بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,026

حقوق شهروندي در نظام حقوقي ايران - قسمت چهارم

  1394/2/2
قسمت قبلي


3) در خصوص عدالت اجتماعي (منع تبعيض)


حضرت امام در صحيفه جلد 16 صفحه 443 در خصوص منع تبعيض در اسلام اينچنين فرموده اند:

«من مکرر اعلام کرده ام که در اسلام نژاد، زبان، قوميت و گروه و ناحيه مطرح نيست. تمام مسلمين ? چه اهل سنت و چه شيعي ? برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزايا و حقوق اسلامي هستند. از جمله جنايتهايي که بدخواهان به اسلام مرتکب شده اند ايجاد اختلاف بين برادران سني و شيعي است. من از همه برادران اهل سنت تقاضا دارم که اين شايعات را محکوم و شايعه سازان را به جزاي اعمالشان برسانند. هيچ کس به هيچ عنوان حق تجاوز به جان و مال برادران کردستان ما را ندارد. متجاوزين شديداً به جزاي اعمال خود مي رسند»

از نظر امام، برخورداري از حقوق اجتماعي در جامعه براساس تابعيت کشور است و تمام شهروندان ايراني از حقوق اجتماعي برخورداراند ودر اين زمينه، اقليت هاي مذهبي نيز همچون مسلمانان، از اين حقوق برخورداراند. به عبارت ديگر، حقوق اجتماعي براساس مذهب، در جامعه توزيع نمي شود:

«هر ايراني حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعي برخوردار باشد. مسلمان يا مسيحي و يا يهودي و يا مذاهب ديگر فرق ندارد.»

4)در خصوص حقوق زنان


حضرت امام خميني (ره) در "حوزه عمومي حقوق زنان" اين چنين بيان فرموده اند:

((براي زن ابعاد مختلفه است, چـنـانچه براي مرد و براي انسان, اين ورق صوري طبيعي نازل ترين مرتبه انسان است و نـازلـتـرين مرتبه زن است و نازلترين مرتبه مرد است. لکن از همين مرتبه نازل حـرکـت به سوي کمال است. انسان موجود متحرک است, از مرتبه طبيعت تا مرتبه غيب, تا فنا بر الوهيت.))

و همچنين در زمينه تساوي حقوق زنان با مردان مي فرمايند:

((اسلام نظر خـاص بـر شـمـا بـانوان دارد. اسلام در وقتي که ظهور کرد در جزيره العرب, بانوان حـيثيت خودشان را پيش مردان از دست داده بودند; اسلام آنها را سربلند و سرافراز کـرد, اسلام آنها را با مردان مساوي کرد.))

نيز در باره تساوي زن و مـرد و حق دخالت در سرنوشت براي زنان فرموده اند:

((مـا مـي خواهيم زن به مقام والاي انسانيت برسد. زن بايد در سـرنـوشـت خـودش دخـالـت داشـته باشد.))

در مصاحبه با روزنامه هلندي دي ولت گـرانـت، در پـاسخ به اين سوال که مشخصات حقوق زنان در جمهوري اسلامي چه خواهد بـود؟ مـي فـرمايند:

((از حقوق انساني، تفاوتي بين زن و مرد نيست زيرا که هر دو انـسـانـنـد و زن حـق دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد. بله در بعضي از مـوارد تـفـاوتـهـايـي بين زن و مرد وجود دارد که به حيثيت انساني آنها ارتباط نـدارد.))

((... اسلام زن را مثل مرد در همه شئون، همان طوري که مرد در همه شـئون دخـالـت دارد, زن هم دخالت دارد، همان طوري که مرد بايد از فساد اجتناب کـنـد، زن هـم بـايـد از فساد اجتناب کند ... زنها اختيار دارند، همان طوري که مـردهـا اخـتيار دارند.))

5) در خصوص حقوق سياسي و اجتماعي شهروندان


حضرت امام خميني (ره) در حوزه آزادي احزاب و انجمنها و تشکيل اجتماعات اينچنين بيان فرموده اند:

«کليه شهروندان حق دارند در گروه بندي هاي مختلف سياسي، اجتماعي، صنعتي و اقتصادي شرکت کنند. جلوگيري از اين حق مباينت آشکاري با آزادي دارد، مگر آنکه تجمع و گروه بندي، خطراتي براي نظم عمومي مستقر داشته باشد.»

«... از اين چيز بهتر چه مي خواستيد از يک انقلاب؟ همان که ملت مي خواست، آزدي را مي خواست، حاصل است. همه الآن آزاد نشسته ايد و در همه جا آزاد مجتمع هستيد و در پنج سال پيش هيچ نمي توانستيد يک همچو اجتماعي را ايجاد کنيد. آزاديد، اين چيزي بود که ملت مي خواست و شد.»

«... جمهوري اسلامي از اول که پيروز شد، آزادي را به طور مطلق به همه طوايف داد. نه تنها هيچ روزنامه اي تعطيل نشد، بلکه هر گروه و حزبي به کارهاي خود مشغول بودند و بعضي از گروه ها که ناشناخته بودند، از طرف دولت به کار گمارده شدند. ليکن به تدريج فهميده شد که اينها يا توطئه گرند يا جاسوسي مي کنند. از طرف ديگر نمي شد که انقلاب را رها کنيم. نه اسلام اجازه مي داد و نه عقل که يک دسته از عنوان دولت يا غير دولت براي سرنگوني جمهوري اسلامي سوء استفاده نموده يا جاسوسي کنند و ما ساکت باشيم.»

حضرت امام (ره) در فراز ديگري از وصيت نامه تاريخي خويش مي فرمايند:

«... و وصيت من به گروههاي مسلمان که از روي اشتباه به غرب و احياناً به شرق تمايل نشان مي دهند و از منافقان که اکنون خيانتشان معلوم شد گاهي طرفداري مي کردند و به مخالفانِ بدخواهان اسلام از روي خطا و اشتباه گاهي لعن مي کردند و طعن مي زدند، آن است که بر سر اشتباه خود پافشاري نکنند و با شهامت اسلامي به خطاي خود اعتراف ، و با دولت و مجلس و ملت مظلوم براي رضاي خداوند هم صدا و هم مسير شده و اين مستضعفان تاريخ را از شرّ مستکبران نجات دهيد.»

6) حقوق شهروندان در تعليم و تعلم و فرصتهاي برابر آموزشي


حضرت امام خميني (ره) در خصوص فرصتهاي برابر آموزشي اينچنين بيان فرموده اند:

«در علم و تقوا کوشش کنيد که علم به هيچ کس انحصار ندارد، علم مال همه است»

« ... تحصيل که در مورد مردان عامل مهمي براي تحرک شغلي است در مورد زنان براي تحرک صعودي، متغير سرنوشت سازي به نظر مي رسد»

«... لازم است تمام بي سوادان براي يادگيري و تمام خواهران و برادران باسواد براي ياد دادن بپا خيزند»

همچنين ايشان در فرازي از وصيت نامه سياسي الهي خويش فرموده اند:

«... و اينجانب به همة نوجوانان و جوانان در مرحلة اول ، و پدران و مادران و دوستان آنها در مرحلة دوم ، و به دولتمردان و روشنفکران دلسوز براي کشور در مرحلة بعد وصيت مي کنم که در اين امر مهم که کشورتان را از آسيب نگه مي دارد، با جان و دل کوشش کنيد و دانشگاهها را به نسل بعد بسپريد. و به همة نسلهاي مسلسل توصيه مي کنم که براي نجات خود و کشور عزيز و اسلام ِآدم ساز، دانشگاهها را از انحراف و غرب و شرقزدگي حفظ و پاسداري کنيد و با اين عمل انساني ـ اسلامي خود دست قدرتهاي بزرگ را از کشور قطع و آنان را نااميد نماييد. خدايتان پشتيبان و نگهدار باد.»

7)در خصوص حقوق شهروندان در انتخابات آزاد


يکي از مهم ترين حقوق اساسي مردم در جامعه، حق تعيئن سرنوشت است. اين حق، از جمله حقوقي است که قانون اساسي بسياري از کشورها آن را براي مردم برسميت شناخته است. از ديدگاه حضرت امام خميني (ره) حق تعيين سرنوشت از حقوق اساسي مردم مي باشد که بموجب آن، هر ملتي بايد سرنوشت خودش را خودش معين کند ايشان در اين خصوص بيان فرموده اند:

«همانطوري که مکرر من عرض کرده ام و سايرين هم گفته اند، انتخابات در انحصار هيچ کس نيست، نه در انحصار روحانيين است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروهها است. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخاب براي تحصيل سرنوشت شما ملت است.»

از ديدگاه امام(ره)، نه تنها همه مردم داراي حق رأي هستند، بلکه اساس حق مشارکت و تعيين سرنوشت نيز براي همه مردم وجود دارد و تمامي اقشار مردم اعم از مرد و زن بايد در سرنوشت خود مشارکت داشته باشند ايشان در خصوص مساوات شهروندان در رأي دادن بيان فرموده اند:

«... بايد همه شما در اين امر نظر داشته باشيد، در امور سياسي نظر داشته باشيد. براي اينکه امور سياسي مخصوص يک طبقه نيست، همانطوري که علم مخصوص يک طبقه نيست. همانطوري که مردها بايد در امور سياسي دخالت کنند و جامعه خودشان را حفظ کنند، زن ها هم بايد دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زنها هم بايد در فعاليتهاي اجتماعي و سياسي همدوش مردها باشند، البته با حفظ آن چيزي که اسلام فرموده است.»

حضرت امام (ره) در فرازي از وصيت نامه خويش بيان فرموده اند:

«و وصيت من به ملت شريف آن است که در تمام انتخابات ، چه انتخاب رئيس جمهور و چه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و چه انتخاب خبرگان براي تعيين شوراي رهبري يا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصي که انتخاب مي کنند روي ضوابطي باشد که اعتبار مي شود.»

8) درخصوص اقليت هاي مذهبي


از نظر حضرت امام خميني (ره) اقليت هاي مذهبي در حکومت اسلامي آزادي انجام فرائض مذهبي را دارا هستند. اقليت هاي مذهبي مي توانند به طور آزادانه به اعمال مذهبي خود بپردازند. امام (ره) در آستانه پيروزي انقلاب و تشکيل حکومت اسلامي، در پاسخ به سوالي در اين باره مي فرمايند:«تمام اقليت هاي مذهبي در حکومت اسلامي مي توانند به کليه فرائض مذهب خود آزادانه عمل نمايند.»

از ديدگاه امام وظيفه حکومت اسلامي حمايت از حقوق اقليتهاي مذهبي است. حکومت اسلامي بايد از حقوق آنان همچون ساير شهروندان دفاع کند. امام (ره) در باره روابط ميان اقليتها مي فرمايد:

«اقليتهاي مذهبي نتنها آزادند، بلکه دولت اسلامي موضف است ازحقوق آنها دفاع کند»

و نيز در جاي ديگر مي فرمايند:

«حکومت اسلامي موظف است از حقوق آنان (اقليتهاي مذهبي) به بهترين وجه حفاظت کند»

«...اسلام بيش از هر ديني و بيش از هر مسلکي به اقليتهاي مذهبي، آزادي داده است. آنان نيز بايد از حقوق طبيعي خودشان که خداوند براي همه انسانها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترين وجه از آنان نگهداري مي کنيم»

«... اسلام هميشه حافظ حقوق مشروع اقليتهاي مذهبي بوده و هست. آنان در جمهوري اسلامي آزادند و آزادنه به مسائل خود مي پردازند و در پناه حکومت اسلامي چون بقيه افراد، در اظهار عقيده آزادند»

همچنين ايشان در وصيت نامه سياسي الهي خويش در خصوص اقليتهاي مذهبي بيان فرموده اند:

«... و به اقليت هاي مذهبي رسمي وصيت مي کنم که از دوره هاي رژيم پهلوي عبرت بگيرند و وکلاي خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهوري اسلامي و غير وابسته به قدرتهاي جهانخوار و بدون گرايش به مکتبهاي الحادي و انحرافي و التقاطي انتخاب نمايند.»

«اسلام هميشه حافظ حقوق مشروع اقليتهاي مذهبي بوده و هست. آنان در جمهوري اسلامي آزادند و آزادنه به مسائل خود مي پردازند و در پناه حکومت اسلامي چون بقيه افراد، در اظهار عقيده آزادند»نويسنده:  هومن گنجوري


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان