بسم الله
 
EN

بازدیدها: 748

شرايط عمومي پيمان- قسمت ششم

  1395/12/24
قسمت قبلي

فصل چهارم 
تضمين ، پرداخت ، تحويل كار 


ماده 34. تضمين انجام تعهدات 

موقع امضاي پيمان ،براي تضمين انجام تعهدات ناشي از آن ، پيمانكار بايد ضمانت نامه اي معادل 5 درصد مبلغ اوليه پيمان صادر شده از طرف بانك مورد قبول كارفرما و طبق نمونه اي كه ضميمه اسناد مناقصه بوده است ، تسليم كارفرما كند . ضمانتنامه ياد شده بايد تا يك ماه پس از تاريخ تحويل موقت موضوع پيمان معتبر باشد . تا هنگامي كه تحويل موقت انجام نشده است ، پيمانكار مكلف است براي تمديد ضمانت نامه ياد شده اقدام نمايد . و اگر تا 15 روز پيش از انقاضاي مدت اعتبار ضمانتنامه پيمانكار موجبات تمديد آن را فراهم نكرده است كارفرما حق دارد كه مبلغ ضمانتنامه را از بانك ضامن دريافت كند و وجه آن را به جاي ضمانتنامه ، به رسم وثيقه نزد خود نگه دارد . كارفرما تضمين انجام تعهدات را پس از تصويب صورت مجلس تحويل موقت ، با توجه به تبصره 1 اين ماده آزاد است . 
تبصره 1.حداكثر تا يك ماه بعد از تحويل موقت ، آخرين صورت وضعيت موقت طبق ماده 37، بدون منظور داشتن مصالح پاي كار تنظيم مي شود . هرگاه بر اساس اين صورت وضعيت ، پيمانكار بدهكار نباشد يا جمع بدهي او نصف كسور تضمين حسن انجام كار كمتر باشد ضمانت نامه  انجام تعهدات بي درنگ آزاد مي شود. ولي هرگاه ميزان بدهي پيمانكار ، از نصف كسور تضمين حسن انجام كار بيشتر باشد ، ضمانت نامه انجام تعهدات بر حسب مورد طبق شرايط تعيين شده در ماده 40 يا 52 آزاد مي شود . 
تبصره 2. در صورتي كه تمام يا قسمتي از تضمين انجام تعهدات ، به صورت نقد نزد كارفرما باشد ، با رعايت مقررات ، به جاي ضمانت نامه بانكي از انواع ديگر اوراق بهادار استفاده شود ، چگونگي گرفتن تضمين و استرداد آن در هر مورد ، طبق شرايطي است كه در اين پيمان براي ضمانتنامه بانكي تعيين شده است . 

ماده35. تضمين حسن انجام كار 

از مبلغ هر پرداخت به پيمانكار ،معادل 10 درصد به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و در حساب سپرده نزد كارفرما نگاهداري مي شود . نصف اين مبلغ پس از تصويب صورت وضعيت قطعي طبق ماده 40 و نصف ديگر پس از تحويل قطعي ، با رعايت مواد 42 و 52 ، مسترد مي گردد. 
تبصره – پيمانكار مي تواند ،وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار را طبق دستورالعمل نافذ در زمان ارجاع كار كه شماره و تاريخ آن در اسناد و مدارك پيمان درج شده است ،دريافت كند . 

ماده 36. پيش پرداخت 

كارفرما موافقت دارد كه به منظور تقويت بنيه مالي پيمانكار ، مبلغي به عنوان پيش پرداخت به پيمانكار پرداخت نمايد . ميزان ، روش پرداخت و چگونگي واريز پيش پرداخت و ديگر ضوابط آن ، بر اساس دستورالعمل مربوط است كه در زمان ارجاع كار نافذ بوده و شماره و تاريخ آن در اسناد و مدارك پيمان درج شده است . 
پيمانكار در موعد هاي مقرر در دستورالعمل پيشگفته ، براي دريافت هر يك از اقساط پيش پرداخت ، درخواست خود را به مهندس مشاور مي نويسد . كارفرما پس از تائيد مهندس مشاور ، هر قسط پيش پرداخت را در مقابل تضمين تعيين شده در دستورالعمل ، بدون اينكه وجوهي از آن كسر شود ، پرداخت مي نمايد . مهلت پرداخت هر قسط پيش پرداخت 20 روز از تاريخ درخواست پيمانكار كه به تائيد مهندس مشاور رسيده است ، يا 10 روز از تاريخ ارائه تضمين از سوي پيمانكار ، هر كدام كه بيشتر است ، مي باشد . 

ماده 37. پرداخت ها 

الف)در آخر هر ماه ، پيمانكار ، وضعيت كار هاي انجام شده از شروع كار تا آن تاريخ را طبق نقشه هاي اجرايي ، دستور كارها و صورت جلسه هاست اندازه گيري مي نمايد و مقدار مصالح و تجهيزات پاي كار را تعيين مي كند ، سپس بر اساس فهرست بهاي منضم به پيمان ، مبلغ صورت وضعيت را محاسبه كرده و آنرا در آخر ماه تسليم مهندس ناظر مي نمايد . مهندس مشاور ، صورت وضعيت پيمانكار را از نظر تطبيق با اسناد و مدارك پيمان كنترل كرده و در صورت لزوم با تعيين دليل اصلاح مي نمايد و آن را در مدت حداكثر 10 روز از تاريخ دريافت از سوي مهندس ناظر براي كارفرما ارسال مي نمايد و مراتب را نيز به اطلاع پيمانكار مي رساند . كارفرما صورت وضعيت كنترل شده از سوي مهندس ناظر ، براي كارفرما ارسال مي نمايد و مراتب را نيز به اطلاع پيمانكار مي رساند . كارفرما صورت وضعيت كنترل شده از سوي مهندس مشاور را رسيدگي كرده و بعد از كسر وجوهي كه بابت صورت وضعيت هاي موقت قبلي پرداخت شده است و همچنين اعمال كسور قانوني و كسور متعلقه طبق پيمان ، باقيمانده مبلغ قابل پرداخت به پيمانكار را حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ وصول صورت وضعيت ، با صدور چك به نام پيمانكار ، پرداخت مي كند . با پرداخت صورت وضعيت موقت ، تمام كارها و مصالح و تجهيزاتي كه در صورت وضعيت مزبور درج گرديده است متعلق به كارفرماست ، ليكن به منظور اجراي بقيه كار هاي موضوع پيمان ، به رسم امانت ، تا موقع تحويل موقت ، در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد . 
مقادير درج شده در صورت وضعيت هاي موقت و پرداخت هايي كه بابت آنها به عمل مي آيد جنبه موقت و علي الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گيري و محاسباتي و جز اينها ، در صورت وضعيت هاي بعدي يا در صورت وضعيت قطعي ،اصلاح و رفع ميشود . به منظور ايجاد امكان براي تهيه ، رسيدگي و تصويب صورت وضعيت قطعي در مهلت هاي تعيين شده در ماده 40 پيمانكار بايد ضمن اجراي كار و پس از اتمام هر يك از اجزاي آن ، نسبت به تهيه متره هاي قطعي و ارائه آنها به مهندس مشاور براي رسيدگي همراه با صورت جلسه ها و مدارك مربوط اقدام نمايد ، اين اسناد بايد در تهيه صورت وضعيت هاي موقت نيز مورد استفاده قرار مي گيرد . 
تبصره 1.هر گاه به عللي صورت وضعيت ارسالي از طرف مهندس مشاور مورد تائيد كارفرما پس از وضع كسور تعيين شده در اين ماده ، تا 70 درصد مبلغ صورت وضعيتي را كه مهندس مشاور ارسال نموده است ، به عنوان علي الحساب و در مدت مقرر در اين ماده در وجه پيمانكار پرداخت مي كند و صورت وضعيت را همراه با دلايل رد آن ، براي تصحيح به مهندس مشاور بر ميگرداند ، تا پس از اعمال اصلاحات لازم در مدت حداكثر 5 روز ، دوباره به شرح ياد شده براي كارفرما اصلاح  ارسال شود و بقيه مبلغ به ترتيبي كه گفته شد به پيمانكار پرداخت گردد . در اين صورت ، مهلت پرداخت مبلغ صورت وضعيت از تاريخي شروع مي شود كه صورت وضعيت تصحيح شده تسليم كارفرماشود . 
تبصره 2.هرگاه پيمانكار نسبت به صورت وضعيتي كه به شرح پيشگفته اصلاح شده است معترض باشد ، اعتراض خود را با ذكر دليل ، حداكثر ظرف يك ماه ، به كارفرما اعلام ميكند تا مورد رسيدگي  قرار گيرد . 
تبصره 3. اگر پيمانكار در موعد مقرر صورت وضعيت موقت را تهيه و تسليم مهندس ناظر نكند ، مهندس مشاور با تائيد كارفرما و به هزينه پيمانكار اقدام به تهيه آن مي كند و اقدامات بعدي براي رسيدگي و پرداخت آن را به ترتيب اين ماده به عمل مي آورد . در اين حالت ، هيچ گونه مسئوليتي از نظر تاخير در پرداخت صورت وضعيت مربوط متوجه كارفرما نيست . 
ب)در پيمانهايي كه مشمول تعديل آحاد بها هستند ، پس از تائيد هر صورت وضعيت موقت از سوي كارفرما ، پيمانكار صورت وضعيت تعديل آحاد بهاي آن صورت وضعيت را بر اساس آخرين شاخص هاي اعلام شده محاسبه مي نمايد و به منظور بررسي و پرداخت به نحوي كه در بند الف تعيين شده است ، براي مهندس مشاور ارسال مي كند . 
تبصره – اگر به هر دليل و غير از قصور پيمانكار ، تعديل كاركرد هاي هر نيمه از سال (سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم )پس از سپري شدن سه ماه از آن نيمه سال ، با شاخص هاي قطعي ، پرداخت نشود ، طبق بند 9 ماده 30 عمل خواهد شد . 
ج)براي پرداخت وجوه ديگري كه به وجب اسناد و مدارك پيمان به پيمانكار تعلق مي گيرد ، مهندس مشاور ، ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت صورت حساب پيمانكار ، آن را رسيدگي مي كند و به كارفرما تسليم مي نمايد تا طبق بند الف براي رسيدگي و پرداخت آن اقدام شود . 

ماده 38. پرداخت هاي ارزي 

هرگاه طبق اسناد و مدارك پيمان پيمانكار براي بعضي از هزينه هاي اجرايي موضوع پيمان ،احتياج به ارز داشته باشد ، بدين ترتيب رفتار مي شود . 
الف) اگر در اجراي بند الف ماده 17 براي استخدام متخصصان خارجي در اسناد و مدارك پيمان ، پرداخت ارز از سوي كارفرما تعهد شده باشد ، كارفرما ارز مورد نياز را در مقابل پرداخت معادل ريالي آن از سوي پيمانكار، به نرخ رسمي فروش بانك مركزي ايران در تاريخ پرداخت ، در اختيار پيمانكار قرار مي دهد ، به شرط آنكه قرارداد آنها ، قسمتي از حقوق كه هيچ گاه نبايد از 50 درصد بيشتر باشد ، به ارز پيش بيني شده باشد . 
ب)براي تهيه مصالح و تجهيزاتي كه در اسناد و مدارك پيمان ،پرداخت ارز از سوي كارفرما تعهد شده است و بايد از خارج كشور وارد شود و در عمليات موضوع پيمان مصرف گرديده و در كار باقي بماند ، پيمانكار بايد طبق مشخصات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان و با توجه به برنامه زماني تفصيلي ، براي تهيه پروفرماي خريد مصالح و تجهيزات مورد بحث ، به طوري دست كم داراي 90 روز اعتبار باشد ، اقدام نمايد . پيمانكار بايد با مسئوليت خود ، اسناد فروشنده را از لحاظ انطباق مقادير و مشخصات آنها با اسناد و مدارك پيمان ، كنترل نمايد ،و پس از تائيد ، ظرف مدت 20 روز از تاريخ وصول آنها ، نظر كارفرما را به پيمانكار ابلاغ نمايد . اسناد مربوط به خريد مصالح و تجهيزات پيشگفته بايد به نام كارفرما صادر شود . كارفرما صادر شود . كارفرما بر اساس اسناد تائيد شده به حساب پيمانكار اقدام به گشايش اعتبار مي نمايد . پيمانكار با نظارت كارفرما ، نسبت به ترخيص مصالح و تجهيزات سفارش شده از گمرك ، به هزينه خود ، اقدام مي نمايد . پس از آنكه مصالح و تجهيزات ياد شده وارد كارگاه شد و بهاي آن به صورت كار يا مصالح و تجهيزات پاي كار در صورت وضعيتها منظور گرديد ، پرداخت هاي قبلي كه به صورت اعتبار از طرف كارفرما انجام شده است ، از طلب پيمانكار كسر مي شود . 
ج) اگر در اجراي بند هاي (الف) و (ب) نرخ تسعير ارز نسبت به نرخ آن در تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت پيمانكار تغيير كند ، در صورت افزايش نرخ ارز ، تفاوت نرخ تسعير ارز به حساب بستانكاري پيمانكار منظور مي شود . و در صورت كاهش نرخ ارز به حساب بدهي پيمانكار منظور مي گردد. 
د) تعديل نرخ كارهاي موضع بند (ب) در صورت شمول تعديل به اين پيمان، تابع مقررات تعديل خاص طبق دستورالعمل آحاد بها كه در مورد اين پيمان نافذ است ، مي باشد . 
ه) اگر براي خريد ماشين آلات و ابزار خاصي كه براي اجراي كار مورد نياز است و امكان تهيه آنها در داخل نيست و بايد خارج از كشور وارد شود ،از سوي كارفرما تسهيلات ارزي در اسناد و مدارك پيمان پيش بيني شده باشد ، در اين مورد ، به ترتيب پيش بيني شده عمل مي شود . پرداخت هزينه تامين ماشين آلات و ابزار موضوع اين بند ، به عهده پيمانكار ، و مالكيت آنها ، متعلق به پيمانكار است . 

ماده 39.تحويل موقت 

الف)پس از آنكه عمليات موضوع پيمان تكميل گرديد و كار آماده بهره برداري شد ، پيمانكار از مهندس مشاور تقاضاي تحويل موقت مي كند و نماينده خود را براي عضويت در هيات تحويل معرفي مي نمايد . مهندس مشاور ، به درخواست پيمانكار رسيدگي مي كند و در صورت تائيد ، ضمن تعيين تاريخ آمادگي كار براي تحويل موقت ، تقاضاي تشكيل هيات تحويل موقت را از كارفرما مي نمايد. كارفرما به گونه اي ترتيب كار را فراهم مي كند كه هيات تحويل ، حداكثر در مدت 20 روز از تاريخ آمادگي كار كه به تائيد مهندس مشاور رسيده است ، در محل كار حاضر شود و براي تحويل موقت اقدام نمايد . اگر به نظر مهندس مشاور عمليات موضوع پيمان آماده بهره برداري نباشد ، ظرف مدت 7 روز از دريافت تقاضاي پيمانكار ، نواقص و كارهايي را كه بايد پيش از تحويل موقت تكميل شود به اطلاع پيمانكار مي رساند . 
هيات تحويل موقت متشكل است از : 
نماينده كارفرما 
نمانده مهندس مشاور 
نماينده پيمانكار 
كارفرما تاريخ و محل تشكيل هيات را به اطلاع مهندس مشاور و پيمانكار مي رساند و تا تشكيل هيات ، مهندس مشاور ، برنامه زمان هاي آزمايشهايي را كه براي تحويل كار لازم است تهيه و به پيمانكار ابلاغ مي كند تا آن قسمت از وسايل را كه تدارك آنها طبق اسناد و مدارك پيمان به عهده اوست ، براي روز تشكيل هيات در محل كار آماده كند . پيمانكار موظف است كه تسهيلات لازم را براي هيات تحويل ، فراهم نمايد . 
آزمايش هاي لازم به تشخيص و با نظر اعضاي هيئت در محل انجام مي شود و نتايج آن در صورت مجلس تحويل موقت درج مي گردد . به جز آزمايشهايي كه طبق اسناد و مدارك پيمان هزينه آنها به عهده پيمانكار است ، هزينه آزمايشها را كارفرما پرداخت مي كند . 
هرگاه هيئت تحويل عيب و نقصي در كارها مشاهده نكنند اقدام تنظيم صورت جلسه تحويل موقت مي نمايد . صورت جلسه تحويل موقت را به همراه نتيجه آزمايش هاي انجام شده ، براي كارفرما ارسال مي كنند و نسخه اي از آن را نيز تا ابلاغ از سوي كارفرما در اختيار پيمانكار قرار مي دهد كارفرما بعد از تائيد ، تحويل موقت عمليات موضوع پيمان را به پيمانكار ابلاغ مي نمايد . 
هرگاه هيئت تحويل عيب و نقصي دركارها مشاهده نمايند ، اقدام به تشكيل صورت جلسه تحويل موقت با تعيين مهلتي براي رفع نقص مي كند و فهرستي از نقايص و معايب كارها و عمليات ناتمام و  آزمايش هايي كه نتيجه آن بعداً معلوم مي شود را تنظيم و ضميمه صورت جلسه تحويل موقت مي نمايد و نسخه اي از آنها را به پيمانكار مي دهد . پس از اعلام رفع نقص از جانب پيمانكار ، مهندس مشاور به اتفاق نماينده كارفرما ، دوباره عمليات را بازديد مي كند و اگر بر اساس فهرست نقايص تعيين شده ، هيچ گونه عيب و ايرادي باقي نمانده باشد ، مهندس مشاور ، صورت جلسه تحويل موقت و گواهي رفع نقايص و معايب را به امضا ي نماينده كارفرما ، مهندس مشاور و پيمانكار رسيده است ، همراه نتايج آزمايش هاي خواسته شده براي كارفرما ارسال مي كند تا پس از تائيد كارفرما ، به پيمانكار ابلاغ مي شود . اگر به تشخيص كارفرما حضور نماينده او در بازديد از كار و گواهي رفع نقص ضروري نباشد ، به مهندس مشاور نمايندگي مي دهد تا به جاي نماينده كارفرما اقدام كند . 
تاريخ تحويل موقت ، تاريخ تشكيل هيات در محل و تحويل كار به كارفرماست . كه در صورت مجلس تحويل موقت درج مي شود . تاريخ شروع دوره تضمين ، تاريخ تحويل موقت است . به شرط آنكه هيات تحويل ، هيچ گونه نقصي در كار مشاهده نكند يا نقايص در مهلتي كه از طرف هيات تعيين شده است رفع مي شود . اگر زماني كه پيمانكار صرف ، رفع نقايص مي كند ، بيش از مهلت تعيين شده باشد ، تاريخ تحويل موقت ، همان تاريخ تشكيل هيات و تحويل كار به كارفرماست ، ولي تاريخ شروع دوره تضمين ، تاريخ رفع نقص است كه به تائيد مهندس مشاور رسيده باشد . 
اگر هيات تحويل موقت ، دير تر از موعد مقرر ( 20 روز از تاريخ اعلام  آمادگي كار از سوي پيمانكار كه به تائيد مهندس مشاور رسيده است )در محل حاضر شود و براي تحويل موقت اقدام نمايد ، تاريخ تحويل موقت ، تاريخ تشكيل هيات در محل و تحويل كار به كارفرماست . در اين حالت ،‌اگر هيات نقصي در كار مشاهده نكند يا نقايصي در مهلتي كه از سوي هيئت تعيين شده است رفع شود ، تاريخ شروع تضمين 20 روز بعد از تاريخ اعلام آمادگي كار از سوي پيمانكار كه به تائيد مهندس مشاور رسيده است مي باشد ، مگر آنكه زماني كه پيمانكار صرف رفع نقص مي كند بيش از مهلت تعيين شده باشد كه در اين صورت ، تاريخ شروع دوره تضمين ، برابر تاريخ رفع نقص كه به تائيد مهندس مشاور رسيده است منهاي مدت تاخير تشكيل هيات در محل ( نسبت به مهلت 20 روز ) مي باشد . كارفرما بايد هزينه هاي حفظ و نگه داري از كار براي مدت تاخير در تحويل موقت (نسبت به مهلت 20 روز ) به پيمانكار پرداخت كند . 
ب) در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان ، براي تكميل و تحويل موقت قسمت هاي مستقلي از كار ، زمان هاي مجزايي پيش بيني شده باشد ، يا به نظر كارفرما ، بهره برداري از قسمت هاي مستقلي از كار پيش از تكميل كل كار مورد نياز باشد ، كارفرما با رعايت اين ماده ، قسمت هاي پيش گفته را تحويل موقت گرفته و اقدام هاي پس از تحويل موقت مانند آزاد نمودن تضمين انجام تعهدات ، شروع دوره تضمين ، تحويل قطعي ، استرداد كسور تضمين حسن انجام كار ، را به تناسب آن قسمت از كار كه تحويل موقت گرديده است ، طبق اسناد و مدارك  پيمان ، به صورت مستقل انجام مي دهد . 
ج) اگر با توجه به بند ( الف ) ماده 29 ، عمليات موضوع پيمان تا حد 125 درصد مبلغ اوليه پيمان انجام شود ، ولي كار هاي اجرا شده قابل بهره برداري نباشد و پيمانكار براي ادامه كار موافقت نكند ، كارفرما طبق ماده 48 به پيمان خاتمه مي دهد . 
د) در صورتي كه عمليات موضوع پيمان طبق اين ماده آماده تحويل موقت شود ، ولي پيمانكار تقاضاي تحويل كار نكند ، مهندس مشاور آماده بودن كار براي تحويل موقت را به كارفرما اعلام مي نمايد تا كارفرما طبق اين ماده براي تشكيل هيات و تحويل كار اقدام كند .اگر بعد از 10 روز از تاريخ ابلاغ كارفرما ، پيمانكار نماينده خود را براي تحويل موقت معرفي نكند ، كارفرما با تامين دليل به وسيله دادگاه محل ، نسبت به تحويل موقت موضوع پيمان ، طبق اين ماده  اقدام 
مي نمايد . در اين حالت ، پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را در اين مورد ندارد . 
ه) پس از تقاضاي پيمانكار براي تحويل موقت ، در صورتي كه آماده بودن كار براي تحويل موقت مورد تائيد مهندس مشاور باشد ولي تداركات لازم براي راه اندازي و انجام آزمايش هاي مورد نياز مانند آب و برق كه بايد از سوي كارفرما تامين شود فراهم نباشد ، نحوه تحويل موقت و تحويل قطعي و آزاد كردن تضمين هاي پيمانكار با رعايت حقوق طرفين پيمان طبق نظر هياتي متشكل از نماينده سازمان برنامه و بودجه ، نماينده كارفرما و نماينده پيمانكار مي باشد . نظر اين هيات قطعي و لازم الاجرا است . 
و ) پيمانكار موظف است كه پس از تحويل موقت ، وسايل ، ماشين آلات و ابزار و مصالح اضافي متعلق به خود در محل هاي تحويلي كارفرما را ظرف مدت مناسبي كه مورد قبول مهندس مشاور باشد ، از محل هاي ياد شده خارج كند . به علاوه پيمانكار ، بايد ظرف مدت معيني كه توسط مهندس مشاور تعيين مي شود ساختمانها و تاسيسات موقتي را كه براي اجراي كار در محل هاي تحويلي كارفرما ساخته است تخريب يا پياده كند و مصالح و مواد زائد آن را از محل كار خارج و كارگاه را به هزينه خود تميز كند . در غير اين صورت كارفرما مي تواند براي خارج نمودن آنها به هر نحوي كه مقتضي بداند عمل نمايد و هزينه هاي آن را به حساب بدهكاري پيمانكار منظور نمايد . در اين صورت پيمانكار حق اعتراضي نسبت به اقدام كارفرما و ادعاي ضرر و زيان به اموال و دارايي هاي خود را ندارد . 
با توجه به اين كه مالكيت هاي ساختمان هاي پيش ساخته و مصالح بازيافتي و قطعات پيش ساخته ساختمانها و تاسيسات تجهيز كارگاه كه به وسيله پيمانكار در محل هاي تحويلي كارفرما نصب يا احداث نموده است ، متعلق به پيمانكار است ، هرگاه تمام يا قسمتي از اين ساختمان ها و تاسيسات موقت پيمانكار مورد احتياج كارفرما باشد ، با توجه به اينكه در اين حالت نبايد وجهي بابت برچيدن ساختمانها و تاسيسات ياد شده به پيمانكار پرداخت شود ، قيمت آن با تراضي طرفين تعيين و به كارفرما فروخته و تحويل مي شود . 

ماده 40.صورت وضعيت قطعي 

پيمانكار بايد حداكثر تا يك ماه از تاريخ تحويل موقت ، صورت وضعيت قطعي كار هاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك پيمان ، بدون منظور نمودن مصالح و تجهيزات پاي كار تهيه كند و براي رسيدگي به مهندس مشاور تسليم نمايد . مهندس مشاور صورت وضعيت دريافت شده را رسيدگي نموده و ظرف مدت سه ماه براي تصويب كارفرما ارسال مي نمايد . 
كارفرما صورت وضعيت دريافت شده را ظرف مدت 2 ماه از تاريخ وصول رسيدگي مي كند و نظر نهايي خود را ضمن ارسال يك نسخه از آن به پيمانكار ، اعلام مي دارد . 
در صورتي كه پيمانكار ، ظرف مهلت تعيين شده ، براي تهيه صورت وضعيت قطعي اقدام نكند ، با تاييد كارفرما ، مهندس مشاور به هزينه پيمانكار ، اقدام به تهيه آن مي كند و بعد از امضاي پيمانكار براي تصويب كارفرما ارسال مي دارد . در صورتي كه پيمانكار از امضاي صورت وضعيت خودداري كند ، مهندس مشاور بدون امضاي پيمانكار ، صورت وضعيت را براي كارفرما مي فرستد . 
در حالتي كه پيمانكار ، صورت وضعيت را قبلاً امضا نموده است اگر اعتراضي نسبت به نظر كارفرما داشته باشد يا در حالتي كه صورت وضعيت را قبلاً امضا نكرده است و نسبت به نظر كارفرما اعتراض دارد ، اعتراض خود را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول وضعيت ، با ارائه دليل و مدرك ، يكجا به اطلاع كارفرما مي رساند . كارفرما حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول نظر پيمانكار ، به موارد اعتراض رسيدگي مي كند و قبول يا رد آنها را اعلام مي نمايد . 
پيمانكار مي تواند براي تعيين تكليف آن قسمت از اعتراض خود كه مورد قبول كارفرما واقع نمي شود ، طبق ماده 53 اقدام نمايد . 
در صورتي كه پيمانكار ظرف مدت تعيين شده به صورت وضعيت اعتراض نكند ، صورت وضعيت قطعي از طرف پيمانكار قبول شده تلقي مي شود . 
مقادير كارها به ترتيب بالا در صورت وضعيت قطعي منظور مي شود ، به تنهايي قاطع است و ماخذ تسويه حساب قرار مي گيرد ، هرچند كه بين آنها و مقاديري كه در صورت وضعيت هاي موقت منظور گرديده است ، اختلاف باشد . 
هرگاه با توجه به صورت وضعيت قطعي تصويب شده و ساير حساب هاي پيمانكار ، پيمانكار بدهكار نباشد ، نصف تضمين حسن انجام كار آزاد مي شود . 
تبصره . در مواردي كه طبق مواد 47 يا 48 پس از فسخ يا خاتمه پيمان ، اقدام به تهيه صورت وضعيت قطعي مي شود ، مهلت تهيه صورت وضعيت قطعي ، به ترتيب از تاريخ صورت برداري يا تاريخ تحويل كارهاي انجام شده مي باشد . 

ماده 41. تحويل قطعي 

در پايان دوره تضمين تعيين شده در ماده 5 موافقت نامه ، كارفرما بنا به تقاضاي پيمانكار و تائيد مهندس مشاور ، اعضاي هيات تحويل قطعي و تاريخ تشكيل هيات را ، به همان گونه كه در ماده 39 براي تحويل موقت پيش بيني شده است ، معين و به پيمانكار ابلاغ مي كند . هيات تحويل قطعي ، پس از بازديد كارها ، هرگاه عيب و نقصي كه ناشي از كار پيمانكار باشد مشاهده ننمايد موضوع پيمان را تحويل قطعي مي گيرد . و بي درنگ صورت جلسه آن را تنظيم و براي كارفرما ارسال مي كند و نسخه اي از آن را تا ابلاغ از سوي كارفرما، به پيمانكار مي دهد ، و سپس كارفرما با تصويب تحويل قطعي كار را به پيمانكار ابلاغ مي نمايد . 
تبصره 1. هرگاه هيات تحويل قطعي ، عيب و نقصي ناشي از كار پيمانكار مشاهده  كند ، براي رفع آنها طبق ماده 42 رفتار مي شود . 
تبصره 2 . اگر پيمانكار در  پايان دوره تضمين تعيين شده در ماده 5 موافقت نامه ، تقاضاي تحويل قطعي كار را ننمايد ، مكلف به رفع نواقص ناشي از كار خود كه تا تاريخ تقاضاي تحويل قطعي بروز كرده است مي باشد و تاريخ تقاضاي پيمانكار ملاك اقدامات مربوط به تحويل قطعي است . 
تبصره 3. اگر كارفرما با وجود تقاضاي پيمانكار ، اقدام به اعزام هيات تحويل نكند و اين تاخير بيش از دو ماه به طول انجامد و پس از درخواست مجدد پيمانكار و انقضاي يك ماه از تاريخ تقاضاي مجدد كارفرما در اين زمينه اقدامي نكند ، عمليات موضوع پيمان تحويل قطعي شده تلقي مي گردد و بايد اقدامات پس از تحويل قطعي در مورد آن انجام شود . 

ماده 42.مسئوليت هاي دوره تضمين 

اگر در دوره تضمين ، معايب و نواقصي در كار ببيند كه ناشي از كار پيمانكار باشد ، پيمانكار مكلف است كه آن معايب و نواقص را به هزينه خود رفع كند . براي اين منظور ، كارفرما مراتب را با ذكر معايب و نواقص و محل آنها به پيمانكار ابلاغ مي كند و پيمانكار بايد حداكثر 15 روز پس از ابلاغ كارفرما ، شروع به رفع معايب و نواقص مي كند و آنها را طي مدتي كه مرد قبول كارفرماست ، رفع نمايد . 
هرگاه پيمانكار در انجام اين تعهد قصور ورزد يا مسامحه كند ، كارفرما حق دارد آن معايب را خودش يا به ترتيبي كه مقتضي بداند رفع نمايد و هزينه آن را به اضافه 15 درصد ، از محل تضمين پيمانكار يا هر نوع مطالبات و سپرده اي كه پيمانكار نزد او دارد ، برداشت نمايد . 
هزينه هاي حفاظت ، نگه داري و بهره برداري كارهاي تحويل موقت شده در دوره تضمين به عهده كارفرماست .


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان