بسم الله
 
EN

بازدیدها: 562

سوالات و پاسخ نامه آزمون پذيرش متقاضيان پروانه کارآموزي وکالت سال 92- قسمت هفتم

  1395/11/18
پاسخ هاي صحيح بصورت پررنگ تر نمايش داده شده است.

اصول استنباط حقوق اسلامي


71) با توجه به مادة 33 قانون مدني که مقرّر داشته است : « نما و محصولي که از زمين حاصل ميشود مال مالک زمين است .... مگر اينکه نما يا حاصل از اصله يا حب? غير، حاصل شده باشد ...» ، کدام گزينه نادرست است؟
1) قسمت ذيل ماده، مخصص متّصل حکم عام موجود در صدر ماده است.
2) لفظ عام در جمله «مگر اينکه نما يا حاصل از اصله يا حب? غير، حاصل شده باشد» ابتدائاً ظهوري در عام پيدا نميکند.
3) اين دليل عام است و از آنجا که دليل خاص به آن متصل شده است عام با دليل خاص تخصيص خورده است.
4) در چنين جملاتي، که خاص مجمل است اجمال به دليل عام سرايت ميکند و فرقي بين مخصص و منفصل از اين حيث وجود ندارد.

72) مطابق مادة 114 قانون مدني: «هيچ يک از شرکاء نميتواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترك نمايد مگر اينکه دفع ضرر به نحو ديگري ممکن نباشد» حکم صدر و ذيل ماده در خصوص عدم جواز و جواز اجبار شريک بر بنا و تعمير ديوار مشتركبه ترتيب مصداق کدام گزينه است؟
1) حکم اولي که مبتني بر اصل تسليط است  حکم ثانوي
2) حکم ثانوي که مبتني بر اصل تسليط است  حکم اولي
3) حکم اولي  حکم ثانوي که مبتني بر اصل تسليط است 
4) حکم ثانوي  حکم اولي که مبتني بر اصل تسليط است


73) مطابق اصول 156 و 35 قانون اساسي قوه قضائيه مسئول تحقق بخشيدن به عدالت، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع است و اگر متداعيين توانائي انتخاب وکيل نداشته باشند بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل، فراهم گردد. تعيين وکيل تسخيري در موارد لزوم، مصداق کدام گزينه است؟
1) مقدم? وجوب 
2) مقدم? واجب 
3) واجب مطلق 
4) واجب عيني


74) مطابق مادة 31 قانون مدني: «هيچ مالي را از تصرفّ صاحب آن نميتوان بيرون کرد مگر به حکم قانون» استنباط همين حکم در مورد «عدم جواز سلب مالکيت بدون حکم قانوني» ، مصداق کدام گزينه است؟
1) مفهوم حصر 
2) مفهوم مخالف 
3) مفهوم استثنا 
4) قياس اولويت


75) با توجه به ماده 109 قانون مدني ميگويد: «ديواري که مابين دو ملک واقع است مشترك مابين صاحب آن دو ملک محسوب ميشود مگر اينکه قرينه يا دليلي بر خلاف آن موجود باشد»، کدام گزينه درست است؟
1) مخصص منفصل لبي است. 
2) مخصص متصل لفظي است.
3) مخصص منفصل عقلي است. 
4) مخصص متصل معنوي است76) برابر مادة 30 قانون مدني: «هر مالکي نسبت به مايملک خود، حقّ همه گونه تصرّف و انتفاع دارد مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد» ، واژه «قانون» در اين ماده، مصداق کدام گزينه است؟
1) مطلق 
2) مخصص (به فتح صاد) 
3) عام 
4) مقيد (به فتح ياء)


77) طبق مادة 435 قانون مدني : «خيار عيب بعد از علم به آن فوري است» ، در مورد اين ماده، کدام گزينه صحيح است؟
1) واجب مضيق 
2) واجب موسع 
3) واجب غيرموقّت 
4) واجب مشروط


78) مادة 147 قانون مدني ميگويد: «هرکس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوط به آن، حيازت کند مالک آن مي شود»، از اين عبارت فهميده ميشود که علتّ مالک شدن، حيازت، مال مباح است. اين امر مصداق کدام گزينه است؟
1) مدلول مطابقي 
2) مدلول تضمني 
3) منطوق صريح 
4) دلالت تنبيه و ايماء


79) برابر مادة 66 ق.آ.د.م: «در صورتيکه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي کند جهات نقصرا قيد نموده، پرونده را به دفتر اعاده ميدهد. موارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابلاغ ميشود» اين عبارت مصداق کدام گزينه هستند؟
1) امر با ماده و مفيد معناي وجوبند. 
2) خبر در مقام انشاء بوده و دلالت بر وجوب ميکنند.
3) جملات انشائي و نص در جواز هستند. 
4) خبر و معناي امر از آنها فهيمده نميشود


80) با توجه به 490 همان قانون، مستأجر بايد در صورت عدم تعيين موعد، مال الاجاره را نقداً بپردازد ، کدام گزينه درست است؟
1) امر وضعاً دلالت برفور ميکند. 
2) امر اطلاقاً دلالت بر تراخي ميکند.
3) امر وضعاً دلالت بر فور ميکند مگر قرينه برخلاف آن باشد. 
4) امر وضعاً دلالتي برفور يا تراخي نميکند مگر با وجود قرينه

قسمت بعدي


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان