بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,110

شرايط عمومي پيمان- قسمت پنجم

  1394/1/6
قسمت قبلي

ماده 30. تغيير مدت پيمان 

الف) در صورت وقوع هر يك از موارد زير كه موجب افزايش مدت اجراي كار شود ، پيمانكار مي تواند درخواست تمديد مدت پيمان را بنمايد . پيمانكار درخواست تمديد مدت پيمان را با ارائه محاسبات و دلايل توجيهي ، به مهندس مشاور تسليم مي كند و مهندس مشاور پس از بررسي و تائيد ، مراتب را براي اتخاذ تصميم به كارفرما گزارش مي كند و سپس نتيجه تصميم كارفرما را به پيمانكار ابلاغ مي نمايد . 
1- در صورتي كه بند هاي الف و ج ماده 29 ، مبلغ پيمان تغيير مي كند . 
2- هرگاه به دستور كارفرما يا مهندس مشاور نقشه هاي اجرايي يا مشخصات فني تغيير اساسي كند . 
3- هرگاه كارفرما در تحويل كارگاه ، ابلاغ دستور كارها يا نقشه و تحويل مصالحي كه تهيه آنها به عهده اوست تاخير كند . تاخير ابلاغ دستور كارها و نقشه ها به شرطي مشمول اين بند است كه پيمانكار با توجه به برنامه زماني تفصيلي ، آنها را از مهندس مشاور درخواست كرده باشد .
4- اگر در تحويل مصالحي كه فروش آنها لزوماً بايد با حواله كارفرما صورت گيرد تاخير ايجاد شود به شرطي كه پيمانكار با توجه به برنامه زماني تفصيلي براي تهيه آنها به موقع اقدام كرده باشد . 
5- در موارد حوادث قهري و همچنين در موارد مربوط به كشف اشياي عتيقه و آثار تاريخي به در مواد 26 و 43 پيش بيني شده است . 
6- هرگاه محدوديت براي ورود مصالح و تجهيزات طبق بند (د) ماده 20 پيش آيد . 
7- در صورتي كه طبق ماده 49 به حالت تعليق درآيد . 
8- در صورتي كه قوانين و مقررات جديدي وضع شود كه در تغيير مدت اجراي كار موثر باشد . 
9- هرگاه كارفرما نتواند تعهدات مالي خود را در موعد هاي درج شده در اسناد و مدارك پيمان انجام دهد . 
10-موارد ديگري كه به تشخيص كارفرما خارج از قصور پيمانكار باشد . 
ب) اگر وقوع برخي از موارد درج شده در بند الف موجب كاهش مدت پيمان شود ، مهندس مشاور با كسب نظر پيمانكار ، كاهش مدت پيمان را تعيين مي كند . و مراتب را براي اتخاذ تصميم به كارفرما گزارش مي نمايد و سپس نتيجه تصميم كارفرما را به پيمانكار ابلاغ مي كند . 
ج) در پايان مدت اوليه پيمان يا هر تمديد مدت پيمان ، اگر كار به اتمام نرسيده باشد ، مهندس مشاور با كسب نظر پيمانكار و با توجه به موارد تعيين شده در بند الف علل تاخير كار را بررسي مي كند و ميزان مدت مجاز و غير مجاز آن را با توافق پيمانكار تعيين مي نمايد و نتيجه كار را به كارفرما گزارش مي دهد و سپس نظر كارفرما را در مورد ميزان مجاز يا غير مجاز تاخير كار به پيمانكار اعلام مي كند و معادل مدت تاخير مجاز ، مدت پيمان را تمديد مي نمايد . 
د)در اجراي مفاد اين ماده براي تمديد مدت پيمان ، تاخير هاي هم زمان ناشي از عوامل مختلف درج شده در بند الف ، فقط يك بار محاسبه مي شود . 
ه) در اجراي مفاد اين ماده ، اگر پيمانكار با مهندس مشاور توافق نداشته باشد يا نسبت به تصميم كارفرما معترض باشد ، طبق نظر كارفرما عمل مي شود و پيمانكار مي تواند بر اساس ماده 53 براي حل مسئله اقدام نمايد . 

ماده 31.مديرت اجرا

كارفرما مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به شخص حقوقي ، كه مدير طرح ناميده مي شود ، واگذار نمايد . كارفرما مدير طرح را با تعيين حدود اختيارات واگذار شده به پيمانكار معرفي مي نمايد . تمام تصميم گيري هاي مدير طرح در چارچوب اختيارات واگذار شده ، در حكم تصميم كارفرما مي باشد . 

ماده 32. نظارت بر اجراي كار

الف ) عمليات اجراي پيمانكار ، هميشه بايد زير نظر و با اطلاع مهندس مشاور انجام شود ، نظارتي كه طرف كارفرما و مهندس مشاور در اجراي كارها به عمل مي آيد . به هيچ روي ، از ميزان مسئوليت پيمانكار نمي كاهد . 
نظارت مستقيم در كار پيمانكار ، در محدوده كارگاه و در موارد خاص ( براي ساخت قطعات و تجهيزات ) در خارج از كارگاه انجام مي شود .  در هر حال ، پيمانكار بايد گزارش پيشرفت اقدامهايي را كه در خارج از كارگاه به منظور انجام تعهدات پيمان انجام مي دهد ، به مهندس مشاور تسليم نمايد . 
ب) مهندس مشاور ، تنها مرجع فني پيمانكار براي اجراي موضوع پيمان از سوي كارفرماست . 
هرگاه تغييرات ، اظهار نظر هاي فني و اصلاحات مورد نظر پيمانكاران ، سازندگان و بازرسان فني ،‌پس از هماهنگي با مهندس مشاور انجام مي گيرد . توسط وي به پيمانكار ابلاغ مي شود . مواردي كه مهندس مشاور ، موظف به كسب مجوز از كارفرما ، براي انجام وظايف نظارت است ، در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده است . 
ج) مهندس مشاور به منظور اطمينان از صحت اجراي كار ، اقدام آزمايش مصالح يا كارهاي انجام يافته مي كند . هزينه انجام آزمايشها بر عهده كارفرماست ، مگر آنكه در اسناد و مدارك پيمان ترتيب ديگري هم پيش بيني شده باشد . هرگاه نتايج اين آزمايشها با آنچه كه در مدارك فني تعيين شده است تطبيق نكند ، پيمانكار متعهد است كه مصالح و كارها را طبق دستور مهندس مشاور اصلاح كند . هزينه انجام اين اصلاحات به عهده پيمانكار است ، مگر آنكه نقص موجود مربوط به مدارك فني باشد . 
پيمانكار موظف است كه براي نمونه برداري از مصالح يا انجام هر نوع آزمايشي ، تعداد لازم كارگر به صورت موردي و موقت ، به طور رايگان در اختيار مهندس مشاور بگذارد . 
د) در صورتي كه مهندس مشاور مواردي از عدم رعايت مشخصات فني ، نقشه ها و مدارك ديگر فني پيمان را در اجراي كارها مشاهده كند ، با ارسال اخطاريه اي اصلاح كار هاي معيوب را در مدت مناسبي كه با توجه به حجم و نوع كار تعيين مي نمايد از پيمانكار مي خواهد . اگر پس از مهلت تعيين شده پيمانكار نسبت به اصلاح ، كارها اقدام نكند ، كارفرما مي تواند خودش كارهاي معيوب را اصلاح نمايد و هزينه هاي مربوط را به اضافه 15 درصد از مطالبات پيمانكار كسر نمايد . در صورتي كه عدم توجه به اخطار مهندس مشاور براي اصلاح هر كار معيوب از سوي پيمانكار تكرار شود ، كارفرما مي تواند پيمان را طبق ماده 46 فسخ نمايد . 
ه) كارفرما در مدت اجراي پيمان ، هر موقع كه لازم بداند ، توسط نمايندگان خود عمليات پيمانكار را بازرسي مي كند .  پيمانكار موظف است كه هر نوع اطلاعات و مداركي را كه مورد نياز باشد ، در اختيار نمايندگان كارفرما بگذارد و تسهيلات لازم را براي انجام اين بازرسي ها فراهم سازد . 
و)اگر كارفرما در طول مدت پيمان ، تصميم به تغيير مهندس مشاور بگيرد ، اين تصميم بايد دست كم يك ماه پيشتر به اطلاع پيمانكار برساند . پيمانكار و مهندس مشاور ، موظف هستند كه تكليف آزمايش هايي نا تمام ، صورت جلسه هاي در دست اقدام و صورت كاركرد هاي در حال رسيدگي را روشن كنند . در صورتي كه مهندس مشاور به شرح پيشگفته عمل نكند ، كارفرما مستقيماً به جاي مهندس مشاور تكليف كار هاي ناتمام را روشن مي كند و هزينه هاي مربوط به اين اقدام را به حساب بدهي مهندس مشاور منظور مي نمايد . 
اگر در زمان اعلام كارفرما مبني بر تغيير مهندس مشاور ، بخشهايي از كار توسط پيمانكار در حال اجرا باشد كه اتمام آن بخش منجر به صدور تائيديه هاي مهندس مشاور شده و اين امر موكول به زمان پس از تغيير مهندس مشاور شود ، اين گونه موارد ، بايد در طول يك هفته از تاريخ اعلام كارفرما ، از سوي پيمانكار به كارفرما منعكس شود ، تا كارفرما ترتيب لازم را براي عدم انقطاع آن بخش از كار پيمانكار و صدور به موقع تائيديه  بدهد . 
كارفرما مهندس مشاور جديد را به پيمانكار معرفي ميكند و اختيارات او را طبق آنچه كه براي مهندس مشاور قبلي تعيين شده بود ، تنفيذ يا تغييرات مربوط را به پيمانكار ابلاغ مي كند و از آن پس ، تصميم ها ، و دستورهاي مهندس مشاور جديد در چارچوب پيمان براي پيمانكار لازم الاجراست . 

ماده 33.مهندس ناظر 

مهندس ناظر كه نماينده مهندس مشاور در كارگاه است وظيفه دارد كه با توجه به اسناد و مدارك پيمان ، در اجراي كار ، نظارت و مراقبت دقيق به عمل آورد و مصالح و تجهيزاتي را كه بايد به مصرف برساند ، بر اساس نقشه ها و مشخصات فني مورد رسيدگي و آزمايش قرار دهد و هرگاه عيب و نقصي در آنها يا در نحوه مهارت كاركنان يا چگونگي كار مشاهده كند ، دستور رفع آنها را به پيمانكار بدهد . همچنين هر گاه بعضي از ماشين آلات معيوب باشد به طوري كه نتوان با آنها كار كرد ، مهندس ناظر تعمير يا تعويض و يا تغيير آنها را از پيمانكار مي خواهد . با رعايت مفاد بند ب ، هرگونه دستوري كه از طرف مهندس ناظر به پيمانكار داده مي شود ، به مثابه دستور هاي داده شده توسط مهندس مشاور است . پيمانكار ملزم به اجراي آنهاست . 
ب)مهندس ناظر ، به هيچ روي ،حق ندارد كه از تعهدات پيمانكار بكاهد يا موجب تمديد مدت پيمان يا پرداخت اضافي به پيمانكار شود يا هر نوع دستور تغيير كاري را صادر كند . 
ج) پيمانكار مكلف است كه دستور هاي مهندس ناظر را در حدود مفاد اين ماده اجرا نمايد ، مگر در مواردي كه آنها را بر خلاف اسناد و مدارك پيمان تشخيص دهد ، كه در اين صورت ، موظف است كه موضوع را به مهندس مشاور بنويسد و كسب تكليف كند . هرگاه مهندس مشاور موضوع را فيصله ندهد ، نظر كارفرما در آن مورد قاطع مي شود . 
د)با وجود نظارتي كه از طرف مهندس ناظر در اجراي كارها به عمل مي آيد ، كارفرما و مهندس مشاور حق دارد مصالح مصرفي و كارهاي انجام يافته را مورد رسيدگي قرار دهند . و اگر مشخصات آنها را مغاير نقشه ها و مشخصات فني تشخيص دهند ، پيمانكار متعهد است مصالح و كارهاي معيوب را به هزينه خود تعويض نمايد . به هر حال ، نظارت مهندس ناظر از مسئوليت هاي پيمانكار نمي كاهد و سلب حق از كارفرما و مهندس مشاور نمي كند . 
برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان