بسم الله
 
EN

بازدیدها: 602

قانون آيين دادرسي مدني- قسمت چهارم

  1395/11/3
قسمت قبلي

مبحث دوم - جريان دعوي ازبعدازابلاغ

دادخواست تا تعيين جلسه

ماده 111 : مدعي عليه بايددرظرف ده روزپس ازرسيددادخواست به ادعاي مدعي پاسخ داده ،رونوشت گواهي شده كليه اسنادودلائل خودراپيوست نمايدودرضمن پاسخ كتبي دعوي جعل سندومعاينه ودرخواست تحقيق محلي و استعلام ازكارشناس وهرنوع ايرادودفاعي راكه نسبت به دعوي مدعي موثر مي دانداظهاركندورعايت مفادقسمت 6ازماده 72ومواد74تا87آئين دادرسي رادرپاسخ خودبنمايد.
پاسخ مدعي عليه وپيوستهاي آن بايددردونسخه ودرصورت تعددمدعي ،به عده مدعيان بعلاوه يك نسخه باشد.اگرپاسخ مدعي عليه ياپيوستهاي آن يك نسخه باشد،دفتردادگاه رونوشت آن رابعده مدعيان تهيه نموده وهزينه آن رادو برابرازمدعي عليه به وسيله ماموراجراوصول مي نمايد.

ماده 112 : بعدازرسيدپاسخ مدعي عليه ،مديردفتربايديك نسخه ازپاسخ راباپيوستهاي آن بايگاني ونسخه ديگرراباپيوستهاي آن درظرف دوروزبه وسيله مامورابلاغ كند.

ماده 113 : مقررات راجع به ابلاغ برگهاي دعوي به مدعي عليه ازهرجهت جز درموردانتشارآگهي درروزنامه براي ابلاغ به مدعي نيزرعايت مي شود.

ماده 114 : مدعي بايدهرپاسخي كه داردمطابق ماده 111نوشته واگربه اسنادياگواهي جديدي براي پاسخ ازمدافعات مدعي عليه استنادكرده است رونوشت آن اسنادونام  گواهها راپيوست هرنسخه كرده درظرف ده روزبه دفتر دادگاه تسليم كند.

ماده 115 : مديردفتربايددرظرف  دوروزپاسخ مدعي رابراي ابلاغ به مدعي عليه بفرستدومشاراليه آخرين پاسخ خودرابايدتاده روزبه دفتردادگاه برساند.
پاسخ آخررامديردفتردرظرف دوروزبراي مدعي فرستاده ومطابق ماده 128عمل مي كند.قواعداحضارمانندقواعدابلاغ است .

ماده 116 : ملغي شده .

ماده 117 : مدعي مي تواندخواسته خودراكه دردادخواست تصريح كرده است زيادكندويانحوه دعوي ياخواسته ويادرخواست خودراتغييردهدمشروط براينكه منشاءآن همان منشاءدعواي اولي ومربوط به آن باشد،تغيير دادخواست يازيادكردن خواسته وتغييرآن دردعواي عادي درلايحه پاسخ نامه مدعي ودردعاوي اختصاري درجلسه اول دادرسي بعمل مي آيدونيزمدعي مي توانددر تمام مراحل دادرسي خواسته خودراكم كند.

مبحث سوم - مواعدمخصوص

ماده 118 : موعدپاسخ مدعي ومدعي عليه درصورتي كه خارج ازمقردادگاه باشدبه ترتيب زيراست  : 
1- هرگاه درايران باشدبه نسبت هرسي وشش كيلومتر(شش فرسخ ) مسافت بين اقامتگاه اوتامقردادگاه يك روزبه موعداضافه مي شود.
كسراز36كيلومتردرصورتي كه كمتراز18كيلومترباشدبه حساب نمي آيد واگر18كيلومتريازيادترباشديكروزبراي آن منظورمي شود.
2- هرگاه درخارجه باشددوماهوبراي كشورهاي دور(امريكاوخاوردور واقيانوسيه )سه ماه .

ماده 119 : موعدپاسخ مدعي عليه درصورتي كه اقامتگاه معين نداشته باشد يادعوي راجع به اهالي محل به عده غيرمحصورياراجع به شركاءملك ياقنات يا مجاري مياه وحقابه رودخانه وسايرحقوق راجعه به اموال غيرمنقول بيش از پانزده نفربوده وآگهي شده باشدازروزطبع آخرين آگهي درمطبوعات سه ماه است وپس ازمدت مذكوراگرابلاغي بوسيله آگهي لازم شودمهلت آن ده روزاست و ابتداءاين مهلت تاريخ طبع آگهي درروزنامه است .

ماده 120 : درصورتي كه دريك دعوي ،مدعي عليه متعددباشند،طويلترين موعدي كه درباره يكنفرازآنان رعايت مي شودشامل تمام آنهامي باشد.

ماده 121 : هرگاه برگهاي دعوي وپيوستهااتفاقادرغيراقامتگاه مدعي عليه به اوابلاغ شودموعدپاسخ بارعايت مسافت ازمحل اقامت اومنظورمي شود

ماده 122 : ترتيب جريان كاردردفتردادگاه وتعيين اوقات جلسه دادرسي وتنظيم برگهاي دعوي ورونوشت آن وهزينه تهيه رونوشتهاي مزبور (قسمت اخيرماده 111)تابع مقررات آئين نامه وزارت دادگستري خواهدبود.

فصل چهارم - جلسه دادرسي

ماده 123 : چنانچه درمبادله لوايح ،مدعي دادخواست خودرااسترداد كند،مديردفترمكلف است فوراپرونده رابه دادگاه بفرستدودادگاه پس از اطمينان به تقاضاي مدعي ،دادخواست راابطال مي كند.

ماده 124 : ملغي شده .

ماده 125 : درصورتي كه احتياج به تعيين جلسه باشدجلسه دادرسي براي اولين روزي كه دادگاه مطابق دفتراوقات ،وقت رسيدگي داردمعين مي شود،ولي وقت بايدطوري معين شودكه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوي وروزجلسه كمترازسه روزنباشد.

ماده 126 : درمواردي كه اقامتگاه متداعيين يايكي ازآنهادرخارج از مقردادگاه باشد،روزجلسه بايدبارعايت مسافت ومدتي كه عادتابراي ابلاغ وحضوردردادگاه لازم است معين شود.

ماده 127 : دادگاه مي تواندجلسه دادرسي رابارضايت متداعيين فقط براي يكباربه تاخيراندازد.

ماده 128 : مديردفترپس ازمبادله لوايح ،بايدپرونده رادرظرف 24 ساعت بنظرحاكم دادگاه برساندوحاكم دادگاه پرونده راملاحظه نموده ،در صورتي كه محتاج به توضيحاتي ازاصحاب دعوي نباشدراي آن رافوراصادرمي كند واگرمحتاج به توضيحي باشدمواردي كه توضيح آن لازم است بطورروشن درورقه صورت مجلس قيدكرده دستورتعيين جلسه مي دهد موارد محتاج به توضيح كه از طرف حاكم دادگاه معين شده است ضمن اخطاري كه براي حضورطرفين فرستاده مي شودقيدمي گرددودرجلسه فقط اظهارات طرفين درزمينه توضيحاتي كه حاكم دادگاه خواسته است بطورخلاصه درصورت مجلس نوشته مي شود،حاكم بايدنسبت به هريك ازپرونده هائي كه ازدفترمي رسدبه ترتيب ورودكاربراي اجراي اين ماده تعيين تكليف نمايد.
هرگاه وكيل فوت ياممنوع ازوكالت ياتوقيف شوددرصورتي كه دادگاه محتاج به توضيحي ازوكيل مزبورنباشدراي خودراصادرمي كند.همين حكم نسبت به توقيف هريك ازاصحاب دعوي كه وكيل نداشته باشندنيزجاري است .

ماده 129 : درجلسه دادرسي هيچگونه دليل وسندجديدي ازطرفين پذيرفته نمي شود.

ماده 130 : عدم حضوريك طرف ،مانع توضيحات طرف ديگرنمي باشد.

ماده 131 : درمواردزيرعين اظهارات اصحاب دعوي بايدنوشته شود : 
1- وقتي كه بيان يكي ازآنهامشتمل براقرارباشد.
2- درموردي كه يكي ازطرفين بخواهدازاظهارات طرف ديگراستفاده نمايد.
3- درصورتي كه دادگاه به جهتي درج عين عبارت رالازم بداند.

ماده 132 : ملغي شده .

ماده 133 : اگردعاوي ديگري كه ارتباط كامل بادعوي طرح شده دارددر همان دادگاه مطرح باشددادگاه مي توانددعاوي نامبرده راجمع كرده به تمام آنهاتوامارسيدگي نمايدوهرگاه دعاوي نامبرده درشعب يك دادگاه مطرح باشدبه تمام آن دعاوي توامادريكي ازشعب به تعيين رئيس دادگاه رسيدگي خواهدشد.
درمورداين ماده وكلاويااصحاب دعوي مكلفندازدعاوي مربوطه دادگاه رامستحضرنمايند.

ماده 134 : دادگاه مكلف است درپايان جلسه صريحااعلام نمايدكه محاكمه رابه منظورصدورحكم ختم مي نمايدوچنانچه به جهات موجه مذكوردراين قانون تجديدجلسه ديگري لازم باشدعلت ،ذيل همان صورت جلسه بايدقيدگرددو پس ازاعلام ختم محاكمه ،اقدام ديگري به جزصدوراي ممنوع است .
درصورتي كه دعوي قابل تجزيه بوده وفقط قسمتي ازآن مقتضي صدورحكم باشددادگاه مي تواندنسبت به همان قسمت دادرسي راختم كرده ونسبت به قسمت ديگررسيدگي را ادامه دهد.

ماده 135 : بعدازاعلام ختم دادرسي هيح قسم اظهارشفاهي ياكتبي از طرفين پذيرفته نخواهدشد.

ماده 136 : جلسات دادرسي علني است مگردرموردي كه علني بودن جلسه مخل انتظامات عمومي ويامخالف اخلاق حسنه باشدكه دراين صورت دادگاه مي تواند مستقلاويابه درخواست يكي ازاصحاب دعوي ويابه درخواست دادستان قرارغير علني بودن جلسه رابدهد.

ماده 137 : دادگاه مي تواندنسبت به اشخاصي كه موجب اختلال نظم جلسه ميشوندتاچهل وهشت ساعت حكم حبس بدهدواين حكم بايدفورااجراشوددرمورد اين ماده اگر مرتكب ازاصحاب دعوي وياوكلاي آنهاباشدمدت حبس تاپنج روز خواهدبود(ودرهرموقعي كه رفتارتماشاچي مخل نظم جلسه باشدرئيس دادگاه مي تواندامربه اخراج تمام يابعضي از آنهارابدهد.)

ماده 138 : ملغي شده .

فصل پنجم - درمواردابلاغ

ماده 139 : مواردي كه دادستانهابايددردادرسي هاي مدني وبازرگاني دردادگاههاي شهرستان واستان مداخله كنند،مواردابلاغ گويندوموارد نامبرده ازقرارزيراست  : 
1- دعاوي راجعه به اموال منقول وحقوق عمومي .
2- دعاوي راجعه به دولت .
3- دعاوي راجعه به وجوه بريه وامورخيريه كه جهت عمومي داشته باشد مثل وصاياي عمومي واوقاف عمومي وامثال آن .
4- دعاوي راجعه به محجورين وغائب مفقودالاثر.
5- ملغي شده .

ماده 140 : ملغي شده .

ماده 141 : درمواردابلاغ ،به محض اينكه جلسه رسيدگي معين گرديد،مدير دفتربايدوقت جلسه رابه دادستان اطلاع دهددادستان مكلف است قبل ازجلسه پرونده امررامطالبه نمايد.
(درمحاكمات عادي درصورتي كه موردازمواردابلاغ بوده ومحتاج به تعيين جلسه نباشددادگاه به وسيله دفتردادسرابه دادستان اطلاع مي دهدكه در ظرف سه روزبه پرونده مراجعه وعقيده خودرابه كتبااظهاركندعدم حضوريا خودداري دادستان ازاظهارنظردرموعدمقررويادرجلسه ،موجب تعويق رسيدگي وياراي نخواهدشد.)

ماده 142 : ملغي شده .

فصل ششم - دادرسي هاي اختصاري

ماده 143 : درمواردمفصله زيرقواعددادرسي اختصاري رعايت مي شود : 
1- دعاوي حاصله ازاجاره خانه وانبارودكاكين وامثال آن ودعاوي راجعه به اجرت المثل اعيان مذكوره .
2- دعاوي كه داخل درصلاحيت دادگاههاي بخش است .
3- دعاوي بازرگاني ودعاوي راجعه به علائم صنعتي واختراعات .
4-اختلافات راجعه به اسنادسجلي .
5- دعاوي مربوط به حقوق زوجيت .
6- مطالبه نفقه زوجه واقارب .
7- منازعات واختلافات راجعه به اجراي احكام وبرگهاي لازم الاجراي ثبت اسناد.
8- دعاوي راجعه به خسارت دادرسي ،درصورتي كه مستقلااقامه شده باشد.
9- دعاوي راجعه به اعسار.

ماده 144 : دردادرسي اختصاري همين كه مدعي دادخواست خودراباپيوست به دفتردادگاه تقديم نموده مديردفتردادگاه مكلف است درصورتي كه دادخواست كامل باشدبلافاصله والاپس ازرفع نواقص يك نسخه ازدادخواست وپيوستهاراباتعيين روزوساعت جلسه دادرسي براي مدعي عليه ارسال دارد، روزجلسه بايدطوري معين شودكه فاصله بين ابلاغ دادخواست واحضارنامه وروز جلسه كمترازپنج روزنباشدمدت مسافت هم به موعدنامبرده اضافه مي شود.

ماده 145 : درامورمربوط به دادگاههاي بخش واموري كه فوريت دارد وقت جلسه رامي توان زودترازموعدي كه درماده قبل مقررشده معين نمود.

ماده 146 : مدعي بايداصول اسنادي كه رونوشت آن راضميمه دادخواست كرده درجلسه دادرسي حاضرنمايد،مدعي عليه نيزبايداصول ورونوشت اسنادي راكه مي خواهدبه آن استنادنمايددرجلسه دادرسي حاضركند،رونوشت اسناد مدعي عليه بايدبه عده مدعيان بعلاوه يك نسخه ازرونوشت هاي مزبوردرپرونده بايگاني ونسخه ديگربطرف تسليم مي شود.
درمورداين ماده هرگاه يكي ازطرفين نخواهديانتوانددردادگاه حاضر شودچنانچه مدعي است بايداصول اسنادخودراواگرمدعي عليه است اصول و رونوشت اسنادرابه وكيل يانماينده خودبراي ارائه دردادگاه وملاحظه طرف بفرستدوالادرصورتي كه آن سندموردترديدياانكارطرف واقع شودوسندعادي باشدازعداددلائل طرفي كه ازحضوروفرستادن سندبه دادگاه خودداري كرده خارج خواهدگرديددرصورتي كه مدعي عليه به واسطه كمي مدت يادلائل ديگر نتوانسته باشداسنادخودراحاضركندحق داردتاخيرجلسه رابخواهدوهرگاه دادگاه خواهش اورامقرون به صحت دانست جلسه ديگرمعين مي كندوديگرتجديد جلسه جايزنيست مگربه تراضي متداعيين .

ماده 147 : مدعي نيزمي تواندتجديدجلسه رابخواهددرصورتي كه مدعي عليه اقامه دلائلي كندكه دفاع ازآن براي مدعي مقدورنباشدمگرباارائه اسناد جديد،دراين صورت براي حاضركردن اسنادجديد،جلسه ديگري معين مي شودو تعويق جلسه ديگرجايزنخواهدبود.

ماده 148 : نسبت به دعاوي كه خواسته آن دوهزارريال ياكمتراست طرفين مي توانندعين اسنادخودرابه دادگاه تقديم نمايند.

ماده 149و150 : ملغي شده .

ماده 151 : سايرترتيبات دردادرسي اختصاري مثل دادرسي عادي است مگر آنچه راكه قانون استثناءكرده باشد.


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان