بسم الله
 
EN

بازدیدها: 898

مجموعه قوانين و مقررات شوراهاي اسلامي شهر و روستا- قسمت هشتم (قسمت پاياني)

  1393/11/26
خلاصه: آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش مصوب 81/4/16 هيات وزيران با اصلاحات بعدي
قسمت قبلي

فصل هشتم – انتخابات شوراي اسلامي بخش

ماده 78 - در اجراي ماده (5) و با رعايت ماده (6)[1] قانون ، هيأت اجرايي بخش موظف است براي يک يا چند روستا يک نفر را به عنوان نماينده خود به منظور شرکت در جلسه شوراي اسلامي روستا ، جهت انتخاب نماينده براي عضويت در شوراي اسلامي بخش ، به بخشدار معرفي نمايد .

ماده 79 - بخشدار موظف است نسبت به صدور حکم نمايندگان هيأت اجرايي اقدام و در صورت معرفي ناظر از طرف هيأت هاي نظارت نامبردگان را به محل مأموريت اعزام نمايد .

ماده 80 - بخشدار موظف است قبل از اعزام نماينده هيأت اجرايي به روستاها ، تاريخ و ساعت تشکيل جلسه شوراي اسلامي روستا و موضوع عزيمت نماينده هيأت اجرايي را به شوراي ذيربط اعلام نمايد .

ماده 81 - نمايندگان هيأتهاي اجرايي و نظارت موظفند در موعد مقرر در روستاي محل مأموريت حضور يابند . پس از حضور حداقل سه نفر از اعضاي شورا ، جلسه رسميت مي يابد و سپس مدعوين يک نفر از اعضاي اصلي شورا را براي شرکت در جلسه انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل شوراي بخش انتخاب و مراتب را صورتجلسه و به امضاي حاضرين در جلسه مي رسانند . يک نسخه از صورتجلسه توسط نماينده هيأت اجرايي به هيأت مذکور تسليم مي شود .

ماده 82 - هيأت اجرايي موظف پس از وصول صورتجلسات مبني بر معرفي نماينده از کليه شوراهاي واقع در محدوده بخش ، اسامي نمايندگان معرفي شده را به منظور دعوت از آنان به بخشدار اعلام نمايد .

ماده 83 - بخشدار موظف است از نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي روستاهاي واقع در محدوده بخش ، با تعيين تاريخ و محل تشکيل جلسه ، دعوت به عمل آورد . پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين جلسه رسميت مي يابد و سپس در حضور اعضاي هيأت اجرايي و نظارت بخش نمايندگان منتخب حاضر در جلسه پنج نفر را به عنوان عضو اصلي و سه نفر را به عنوان عضو علي البدل شوراي اسلامي بخش با رأي مخفي و اکثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايند و مراتب صورتجلسه مي شود و يک نسخه از آن به منظور صدور
آگهي به بخشدار تسليم مي شود.[2]
تبصره 1- در صورتي که بخش بيش از پنج روستا نداشته باشد انتخابات شوراي اسلامي بخش برگزار نميشود و کليه نمايندگان معرفي شده از شوراهاي اسلامي روستاها به عضويت شوراي بخش در مي آيند . در اين خصوص صورتجلسه اي با حضور اعضاي هيأت نظارت ، توسط هيأت اجرايي بخش تنظيم ميشود و بخشدار موظف است پس از وصول آن ، مراتب را با صدور آگهي به اطلاع اهالي بخش برساند .
تبصره 2- در صورتي که بخش کمتر از پنج روستا داشته باشد ، کليه نمايندگان معرفي شده از شوراهاي اسلامي روستاها به عضويت شوراي اسلامي بخش در مي آيند و سپس به منظور تأمين کسري اعضا تا پنج نفر ، از کليه اعضاي اصلي شوراهاي اسلامي روستاها توسط بخشدار دعوت به عمل مي آيد تا با حضور هيأتهاي اجرايي و نظارت بخش از بين خود بقيه اعضاي مورد نياز را انتخاب و مراتب را صورتجلسه نماينده ، بخشدار موظف است پس از وصول صورتجلسه مذکور ، اسامي اعضاي شوراي اسلامي بخش را با صدور آگهي به اطلاع اهالي بخش برساند .
تبصره 3- چنانچه به دليل کمبود تعداد روستاهاي يک بخش تأمين سه نفر عضو علي البدل شوراي بخش از ميان نمايندگان معرفي شده از سوي شوراهاي اسلامي روستاها ميسر نباشد ، بخشدار موظف است از کليه اعضاي اصلي شوراهاي اسلامي روستاها دعوت به عمل آورد تا با حضور هيأتهاي اجرايي و نظارت بخش از بين خود کسري اعضاي علي البدل شوراي بخش را با اکثريت نسبي آراء انتخاب و مراتب را صورتجلسه نمايند .
تبصره 4- بخشدار مي تواند تبصره هاي ( 2) و ( 3) اين ماده را به طور همزمان اجرا نمايد ، به اين ترتيب افرادي که داراي بيشترين رأي هستند کسري اعضاي اصلي و افرادي که به ترتيب رأي بعد از آنها قرار ميگيرند کسري اعضاي علي البدل را تأمين خواهند نمود .


فصل نهم – صدور کارت عضويت اعضاي شوراها و امحاي اوراق انتخاباتي

ماده 84 - کارت عضويت اعضاي شوراهاي اسلامي روستا با امضاي بخشدار و مهر بخشداري و اعضاي ( شوراهاي اسلامي بخش با امضاي فرماندار و مهر فرماندار صادر مي شود .(3)
تبصره 1- کارت عضويت فقط براي اعضاي اصلي شورا صادر مي شود .
تبصره 2- براي آن عده از اعضاي شوراهاي اسلامي روستا که به عضويت شوراي اسلامي بخش نيز درآمده اند علاوه بر کارت عضويت شوراي اسلامي روستا ، کارت عضويت شوراي اسلامي بخش نيز صادر مي شود .

ماده 85 - بخشدار موظف است پس از وصول دستور امحاي آراء و اوراق انتخابات شوراهاي اسلامي کشوري از ستاد انتخابات کشور حتي الامکان ، با حضور اعضاي هيأت اجرايي و هيأت نظارت ، نسبت به امحاي اوراق تعرفه و برگهاي رأي مصرف شده حوزه انتخابيه ، در صورتي که کارت عضويت اعضاي آن صادر شده باشد ، به نحو مقتضي اقدام و مراتب را صورتجلسه و نتيجه را به ستاد انتخابات کشور ، استانداري و فرمانداري متبوع اعلام نمايد . (فرم هاي شماره 46 ، 47 و 48 )

ماده 86 - دستورالعمل اجرايي و فرمهاي مربوط به آيين نامه پس از تصويب وزير کشور قابل اجرا مي باشد.

اين متن جانشين تصويبنامه شماره 120854 /ت 17179 ه مورخ 1375/10/12 مي شود و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است----------------------------
1- ماده 6 قانون به موجب قانون اصلاحي 1386/8/27 حذف شده است.
2- - به ماده 55 قانون اصلاح قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشوري و انتخاب شوراهاي مزبور مصوب 1365/4/29 مندرج در زيرنويس ماده 5 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 ، در اين مجموعه مراجعه شود.
3- به تبصره 1 ماده 47 و تبصره ماده 55 قانون اصلاح قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 1365/4/29 مندرج در زيرنويس ماده 5 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 دراين مجموعه مراجعه شود.


مشاوره حقوقی رایگان