بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,121

طريقه کشف جعل در عصر حاضر؛ پيدايش خط و انواع آن- قسمت پنجم (قسمت پاياني)

  1394/3/12

تاثير مشخصات كاغذ در كشف جعل 

اصل كاغذ را ميتوان به وسيله مشخصات زيرين شناخت. 
ا- رنگ
2- ضخامت
3- جلا و پرداخت
4- علامت كارخانه كه در مقابل روشنائي معلوم و حكايت از سن كاغذ و سازنده آن مينمايد.
5- بافت كاغذ
6- برش كاغذ
7- اندازه كاغذ
8- خط كشي كاغذ
9- لائي كاغذ
10- شل يا محكم بودن كاغذ
11- علامت تلگرافي
12- تركيب كاغذ و اوصاف اليافي كه در ساخت آن بكار رفته
13- لب كاغذ كه رنگي – طلا كاري و يا نقره اي ميباشد
14- گوشه آن كه گرد است يا صاف. 

با در نظر گرفتن كليه اين مشخصات و با دقت كامل در هر يك از اين اوصاف ميتوان به كشف اسناد مجعول و مزور نائل شد سن اسناد و نوشتجات از روي مركب و جوهر و كاغذ و چاپ و موادي كه در آن بكار رفته است معلوم ميگردد و با در نظر گرفتن اين عوامل ميتوان فهميد كه آيا تاريخ نوشته يا سند همان است كه در آن ذكر گرديده و آيا ظاهر سند و نوشته باسن آن برابري و تطبيق ميكند يا نه 
آيا از يك سند بي تاريخ ميتوان سن و عمر آنرا تعيين كرد؟ 
آيا با چندين سند و چندين نوشته كه تواريخ مختلفه دارد داراي يك سن نبوده و در يك تاريخ جعل نشده است؟ 
آيا از يك سند مفهوم نميشود كه عمر آن زيادتر از تاريخي است كه در آن ذكر شده و جاعلين براي اينكه سند جوانرا پير و مسن جلوه دهند آنرا مچاله و كثيف مينمايند. 
براي امتحان و رسيدگي به صحت و اصالت آن جهات زيرين را بايد در نظر گرفت تا حقيقت و خلاف آن كشف شود. 
1- امتحان و آزمايش تمام كاغذ به وسيله اشعه نور. 
2- تطبيق و مقايسه اوصاف منظور و چند قسمت از ارقام و ميزان كلمات نوشته شده با اوصاف اسم گيرنده وجه و مقدار كلماتي كه آن سطر را تشكيل ميدهند. 
3- رسيدگي به سلسله اعداد روي سند براي اينكه كشف شود آيا اين اعداد با مهر لاستيكي نوشته شده و يا اينكه بي ترتيبي و بي نظمي در روي سند مشهود ميگردد. 
4- مقايسه و تطبيق مركب با اوصاف و مبلغ خطي با قسمتهاي ديگر. 
5- مقايسه پنهاي خطوط قلم با قسمتهاي مختلفه و پيدا نمودن هر ناهمواري و بي قاعدگي از نظر اندازه وقطع كاغذ روي قسمتهاي مختلفه سند. 
6- تجسس و معاينه و بررسي تغيير رنگ كه در اثر عمليات شيميائي پيدا شده است. 
7- امتحان پشت كاغذ اسناد بمنظور اينكه خطوط مظنون به عنوان دليل برآمدگي يا فرو رفتگي يا تراشيدگي پيدا ميشود يا نه؟ 
8- رسيدگي به سبك و شيوه خط – كجي – اندازه – تندي – سرعت تحرير و مبلغ خطي و رقمي و تطبيق آن با خطوط قسمت ديگر صفحه. 
9- بررسي دقيق از مبلغ رقمي از نظر اثبات غير متحدالشكل بودن آن. 
10- آزمايش و امتحان مركب و استشمام بوي كلورين در آن. 
11- ملاحظه مبلغ خطي و مبلغ رقمي بوسيله انتقال نور يا شعاع خورشيد. 
12- استعلام فوري از نويسنده چك و حواله كه ميزان آن چقدر است. 
از روي نوشته و اسناد به شرح مذكور در فوق ميتوان خلاف حقيقت را كشف نمود زيرا نوشته ثابت تر از حرف است كسي كه حرف ميزند سعي ميكند قيافه خود را با كلماتي كه ادا ميكند تطبيق دهد وكلاي مجلس و وكلاي دادگستري در موقع دفاع همين عمل را مي نمايند و طوري قيافه و ژست و حركات و رفتار خود را با گفتار خود تطبيق ميكنند كه تاثير بسزائي در مستمعين مينمايد در صورتيكه آن گفتار و عمليات برخلاف افكار و منويات آنان ميباشد ولي در موقع نوشتن قادر به مخفي كردن فكر و كتمان افكار خود نميباشند دقت آنان مانع افكار دماغي آنان ميباشد زيرا نوشته كار فكر و دقت است وقتي زمان از آن بگذرد ملكه و عادت ميشود و اعماليرا خود به خود پيروي مينمايد كه فكر و اراده در آن دخالت ندارد و هميشه تعارضي بين من عادت و من متفكر است و اعمال ناشيه از من متفكر و من عادت كاملاً متباين و با يكديگر تفاوت دارد و پس از تمرين اعمال ارادي بغير ارادي تبديل ميشود. 
در اعضاء و جوارح ما خيلي ازاين عادات وجود دارد كه ما از آن بي اطلاع هستيم تحريرات و نوشتجات عبارت از تركيب عده بيشماري از عادات است كه هويت ما را معلوم ميكند و ما را از ديگران ممتاز و مشخص ميسازد. 
قسمتي از اخبار و اسرار كه بزبان و نوك قلم ما جاري ميشود چيز ديگري جز عاديات نيست زيرا عادت بنوشتن نتيجه وجود علل وجهات مختلفه ميباشد كه در بعضي از مردم نتيجه مكتساب شخصي بوده و در بعضي ديگر نتايج حاصله از تقاليد غير ارادي و در گروهي از مردم تحت شرايط اتفاقي و حوادث و مقتضيات و درجات رشد روحي و جسمي و رفتار و سكنات و آموزش و پرورش و شغل و حرفه پيدا ميشود. 
ممكن است افرادي بخواهند در ضمن تغيير خط صفات و شيوه و سبك خود را مكتوم دارند ولي اين منظور عملي نيست زيرا كارشناس و خبره به محض رويت و مشاهده خط اين معاني را درك ميكند و در نوشتجات تصنعي بيشتر صفات و اوصاف نويسنده معلوم است تا نوشتجات معمولي و عادي. در موقع نوشتن مقدار زيادي از عادات و خصال و طرز و سبك نوشتن از نظر نويسنده ميگذرد و تقلب و تزوير او كشف ميگردد. 
هر قومي يك نوع خطي را داراست از خطوط عربي، فارسي، تركي، آلماني، فرانسه، انگليسي و روسي ميتوان به خصال نژادي آنان پي برد سبك خط انگليسي غير از خط فرانسه است اساس خط مبتني بر اعمال روحي و وظايف الاعضاء ميباشد. 
حركات دست بخودي خود تحت تاثير كار دماغي و اعمال غير ارادي عضلات است و حكايت از قيافه تاثير آن در تشكيل صفات معينه فردي ميباشد صفات هر كس روي سيما و صورت او نقش بسته است. 
كلمه ژست طرق مختلفه فعاليت را نشان ميدهد. 
حرف زدن – راه رفتن- دست بلند كردن و نوشتن – حركات قيافه – حركات پا عبارت از عضلات در حالت عمل هستند و يك قسمت از اعمال ارادي و غير ارادي را تشكيل ميدهند. 
مطالعه عميق اين نمايشات بخصوص فعاليتهاي دماغي معرف كامل شخصيت هر كس ميباشد تحريرات و نوشتجات عبارت از مجموعه ژستها بوده و محرك حركات دست براي نوشتن عبارت از افكار و كيفيات روحي و نفسانيات ميباشد. 
حال بايد ديد كه جاعل قبل از مبادرت به جعل براي تهيه كاغذ و مركب چه خصوصياتي را در نظر ميگيرد. 
كاغذ و مركب بايد برطبق تاريخ سند بوده باشد جاعل بايد هميشه كاغذهائي براي جعل خود فراهم نمايد تا نوشتجات و اسناد مجعوله را برطبق ميل خود تنظيم نمايد و اغلب متوجه اين نكات نيستند و جعل آنان كشف ميشود و بهر كاغذي كه در بادي امر برخورد نموده عمل خود را انجام ميدهند اغلب جعل وصيتنامه ها را روي كاغذهائي كه چند سال بعد از وصيتنامه وجود پيدا ميكند تنظيم مينمايند و علائم و تاريخ اين نوع كاغذها معلوم است و در مقابل روشنائي كاملاً مكشوف و هويدا ميگردد بايد تاريخ تولد كاغذ را با تاريخ ولادت سند تطبيق نمود و اغلب ميشود كه كاغذهاي يك كارخانه در يك زمان درست نميشود و مشخصات و علائم آن با محصول دفعات بعد كارخانه فرق مينمايد و جاعلين هم به كاغذهائي كه از دفترچه ميكنند و يا به كاغذهائي كه برخورد ميكنند اسناد مجعوله را تنظيم مينمايند. 
براي احراز اصالت و عدم اصالت يك نوشته مظنون نكات زيرين را بايد در نظر گرفت تا حقيقت دعوي بر قضات و اصحاب دعوي كاملاً مكشوف گردد. 
1- كاغذ و علامت آن 2- چاپ سربي و سنگي 3- مركب 4- سبك و شيوه و اوصاف خط دستي 5- اسامي كلمات و كوچه ها مثلاً 
نوشته اي به تاريخ 60 سال قبل از اين تنظيم شود بنام تميسار سرلشگر فلان مقيم خيابان روزولت بخش 3 دارنده برگ شناسنامه شماره 726 صادره از بخش 2 كوي كندوان 6- بيان عمل يا حادثه 7- زمان جعل با مراجعه به حوادث 8- تلفيق كلمات يا نحوه تعهدات 9- طرز مهرها 10- سوراخ يا بستن اوراق 11- ماشين و نوار آن 12- لاك و نوع آن 13- مجتهد و تنظيم كننده ورقه 14- شماره ثبت محضر 15- علامت سر قلم فولادي روي اسناد قديمي 16- مداد كپي رنگي آنيلين 17- جوهر بلوبلاك 18- عناوين 19- شهر 20- وصف نويسنده و مهارت يا ناتواني آن 21- سبك نوشته اختصار و القاب آن 22- شكل و سبك تنظيم ارقام 23- سري اعداد يا محو اشكال چاپ شده 24- استعمال خشك كن 25- علائم پستي 26- سلام و تعارفات در خاتمه مراسلات 27- تمبر پست 28- پاكت نامه هاي قديمي 29- تراشيدگي سال و روز اسناد چاپي 30- علائم مداد پاكن 31- نمونه امضاء 32- طريقه اختصار اسامي 33- سن مصنوعي 34- استعمال غيرصحيح القاب و عناوين بوسيله ذره بينهاي مختلف وعكاسي ميتوان كاغذهاي مختلفه وسند ونوشتجاب مورد اختلافرا امتحان كرد و از هويت آن اطلاع حاصل نمود كه چه قسم موادي درتركيبات آنها بكار برده شده و چه نوع الياف و خصوصياتي در كاغذهاي مورد امتحان وجود دارد. 
درموقع آزمايش و رسيدگي معلوم ميگردد كه كاغذ از الياف چوبي ساخته شده و حال آنكه تاريخ سند چندين سال قبل از پيدايش اين صنعت بوده است و از طريق اصالت و مجعوليت اسناد محرز ميگردد مثلاًتاريخ اختراع كاغذ با الياف چوبي 1867 بوده وسند نشان ميدهد كه در سال 1740 تنظيم گرديده است. 
اليافي كه بيشتر در ساختمان كاغذ بكار برده ميشود عبارتند از كتان- پنبه- كنف- شاهدانه- ابريشم- چوب صنوبر- توت و تبريزي وهويت اين اليافت مختلفه را ميتوان از شكل و ضخامت و عرض و رنگ الياف و اوصاف سلولهاي آن شناخت اين نكات بيشتر در اوراق تجاري مورد توجه واقع شده واغلب اتفاق ميافتد كه با محلول شيميائي كه بعداً به ذكر آن خواهيم پرداخت نوشتجاب روي اوراق را محو نموده و بعد آنها را تركرده وبا اطوي گرم صاف مينمايند ولي در نتيجه اين عمل رنگ اين اوراق كمي به خرمائي تبديل ميشود امروزه براي جلوگيري از اين نوع تقلبات كاغذهاي مخصوصي را براي اوراق تجاري از قبيل چك – فته طلب وبروات تخصيص دادهاند كه اگر بوسايل شيميائي و يا وسايل ديگر تراشيدگي ويا محو خطوط صورت بگيرد فوراً روي كاغذ كه با خطوط ريز كلمه تقلب نوشته شده است نمايان ميگردد كه با ذرهبين كاملاً ميتوان مشاهده نمود. 
در اغلب كاغذها علامت كارخانه وجود دارد كه حكايت از خصوصيات و تاريخ ساخت كاغذ مينمايد و در مقابل روشنائي كاملاً ظاهر و هويدا خواهد شد. 
اغلب اتفاق ميافتد كه علامت روي كاغذ را هم جعل ميكنند وبا روغن علامت هر كارخانه را كه قبلاً ساختهاند منگنه كرده و با مهره روي آنرا صاف مينمايند ولي بوسيله محول اكالي ميتوان اين علائم را كه ساختگي است پاك كرده واز بين برد. 
كاغذ مورد جعل بايد با پاكت تطبيق كند واغلب از جعلها را از نظر عدم تطبيق با پاكت و اختلاف زمان ميتوان كشف نمود. 
ضمائم و پيوست اسناد هم كمك بزرگي به كشف جعل مينمايند سن كاغذ با سن ضمائم بايد برابري نمايد و تقدم و تاخر آن دلالت بر مزور و مجعول بودن اين اوراق مينمايد. 
منگنه كاغذ وساير طرق پيوست كاغذ را از قبيل گيره و سنجاق و مفتول و غيره را بايد بررسي كامل نمود و اين اشياء بايد كاملاً متناسب با تاريخ ولادت مدرك و اسناد باشد واز روي منگنه و گيره و سوراخ اوراق ميتوان به اصالت ومزور بودن اسناد پي برد. 
از پاكيزگي اسناد – تا – چين – سوراخ لكه و انحراف عمودي خط و لبههاي كاغذ ميتوان به كيفيت و چگونگي سند پي برد و اين نكات در موقع قضاوت بايد مورد توجه و دقت واقع گردد. 
=== 
ديگر موازي ميباشد يا نه ونيز قسمت بالا و پائين كاغذ ملاحظه شودكه آيا با دست بريده شده و يا با قيچي ومقراض و آلات و ادوات ديگر. 
يكي از اعماليرا كه جاعلين انجام ميدهند و ميخواهند در نتيجه آن افراد را اغفال نموده و پرده روي اعمال خودكشيده و آنرا مكتوم و مستور دارند تا يا چين كاغذ است حال بايد ديد تا چيست و چگونه توليد ميشود. 
برگ كاغذ عبارت از توده اليافي است كه بهم فشرده شده و موقعي عمل تا صورت ميگيرد به يك قسمت كاغذ فشار آمده بالا ميآيد و در طرف ديگر كاغذ ايجاد فرورفتگي خواهد نمود و چون حالت انعطافي و ارتجاعي كاغذ كم است نميتواند به حالت اول عود نمايد. 
درجه تاثيري تاي كاغذ بستگي با جنس و ضخامت و ميزان فشار دست دارد. 
هر تاي كاغذ و لو يك مرتبه صورت گرفته باشد قطعاً الياف دو طرف كاغذ را تغيير داده و اختلافي درآن الياف ايجاد مينمايد و سطح كاغذ در نتيجه اين عمل ناهموار گرديده و اوصاف ذرات و خلل و فرج قسمت تا شده كاغذ را تغيير ميدهد. 
اين تغيير ملازمه با تغيير اوصاف وامتداد و پهن شدن مركب و جوهر در روي كاغذ خواهد داشت. 
كاغذهاي خوب ممكن است چندين مرتبه تا شود بدون اينكه آثار پارهگي در آن ايجاد شود در صورتيكه بعضي از كاغذها به محض اولين تاي معمولي شكسته خواهد شد ونتايج و آثار تحرير در قسمتهيا تاشده به مقتضاي شرايط فرق ميكند. 
كاغذ محكم و ضخيم شكسته نشده ولي صافي و همواري خود را حتي بعد از يك مرتبه تا شدن از دست ميدهد وتوليد برآمدگي تا دربيرون كاغذ و فرورفتگي ويا تقعر در داخل آن ايجاد ميكند و معلوم مينمايد كه كلمه الحاقي بعد يا قبل از تا صورت گرفته است يانه. 
خطوط و نوشته مربوط به قسمت تحدب وبرآمدگي مستعد براي پهن شدن بوده زيرا قلم به تا برخورد كرده و قسمت برآمدگي آن مانع سير قلم ميشود و اگر بلندي و برآمدگي زياد باشد يك خلاء و شكافي در مسير خط بين دو طرف تا پيدا ميشود. 
قسمت مقعر يا طرف داخلي كاغذ پائينتر و پستتر از قسمتهاي ديگر آن ميباشد و يك فرورفتگي در تمام عرض تاي كاغذ ايجاد خواهد نمود و اگر تا چند مرتبه انجام گيرد پارهگي وشكستگي ايجاد نشده و آنرا متخلخل نخواهد نمود ولي قلم در موقع نوشتن پرش و جهش نموده و درخف كمي تغيير امتداد در قسمت تا پيدا شده ومسير آنرا تغيير ميدهد. 
كاغذهائي كه باالياف چوب ساخته شدهاندبه آساني شكسته ميشوند زيرا الياف آنها كوتاهتر از الياف ساير كاغذها ميباشد وجوهر و مركب روي اين كاغذها زيادتر از كاغذهاي ديگر پهن ميشود. 
با توجه به اين نكات و معاني معلوم ميگردد كه كلمات مندرجه قبل از تاي كاغذ صورت گرفته است و يا بعد از اين واين معاني در موردي تحقق پيدا ميكند كه مركب وجوهر آن مايع و سيال باشد وكليه اين رسيدگيها بوسيله دستگاه عكاسي و ذرهبينهاي دقيق كه كلمات را چند برابر بزرگ ميكند انجام خواهد گرفت. 
اين عوامل و نكات بهيچوجه در دستگاه قضائي ايران مورد توجه واقع نميشود واغلب از رسيدگيها كه بوسيله كارشناسان صورت ميگيرد سطحي بوده وبدون داشتن آلات و ادوات ومعلومات كافي اظهار نظر در امور قضاياي مرجوعه مينمايند و با جان ومال و حيثيات و شئونات و اعتبارات مردم بازي ميكنند و حقوق مردم هميشه در مقابل جاعلين و سند سازها و تزوير كنندگان در خطر بوده وحيات سياسي و اقتصادي و مالي و اداري افراد واجتماع متزلزل ميباشد علت اين است كه كليه امور فردي و اجتماعي در كشور ما جز اسقاط تكليف چيز ديگري نبوده است. 
خوردن كه از ضروريات زندگي است در جامعه ما وجودندارد نتيجهاي را كه ديگران از خوردن ميگيرند ما نميگيريم زيرا جويدن درعرف مابلع كردن است و خوردن به مثابه تنقيه فوقاني ميباشد و اغلب به اختلال معدي و سوء هضم وزخم معده و روده مبتلا هستيم و اين عمل حياتي در نزد ما جز اسقاط تكليف چيز ديگري نيست. 
چو معده خراب داريم خواب هم نداريم خواب ايراني حالت نزع و جان كندن است و مانند ديگران نميخوابيم تا مسموميت روحي و جسمي از خود رفع نمائيم و خواب هم در عداد اسقاط تكليف محسوب ميشود. 
زناشوئي هم در جامعه ما جز اسقاط تكليف چيز ديگري نيست. 
منظور از زناشوئي اين است كه در باغ زناشوئي تخم چون خودي بيفشاني تا نهالي برتر از خود به بار آوري و چرخ خود رو ايجاد كني ولي زناشوئي در عرف ما نه توليد مثل است و نه توليد مافوق بلكه توليد مادون ميباشد و بيان نيچه فيلسوف آلماني كه ميگويد ديوانگيهاي كوتاه و بيشمار در عرف شما عشق ناميده ميشود و ازدواج شما حمق ممتدي است كه باين قبيل ديوانگيها خاتمه ميدهد در ما مصداق پيدا نموده است كه عين عبارت را كه به چندين زبان ترجمه شده است ذيلاً نقل ميكنيم. 
آلماني 
Viele kurze Torheiten-das heisst bei euch Liebe. Und eure Ehe macht vielen kurzen Torheiten ein Ende, als eine lange Dummheit. 
انگليسي 
Many brief follies-that ye call love, and your marriage maketh an end of many brief follies with one long stupidity. 
فرانسه 
Beaucoup de breves follies,-c'est la ce que vous appelez amour. Et votre mariage met fin a beaucoup de breves folies, par une longue sottise. 
عربي 
ان ماتدعونه عشقاً انما هو جنون بتتالي نوبه بعد نوبه حتي يجييء زواجكم خاتما هذه الحماقات بالحماقه المستقره الكبري. 
تفريح هم در عرف ما عرق و ورق و شيره و ترياك و بدگوئي از ديگران و پاپوش دوزي است و نتايج مطلوبيرا كه ديگران از قبيل گردش و تماشان گل و سبزه و سينما و تئاتر و ورزشهاي جسمي و روحي ميگيرند جز تضررات و آلايشها چيزي عايد ما نميشود زيرا اين نوع عمليات هم در عداد اسقاط تكليف ميباشد. 
شبانه روز كه بيست و چهار ساعت ميباشد به سه قسمت تقسيم شده است هشت ساعت براي كار هشت ساعت براي تفريح و هشت ساعت براي استراحت. 
در جامعه ما نه كار وجود دارد نه تفريح و نه استراحت و از نظر عدم رعايت اين اصول سه گانه نتايجي از امور و قضايا گرفته نميشود. 
عمل ما مانند گاو عصار است كه شب و روز در حركت بوده و ذرهاي از مسير خود تجاوز نمي نمائيم با اين تفاوت كه چشمان گاو عصار بسته است و ما با چشمان باز اين حركات و عمليات مذبوحانه را مينمائيم روزها را شب و شب ها را روز ميكنيم بدون اينكهدر نيروي فكري و انديشه ما تغييري حاصل شود و از ثمرات علوم و فنون و حيات كنوني بهره و سهمي داشته باشيم. 
اين تصنيف كاملاً در ما مصداق پيدا ميكند. 
دارم عجب روز و شبي وين خواب وين بيداريم 
بقول فيلسوف آلماني «انتحار تدريجي را در جامعه ما زندگي نام 
نهاده اند» 
Langsamer Selbstmord nennen wir Leben 
هر انديشه اي كه از علوم و فنون ريشه نگرفته باشد موهوم است و عدمش به از وجود ميباشد. 
بايد زندگاني را پيشرفت داد و بر رونق آن افزود تكامل يعني ترقي و تفوق بر مشكلات زندگي است. 
نوع تمايل و نوع ارزش دادن ماست كه نوع تصورات و نوع فكر ما را معين مينمايد. 
طرز شناسائي ما منوط به مقاصد ماست و مقاصد ما بر پايه احساسات ما قرار گرفته اند. 
طرز نظر بدنيا و موجودات است كه افكار متفاوت را ايجاد ميكند. باري يگانه عاملي كه بايد براي كشف هر حقيقتي بكار برده شود دقت و توجه بامور و قضايا ميباشد تا افراد نسبت به امر يا قضيه اي دقت نكنند قضاوت نسبت بآن دشوار و مشكل خواهد بود زيرا توجه و دقت قواي روحيه را مضاعف مينمايد. 
دقت عبارت از تمركز ارادي حواس است روي شيئي و قضيه معيني. 
اشياء بزرگ فقط داراي صور و جهات مختلفه نيستند اشياء كوچك هم واجد همين اوصاف ميباشند. 
دقت در حكم ذره بيني است كه كليه سطوح و جوانب و قسمتهاي اشياء و امور و قضايا را بزرگ نموده و حقايق آنانرا در نظر ما جلوگر ميسازد. 
دقت و توجه از نمايشات و تجليات فعاليت روح است و عملي است كه بواسطه آن فكر و هوش بشر مدتي روي موضوعي بيش از موضوعات ديگر توقف و مكث مينمايد. 
بسط فكر و هدايت و ارشاد فكر بطرف نقطه واحدي دقت ميباشد زيرا اشياء در بادي امر و اولين نظر يك طرف خود را بما نشان ميدهند معرفت شناسائي ما نسبت به اشياء بانظر اجمالي ناقص و غالباً غلط مي باشد هر قدر آن شييء و قضيه و موضوع را زير نظر خود قرار دهيم بيشتر بتمام صور و اشكال قضايا و امور و جوانب مختلفه آن آشنائي پيدا مينمائيم. 
از نيوتن انگليسي پرسيدند كه قانون ثقل را چگونه بدست آوردي جواب داد در نتيجه فكر متمادي. 
دكارت وجود انسان را از فكر ميداند فردي كه فاقد فكر باشد بآن وجود نميتوان اطلاق نمود كه عين عبارت او بزبان لاتيني و فرانسه نقل ميشود. 
Cogito ergo sum. 
Je pense donc je suis. 
يعني مي انديشم پس هستم يا فكر دارم پس وجود دارم. 
بقاء هر فردي روي انديشه آن فرد ميباشد. 
در اينصورت بايد هميشه در تقويت فكر خود بكوشيم تا بيشتر از عمل دقت نتيجه بگيريم يا بضاعت و سرمايه علمي كم نتيجه نيكوئي عايد ما نخواهد شد زيرا چهره دنيا برحسب حالت روحي و فكري ما عوض ميشود. 
افكار خود را در دايره تنگ راكد و جامد نگذاريم. 
براي كشف جعل بايد به محصول فكري نبوغ و دها علماء فيزيك و شيمي كه براي ما ايجاد كرده اند پي برد تا با توسل بآن وسايل بتوانيم پرده از روي مجهولات خود برداريم. 
هرچه ديده بصيرت انسان بيناتر شود بجهل خود بيشتر پي مي برد. 
امروزه با قدرت علم ميتوان تمام نيروهاي مخفي خود را نمودار ساخت. 
بايد اين مه غليظي را كه در افق دستگاه قضائي ما پديدار شده است با نيروي علم و فن برطرف نمود. و قضاوت را از صورت كمي بصورت كيفي در آورد و به آمار بازي خاتمه داد. 
بيائيد خود را از نو بنا كنيد و از برون و درون ذاتي خود استمداد طلبيد و محيط زندگي را بشكلي كه مطلوب جهان امروز است در آوريد و هر روز بردسته اي از مشكلات فائق آمده و به بسياري از رموزات و مكنونات دهر دسترسي پيدا خواهيد نمود. 
آدمي درعالم خاكي نميآيد بدست عالمي ديگرببايد ساخت واز نو آدمي 
اين دعادي شب تحويل اول سال را هميشه شعار حيات روزانه خود قرار دهيم تا تحولي در كليه شئون حياتي ما پيدا شود يا مقلب القلوب و الابصار يا مدبر الليل و النهار يا محول الحول و الاحوال حول حالنا الي احسن حال 
وسايل علمي و فني امروزه برقدرت و توانائي ما افزوده است. 
علوم و فنون امروزه وسيله خوبي براي درك حقايق و پي بردن بشگفتي ها و اسرار و نظامات عالم بشمار ميرود. 
دنياي كنوني كه ما در آن زندگي ميكنيم هيچگونه شباهتي با دنياي نياگان ما ندارد. 
پيشرفت علم فيزيك و شيمي كمك بزرگي به كشف جعل نموده و دوربين هاي مختلف براي عكاسي اسناد و مشاهده خطوط اختراع شده است از قبيل ذره بين هاي مخصوصي كه اشياء را بصورت برجسته مي بيند و آنراميكروسكوپ استره او سكوپيك (Microscope Stereoscopique) مينامند. 
و همچنين عكاسي موجودات ريز كه تشخيص آن با چشم مشكل است و اين عمل را ميكروفتوگرافي (Microphotographie) ناميده ميشود و معاينه اسناد بوسيله اشعه ماوراء بنفش (Ultra Violet) و اشعه مجهول راديوسكوپي (Radioscopie) و عكاسي بوسيله اشعه مجهول – راديوگرافي (Radiographie) و مواد شيميائي و غيره كه در كشف جعل بكار برده ميشود و در مقالات بعد به نحو تفصيل طرق ديگر كشف جعل و انواع آنرا اگر حياتي باقي باشد شرح خواهيم داد. 
نويسنده: محمود سرشار

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان