بسم الله
 
EN

بازدیدها: 874

آيين نامه لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري- قسمت اول

  1393/12/19

بخش اول ـ انتخاب هيئت‌مديره

ماده 1
هيئت‌مديره دو ماه به انقضاء هر دوره از بين وکلائي که حق حضور در هيئت عمومي دارند چهار نفر به عنوان عضو اصلي و دو نفر به‌عنوان عضو علي‌البدل به رأي مخفي از خارج هيئت‌مديره انتخاب مي‌نمايد که به رياست رئيس کانون هيئت نظارت انتخاب هيئت‌مديره بعد را تشکيل داده و به انتخاب آن اقدام نمايند.
تبصره – هر يک از اعضاء اصلي حاضر نشوند يا معذور از مداخله شوند عضو علي‌البدل به جاي او دخالت خواهد کرد.
ماده 2
صورت اسامي و مشخصات وکلائي که به موجب قانون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند در ظرف يک هفته از تاريخ انتخاب هيئت نظارت از طرف کانون به هيئت مزبور داده مي‌شود.
ماده 3
وقت و محل تشکيل هيئت عمومي براي انتخاب هيئت‌مديره بايد از طرف هيئت نظارت تعيين و تا دهم بهمن ماه در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار (به تشخيص هيئت نظارت) آگهي شود و فاصله بين انتشار آگهي و روز جلسه نبايد کمتر از 20 روز باشد و يک نسخه از آگهي به وسيله پست سفارشي بايد براي کساني که حق حضور در هيئت عمومي دارند فرستاده شود.
ماده 4
اگر روز جلسه مصادف با تعطيل شد روز بعد تشکيل مي‌شود و احتياج به دعوت مجدد نخواهد بود.
ماده 5
در وقت مقرر جلسه هيئت عمومي با حضور هر عده که حاضر شده باشند تشکيل و بدواً هيئت نظارت صندوق ضبط آراء را براي اطمينان از خالي بودن آن به حاضرين ارائه داده آن را لاک و مهر مي‌نمايد و بعد شروع به گرفتن آراء مي‌کند و هيچگونه اظهار يا اقدام ديگري در جلسه هيئت عمومي جائز نيست و تبليغ به موافقت يا مخالفت اشخاص به‌کلي ممنوع است.
ماده 6
انتخاب جمعي و مخفي است و بايد رأي روي اوراقي که به‌مهر هيئت نظارت رسيده نوشته شود و رأي‌دهنده پس از ارائه پروانه وکالت رأي خود را در صندوق آراء بيندازد و در صورت اسامي واجدين شرايط انتخاب کردن مقابل اسم خود را امضاء نمايد.
ماده 7
حق رأي کساني که تا پايان جلسه حاضر نشده و رأي ندهند ساقط است.
ماده 8
پس از اتمام اخذ آراء اگر وقت کافي باشد شروع به قرائت آن مي‌شود والا هيئت نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به‌استخراج مي‌‌نمايد و بر هر ورقه که قرائت شد مهر قرائت شد زده و ضبط خواهد شد.
ماده 9
آرائي که داراي نشان يا امضاء باشد باطل است و اسامي مکرر حساب نمي‌شود و اسامي زائد بر عده که بايد انتخاب شوند قرائت نخواهد شد.
ماده 10
آراء قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هيئت نظارت لاک و مهرشده و تا انقضاء مدت شکايت يا حصول نتيجه شکايت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتياج مورد رسيدگي واقع شود و بعد ابطال خواهد شد.
ماده 11
از واجدين شرايط انتخاب شدن کساني که داراي رأي بيشتر هستند عضو اصلي و کساني که بعد از اعضاء اصلي بيش از سايرين داراي رأي مي‌باشند عضو علي‌البدل هستند.
ماده 12
مدت شکايت از جريان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آراء مي‌باشد و شکايت از کساني که حق رأي دادن دارند پذيرفته است.
ماده 13
مرجع رسيدگي به شکايات هيئت نظارت انتخابات است و مکلف است ظرف سه روز به شکايت رسيدگي و نظر خود را در محل اخذ آراء اعلام نمايد.
ماده 14
کسي که بر تصميم هيئت نظارت معترض است مي‌تواند به‌وسيله دفتر کانون به دادگاه عالي انتظامي قضات شکايت نمايد مدت اين شکايت سه روز از تاريخ اعلام تصميم هيئت نظارت است و دادگاه مزبور منتهي در ظرف 10 روز از تاريخ وصول شکايت رسيدگي و رأي خواهد داد و رأي مزبور قطعي است.
ماده 15
پس از اتمام انتخاب و تعيين نتيجه قطعي رئيس هيئت نظارت اسامي منتخبين را اعلام و آنان را براي تشکيل هيئت مديره (قبل از تاريخ هفتم اسفند ماه که روز جشن کانون است) دعوت مي‌نمايد.
ماده 16
در صورت ابطال انتخاب تجديد آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود در اين صورت تا تعيين هيئت‌مديره جديد هيئت‌مديره سابق انجام وظيفه خواهد نمود.

بخش دوم ـ انتخابات هيئت رئيسه و عامله کانون و وظايف آن

ماده 17
جلسه هيئت‌مديره براي انتخاب رئيس به رياست مسن‌ترين اعضاء اصلي حاضر هيئت‌مديره تشکيل مي‌شود و دو نفر جوان‌ترين اعضاء موقتاً سمت منشي‌گري خواهند داشت.
ماده 18
رئيس کانون وکلا مرکز بايد لااقل بيست سال سابقه وکالت درجه اول داشته و سن او کمتر از پنجاه سال نباشد و نواب رئيس بايد لااقل ده سال سابقه وکالت درجه اول داشته و سن ايشان کمتر از چهل سال نباشد و در خارج مرکز بدون رعايت دو شرط فوق رئيس و نواب رئيس از بين اعضاء هيئت‌مديره انتخاب مي‌شوند.
ماده 19
انتخاب هيئت رئيسه کانون از بين اعضاء اصلي بطوري فردي و مخفي و به اکثريت نسبي به عمل مي‌آيد مگر در موردي که اکثريت مخصوصي در اين آئين‌نامه براي آن مقرر شده باشد و در آن مورد هم اگر در دفعه اول اکثريت مخصوصي حاصل نشد در دفعه دوم اکثريت نسبي معتبر خواهد بود.
تبصره – رئيس کانون بايد در تهران لااقل داراي هشت رأي و در ساير کانون‌ها داراي چهار رأي باشد.
ماده 20
رئيس کانون وکلا نماينده قانوني کانون در کليه مراجع رسمي است و اعمال اداري و حقوقي کانون را انجام مي‌دهد و رياست هيئت‌مديره به عهده او است و مرجع رسيدگي به شکايات و اختلافات وکلا و کارآموزان و کارگشايان از يکديگر در امور مربوط به شغل‌شان مي‌باشد و همچنين ناظر اعمال و رفتار کليه وکلا و کارآموزان و کارگشايان بوده و مي‌تواند خبط و خطا و انحرافات شغلي آنان را کتباً تذکر دهد و تعقيب انتظامي وکيل متخلف را از دادسراي انتظامي بخواهد اجراء تصميمات هيئت مديره کانون نيز به عهده او خواهد بود.
ماده 21
رئيس کانون نسبت به کليه کارمندان اداري و دفتر کانون سمت رياست مستقيم دارد.
ماده 22
رئيس کانون وکلا مرکز از حيث شئون و تشريفات رسمي در رديف دادستان کل کشور است و رؤساي ساير کانون‌ها در رديف دادستان استان هستند.
ماده 23
دعوت هيئت‌مديره و هيئت عمومي وکلا به عهده رئيس کانون است.
ماده 24
انتخاب رئيس و نواب رئيس و ساير اعضاء هيئت رئيسه هر چند نوبت جائز است.
ماده 25
اداره جلسات هيئت‌مديره در غيبت رئيس با يکي از نواب رئيس مي‌باشد.
تقسيم کار و وظايف بين اعضاء هيئت رئيسه ضمن آئين‌نامه داخلي کانون تعيين خواهد شد.
ماده 26
انتخاب بازرسان و منشيان هيئت‌مديره پس از انتخاب رئيس و نواب رئيس به عمل خواهد آمد.
ماده 27
در صورتي که يکي از اعضاء اصلي هيئت‌مديره سه ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد يکي از اعضاء علي‌البدل که رأي او بيشتر است به عضويت اصلي قائم‌مقام او خواهد شد و عضو غائب قائم‌مقام عضو مزبور خواهد گرديد.

بخش سوم ـ پروانه وکالت و کارآموزي

ماده 28
پروانه وکالت به عده لازم داده مي‌شود و به نسبت هر ده نفر وکيل يک پروانه کارآموزي علاوه بر عده معين داده خواهد شد.
ماده 29
عده وکيل لازم براي هر محل به وسيله کميسيون متشکل از رؤساء کل دادگاه­هاي استان مرکز و دادگاه­هاي شهرستان تهران و دادگاه­هاي بخش تهران و سه نماينده از طرف کانون به دعوت رئيس کانون تعيين خواهد شد.
ماده 30
در صورتي که عده وکيل در محلي زائد بر عده معين از طرف کميسيون باشد به استناد رأي کميسيون نمي‌‌توان مانع وکالت عده زائد شد و در صورتي که کمتر باشد تا عده معين پروانه داده مي‌شود.
تبصره – صورت نقاطي که محتاج به وکيل است در دفتر کانون به‌ديوار نصب مي‌شود که داوطلبان شغل وکالت با توجه به آن تقاضانامه بدهند.
ماده 31
در تقاضاي پروانه وکالت و کارآموزي بايد نکات ذيل تصريح شود:
ـ نام شخصي و خانوادگي و نام پدر متقاضي.
ـ محل اقامت متقاضي به طوري که مأمور کانون دادگستري يا پست بتواند بدون زحمت اوراق را در محل مزبور ابلاغ نمايند.
ـ اشتغالاتي که قبل از تاريخ تقاضا داشته و در حين تقاضا دارد.
ـ تصريح به اينکه محکوميت جنحه و جنايي ندارد و در صورت داشتن چنين سابقه به چه عنوان و به چه مجازاتي محکوم شده است.
ـ تصريح به عدم اعتياد بافيون و ساير مواد مخدره.
ـ ذکر مجوز قانوني تقاضا.
ـ تعيين و معرفي محلي که مي‌خواهد در آن اشتغال به وکالت داشته باشد.
ـ معرفي شخصي که متقاضي مي‌خواهد نزد او کارآموزي نمايد.
ماده 32 ‌
تقاضا بايد داراي ضمائم ذيل باشد:
- رونوشت گواهي شده شناسنامه.
- چهار قطعه عکس.
- گواهينامه عدم سوء سابقه.
- در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه يا اداره دولتي و مملکتي و بلدي يا مراجع قضائي يا بنگاه­هايي که تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است گواهي‌نامه حسن سابقه خدمت از مراجع مربوطه.
- گواهينامه عدم اعتياد به افيون و ساير مواد مخدره.
- رونوشت مصدق هستند تقاضا از دانشنامه يا سابقه شغل قضائي و مقاماتي که دارا بوده و مدت آن.
- گواهينامه شوراي عالي فرهنگ راجع به ارزش دانشنامه که از دانشگاه­هاي خارج صادر شده.
- گواهينامه اداره کل بازنشستگي راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتي و بازنشستگي.
ماده 33
در صورتي که تقاضاي پروانه وکالت يا کارآموزي براي محلي باشد که به قدر احتياج داراي وکيل است عدم قبول آن از طرف دفتر به متقاضي اخطار مي‌شود و در صورتي که براي محلي باشد که محتاج وکيل است و تقاضانامه يا ضمائم آن ناقص باشد بلااثر مي‌ماند تا از طرف متقاضي تکميل شود در اين صورت تاريخ تکميل تاريخ تقاضا محسوب است.
ماده 34
تقاضانامه پروانه وکالت و کارآموزي در صورتي که نقصي نداشته باشد و در صورتي که داراي نقص باشد پس از رفع نقص از طرف دفتر کانون به نظر رئيس کانون مي‌رسد و رئيس کانون رسيدگي به هر يک از تقاضاها را به يکي از اعضاء کانون و يا کارمندان اداري کانون يا کارآموزان رجوع مي‌نمايد که در ظرف يک هفته رسيدگي کرده و گزارش خود را به‌رئيس کانون تسليم نمايد گزارش مزبور در هيئت‌مديره طرح مي‌شود و در صورت قبول تقاضاي وکالت پروانه صادر خواهد شد.
و اگر دادن پروانه کارآموزي به متقاضي تصويب شد به کميسيون کارآموزي رجوع مي‌شود و در صورت رد تقاضاي پروانه وکالت يا کارآموزي متقاضي مي‌تواند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم هيئت‌مديره به‌دادگاه عالي انتظامي قضات شکايت نمايد و دادگاه مزبور رسيدگي کرده در صورت عدم ورود شکايت تصميم کانون را استوار و در صورت ورود شکايت حکم مي‌دهد پروانه مورد نظر دادگاه به متقاضي داده شود و حکم دادگاه عالي انتظامي قطعي و اجراء آن به عهده رياست کانون است و متخلف از آن مستوجب تعقيب انتظامي است.
ماده 35
کميسيون کارآموزي از پنج نفر وکلايي که واجد شرائط عضويت هيئت‌مديره باشند از بين اعضاء هيئت‌مديره يا از خارج اعضاء هيئت‌ يا بطور مختلط از طرف هيئت‌مديره تعيين مي‌شود.
ماده 36
کارآموز موظف است در دوره کارآموزي تکاليف ذيل را تحت نظر کانون انجام دهد:
1? کارهاي معاضدت قضائي که از طرف شعبه معاضدت قضائي يا رياست کانون رجوع مي‌شود.
2? حضور در سخنراني­ها.
3? حضور در جلسات دادرسي مدني و کيفري لااقل ماهي چهار مرتبه.
4? تهيه گزارش چند پرونده که به او رجوع مي‌شود.
5? کارکردن در کانون اعم از دادسرا يا دادگاه يا شعبه معاضدت قضائي يا راهنمائي يا ساير کارهاي اداري و دفتري.
6? کارکردن نزديکي از وکلا با سابقه دادگستري.
ماده 37
هر کارآموز داراي کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده مي‌شود در اين کارنامه بايد حضور در جلسات دادگاهها به‌گواهي رؤساء دادگاهها و کارهائي که نزد وکيل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره کارآموزي به گواهي وکيل سرپرست و کارهاي معاضدت قضائي به گواهي شعبه معاضدت قضائي يا رياست کانون و تمرينات و سخنرانيها به گواهي رئيس شعبه سخنراني­هاي کانون و کارهائي که در کانون انجام مي‌دهند به گواهي مدير داخلي کانون برسد.
ماده 38
انجام تکاليف کارآموزي افتخاري و مجاني است ولي از کارهائي که کارآموز خود قبول مي‌نمايد و تحت نظر وکيل سرپرست انجام مي‌دهد مي‌تواند حق‌الزحمه از صاحب کار دريافت نمايد.
ماده 39
پس از حاضرشدن پروانه وکالت و قبل از تسليم به‌ متقاضي مشاراليه بايد در حضور رياست کانون و لااقل دو نفر از اعضاء هيئت‌مديره به شرح ذيل قسم ياد کرده و صورت مجلس قسم و قسم‌نامه را امضاء نمايد.
“در اين موقع که مي‌خواهم به شغل شريف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم ياد مي‌کنم که هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاري ننمايم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائي و اداري و همکاران و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده و از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و کينه‌توزي و انتقام‌جوئي احتراز نموده و در امور شخصي و کارهائي که از طرف اشخاص انجام مي‌دهم راستي و درستي را رويه خود قرارداده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثيقه اين قسم است که ياد کرده و ذيل قسم‌نامه را امضاء مي‌نمايم”
تبصره – در صورتي که وکيل در خارج از محل کانون باشد در حضور رئيس عاليترين دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وکلا آن محل به‌دعوت رئيس دادگاه بايد قسم ياد نمايد و اگر در محل وکيل نباشد در حضور رئيس دادگاه قسم ياد خواهد کرد.
ماده 40
کارآموزاني که در محل سکونت آنان جلسات سخنراني و کانون نيست يا کانون به وجود ايشان احتياج ندارد از سخنراني و کارکردن در آن مراجع معافند.
ماده 41
پس از انجام تکاليف مقرره در دوره کارآموزي کارآموز مي‌تواند از کانون درخواست اعلام طي دوره کارآموزي را بنمايد و رئيس کانون رسيدگي به تقاضاي مزبور را به شعبه کارآموزي ارجاع و شعبه مزبور مدارک کارآموزي را مورد مدافه قرار داده و اختيار کتبي و شفاهي از او به‌عمل آورده گزارش آن را به رئيس کانون خواهد داد تا در هيئت‌مديره مطرح و تصميم مقتضي نسبت به آن اتخاذ شود.
ماده 42
در صورتي‌که تقاضاي اعلام طي دوره کارآموزي مورد موافقت هيئت‌مديره واقع نشد بايد تجديد شود و در هر دفعه به ترتيبي که در نوبت اول مقرر است عمل خواهدشد.
ماده 43
کارآموزان و همچنين وکلا دادگستري نمي‌توانند به شغل ديگري که منافي با حيثيت و شئون وکالت است اشتغال ورزند.
ماده 44
چنانچه کارآموز تکاليف مقرره را انجام داده و از عهده اختيار برآيد پروانه وکالت درجه يک به او داده خواهد شد.
ماده 45
کانون مي‌تواند برحسب ضرورت و احتياج از داوطلبان کارگشائي طبق آئين‌نامه امتحان نموده و پروانه کارگشائي براي حوزه معيني به آنان بدهد. ترتيب تقاضاي کارگشائي همان است که براي پروانه وکالت مقرر گرديده به جز مدرک علمي که لازم نيست ولي بايد در محل مورد تقاضا وکيل به قدر کافي وجود نداشته باشد و ترتيب دادن پروانه نيز مطابق ترتيب پروانه وکالت است.
ماده 46
مادام که کارآموز دوره کارآموزي را طي نکرده و پروانه وکالت مستقل به وي داده نشده نام او در فهرست اسامي وکلا درج نخواهد شد.

بخش چهارم ـ ترفيعات

ماده 47
با احراز شرائط ذيل وکيل مي‌تواند به درجه بالاتر وکالت نائل گردد:
1? اشتغال به وکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.
2? حسن انجام وظيفه در دادگاههاي مربوطه و حسن انجام معاضدتهائي که به او رجوع شده.
3? ترقي علمي و عملي که از طريق اختيار بايد احراز شود.
4? رعايت نظامات مربوطه به امر وکالت طبق آئين‌نامه‌ها
تبصره – مدت ترفيع نسبت به کساني که به تنزيل درجه محکوم شده‌اند از تاريخ حکم قطعي خواهد بود.
ماده 48
تقاضاي ترفيع بايد بعد از انقضاء مواعد مقرر در ماده قبل به‌دفتر کانون داده شود و گواهينامه حسن انجام وظيفه در دادگاه‌ها از رؤساء دادگاه­ها و حسن انجام کارهاي معاضدت قضائي يا عدم رجوع آن از شعبه معاضدت قضائي و گواهي رعايت آئين‌نامه‌ها از دادسراي انتظامي وکلا بايد ضميمه تقاضا باشد.
ماده 49
تقاضاهائي که با رعايت شرايط مقرر در ماده 47 و 48 تا آخر فروردين هر سال شده باشد از طرف دفتر به نظر رئيس کانون مي‌رسد و براي رسيدگي به کميسيون ترفيع رجوع خواهد شد و تقاضاهائي که بدون رعايت شرايط مزبور باشد بلااثر مي‌ماند.
ماده 50
کميسيون در ارديبهشت ماه هر سال از متقاضيان ترفيع که داراي دانشنامه ليسانس يا بالاتر هستند اختيار عملي و از غير ايشان اختيار علمي و عملي به عمل آورده و با توجه به ساير شرايط نظر خود را بر قبول يا رد تقاضاي ترفيع اظهار مي‌دارد.
ماده 51
رد تقاضاي ترفيع در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در هيئت مديره است و تصميم هيئت مزبور قطعي است.
ماده 52
کميسيون ترفيع به ترتيب مقرر در ماده 35 اين آئين‌نامه تشکيل مي‌شود.
مشاوره حقوقی رایگان