بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,368

يک پرونده(121) كفيل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الكفاله را داراست

  1394/1/31

رأي دادگاه


« نظر به اينكه جلب كفيل بعد از اخطار قبلي مبني بر معرفي مكفول بوده و براي اخذ وجه الكفاله صورت گرفته است، تخلف محسوب نمي شود و همچنين چون آقاي كفيل خودش علاوه بر وجه الكفاله نسبت به پرداخت محكوم به اقدام نموده، تخلفي احراز نمي گردد، اما چون به موجب ماده ي 143 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كفيل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الكفاله داشته، ضرورت داشته مراتب به وي ابلاغ شود و چون «ز. ب»رئيس شعبه ي اول دادگاه عمومي. . . به وظيفه ي قانوني خود عمل نكرده، متخلف است و مستندا به ماده ي 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به كسر عشر حقوق براي مدت سه ماه محكوم مي گردد و ساير موارد راي بر برائت وي صادر مي شود.»

عدم رسيدگي خارج از نوبت دادگاه نسبت به اعتراض، به قرار منع پيگرد، تخلف انتظامي است.


كلاسه ي: 139ـ137/77
دادنامه ي: 117تا115-25/5/79
موضوع رسيدگي: كيفرخواست هاي انتظامي شماره ي: ،42 40-7/2/77
مشتكي عنهم آقايان: 1ـ.....مستشار شعبه ي...دادگاه تجديدنظر استان تهران 2ـ.....رئيس شعبه ي....دادگاه عمومي تهران .....3رئيس شعبه ي....دادگاه عمومي تهران
مرجع رسيدگي: شعبه ي...دادگاه عالي انتظامي قضات
هيأت  دادرسان: آقايان....رئيس،اعضاي ......دادگاه.
جريان پرونده: دادسراي انتظامي قضات با ارسال پرونده كلاسه ي 2ـ55/77 به شعبه ي. . . دادگاه عالي انتظامي قضات كه در مورخه ي 9/3/77 به اين شعبه ارجاع گرديده، اعلام داشته است، كه طبق نظريه ي آقاي.... داديار دادسراي انتظامي كه مورد موافقت آقايان.... دادستان و.... معاون آن دادسرا قرار گرفته قضات مشتكي عنهم در رسيدگي به پرونده ي قضايي محلي استنادي مرتكب تخلف شده و به استناد مواد 20 و 25 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات مستوجب تعقيب و مجازات انتظامي هستند.  گزارش دادسراي انتظامي قضات اجمالا چنين است: در مورخه ي 1/4/73 آقاي«الف» به استناد فروشنامه ي مورخه ي 10/3/1373 يك دستگاه آپارتمان خريداري از آقاي«ب»اعلام مي دارد كه ملك مورد خريداري را آقاي«ج» متصرف شده و اثاثيه ي منزل را سرقت و اخطاريه ي پلمپ مكان مورد تصرف را نيز جعل كرده است. آقاي «ب» اظهارات شاكي را در مورد خريد و تصرف آپارتمان تأييد و اضافه نموده، به آقاي «ج» ملكي نفروخته و ظاهرا مشاراليه از طريق غير قانوني كليد آپارتمان را به دست آورده است.

متهم اظهارات آقاي «ب» را تكذيب و مدعي خريد آپارتمان وي شده و اضافه مي نمايد نامبرده با حيله و نيرنگ قولنامه ي تنظيمي را از او اخذ و چكي بابت آن داده كه وصول نشده و در مقام شكايت عليه آقاي «ب» برآمده و اظهار داشته نامبرده جهت ترس از آبرويش كليد آپارتمان را به او داده كه تا وصول پولش آپارتمان به عنوان تضمين در اختيارش باشد، پس از تحقيقات معموله آقاي داديار مرجوع اليه در مورد اتهامات جعل و سرقت متهم، قرار منع پيگرد صادر و در خصوص تصرف عدواني به استناد ماده ي 134 قانون تعزيرات از دادگاه كيفري 2 تقاضاي كيفر متهم را مي نمايد.  آقاي «الف» از قرار منع پيگرد صادره، اعتراض و پرونده با انحلال تشكيلات سابق به شعبه ي.... دادگاه عمومي ارجاع مي شود و دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين و وكلاي آنان، با توجه به گزارش مورخه ي 5/5/73 مأمور تجسس و اظهارات طرفين كه هر دو مدعي خريد منزل از آقاي «ب» شده اند و اينكه دليلي بر سبق تصرف شاكي ارائه نشده و شهودي كه در اين باره شهادت داده اند، از بستگان شاكي بوده و تصرف عدواني متهم احراز نگرديده، حكم به برائت متهم صادر و نسبت به دادخواست تقديمي آقاي «الف» به خواسته مطالبه اجرت المثل، حكم به بي حقي خواهان صادر نموده، كه اين حكم مورد تأييد شعبه ي.... دادگاه تجديدنظر قرار مي گيرد. آقاي.... داديار انتظامي پس از انعكاس جريان پرونده اظهارنظر مي نمايد:

اولا آقاي.... رئيس شعبه ي.... دادگاه مرقوم مكلف بوده به اعتراض شاكي نسبت به قرار منع پيگرد صادره، رسيدگي نمايد، كه غفلت نموده است، ثانيا صدور حكم برائت متهم و بي حقي خواهان توسط وي با توجه به دلايل و مدارك ابرازي از جمله گزارش نيروي انتظامي و گواهي گواهان و اظهارات فروشنده ي ملك و اسناد عادي و رسمي ابرازي و استشهاديه هاي پيوست و اينكه متهم مدعي خريد بنا نبوده و ادعاي وي در صورتي كه مخالف با سند مالكيت باشد، پذيرفته نخواهد شد، عاري از وجاهت قانوني و شرعي بوده و قضات تجديدنظر كه مبادرت به تأييد اين رأي ناصحيح و نادرست نموده اند، حق مسلم شاكي انتظامي را تضييع نموده و متخلف مي باشد. با ابلاغ كيفر خواست هاي انتظامي به قضات مشتكي عنهم آقاي.... احد از قضات تجديدنظر نسبت به ارسال لايحه ي دفاعيه اقدام وليكن آقايان.... و.... . از ارسال لايحه ي دفاعيه خودداري نموده اند.اينك شعبه ي.... دادگاه عالي انتظامي قضات در جلسه ي مورخه ي 25/5/79 به ترتيب فوق تشكيل، و با بررسي اوراق و محتويات پرونده انتظامي و قرائت لايحه ي دفاعيه ي واصله و تقاضاي دادسرا مبني بر صدور حكم شايسته و اعلام ختم رسيدگي و انجام مشاوره مبادرت به صدور رأي به شرح ذيل مي نمايد:

رأي دادگاه


«بنابه مراتب و با امعان نظر در مفاد اوراق پرونده كلاسه ي 2-55/77 دادسراي انتظامي قضات و عنايت به مفاد بند 2 ماده ي 171 و ماده ي 172 قانون آيين دادرسي كيفري راجع به اعتراض به قرار منع پيگرد از سوي شاكي خصوصي و تكليف دادگاه در رسيدگي خارج از نوبت به اعتراض واصله در اين باره، تخلف انتظامي آقاي.... در عدم رسيدگي و اظهارنظر، نفيا يا اثباتا نسبت به قرار منع پيگرد مورد اعتراض شاكي، در حد شمول ماده ي 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات محرز است. و اما نسبت به اقدام مشاراليه داير بر صدور حكم برائت متهم.... و تأييد آن از سوي قضات تجديدنظر با عنايت به مفاد مواد 424 و 434 قانون آيين دادرسي مدني، راجع به ايقان تشخيص درجه ارزش گواهي و اعتبار اطلاعات مطلعين به نظر دادگاه رسيدگي كننده، نظر به مستندات دادنامه هاي بدوي و تجديدنظر و اينكه متهم مدعي بوده شاكي كليد آپارتمان را در قبال بدهكاري به عنوان تضمين تحويل وي داده و نيز محتويات پرونده ورود ثالث و ابراز سند مالكيت مفروز در مورد آپارتمان مورد اختلاف پس از صدور حكم قطعي از ناحيه ي شاكي، تخلفي كه موجب مجازات انتظامي قضات مشتكي عنهم در اين باره باشد، احراز نمي گردد.»

علي هذا اين دادگاه آقاي.... رييس سابق شعبه ي.... دادگاه عمومي تهران را در برابر تخلف عدم رسيدگي نسبت به اعتراض به قرار منع پيگرد به شرح فوق التفضيل به كسر يك هشتم حقوق ماهيانه به مدت سه ماه به استناد بند 3 ماده ي 4 اصلاحي قانون تكميل قانون استخدام قضات محكوم و اعلام مي نمايد و حكم برائت مشاراليه در صدور دادنامه هاي شماره ي 1844 - 1840 - 1/10/75 و نيز برائت آقايان.... و.... . قضات شعبه ي.... دادگاه تجديدنظر استان تهران را از تخلف انتظامي انتسابي صادر و اعلام مي نمايد اين حكم براساس قوانين موضوعه مربوطه قطعي است.»

«عدم شمول بند ج ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (مرور زمان) در پرونده هاي انتظامي كه اقدامات تعقيبي ادامه دارد»


موضوع: درخواست تجديدنظر آقاي. . . دادستان عمومي وقت شهرستان...و رئيس فعلي شعبه ي...دادگاه عمومي تهران
تاريخ رسيدگي: 7/2/1381
كلاسه پرونده: 79/39
شماره ي دادنامه: 245 هـ. ت. ق.
مرجع رسيدگي: هيأت تجديدنظر انتظامي قضات
هيأت دادرسان: حضرت آيت الله جناب آقاي... رئيس ديوان عالي كشور و جنابان آقايان... عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات و رئيس شعبه ي...ديوان عالي كشور
گردشكار:

دادسراي انتظامي قضات، به موجب كيفرخواست شماره ي 614ـ 30/8/75 آقاي. . . دادستان عمومي شهرستان. . . را در رسيدگي پرونده ي قضايي كلاسه ي 73/5/1548 متخلف تشخيص و به استناد ماده ي 20 نظام نامه انواع تقصيرات قضات تقاضاي مجازات انتظامي وي را نموده است. گزارش مبناي كيفرخواست انتظامي مزبور اجمالا حكايت از آن دارد كه آقاي. . . در زماني كه دادستان عمومي شهرستان. . . بوده در پرونده قضايي كلاسه ي. . . شكواييه بدون امضا و فاقد تمبر شاكي را ترتيب اثر داده، سمت او را در طرح شكايت كيفري احراز ننموده متعاقبا  براي مشتكي عنه (متهم) قرار تأميني از نوع كفالت صادر ولي آثاري را كه دلالت بر ابلاغ و رويت قرار مزبور به متهم باشد در ذيل آن منعكس ننموده است. مشروح جريان پرونده، به شرح گزارش پيوست كيفرخواست و مقدمه ي رأي دادگاه عالي انتظامي قضات منعكس است.  با طرح قضيه در شعبه ي. . . دادگاه عالي انتظامي قضات و ثبت آن به كلاسه ي 26/881 و ابلاغ كيفرخواست و وصول لايحه ي دفاعيه ي قاضي مشتكي عنه و تشكيل جلسه دادرسي مورخه ي 26/3/79 و كسب عقيده آقاي. . . معاون محترم دادسراي انتظامي قضات، حكم شماره ي 147 به شرح زير صادر مي شود.

رأي دادگاه:


«با توجه به گزارش تنظيمي و كيفر خواست دادسراي انتظامي قضات و اينكه پرونده از تاريخ شكايت انتظامي (5/3/73) در جريان رسيدگي بوده موضوع مشمول مرور زمان نبوده، ايراد مرور زمان مردود اعلام مي گردد و نظر به اينكه آقاي. . . قاضي رسيدگي كننده پرونده ي سند اجاره نامه ي شماره ي 20/6/71 شاكي انتظامي را مورد توجه قرار نداده و شكايت بدون امضا و الصاق تمبر را به جريان انداخته و قرار صادره را به متهم ابلاغ نكرده، تخلف بوده و در قبال كيفرخواست صادر دفاع موجهي به عمل نياورده با احراز تخلف مشاراليه و انطباق موضوع با ماده ي 20 نظامنامه راجع به. . . و توجها به دادنامه ي شماره ي 24/8/129574 شعبه ي. . . دادگاه عمومي تهران كه نامبرده داراي سوابق كيفري نيز مي باشد، فلذا دادگاه آقاي. . . را به سه ماه انفصال موقت از خدمت قضايي محكوم مي نمايد.»  رأي صادره در تاريخ 26/5/79 به قاضي محكوم عليه انتظامي ابلاغ و ايشان نيز به شرح درخواست ثبت شده به شماره ي. . . مورخه ي 6/6/79 به تجديدنظرخواهي از آن پرداخته، ضمن استناد به ملاك بند (ج) ماده ي 173 قانون آيين دادرسي كيفري (مرور زمان) عنوان كرده كه مجازات انتظامي تعيين شده، از براي وي سنگين و شديد است.

بدين ترتيب پرونده به هيأت تجديدنظر انتظامي قضات ارسال، به كلاسه ي بالا ثبت و مطرح رسيدگي مي باشد. مشروح لايحه ي تجديدنظر خوانده به هنگام شور قرائت خواهد شد.  هيأت تجديدنظر انتظامي قضات در تاريخ بالا تشكيل جلسه داده پس از قرائت گزارش جريان امر و اوراق پرونده و لايحه ي تجديدنظر خواهي مشاوره نموده چنين رأي مي دهد. « از ناحيه ي تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض مؤثري در مورد اصل تخلف انتسابي به عمل نيامده است. با توجه به اينكه اقدامات تعقيبي پس از وصول شكايت انتظامي، تا صدور كيفر خواست و رأي تجديدنظر خواسته به عمل آمده و ايراد مرور زمان تجديدنظر خواه مؤثر نبوده رد مي شود. ليكن با توجه به دفاعيات نامبرده در اين مرحله، در توجيه تخلف انتسابي هيأت تجديدنظر انتظامي قضات نامبرده را من حيث المجموع مستحق ارفاق تشخيص و مجازات معينه از سه ماه انفصال موقت از خدمت قضايي در باب قضايي درباره ي آقاي. . . به كسر عشر حقوق به مدت چهار ماه تقليل و حكم تجديدنظر خواسته، در اين حد تأييد مي شود.»

رئيس ديوان عالي كشور....
عضواصلي دادگاه عالي انتظامي قضات....
رئيس شعبه ي. . . ديوان عالي كشور....


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان