بسم الله
 
EN

بازدیدها: 614

آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده- قسمت دوم

  1395/11/6
قسمت قبلي

فصل دوم- مراکز مشاوره خانواده

مبحث اول: اهداف و تشکيلات


ماده30- در هر حوزه قضايي به تعداد لازم مرکز مشاوره خانواده به شرحي که در مواد آتي مي‌آيد، تشکيل مي‌شود.

ماده31- هر مرکز مشاوره خانواده حداقل بايد داراي سه عضو مشاور خانواده باشد. در صورتي که به هر دليل تعداد مشاوران خانواده از حداقل مذکور کمتر شود، تا رسيدن به حد نصاب فعاليت مرکز ياد شده معلق خواهند ماند.

ماده32- مرکز امور مشاوران، علاوه بر وظايف و اختيارات فعلي، وظايف و اختيارات زير را جهت ساماندهي امور مشاوران خانواده بر عهده دارد:

الف- سياستگذاري و برنامه‌ريزي در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون و آيين‌نامه.

ب- برگزاري آزمونهاي علمي، مصاحبه و گزينش متقاضيان و احراز شرايط آنان.

ج- برگزاري دوره‌هاي آموزشي و کارآموزي در تهران و ساير استانها براي پذيرفته‌شدگان.

د- اعطاي مجوز تأسيس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده.

ه‍- لغو مجوز تأسيس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آيين‌نامه.

و- برگزاري مراسم تحليف و اخذ تعهدنامه از دريافت‌کنندگان پروانه عضويت در مرکز مشاوره خانواده.

ز- پيشنهاد تعرفه حق‌الزحمه مشاوران و اصلاح آن، هر سه سال يکبار به رئيس قوه‌قضاييه جهت تصويب.

ح- تهيه و تنظيم دستورالعمل‌ها و پيشنهاد آن جهت تصويب به رئيس قوه‌قضاييه.

ط- بررسي و پيشنهاد اعتبار مورد نياز هر سال با همکاري معاونت‌هاي ذيربط قوه‌قضاييه جهت سير مراحل بعدي.

ي- هماهنگي و تعامل لازم با سازمانها و دستگاههاي اجرائي مربوط بمنظور پيشبرد اهداف مورد نظر.

ک- ارزيابي وضعيت پيشرفت اجراي قانون و اعلام آن به رئيس قوه‌قضاييه.

ل- پيشنهاد تعيين تکليف موارد ضروري که در آيين‌نامه مسکوت است، به رئيس قوه‌قضاييه.

مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استانها


ماده33- بمنظور نظارت بر مراکز مشاوره خانواده در هر استان، واحد مشاوره خانواده در شهرستان مرکز استان و تحت رياست و نظارت رئيس کل دادگستري استان يا يکي از معاونين وي به انتخاب رئيس کل دادگستري استان، تشکيل خواهد شد که وظايف آن به شرح زير خواهد بود:

الف- پيشنهاد تعداد مرکز مشاوره خانواده مورد نياز دادگاههاي خانواده حوزه‌هاي قضائي استان به مرکز امور مشاوران.

ب- پيگيري و نظارت بر حسن اجراي قانون و آيين‌نامه در استان.

ج- همکاري با مرکز امور مشاوران در امر نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده و بررسي معضلات و تلاش در رفع آنها.

د- بررسي مدارک و احراز شرايط متقاضيان اعضاي مشاوره خانواده

ه‍- برگزاري آزمونهاي علمي، مصاحبه و گزينش متقاضيان با هماهنگي با مرکز امور مشاوران.

و – برگزاري دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت مشاوران با هماهنگي مرکز امورمشاوران.

ز- برگزاري دوره‌هاي آموزشي علمي و عملي کارآموزي با هماهنگي مرکز امور مشاوران.

ح- بررسي اوليه شکايت مطرح شده عليه مشاوران خانواده و در صورت اقتضاء، اعلام تخلفات آنان به مرکز امور مشاوران جهت رسيدگي.

ط- ارزيابي تأثيرات مثبت و منفي اجراي قانون با اخذ نظر قضات دادگاههاي خانواده و صاحبنظران و پيشنهاد راهکارهاي مناسب به مرکز امور مشاوران.

مبحث سوم: شرايط اخذ مجوز تأسيس مرکز مشاوره:


ماده34- متقاضيان اخذ مجوز تأسيس مرکز مشاوره خانواده و اعضاء مرکز مشاوره خانواده در مراکز مذکور بايد داراي شرايط ذيل باشند:

الف- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.

ب- تأهل و داشتن حداقل 40 سال سن و 5 سال سابقه کار يا 35 سال سن و حداقل 8 سال سابقه کار مرتبط.

ج- داشتن حداقل مدرک کارشناسي از دانشکده‌هاي معتبر داخلي يا خارجي (در مورد اخير، به شرط تأييد وزارت علوم و فناوري) يا معادل حوزوي آن در رشته‌هاي مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشکي، روان‌شناسي، مددکاري اجتماعي، حقوق، فقه و مباني حقوق اسلامي و همچنين رشته‌هاي همسان با تشخيص مرکز امور مشاوران.

د- انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان.

ه‍- عدم سوء پيشينه کيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.

و- عدم اعتياد به مواد مخدر و سکرآور به تأييد سازمان پزشکي قانوني

ز- نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق.

ح- داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي.

ط- عدم محکوميت به انفصال دايم از خدمات دولتي يا عمومي يا سلب صلاحيت.

ماده35- نقاطي که احتياج به مرکز مشاوره دارد با تعيين تعداد مورد نياز براي هر محل، نحوه اطلاع به متقاضيان و مدارک لازم براي تقاضا به موجب دستورالعملي است که توسط رئيس مرکز امور مشاوران تهيه و به تصويب رئيس قوه‌قضاييه مي‌رسد.

ماده36- از کليه داوطلبان واجد شرايط به ترتيب مقرر در مواد آتي امتحان کتبي به عمل خواهد آمد.

زمان و مکان برگزاري امتحان از طريق روزنامه‌هاي کثيرالانتشار اعلام مي‌گردد.

ماده37- مرکز امور مشاوران مي‌تواند بررسي صلاحيت متقاضيان پذيرفته‌شده در آزمون کتبي را از هسته گزينش قوه‌قضاييه يا هسته گزينش قوه‌قضاييه در استانها درخواست نمايد. هسته گزينش مربوط مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتيجه بررسي را ظرف مهلت مقرر اعلام نمايد.

ماده38- درخواست متقاضيان به ترتيب وصول در «سامانه الکترونيکي دفترکل» ثبت و براي هر متقاضي پرونده جداگانه‌اي تشکيل مي‌شود. مرجع برگزارکننده آزمون، سوابق متقاضيان پذيرفته‌شده آزمون را از مراجع محل اقامت و اشتغال يا محل تحصيل فعلي و گذشته و از مؤسسه آموزش عالي مربوطه استعلام و درباره صلاحيت وي به نحو مقتضي تحقيق و نتيجه را در پرونده منعکس مي‌نمايد.

ماده39- چگونگي و نحوه انجام امتحان و مواد امتحاني براساس رشته تحصيلي و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولي در آزمون کتبي مطابق دستورالعمل‌ مرکز امور مشاوران است.

ماده40- قضات بازنشسته و همچنين اعضاي هيأت‌علمي رسمي دانشگاههاي معتبر در رشته‌هاي مذکور در بند ج ماده34 آيين‌نامه جهت تصدي مرکز مشاوره خانواده يا پروانه عضويت در مرکز مذکور در اولويت بوده و از شرکت در آزمون معاف مي‌باشند.

ماده41- متقاضيان عضو مرکز مشاوره خانواده پس از قبولي در آزمون و احراز صلاحيت و گزينش، بايد دوره کارآموزي علمي و عملي را طي نمايند. دوره کارآموزي 3ماه مي‌باشد.

تبصره- هر کارآموز داراي کارنامه مخصوصي خواهد بود. در اين کارنامه، حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزي وي ثبت و ارزيابي خواهد شد و دوره کارآموزي کارآموزاني که قادر به کسب نصاب قبولي از کارآموزي علمي و عملي نباشند براي يک نوبت، تجديد خواهد شد.

مبحث چهارم: اتيان سوگند


ماده42- دارندگان مجوز تأسيس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضويت در مرکز فوق قبل از شروع به کار به ترتيب ذيل سوگند ياد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء مي‌نمايند.

متن سوگندنامه مشاور به شرح ذيل مي‌باشد:

بسم ‌الله الرحمان الرحيم

در اين موقع که فعاليت در مرکز مشاوره خانواده را آغاز مي‌نمايم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌کنم که همواره قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف کيان خانواده اقدام و اظهاري ننمايم و احترام اشخاص، مقامات قضائي، اداري، همکاران و اصحاب دعوي را رعايت نموده و از اعمال نظر شخصي، کينه‌توزي، انتقام‌جويي احتراز و در امور و کارهايي که انجام مي‌دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثيقه اين سوگند است و ذيل سوگندنامه را امضا مي‌نمايم.

مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ايجاد مرکز مشاوره خانواده


ماده43- اعتبار مجوز تأسيس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضويت در مرکز فوق به مدت سه سال بوده و به امضاي رئيس کل دادگستري استان و رئيس مرکز امور مشاوران مي‌رسد. تمديد آن در صورت وجود شرايط مقرر در قانون و آيين‌نامه بلامانع است.

تبصره- دارندگان مجوز فقط مجاز به تشکيل يک مرکز مشاوره خانواده مي‌باشند؛ ايجاد شعب و مؤسسات فرعي ممنوع خواهد بود و مستوجب لغو مجوز خواهد بود.

ماده44- مرکز مشاوره خانواده بايد در نزديکي دادگاههاي خانواده ايجاد شود. در صورتي که به هر دليل امکان ايجاد مرکز فوق در نزديکي دادگاههاي خانواده فراهم نباشد، ايجاد آن در نقطه مناسب ديگر با موافقت رئيس واحد مشاوره خانواده خواهد بود.

مبحث ششم: چگونگي تعيين تعرفه خدمت مراکز مشاوره


ماده45- پرداخت هزينه مطابق تعرفه با خواهان و در طلاقهاي توافقي بر عهده زوجين است. در مورد افراد بي‌بضاعت مطابق حکم ماده5 قانون عمل خواهد شد.

مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاوره‌اي


ماده46- مرکز مشاوره خانواده منحصراً به ارائه خدمات مشاوره‌اي به متقاضيان طلاق توافقي يا انجام مواردي که از سوي مراجع قضائي ارجاع مي‌شود، اقدام مي‌کند. دادگاه خانواده مي‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر مرکز فوق را در مورد امور و دعاوي خانوادگي خواستار شود. مرکز مذکور ضمن ارائه خدمات مشاوره‌اي به زوجين و سعي در سازش طرفين، خواسته‌هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظيم سازش نامه مبادرت و درغير اينصورت نظر کارشناسي خود در مورد علل و دلايل عدم سازش را به‌طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام مي‌کنند.

تبصره1- دادگاه با ملاحظه نظريه کارشناسي مرکز مشاوره خانواده مبادرت به‌صدور رأي مي‌کند.

تبصره2- در صورت سازش، رعايت مفاد مواد 183 و 184 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني لازم است.

مبحث هشتم: تخلفات و مجازاتهاي انتظامي


ماده47- موارد تخلف دارندگان پروانه عضويت مشاوره خانواده تا حدودي که منطبق بر آنان باشد، همان است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمي دادگستري در قوانين و مقررات مربوط آمده است. مجازاتهاي انتظامي اين افراد عبارت است از 1- توبيخ کتبي بدون درج در پرونده 2- توبيخ کتبي با درج در پرونده 3- عدم تمديد پروانه عضويت مشاوره در مرکز مشاوره خانواده به‌طور موقت حداکثر به مدت سه سال 4- لغو يا عدم تمديد پروانه عضويت.

تبصره- مرجع رسيدگي به‌صدور حکم درخصوص تخلفات، دادسرا و دادگاههاي بدوي و تجديدنظر مرکز امور مشاوران مي‌باشد.

مبحث نهم: ساير موارد


ماده48- مجوز مرکز مشاوره بنام يک نفر صادر مي‌شود. مجوز مذکور قابل انتقال به‌غير (حقيقي و حقوقي) نمي‌باشد.

ماده49- اگر فرد مؤسس به دليل کشف فساد و يا ارتکاب جرايم عمدي محکوميت يابد و يا به هر دليل قانوني ديگر طبق بررسي‌هاي بعمل آمده از وي سلب صلاحيت گردد، مجوز تأسيس مرکز فوق توسط مرکز امور مشاوران لغو مي‌شود.

ماده50- نصب مجوز فعاليت و ليست تعرفه خدمات مرکز مشاوره در جاييکه در معرض ديد مراجعان باشد الزامي است.

ماده51- فهرست اسامي دارنده مجوز تأسيس مرکز مشاوره خانواده و کليه دارندگان پروانه عضويت شاغل در مرکز مشاوره خانواده همراه با عکس آنها و ساعات کار و رشته تخصصي آنان بايد در سايت اختصاصي که توسط مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه‌قضائيه طراحي خواهد شد منتشر و همچنين در محل مرکز در تابلويي براي اطلاع مراجعان نصب گردد.

ماده52- اعضاء داراي پروانه عضويت در مرکز مشاوره خانواده موظف به شرکت در کلاسهاي آموزشي ضمن خدمت که از سوي مرکز امور مشاوران ابلاغ مي‌شود، مي‌باشند.

ماده53- مرکز مشاوره خانواده موظف است براي کليه مراجعان پرونده تشکيل داده و کليه سوابق، يافته‌هاي باليني و شرح خدمات درماني ارائه شده به آنها را در فرم‌هاي مخصوص و استاندارد که نمونه آن توسط مرکز امور مشاوران ارائه مي‌شود، درج و نگهداري نمايد و آمار ماهانه مراجعين را به رئيس حوزه قضائي يا مجتمع قضائي خانواده مربوط تحويل دهد. پرونده و سوابق مراجعان دور از دسترس ساير مراجعه‌کنندگان و پرسنل به‌طور محرمانه نگهداري مي‌شود. اخذ رونوشت از مدارک پرونده مشاوره در موارد ضروري با نظر دادگاه خواهد بود. سوابق مشاوره‌اي اشخاص جزء اسرار خانوادگي محسوب و سوء استفاده از آنها برابر مقررات قابل تعقيب خواهد بود.

ماده54- ثبت مشخصات کليه مراجعان در دفتر مرکز مشاوره با ذکر خدمات انجام شده الزامي است.

ماده55- دارنده مجوز مرکز مشاوره خانواده مکلف به نظارت بر کارکنان زير‌مجموعه خود مي‌باشد. هرگونه بي‌نظمي و اعمال خلاف موازين اسلامي و اخلاقي و شئون حرفه‌اي، در مرکز مشاوره واقع گردد تخلف محسوب خواهد شد و برابر آيين‌نامه و قوانين مربوط قابل پيگيري است.

ماده56- نظارت بر ساعات کار مراکز مشاوره خانواده به‌عهده رئيس حوزه قضائي مربوط است.


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان