بسم الله
 
EN

بازدیدها: 863

اسامي و ترکيب کميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي-قسمت شانزدهم (قسمت پاياني)

  1393/12/26
خلاصه: کميسيون کشاورزي، آب و منابع
قسمت قبلي


#نقشنام و نام خانوادگيحوزه انتخابيه
889771رئيسعباس رجائيعباس رجائيمرکزي (اراک / خنداب / کميجان)


مشاوره حقوقی رایگان