قسمت قبلي

مبحث سوم: اوصاف قرارداد سبدگرداني

گفتار نخست: سبدگرداني از عقود عهدي است

در ارزيابي اين قرارداد ميتوان گفت در چارچوب آئين نامه ارائه خدمات مشاوره و سبد گرداني مصوب 83/8/4 شوراي بورس، سبدگرداني بي گمان عقدي است عهدي و آنچه از ماده يك آئين نامه و ديگر مواد آن و همچنين دستور العمل اجرايي سبدگرداني بر مي آيد عهدي بودن و نيز جايز بودن قرارداد سبدگرداني است .

گذشته از موارد فوق الذكر از تحليل قرارداد سبدگرداني و قصد مشترك طرفين چنين بر مي آيد كه سبدگرداني بايد در زمره ي عقود عهدي قرار گيرد . زير ا هدف اصلي سرما يه گذار از انعقاد قرارداد چيزي جز تعهد سبدگردان به انجام مورد تعهد نيست. سبدگردان نيز با پذيرفتن اين تعهد در پي آن است كه اجرت عمل خويش را كه درصدي از حجم سرمايه گذاري خواهد بود و حداكثر آن توسط بورس معين ميگردد دريافت نمايد.

گفتار دوم: سبد گرداني از عقود معوض است

از تعريف سبد گرداني در ماده ي يك آئين نامه ارائه خدمات مشاوره و سبد گرداني اوراق بهادار و همچنين بند 7 از ماده 6 آن به خوبي استفده ميشود كه سبدگرداني عقدي معوض است . يعني تعهد سبدگردان به انجام سبدگرداني در مقابل تعهد سرمايه گذار به پرداخت اجرت به سبدگردان مي باشد.
از معوض بودن سبدگرداني و پيوستگي دو عوض آن اين نتيجه حاصل ميشود كه سبدگردان تنها در صورتي مستحق دريافت اجرت است كه موضوع قرارداد را انجام داده باشد.

گفتار سوم: سبدگرداني عقدي جايز است

با توجه به ماده 22 قرارداد نمونه سبدگرداني كه در اجراي ماده 22 آئين نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگرداني اوراق بهادار مصوب 83/8/4 شوراي بورس ، توسط هيئت مديره بورس تهيه شده است هر يك از طرفين قرارداد ميتواند قرارداد را فبل از انقضاي مدت فسخ كند . مشروط بر اينكه اين موضوع را كتبا " به طرف ديگر اطلاع دهد. (1)
هر چند در ماده يك دستور العمل اجرايي سبدگرداني مصوب 85/10/17 هيئت مديره بورس آمده است: « .... اين قرارداد حداقل براي ارائه خدمات ظرف مدت شش ماه به امضاء ميرسد...» ولي اين مدت الزام آور نيست زيرا به صراحت ماده 22 قرارداد نمونه سبدگرداني كه در بالا اشاره شد طرفين ميتوانند قرارداد را قبل از انقضاي مدت فسخ كنند. لذا در جمع بين دو ماده يعني ماده 1 دستور العمل اجرا يي سبدگردا ني و ماده 22 قرارداد نمونه سبدگرداني – با توجه به لازم الاجرا بودن هر دو و لزوم جمع بين آنها – مي توان گفت كه اثر تعيين مدت و اثر شش ماه تعيين شده در ماده يك مزبور به عنوان حداقل، اين است كه پس از انقضاي مدت، قرارداد خود به خود منفسخ ميشود و سبدگردان نميتواند در اوراق بهادار و دارايي سرمايه گذار كه نزد وي است تصرف كند ، مگر به اذن جديد و مدت مزبور لازم الرعايه نيست.

مبحث چهارم: انعقاد قرارداد سبدگرداني

قرارداد سبدگرداني يكي از عقود معين است كه شرايط انعقاد و آثار آن در آئين نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگرداني اوراق بهادار مصوب 83/8/4 شوراي بورس و دستور العمل اجرا يي آن و همچنين قرارداد نمونه سبدگرداني جداي از قواعد عمومي معاملات آمده است. سبدگرداني تابع شرايط كلي ساير قراردادهاست : در اين عقد نيز دو طرف بايد اراده جدي و سالم داشته باشند؛ سرمايه گذار و سبدگردان بايد اهليت تصرف را داشته باشند و تباني براي رسيدن به هدف نامشروع را قانون بي اثر مي كند ( ماده 190 به بعد قانون مدني).---------------------
1- ماده 22 قرارداد نمونه سبدگرداني


نويسنده: جواد صبيح ملكي


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان