بسم الله
 
EN

بازدیدها: 903

سوالات و پاسخ نامه آزمون پذيرش متقاضيان پروانه کارآموزي وکالت سال 92- قسمت ششم

  1393/12/16
قسمت قبلي


پاسخ هاي صحيح بصورت پررنگ تر نمايش داده شده است.

اصول استنباط حقوق اسلامي

61- طبق ماده 1200 قانون مدني «نفقه ابوين با رعايت الاقرب فالاقرب به عهدة اولاد و اولاد اولاد است» حکم مصداق کدام گزينه ميباشد؟
1) واجب کفائي
2) واجب عيني
3) واجب تعييني
4) واجب غيري

62- مطابق ماده 65 قانون مدني«صحت وقفي که به علّت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازة ديان است» اناطه صحت چنين وقفي به اجازة ديان مصداق کدام گزينه است؟ 
1) حکم وضعي
2) حکم تکليفي
3) واجب اصلي
4) واجب تخييري

63-  مطابق قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه، ايرانيان غيرشيعهاي که مذهب آنان به رسميت شناخته شده در احوال شخصيه تابع مقررات مذهب خود ميباشند. مادة 5 قانون مدني نيز مقرّر داشته : «کليه سکنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد» اگر دادرس در اينکه مسائل جهيزيه، جزء احوال شخصيه است يا نه شک کند، در رسيدگي به دعواي جهيزيه زن غير شيعه ايراني ساکن کشور چه مقرّراتي را بايد اعمال کند؟
1) چون قدر متيقن اين است که زوجه از اقلّيتهاي مذهبي است پس دادرس بايد مطابق مقرّرات مذهب زوجه به دعوايش رسيدگي کند.
2) دادرس بايد جهيزيه را خارج از قدر متيقن «احوال شخصيه» قرار داده و به دستور مادة 5 قانون مدني، قوانين ايران را دربارة او نيز اجرا کند.
3) چون قدر متيقن اين است که زوجه از اقلّيتهاي مذهبي است و از طرفي در قانون به صراحت جهيزيه از مصاديق احوال شخصيه اعلام نشده پس دادر س هم مجاز به اعمال قوانين ايران است و هم مقرّرات مذهب زوجه 
4) چون در رابطه با اقليتهاي مذهبي، اصل، لزوم رعايت مقرّرات مذهب آنان است از آنجا که قانوني به صراحت احکام راجع به جهيزيه را از اين قاعدة مستثي نکرده، دادر س بايد مقرارت مذهبي آنان را در خصوص جهيزيه اعمال کند.

64- در مادة 561 قانون مدني که ميگويد : «جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداء اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينکه طرف، معين باشد يا غير معين» دلالت کلمه «جعاله» بر «التزام شخصي به اداء اجرت معلوم در مقابل عمل .... » مصداق کدام نوع دلالت است؟
1) التزام
2) تضمن
3) اقتضاء
4) مطابقه

65 - برابر مادة 267 قانون مدني: «.... کسي که دين ديگري را ادا ميکند اگر با اذن باشد حقّ مراجعه به او دارد و الاّ حقّ رجوع ندارد» و برابر مادة 306 همان قانون «اگر کسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالکيا کسي که حق اجازه دارد، اداره کند ... اگر عدم دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود که براي اداره کردن لازم بوده است» در رابطه با اين دو حکم، کدام گزينه، نادرست است؟
1) مادة 306 ناسخ حکم مادة 267 در رابطه با غايب و محجور نميباشد.
2) مادة 306 ميتواند مخصص قاعدة عام مندرج در مادة 267 قرار گيرد.
3) حکم خاص مادة 267 منافاتي با حکم عام مادة 306 ندارد.
4) به مصداق قاعدة «الجمع مهما امکن اولي من الطّرح» ميتوان بين حکم دو ماده قائل به جمع شد.

66- از مادة 889 ق.م که مقرّر داشته :«در بين وراث طبق? اولي اگر براي ميت اولادي نباشد اولاد اولاد او هر قدر که پائين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده و با هر يک از ابوين متوفّي که زنده باشد ارث ميبرند ... » ميفهميم که اگر براي ميت اولادي باشد، اولاد اولاد او قائم مقام پدر يا مادر خود نميشوند. اين حکم مصداق کدام گزينه است؟
1) دلالت اقتضاء
2) منطوق غيرصريح
3) مفهوم مخالف حصر
4) مفهوم مخالف شرط

67) در رابطه با مادة 874 قانون مدني که مقرّر داشته «اگر اشخاصي که بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يکي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدم و تأخّر مجهول باشد فقط آن که تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث ميبرد» کدام گزينه صادق است؟
1) حکم ظاهري و اصل احتياط
2) حکم واقعي اولي و اصل استصحاب
3) حکم ظاهري و اصل تأخّر حادث
4) حکم نفس الامري و اصل استصحاب

68) مادة 62 قانون مدني که مقرّر داشته : «.... اگر موقوف عليهم، غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد متوليّ وقف والا حّاکم، قبض ميکند» و در آن معلوم نشده منظور از حاکم چه کسي است، مصداق کدام گزينه است؟
1) مجمل
2) مبين
3) ظاهر
4) مأول

69) طبق مادة 694 قانون مدني: «علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط ديني که ضمانت آن را مينمايد شرط نيست بنابراين اگر کسي ضامن دين شخص بشود بدون اينکه بداند آن دين چه مقدار است ضمان، صحيح است ....» جواز انعقاد چنين عقدي مستند به کدام گزينه است؟
1) اصاله الجواز
2) اصاله الاباحه
3) اصاله السلامه
4) اصاله الصحه

70) برابر مادة 1180 ق.م: «طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود ميباشد و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتيکه عدم رشد يا جنون او متّصل به صغر باشد » قائل شدن به ولايت قهري پدر و جد پدري براي سفيه يا مجنوني که به سنّ بلوغ رسيده به حکم کدام اصل است؟
1) احتياط
2) اشتغال
3) استصحاب
4) تخييربرای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان