بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,900

تشريح جزئيات بزرگترين آزمون استخدام پرستاران

  1389/10/25
خلاصه: مديرکل منابع انساني و پشتيباني وزارت بهداشت در گفتگويي جزئيات بزرگترين آزمون استخدام پرستاران را تشريح کرد.
به گزارش آريا،با توجه به ضرورت اطلاع رساني و شفافيت مباحث مربوط به مجوزهاي استخدامي تخصيص يافته براي اجراي قانون ارتقاء بهره وري کارکنان نظام باليني براي آحاد جامعه دکترحسين مبارکي مشاور معاونت توسعه مديريت و منابع و مدير کل منابع انساني و پشتيباني وزارت بهداشت در گفتگويي جزييات بزرگ ترين آزمون استخدام پرستاران را تشريح کرد که متن کامل اين مصاحبه به اين شرح است:
به گزارش وب دا دکترحسين مبارکي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه با توجه به اختصاص مجوزهاي استخدامي قانون ارتقا بهره وري کارکنان نظام باليني، قانون ارتقاء بهره وري از چه زماني اجرا خواهد شد؟ افزود:
پيرو پيگيري هاي انجام شده از سوي وزارت بهداشت در خصوص کسب مجوزهاي استخدامي، مقدمات انتشار آگهي استخدام نيروهاي موردنياز به منظور اجراي قانون مورد نظر با هماهنگي معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در دست اقدام است تا انشاء ا... در صورت تائيد موارد درخواستي با جذب اين نيروها زمينه اجراي کامل قانون فراهم شود.
مديرکل منابع انساني و پشتيباني وزارت بهداشت در پاسخ به اين سئوال که آيا اجراي قانون ارتقاء بهره وري به منزله ورود کامل 23000 پرستار است. اگر پاسخ مثبت است بلي تا چه زماني پيش بيني مي مي کنيد 23 هزار نفر پرستار وارد دانشگاه ها شوند؟ گفت:اين اداره کل تلاش مي کند با هماهنگي دانشگاههاي علوم پزشکي کشور زمينه مناسبي را براي جذب نيروهاي موردنياز در سطح کشور بنحوي مهيا نمايد تا شرايط استفاده از کل مجوزهاي استخدامي فراهم شود .معذلک وجود نيروهاي متقاضي استخدام در سطح کشور يکي از نکات مهم براي استفاده از کل ظرفيتهاي مجوز مذکور است .به دانشگاهها گفته شده نهايت تلاش خود را براي اطلاع رساني و فراخوان متقاضيان در سطح هر استان بطور گسترده بکار گيرند.
وي به سئوالي در خصوص اينکه لطفا نيروهاي باليني را بر اساس قانون ارتقاء بهره وري شامل کادر پرستاري( پرستاران، بهياران، کاردان ها و کارشناسان اتاق عمل، کاردان هاو کارشناسان هوشبري) و ساير نيروهاي باليني را(پزشک، ماما، فوريت هاي پزشکي) از محل استخدام تعداد 23 هزار نفر را مشخص نمائيد، ادامه داد:بر اساس بررسي هاي کارشناسي به عمل آمده مشخص شده است که حداقل هشتاد درصد مشمولين قانون ارتقاء بهره وري کادر پرستاري( پرستار، اتاق عمل ، هوشبري و بهيار) مي باشند و بر همين اساس مراتب به دانشگاه ها ابلاغ شده که حداقل سقف مربوطه را در استخدام کادر پرستاري موردنياز رعايت کنند.
مبارکي در خصوص اينکه برخي از روساي دانشگاه ها در پي استفاده از اختيار خاص خود براي تخصيص درصدي از سهميه فوق به نيروهاي خاص هستند گفت:حسب ابلاغ هاي صورت گرفته به دانشگاهها جذب و بکارگيري هرگونه نيرو از محل اين مجوزهاي استخدامي بصورت موردي و خارج از نشر آگهي ممنوع مي باشد و صرفا نيروهاي مورد نظر براي اجراي قانون ارتقا يهره وري در دانشگاهها استخدام مي شوند.

وي همچنين در مورد جايگاه نيروهاي قراردادي و مشمولين تبصره 3 ماده 2 و موارد مشابه از محل استخدام 23 هزار نفر افزود:
در خصوص نيروهاي موردنظر حسب بررسيهاي بعمل آمده و هماهنگي با حوزه محترم معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني در دو مورد زمينه جذب اين افراد در صورت داشتن شرايط احراز مشاغل موردنظر از طريق شرکت در آزمون استخدامي دانشگاهها فراهم شده است . مورد اول احتساب و افزودن سنوات خدمتي آنان به حدنصاب سن مقرردر قانون و مورد دوم اولويت دادن به استخدام آنان در شرايط يکسان با ساير متقاضيان شرکت کننده در آزمون است.

مبارکي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينکه نيرو هاي مشمول قانون پزشکان و پيراپزشکان با چه شرايطي در آزمون استخدامي شرکت مي کنند، اظهار داشت:متقاضيان استخدام مشمول قانون پزشکان و پيراپزشکان يا بايد طرح نيروي انساني يا ضريب K خود را به اتمام رسانده با شنده يا داراي معافيت از شموليت از اين قانون را داشته باشند. معذلک در خصوص نيروهايي که در حال حاضر درحين گذراندن انجام طرح هستند ، زمينه شرکت آنان در آزمون استخدامي دانشگاه محل خدمتشان فراهم شده است.
وي در پاسخ به اينکه بعضا شنيده مي شود در برخي از دانشگاه ها ، اجراي قانون ارتقاء بهره وري به تفاسير موردي از اجراي بند هاي مربوط به قانون مي پردازند از جمله محاسبه ضرايب شب کاري و ايام تعطيل .نظر حضرتعالي در اين خصوص چيست گفت:سوالات و ابهامات دانشگاهها در مورد مفاد قانون و نحوه اجرا در محيط هاي تابعه در حال جمع آوري مي باشد تادر قالب يک بخشنامه مراتب جهت اجراي يکسان در کل کشور مدنظر دانشگاهها قرار گيرد.

مبارکي در خصوص تاريخ آزمون استخدامي دانشگاههاي علوم پزشکي اظهار داشت:قبلا از طريق برخي رسانه ها و روساي دانشگاه ها زمان آزمون 29/11/89 اعلام شده بود اما به دليل برگزاري آزمون کارشناسي ارشد و آزمون دستياري در تاريخ فوق، آزمون استخدام پرستاران به 6/12/89 موکول شد که اين تاريخ قطعي و در سراسر کشور يکسان خواهد بود.

وي به سئوال ديگري که آيا استخدام 23 هزار نفر پرستار صرفا براي اجراي قانون ارتقاء بهره وري (کاهش ساعت کار
پرستاران) است يا رفع کمبود نيروهاي تخصصي دانشگاه ها؟ اينگونه پاسخ داد که:مجوزهاي اختصاص يافته براي اجراي قانون ارتقاء بهره وري صرفا به منظور تامين نيروي موردنياز بيمارستان ها و واحدهاي درمان بستر که در حال ارائه خدمات به بيماران خود هستند و در جهت کاهش ساعت کار کارکنان مشمول پيش بيني شده است و به هيچ عنوان هدف از اين مجوزها تامين کسري نيروهاي تخصصي براي واحدهاي راه اندازي شده يا تو سعه يافته نيست. البته در اين آزمون براي جذب نيروي مورد نياز ده بيمارستان جديدالاحداث مجوزهاي استخدامي جداگانه اي به دانشگاه هاي ذيربط اختصاص يافته است .همچنين با توجه به نياز بخش بهداشتي کشور به جذب نيروهاي موردنياز در خانه هاي بهداشت و مراکز بهداشتي و درماني روستايي مجوزهاي جداگانه به دانشگاههاي مربوط اختصاص يافته است که همزمان در آگهي استخدام دانشگاهها لحاظ خواهد شد و انشاءا... در مرحله بعدي اميدوار هستيم که مجوز استخدامي نيروهاي موردنياز براي بخش هاي جديدالاحداث و توسعه يافته در حوزه سلامت کشور از سوي مبادي ذيربط به زودي صادر شود.
مبارکي در خصوص اينکه اگر چنانچه به هر دليلي دانشگاه ها سهميه هاي تخصيص يافته به گروه هاي تعيين شده در قانون را رعايت نکنند و نيروهايي به جز نيروهاي مطرح در قانون از جمله پرستاران جذب نمايند نحوه نظارت شما چگونه خواهد بود، گفت:
با توجه به برنامه ريزي انجام شده نسخه مشترکي براي آگهي استخدام دانشگاهها با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري تهيه شده که به آنان ابلاغ مي شود، ضمنا تاکيد شده است قبل از انتشار آگهي استخدامي توسط هر دانشگاه ، رشته هاي شغلي موردنياز را به تفکيک شهرستانهاي تابعه خود در قالب مجوزهاي ارتقاء بهره وري و واحدهاي جديدالاحداث به اين اداره کل ارسال نمايند .همچنين گزارش عملکرد هر دانشگاه پس از آزمون در قالب اطلاعات دريافتي بررسي و ارزيابي خواهد شد.
وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه آيا با ابلاغ قانون ارتقاء بهره وري به دانشگاه ها تمامي آن ها ملزم به اجراي قانون مخصوصا کاهش ساعت کار پرستاران هستند چون شنيده مي شود برخي دانشگاه ها کمبود نيرو و کمبود اعتبار را کماکان دليلي براي عدم اجراي اين قانون حتي پس از ابلاغ داده اند، اظهار داشت:با توجه به پيش بيني کامل نيروي انساني موردنياز براي اجراي کامل قانون ارتقاء بهره وري کارکنان باليني نظام سلامت در قالب سهميه استخدامي تخصيص يافته به هر دانشگاه ، دانشگاه موظف شده بنحوي اقدام نمايد تا قانون مزبور اجرا گرديده و وزارتخانه تعهدي ديگر براي تامين نيرو و اعتبار از اين بابت نخواهد داشت . که مراتب اين مهم در ابلاغ مجوزهاي استخدامي موردنظر به دانشگاهها نيز تصريح شده است.
مدير کل منابع انساني وزارت بهداشت به اين سئوال که به قرار اطلاع، سهميه هاي اختصاصي به دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکي با تعداد پست هاي بلاتصدي آن مراکز مطابقت ندارد آيا امکان از بين رفتن سهميه هاي استخدام به هر دليل وجود دارد يا خير؟ و چه راهکارهايي در اين زمينه انديشيده شده است، اينگونه پاسخ گفت:هماهنگي لازم در زمينه پيش بيني پستهاي مورد نياز براي جذب مجوزهاي استخدامي در خصوص دانشگاههاي که مشکل کمبود پست بلاتصدي دارند با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و مرکز توسعه مديريت و تحول اداري وزارتخانه صورت پذيرفته و طبق برنامه زمانبندي اعلام شده از سوي مرکز ذيربط مسئولين دانشگاهها مشکل مربوطه با استفاده از محل ساير پستهاي بلاتصدي مرتفع خواهند کرد .
وي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينکه چون تکنسين فوريت هاي پزشکي از جمله مشاغلي است که مشمول قانون ارتقاء بهره وري است، چه تدبيري براي تامين نيروي مورد نياز ناشي از اجراي قانون موردنظر انديشيده شده است، افزود:با توجه به اختصاص حداقل هشتاد درصد مجوزهاي قانون ارتقا ء بهره وري به کادر پرستاري ، درصد مانده از مجوزهاي مربوطه به استخدام تکنسين فوريتهاي پزشکي ، ماما و پزشک حسب برآورد و تشخيص دانشگاهها اختصاص يافته است .
وي در پايان گفت:لازم به توضيح است که وزير محترم بهداشت تلاش فراواني در زمينه اخذ مجوزهاي استخدامي موردنظر بعمل آورده که حسب بررسي بعمل آمده آزمون استخدامي 6/12/1389 وزارت بهداشت بزرگترين آزمون در سابقه اين وزارتخانه مي باشد ، لذا بر خود لازم مي دانم ازجديت و پيگيري بي شائبه رئيس جمهور محترم، مقام عالي وزارت و مسئولين محترم معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري که مساعدت لازم را در برگزاري هرچه بهتر اين آزمون مبذول داشته اند و يقينا تا اعلام نتايج نهايي آزمون اين همکاري را با دانشگاهها از طريق معاونت پشتيباني استانداريها ادامه مي دهند، تشکر و قدرداني نمايم.

منبع: خبرگزاري آريا 25 دي 89

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان