بسم الله
 
EN

بازدیدها: 980

خشونت خانگي عليه زنان- قسمت پنجم

  1394/3/9
قسمت قبلي

4. راهبرد عقلانى در زمينة تفاوت هاى جنسى

دربارة تفاوت هاى جنسى چه راهبردى را بايد پيش گرفت : ابقا يا محو تفاوت ها؟ 
اين مسئله از تنگناهاى اصلى طرف داران فمينيسم است كه موجب چند دستگى آنان شده است. در حالى كه گروهى از فمينيست ها از هر پيشنهاد يا پيشرفتى كه به محو تفاوت ها كمك كند، استقبال م ى كنند، گروهى ديگر خواهان ارج نهادن به دست كم پاره اى از تفاوت هاى جنسى اند. البته جانب دارى فمينيست ها از تفاوت هاى جنسى معمولا از منظر خاصى صورت مى گيرد. آنان يا از درون تفاوت هايى مانند جذابيت هاى جنسى و قابليت توليد مثل زنان، راهى به سوى افزايش قدرت ايشان و مبارزه با سلطة مردان مي جويند، (1) و يا از پيامدهاى منفى احتمالى جهان عارى از تفاوت هاى جنسى براى زنان اظهار نگرانى مى كنند؛ زيرا از اينكه در چنين جهانى باز هم مردان الگوى واحد يا الگوهاى متكثر جنسيتى را تعريف كنند، بيمناك اند. (2)

اما بر پاية مبانى ديگر نيز مى توان به تأييد و تثبيت تفاوت هاى جنسى پرداخت.
از اين جمله، ديدگاه موسوم به فمينيسم خانواده گرا انديشه هاى قابل توجهى در جهت احياى مادرى مطرح كرده است . بتى فريدن (3) در آثار متأخرش گفت كه ما با كم ارزش كردن خانواده، چرخه اى را كه براى حيات ضرورت دارد، محبت و داشتن فرزند را انكار كنند. (4)  آليس رسى نيز با تأكيد بر ابعاد
زيست شناختى پيوند مادر - فرزند به منزلة مهم ترين ارتباط در جامعة انسانى، خواستار ايجاد محيط طبيع ىترى براى والدگرى (Parenting) شده است. (5)

از منظر دينى و الهياتي نيز روشن است كه موضع دين چيزى جز حفظ تفاوت هاى جنسى و ار ج نهادن به آنها نيست؛ زيرا بر خلاف ديدگاه هاى غيرالهي، در الهيات دينى اين تفاوت ها برحسب اهداف غايى تبيين و تفسير مى شوند. به گفتة استاد شهيد مطهرى:
« بدون دخالت دادن اصل علت غايى نمى توان پديده هاى جهان را تفسير كرد. دستگاه عظيم خلقت براى اينكه به هدف خود برسد و نوع را حفظ كند، جهاز عظيم توليد نسل را به وجود آورده است؛ دائماً از كارخانة خود هم جنس نر به وجود مى آورد و هم جنس ماده ؛ و در آنجا كه بقا و دوام نسل احتياج دارد به همكارى و تعاون دو جنس، مخصوصاً در نوع انسان، براى اينكه اين دو را به كمك يكديگر در اين كار وا دارد، طرح وحدت و اتحاد آنها را ريخته است ... و براى اينكه طرح كاملا عملى شود و جسم و جان آنها را بهتر به هم بپيوندد، تفاوت هاى عجيب جسمى و روحى در ميان آنها قرار داده است و همين تفاوت هاست كه آنها را بيشتر به يكديگر جذب مى كند و عاشق و خواهان يكديگر قرار مى دهد» (6)

از اين گذشته، يكى از انگيزه هاى اصلى طرف داران حذف تفاوت هاى جنسى، ارزش كمتر ويژگي هاي زنانه در برخى فرهنگ هاست؛ در حالي كه از ديد اسلام، تفاوت هاى جنسى معيار ارزشگذارى متفاوت نيستند، بل معيار اساسى ارزشمندى، پرهيزكارى است كه جنسيت هيچ دخالتى در آن ندارد ، و از اين روي، زنان با ارج نهادن به ويژگى هاى جنسى خود و انجام فعاليتهاى زنانه مى توانند به همان ارزش و جايگاهى دست يابند كه مردان با ايفاى نقش هاى مردانه بدان ميرسند.
-----------------
1. Peach, L. J. (ed.), Women in Culture, p. 284; Ramazanoglu, C., Feminism and The Contradictions of Oppression, p.71.
2. Ibid, p. 185.
3. Betty Fridan
4. Hekman, S. J, Opcit, p. 139.
5. Ibid, p. 138.
6- مرتضي مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام ص 210- 211
نويسنده: محمدرضا سالاري فرمشاوره حقوقی رایگان