بسم الله
 
EN

بازدیدها: 518

قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1395/10/27
خلاصه: قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني ‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام
قسمت قبلي

فصل سوم- تعزيرات توليد، توزيع و فروش مواد خوردني، آشـاميدني، آرايشي و بهداشتي

ماده 31 - توليد مواد خوردني، آ شاميدني، آرايشي و بهــداشتي که با عـلامت و بسته بندي
مشخص بصورت بازرگاني عرضه مي‌گردد طبق فهرست ماده يک آيين نامه اجرايي ماده8 و 9 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهــــداشت، درمــان وآموزش پزشکي مي‌باشد وتخلف از آن جرم بوده ومتخلف به مجازاتهاي زير محکوم مي‌شود. 
مرتبه اول - تعطيل واحد توليدي غير مجاز بلافاصله و ضبط کالاي توليدي بنفع دولت. 
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، جريمه نقدي تا مبلغ ده ميليون ريال با توجه به حجم توليد غير مجاز. 
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم، ضبط لوازم توليدي بنفع دولت. 
چنانچه واحد توليدي مجاز بدون کسب پروانه ساخت اقدام به توليد کالايي نمايد: 
مرتبه اول - تعطيل خط توليد و ضبط کالاي توليدي بنفع دولت. 
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، جريمه نقدي تا مبلغ يک ميليون ريال با توجه به حجم توليد. 
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم تعطيل واحد توليدي تا مدت شش ماه. 

ماده 32 -توليد موادغذايي، آرايشي و بهداشتي بايد با حضور مسئول فني انجام گيرد، در صورت تخلف: 
مرتبه اول - تعطيل توليد تا حضور مسئول فني و اخطار کتبي (1) و درج درپرونده. 
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، ضبط کالاي توليدي بنفع دولت. 
مرتبه سوم-علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم، جريمه نقدي تا مبلغ يک ميليون ريال. 
مرتبه چهارم - تعطيل واحد توليد ي تا يکسال. 

ماده 33 -حضور مسئول فني در کليه مراحل توليد الزامي بوده و مسئول فني بايد نظارت دايم در امر توليد داشته باشد. تخلف از اين امر جرم بود ه و متخلف به مجازاتهاي زير محکوم مي‌شود: 
مرتبه اول - اخطار کتبي (2) ودرج در پرونده مسئول فني. 
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، جريمه نقدي تا مبلغ يکصد هزار ريال. 
مرتبه سوم - جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال. 
مرتبه چهارم - تعليق پروانه مسئول فني تا شش ماه. 

ماده 34 - کليه توليد کنندگان موظفند بر چسب اطلاعاتي بر روي کليه محصــولات و فرآورده‌هاي توليدي خود الصــاق نماينــــد و شمــــاره پــــروانه ساخـت و مهلـــــت اعتبار مصـرف (تاريخ مصرف) را نيز روي محصولات، حسب مورد، درج نمايند. تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محکوم مي‌شود: 
مرتبه اول - اخطار (1) و جريمه نقدي تا مبلغ دويست هزار ريال. 
مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال. 
مرتبه سوم - جريمه نقدي تا مبلغ يک ميليون ريال. 

ماده35 - توليد کنندگان مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ملزم به رعايت فرمول تاييد شده در پروانه ساخت مي‌باشند. 
تخلف از مفاداين ماده درصورتيکه عدم رعايت فرمول ساخت بر اساس کاهش مصرف مواد متشکله آن باشد از مصاديق کم فروشي و يا گرانفروشي محسوب گرديده و متخلف به مجازاتهاي زير محکوم مي‌گردد: 
الف - گرانفروشي تا مبلغ دو هزارريال: 
مرتبه اول - جريمه نقدي تا مبلغ ده هزار ريال. 
مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ ده هزار ريال ونصب پارچه در محل واحدبعنوان گرانفروش. 
مرتبه سوم - جريمه نقدي تا مبلغ ده هزار ريال، نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه‌هاي گروهي بعنوان گرانفروش. 
ب - گرانفروشي از مبلغ بيش از دو هزار ريال تا مبلغ پانصد هزار ريال: 
مرتبه اول - جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تاپنج برابر ميزان گرانفروشي. 
مرتبه دوم - جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابرميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد بعنوان گرانفروش. 
مرتبه سوم - جريمـــه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي، نصب پارچه در محل واحد ومعرفي از رسانه‌هاي گروهي بعنوان گرانفروش. 
ج - گرانفروشي از مبلغ بيش از پانصد هزار ريال تا مبلغ پنج ميليون ريال: 
مرتبه اول - جريمه نقدي از پنج تا هشت برابرميزان گرانفروشي. 
مرتبه دوم - جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي ونصب پارچه در محل واحدبعنوان گرانفروش. 
مرتبه سوم - جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي، نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه‌هاي گروهي بعنوان گرانفروش. 
د - گرانفروشي بيش از پنج ميليون ريال: 
مرتبه اول - جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي. 
مرتبه دوم- جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي ونصب پارچه در محل واحد بعنوان گرانفروش. 
مرتبه سوم - جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي، نصب پارچه در محل واحد ومعرفي از رسانه‌هاي گروهي بعنوان گرانفروش. 
در صورتي که مواد اوليه بکار رفته در فرمول ساخت، از مواد غير مجاز و يا سمي باشد متخلف به مجازاتهاي زير محکوم مي‌شود: 
مرتبه اول - ضبط کالاي توليدي و در صو رت سمي و يا زيان آور بودن، معدوم نمودن کالا. 
مرتبه دوم - علا وه بر مجازاتهاي مرتبه اول، جريمه نقدي تا پنج ميليون ريال. 
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم، تعطيل واحد توليدي تا يکسال. 

ماده 36 - شرکتهاي پخش، فروشگاه‌ها، سوپر مارکت‌ها، تعاوني‌ها و ساير اماکن که حق فروش يا توزيع کالا ي خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از کالاهاي مشمول قانون مـواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهـداشتي مي‌باشند که داراي پروانه ساخت معتبر و يا مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي باشند. 
تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محکوم مي‌شود. 
الف -شرکتهاي پخش و تعاونيهاي بزرگ: 
مرتبه اول - اخطار (1) و ضبط کالا بنفع دولت. 
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، جريمه نقدي تا مبلغ يک ميليون ريال با توجه به حجم کالا. 
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم، محکوميت مدير عامل شرکت به زندان از يک تا شش ماه. 
ب - فروشگاه‌ها و سوپر مارکت‌ها و ساير اماکن: 
مرتبه اول - اخطار (2) و ضبط کالا بنفع دولت. 
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، جريمه نقدي تا يکصد هزار ريال. 
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، جريمه نقدي تا پانصد هزار ريال. 
در صورت تکرار - تعطيل واحداز يک تا شش ماه. 

ماده 37 - فروشگاههــا، سوپر مارکت‌ها، تعاوني‌ها و ساير اماکن بايد از عرضه و تحويل کالاي غير بهداشتي خودداري نمايند. عرضه و تحويل کالا با علم به غير بهداشتي بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محکوم مي‌شود: 
مرتبه اول - اخطار کتبي (3) و ضبط کالا به نفع دولت. 
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، جريمه تا مبلغ يک ميليون ريال به تناسب حجم کالا. 
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم، تعطيل واحد از يک تا شش ماه. 

ماده 38 - سازمانهاوشرکتهاي واردکننده وتوليدکننده مواداوليه غذايي، آرايشي و بهداشتي در صورتي مي‌‏توانند کالاي خود را به توليد کنندگان موضوع ماده 31 اين قانون عرضه نمايند که واحدهاي مذکور داراي مجوز و يا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي باشند و متخلفين از مفاد اين ماده به مجازاتهاي زير محکوم مي‌‏شوند: 
الف - وارد کنندگان: 
مرتبه اول - اخطار (4) و جريمه نقدي تا مبلغ يک ميليون ريال. 
مرتبه دوم - جريمه نقدي از يک ميليون تا ده ميليون ريال. 
مرتبه سوم - جريمه نقدي تا مبلغ ده ميليون ريال و لغو کارت بازرگاني بمدت يکسال. 
ب - توليدکنندگان: 
مرتبه اول - اخطار (1) و جريمه نقدي تا مبلغ يک ميليون ريال. 
مرتبه دوم - جريمه نقدي از يک ميليون تا پنج ميليون ريال. 
مرتبه سوم - جريمه نقدي تا ده ميليون ريال. 

ماده 39 - متصديان و مسئولين کارخانجات و کارگاه‌ها و مراکز تهيه و توزيع مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، اماکن عمومي، مراکز بهداشتي درماني، مراکز آموزشي و پرورشي، محلهاي نگهداري و پرورش دام و طيور و کشتارگاه‌ها ملزم به رعايت ضوابط و مقررات بهداشت محيطي در محل فعاليت خود مي‌باشند. متخلفين از مفاد اين ماده به ازاي هر مورد نقص بهداشتي، به مجازاتهاي زير محکوم مي‌شوند: 
مرتبه اول - جريمه نقدي از مبلغ يکهزار تا پنجاه هزار ريال. 
مرتبه دوم - جريمه نقدي از مبلغ دو هزار تا يکصد هزار ريال. 
مرتبه سوم - جريمه نقدي از مبلغ چهار هزار تا دويست هزار ريال. 
مرتبه چهارم - علاوه بر مجازات مرتبه سوم، زندان از يک تا شش ماه. 
تبصره - در صورت عدم رفع نقائص بهداشتي در پايان مهلت مقرر، با لغو پروانه کسب متصدي و يا مسئولين، محل تعطيل خواهد شد و ادامه کار منوط به اخذ پروانه جديد و رفع نقص مي‌باشد. 

ماده 40 - در کليـه مراحل مربـوط بــه مواد اين قانون در صورتي که تخلف در بخش غير خصوصي انجام گرفته باشد، حسب مورد مقام مجاز دستور دهنده و يا مباشر و يا هردو، متخلف محسوب و به مجازاتهاي زير محکوم مي‌گردند: 
مرتبه اول - اخطار کتبي (‍ 2) و جريمه نقدي تا مبلغ يک ميليون ريال. 
مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ پنج ميليون ريال. 
مرتبه سوم - تعليق از خدمت بمدت سه تا ششماه. 
مرتبه چهارم - زندان از يک تا ششماه

فصل چهارم - ساير مقررات:

‌ماده 41: گزارش تخلفات مندرج در اين قانون به وسيله ناظرين و بازرسين ويژه‌اي که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و يا مديران‌عامل سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت، درمان تعيين مي‌شوند، تهيه مي‌گردد. 
‌ماده 42: کليه گزارشات تخلفات مندرج در اين قانون بايد به تأييد ناظرين و بازرسين ويژه برسد.
‌ماده 43: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است به طور منظم اسامي کالاهاي مجاز و غير مجاز (‌خوردني، آشاميدني، آرايشي و‌بهداشتي) را جهت اطلاع عموم به نحو مقتضي اعلام نمايد.
‌ماده 44: اعمال تعزيرات حکومتي موضوع اين قانون مانع اجراي مجازات‌هاي قانوني ديگر نخواهد بود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان